Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Брюксел, 7 май 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията приема първия доклад за прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Днес Европейската комисия представи доклада за приложението на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). ДАВМУ спомага за свободното разпространение на аудиовизуално съдържание и осъществява важни цели на обществената политика като забрана за разпалването на омраза, защита на малолетните от вредно съдържание и насърчаване на аудиовизуалните творби в Европа.

Ключовите теми, с които се занимава докладът, са рекламните практики и необходимостта от повече насоки относно свързаната телевизия (свързана към интернет телевизия). В резултат на доклада Комисията ще:

  • стартира обществена консултация относно свързаната телевизия през втората половина на 2012 г.

  • актуализира насоките за телевизионните реклами през 2013 г.

„Докладът показва, че ДАВМУ функционира, но предизвиканите от интернет промени като например свързаната телевизия означават, че не трябва да оставаме бездейни“, заяви заместник-председателят Нели Крус.

Прилагане на ДАВМУ

25 държави членки са нотифицирали пълното транспониране на ДАВМУ в националното си законодателство. Две държави членки — Полша и Белгия — все още предстои да адаптират законодателството си.

Рекламна дейност

Рекламите и клиповете за телевизионен пазар по телевизията не може да надвишават 12 минути на час. Докладът показа, че прилагането на това правило е породило различни рекламни формати. В Испания например са били въведени различни видове телевизионни реклами, които обаче не са разглеждани като рекламни клипове от испанските органи. Съдът постанови, че тези видове представляват рекламни клипове и следователно трябва да се разглеждат в рамките на правилото за 12-те минути.

В периода на наблюдение Комисията следеше рекламните практики в осем държави членки. В редица държави членки ограничението от 12 минути за рекламни клипове редовно се нарушава. На базата на тези констатации бяха изпратени административни писма до съответните държави членки и обсъжданията продължават. Комисията и занапред ще наблюдава дали държавите членки спазват правилата за рекламата и ако е необходимо, ще открива процедури за нарушение.

Алкохол

В наблюдаваните държави членки рекламите на алкохол представляват между 0,8 и 3 % от общата рекламна дейност в аудиовизуалните медии, като изчислението е направено на базата на общия брой клипове, излъчени в периода на наблюдение. Не бяха установени ясни нарушения.

При прилагането на изискванията на ДАВМУ относно рекламата на алкохол 22 държави членки са въвели малко по-стриктни правила за този вид реклама, свързани с канали, рекламирани продукти или времеви слотове.

Деца

Съгласно ДАВМУ аудиовизуалните съобщения с търговски характер не трябва да причиняват физическа или морална вреда на малолетни. Това означава, че те не трябва: да убеждават пряко малолетни да закупят или вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост, да насърчават малолетни пряко да убедят родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги, да злоупотребяват с особеното доверие, което децата имат в своите родители, учители или други лица или да показват безпричинно малолетни в опасни ситуации.

Анализът на съдържанието на стоте най-често показвани рекламни клипа показа, че разпоредбите на Директивата, отнасящи се до защитата на малолетните от вредни реклами, рядко са били нарушавани. Както и при рекламата на алкохол, благодарение на подробните формулировки на съответните разпоредби се наблюдават много малко нарушения на ДАВМУ. Въпреки това остава впечатлението, че рекламните техники, насочени към малолетни, често се използват в телевизионните реклами.

Пет държави членки са забранили рекламата в детски програми. Четири държави членки са наложили частична забрана или други ограничения на рекламите в детски програми или през определени времеви слотове, или за определени продукти, а седем държави членки забраняват показването на фирмени символи на спонсори в детски програми1.

Дискриминация

Докладът анализира и дискриминацията по полов признак и половите стереотипи в стоте най-често излъчвани рекламни клипа в осем държави членки. Стереотипно представяне на ролите на половете беше открито в 21 до 36 % от анализираните клипове. В някои държави членки обаче редица постове, професии или продукти се асоциират по-устойчиво с даден пол, отколкото това се прави в други държави членки. Докладът показа, че никоя от наблюдаваните държави не е напълно застрахована срещу подобно стереотипно представяне.

Предвид това, Комисията ще продължи да наблюдава прилагането на правилата за реклама в държавите членки и ще актуализира тълкувателното си съобщение относно някои аспекти на разпоредбите за телевизионните реклами през 2013 г.

Свързана телевизия

Свързаната или хибридна телевизия бележи нова фаза в процеса, известен като конвергенция, който обединява интернет и излъчването. Чрез добавянето на интернет връзка към традиционните телевизионни приемници на потребителя се дава възможност да избира заглавия от библиотека от програми и допълнителни услуги при поискване, както и интернет съдържание.

Услугите на свързаната телевизия съществуват понастоящем в Германия и Италия и предстои да бъдат въведени във Франция и Обединеното кралство. Макар много от телевизионните приемници в търговската мрежа да имат техническа възможност за свързване, едва 20 до 30 % действително са онлайн. Понастоящем в Европа има 47 милиона активни свързани с мрежата домашни устройства, включително телевизионни приемници, конзоли за игри, самостоятелни телевизионни приставки, устройства за възпроизвеждане на Blu-ray дискове и приставки за платена телевизия. С нарастването на броя граждани с достъп до високоскоростен интернет, броя на свързаните устройства и наличното съдържание може да се очаква през следващите години свързаната телевизия да претърпи бърз растеж.

За да гарантира, че европейските граждани ще могат напълно да се възползват от тези нови услуги и да се радват на качествен достъп до аудиовизуални творби чрез свързани устройства, като същевременно са и добре защитени, Комисията ще започне обществена консултация по въпроса до края на 2012 г.

Контекст

Съгласно член 33 от ДАВМУ Комисията се приканва да представя редовно доклад за нейното прилагане на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Това е първият доклад за прилагането на ДАВМУ и той обхваща периода 2009 —2010 г.

Първата част на доклада разглежда прилагането на директивата през изминалия период и включва въпроси за ефективността на количествените правила за рекламата в сектор, където предлагането на рекламите и индивидуалната реакция към тях се променят.

Когато оценката установи възможност за подобрения, това не отслабва логиката на интервенцията на ДАВМУ, а призовава към по-ефективни методи на действие. Докладът упражнява допълнително въздействие в подкрепа на тази цел.

Втората част отделя внимание на бъдещото влияние на важни технологични промени върху регулаторната рамка предвид бързото сближаване на традиционното радио- и телевизионно излъчване и интернет.

Полезни връзки

Докладът за прилагането

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

Интернет страница за аудиовизуални и медийни политики

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Интернет страница на Програмата в областта на цифровите технологии

Интернет страница на Нели Крус

Neelie Kroes в Twitter

1 :

Виж документа на Комитета за връзка http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar