Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/12/255

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2012

Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα – Συχνές ερωτήσεις

E1 Ποιος είναι ο βασικός στόχος της παρούσας ανακοίνωσης;

Η Ελλάδα υπέγραψε πρόσφατα ένα Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο οδηγεί σε ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Για να αποφέρει το πρόγραμμα αυτό πλήρη αποτελέσματα, θα χρειασθούν τρία έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ελληνικές αρχές θα υλοποιήσουν τις μείζονες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, η ανακοίνωση προσδιορίζει μια σειρά δράσεων, οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν από τις ελληνικές αρχές έως το τέλος του 2012, θα συμβάλουν στο να ξεκινήσει η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Τούτο αποδεικνύει ότι είναι εφικτό να υπάρξουν αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα.

Ε2 Γιατί εκδίδει η Επιτροπή το κείμενο αυτό τώρα;

Η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση τώρα, επειδή, μετά από πολλούς μήνες αβεβαιότητας, έχει πλέον θεσπισθεί το βασικό πλαίσιο για την ανάκαμψη. Η συμφωνία επί του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και η πρόσφατη μείωση του ελληνικού χρέους έναντι του ιδιωτικού τομέα παρέχουν μια ευκαιρία για τη δημιουργία νέας δυναμικής, ούτως ώστε να επισπευσθούν οι απολύτως αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής θα έχει καθοριστική σημασία για την αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων και την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις οι οποίες καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ικανές να θέσουν την Ελλάδα σε νέα τροχιά, απελευθερώνοντας γρήγορα οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και μετριάζοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης.

Ε3 Πράττει η ΕΕ αρκετά για να στηρίξει την Ελλάδα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι της Ελλάδας στην ΕΕ παρέχουν άνευ προηγουμένου βοήθεια στην Ελλάδα, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και συνδρομή για την εφαρμογή του προγράμματος. Η συνολική δέσμη συνδρομής, περιλαμβανομένων των δανείων από μέρους της ΕΕ και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, της διαγραφής κατεχόμενου από τον ιδιωτικό τομέα ελληνικού χρέους και κονδυλίων της ΕΕ υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ανέρχεται αθροιστικά σε 380 δισεκατ. ευρώ κατά τα τελευταία έτη. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 177% του ελληνικού ΑΕΠ. Πρόκειται για ύψος βοήθειας που δεν έχει προηγούμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε επίσης Ομάδα Δράσης, με στόχο την ενεργοποίηση και διοχέτευση τεχνικής συνδρομής προς την Ελλάδα (βλ. κατωτέρω).

Ε4 Μήπως η παρούσα ανακοίνωση έρχεται σε αντίφαση με το Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) το οποίο υπεγράφη πρόσφατα με την Ελλάδα;

Όχι. Η ανακοίνωση συνάδει απολύτως με τις δεσμεύσεις πολιτικής οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τρόικας και οι οποίες διατυπώνονται στο ΜΣ του νέου προγράμματος προσαρμογής. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η ανακοίνωση προσδιορίζει ορισμένες από τις δράσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο ΜΣ σε καθέναν από τους τομείς του προγράμματος προσαρμογής και υποδεικνύει το πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα για την υλοποίησή τους, ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης.

Ε5 Συζητήσατε προηγουμένως το κείμενο αυτό με τις ελληνικές αρχές;

Διεξάγεται συνεχής διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής, πρωτίστως στο πλαίσιο της Τρόικας, αλλά και στο πλαίσιο των διαφόρων αξόνων δράσης για την παροχή τεχνικής συνδρομής, καθώς και σε διάφορα άλλα όργανα· όπως είναι φυσικό, η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται στις εν λόγω ανταλλαγές απόψεων.

Ε6 Από τις δράσεις που απαριθμούνται στην ανακοίνωση, ποια είναι η πλέον σημαντική;

Το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής πρέπει να υλοποιηθεί πλήρως, αλλά τούτο θα απαιτήσει χρόνο. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις ευρείς τομείς (που εντάσσονται στο σύνολό τους στο πρόγραμμα) στους οποίους η ανάληψη δράσης από τις ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια του 2012 αναμένεται ευλόγως να αποφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα έως τα τέλη του ίδιου έτους. Οι τομείς αυτοί είναι:

 • Θέση υπό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και εσόδων, ούτως ώστε τα δημόσια οικονομικά να καταστούν διατηρήσιμα σε βάθος χρόνου·

 • Εξασφάλιση της ροής δανείων προς την πραγματική οικονομία, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη διευκόλυνση της εξασφάλισης δανείων υπό συμφέροντες όρους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

 • Απελευθέρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μοχλού ανάπτυξης· χρειάζεται κατεπειγόντως μια μεγάλης κλίμακας αναμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς εργασίας, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ξανά ένας τόπος όπου εγχώριοι και αλλοδαποί επενδυτές διακατέχονται από εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτό αποτελούν, επίσης, η αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, παραδείγματος χάρη για μεγάλα έργα υποδομής.

Στην ανακοίνωση απαριθμούνται συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε καθέναν από τους προαναφερθέντες τομείς και υποδεικνύεται το πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει με την παροχή χρηματοδότησης και στήριξης σε θέματα πολιτικής, καθώς και με την παροχή τεχνικής συνδρομής.

Ε7 Με ποιον τρόπο συμβάλλει η ΕΕ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών δεινών; Πώς στηρίζει την αύξηση της συνοχής και την επίτευξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας;

Η επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα – όπως καταδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη διόγκωση της φτώχειας – επιβάλλει την κατεπείγουσα ανάληψη δράσης, ενώ η διαδικασία προσαρμογής ενδέχεται επίσης να δημιουργήσει πρόσθετες κοινωνικές πιέσεις. Τα προγράμματα προσαρμογής έχουν σχεδιασθεί με στόχο την αντιστροφή της κατάστασης μέσω της μεταρρύθμισης της οικονομίας, έτσι ώστε τα οφέλη από τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση να γίνουν κτήμα του συνόλου της κοινωνίας.

Βραχυπρόθεσμα, η ΕΕ παρέχει βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει ενεργοποιηθεί για την παροχή χρηματοδότησης με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων, την άσκηση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Κοινωνικοί λόγοι επηρέασαν επίσης την εκπόνηση του προγράμματος προσαρμογής, μια παράμετρος η οποία δεν γίνεται πάντα αντιληπτή:

 • Οι αναπόφευκτες περικοπές στις συντάξεις στοχοθετήθηκαν με στόχο την προστασία των χαμηλότερων συντάξεων.

 • Οι προσπάθειες εξυγίανσης στον τομέα των δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πραγματοποιήθηκαν πρωτίστως με μειώσεις των τιμών των φαρμάκων τις οποίες καταβάλλει το κράτος, με την προώθηση της χρήσης φθηνότερων φαρμάκων και με άλλες μεθόδους καταπολέμησης της σπατάλης. Η αύξηση του κόστους που βαρύνει τους ασθενείς ισοδυναμεί με πολύ μικρό μέρος της συνολικής μείωσης των δαπανών.

 • Η συνεχιζόμενη επανεξέταση των κοινωνικών προγραμμάτων αποσκοπεί στην καλύτερη στοχοθέτηση των δικαιούχων και στην αποτελεσματικότερη προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.

 • Ορισμένες από τις αλλαγές που επήλθαν στο καθεστώς φορολογίας έχουν σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να καταστεί πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση εισφοράς αλληλεγγύης επί των εισοδημάτων.

 • Η πάταξη της φοροδιαφυγής έχει επίσης καθοριστική σημασία από κοινωνική σκοπιά. Δεν συμβάλλει μόνον στη δημοσιονομική εξυγίανση χάρη στην αύξηση των εσόδων, αλλά αντιμετωπίζει επίσης την πολύ διαδεδομένη αντίληψη περί εκτεταμένης φοροδιαφυγής, μη εξαιρουμένων των πιο εύπορων πολιτών.

Ε8. Η Επιτροπή συγκρότησε ειδική ομάδα δράσης για την Ελλάδα: τι ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα και σε τι αναφέρεται η τεχνική βοήθεια;

Αφότου συγκροτήθηκε, στα μέσα του 2011, η ομάδα δράσης συνεργάστηκε στενά με τις ελληνικές αρχές για να πλαισιώσει τα έργα τεχνικής βοήθειας τα οποία στηρίζουν την εφαρμογή πολλών από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλλονται στο πρόγραμμα προσαρμογής. Η τεχνική βοήθεια, η οποία παρέχεται κυρίως από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και συντονίζεται από την ομάδα δράσης, συνιστά μια ευρύτατη και περίπλοκη διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών που καλύπτει πολλές από τις βασικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.

Η τεχνική βοήθεια που συντονίζεται από την ομάδα δράσης περιλαμβάνει κατά κανόνα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Συμφωνία ως προς τις βασικές αιτίες των διαπιστωθέντων προβλημάτων, οι οποίες μπορεί να έγκεινται στη νομοθεσία, τις διοικητικές δομές ή την πλημμελή συμπεριφορά των υπαλλήλων και/ή την πλημμελή παρακολούθηση αυτής της συμπεριφοράς·

 • Εξεύρεση λειτουργικών μεθόδων για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος αξιοποιώντας τη σχετική πείρα άλλων κρατών μελών ή φορέων·

 • Προτάσεις για εναλλακτικά συστήματα, διαδικασίες ή μεθόδους εργασίας και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους·

 • Παροχή βοήθειας σε τακτική βάση μέσω Διαδικτύου από εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη μέλη, από την ΕΕ ή από διεθνείς οργανισμούς για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων.

Λεπτομέρειες για την τεχνική βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη αναφέρονται στη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012 (IP/12/242).

Ε9. Τι αποτελέσματα πέτυχε η ομάδα δράσης κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της;

Η συνολική αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε περιλαμβάνεται στην πρώτη και δεύτερη τριμηνιαία έκθεση που υπέβαλε η ομάδα δράσης τον Νοέμβριο του 2011 (IP/11/1360) και τον Μάρτιο του 2012 (IP/12/242). Και οι δύο των αυτές εκθέσεις βασίζονται σε συγκεκριμένες ενέργειες και σαφείς προθεσμίες.

Μέσω της ομάδας δράσης, ολοκληρώθηκαν ευρεία προγράμματα τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στους ακόλουθους τέσσερις τομείς:

 • Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών: έχει αρχίσει η εφαρμογή μιας εντατικής διαδικασίας στήριξης με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας της Ελλάδας να διαχειρίζεται το σύνολο των δημοσίων οικονομικών της και να εισπράττει φόρους, ιδίως μάλιστα από μεγαλοοφειλέτες και πλούσιους φοροδιαφεύγοντες.

 • Μεταρρύθμιση των διοικητικών λειτουργιών και δομών, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο: με τις μεταρρυθμίσεις αυτές θα ενισχυθεί η ικανότητα συντονισμού και εφαρμογής πολιτικών, θα παρασχεθεί βοήθεια για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του προσωπικού και θα περιορισθεί η διαφθορά.

 • Μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας: σκοπός της είναι να βελτιωθεί η διαχείριση των δημοσίων δαπανών για φαρμακευτικά προϊόντα, τομέας στον οποίο η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν δαπανών παγκοσμίως.

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε επίσης τις προσπάθειες για την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων των διαρθρωτικών ταμείων μέσω της βελτίωσης της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της αντιμετώπισης των οικονομικών και διοικητικών σημείων συμφόρησης που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση 181 έργων με μεγάλο αντίκτυπο (π.χ. αναθέσεις έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων).

Επιπλέον, η ομάδα δράσης συνεργάζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις ελληνικές αρχές για την ανάπτυξη έργων τεχνικής βοήθειας στους ακόλουθους τομείς:

 • Πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω της δημιουργίας νέων πηγών χρηματοδότησης.

 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της κατάργησης των ρυθμιστικών φραγμών και του δαιδάλου της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση των εξαγωγών, στόχος για τον οποίο έχει προταθεί στις ελληνικές αρχές λεπτομερής οδικός χάρτης, και στη βελτίωση των δημοσίων προμηθειών.

 • Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων διαφορών.

 • Ολοκλήρωση ενός πλήρως λειτουργικού κτηματολογίου – Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που δεν διαθέτει πλήρως λειτουργικό κτηματολόγιο. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη λήψη δυνητικώς σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων, π.χ. σχετικά με ιδιωτικοποιήσεις ή με τα διαρθρωτικά ταμεία.

 • Ενίσχυση της δυνατότητας διαχείρισης/παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιήθηκαν έντονες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διάγνωση των προβλημάτων και τη συζήτηση των πιθανών δυνατοτήτων μεταρρύθμισης (π.χ. μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων ή της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης από εμπειρογνώμονες για την πραγματοποίηση άμεσων νομοθετικών αλλαγών).

Ε10. Αυτή η τεχνική βοήθεια έχει κάποια επίπτωση;

Η τεχνική βοήθεια προϋποθέτει συνήθως βαθιές αλλαγές των διοικητικών δομών ή των ρυθμιστικών πλαισίων προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε κακή δημόσια διοίκηση. Είναι γενικά πολύ νωρίς για να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα από τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Στην περίπτωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της φορολογικής διοίκησης όπου οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η μεταρρύθμιση αρχίζει να παράγει τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της.

Στην περίπτωση των επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων ή άλλων τομέων όπου στόχος είναι η άρση του καθαρού κόστους ή περιττών παρεμβολών και πολυπλοκότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις, μπορούμε να ελπίζουμε σε σημαντικές επιπτώσεις εντός σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος.

Ε11. Γιατί, κατ’ αρχάς, βρίσκεται η Ελλάδα σε κρίση;

Η ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας κατά τη δεκαετία 2000-10 στηρίχθηκε σε μη βιώσιμους παράγοντες. Η ανάπτυξη βασίσθηκε στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τροφοδοτήθηκε από αυξήσεις μισθών που δεν συμβάδιζαν με την παραγωγικότητα και τις εξελίξεις στις ανταγωνιστικές οικονομίες, από υπερβολική αύξηση του δανεισμού, χαμηλά πραγματικά επιτόκια και χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Οι εγχώριες και ξένες άμεσες επενδύσεις παρεμποδίστηκαν από φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο προστάτευε τις επιχειρήσεις και δημιουργούσε μισθώματα, από περίπλοκο και ασταθές φορολογικό σύστημα και από ένα αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα. Οι δυσκολίες προέκυψαν όταν, στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του ελληνικού κράτους να τηρήσει τις χρηματοπιστωτικές δεσμεύσεις του: όταν οι κίνδυνοι όσον αφορά τη διατηρησιμότητα μετατράπηκαν γρήγορα σε δυσκολίες ρευστότητας.

Ε12. Ποιοί είναι οι στόχοι του προγράμματος προσαρμογής;

Από την έναρξη του πρώτου προγράμματος προσαρμογής, την άνοιξη του 2010, ο στόχος είναι να βοηθηθεί η Ελλάδα να θεσπίσει βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Τούτο συνεπάγεται τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ελλάδα. Εάν δεν διευθετηθούν οι δυσβάστακτες μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν θα υπάρξει ούτε σθεναρή ανάπτυξη ούτε ικανοποιητικές προοπτικές απασχόλησης. Τούτο σημαίνει μείωση του δείκτη ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ και επαναφορά σε βιώσιμη πορεία του δημόσιου χρέους, καθώς και αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας.

Ε13. Ευθύνεται το πρόγραμμα προσαρμογής για την ύφεση;

Η Ελλάδα υφίσταται σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο της οποίας η οικονομία της έχει συρρικνωθεί και η ανεργία έχει αυξηθεί. Θα ήταν όμως σφάλμα να συναχθεί ότι τούτο οφείλεται στα μέτρα που λήφθηκαν για την εξάλειψη δυσβάστακτων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι τρέχουσες οικονομικές δυσχέρειες είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλων πολιτικών και εξελίξεων που έλαβαν χώρα επί δέκα ή και περισσότερα έτη. Χωρίς την ληφθείσα οικονομική βοήθεια και τη θέσπιση μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού και του εξωτερικού ελλείμματος, το κόστος για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη θα ήταν ανυπολόγιστο.

Ε14. Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν αντί για το πρόγραμμα προσαρμογής;

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόγραμμα προσαρμογής που διευθετεί μη βιώσιμες ισορροπίες, ακόμη και αν τα απαιτούμενα μέτρα είναι βραχυπρόθεσμα δυσχερή από πολιτική και κοινωνική σκοπιά. Επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές για την αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Στην καλύτερη περίπτωση, η τόνωση της εγχώριας ζήτησης με δημοσιονομικά κίνητρα, θα αύξανε την οικονομική δραστηριότητα για πολύ περιορισμένη περίοδο. Το δημόσιο χρέος θα καθίστατο ακόμη πιο επισφαλές και μη βιώσιμο, η προοπτική επανόδου της Ελλάδας στις αγορές θα παραπεμπόταν στο απώτερο μέλλον και θα απαιτούνταν ακόμη πιο επώδυνα μέτρα στο μέλλον. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας θα συνεχιζόταν και οι επενδυτικές ευκαιρίες θα μειώνονταν αντί να αυξάνονται. Η απασχόληση θα δεχόταν πλήγμα με συνέπεια την εκδήλωση νέων πιέσεων για μισθολογικές μειώσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση κόστους –ανταγωνιστικότητας.

Ε15. Είναι σήμερα βιώσιμοι οι ελληνικοί δημοσιονομικοί λογαριασμοί;

Η Ελλάδα έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη δημοσιονομική ανισορροπία της χάρη σε μέτρα περικοπής των δαπανών και σε φορολογικά μέτρα. Αλλά τα ελλείμματά της βρίσκονται ακόμη πάνω από τα ανεκτά επίπεδα και απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες. Συμπληρωματικές προσπάθειες για να μειωθεί το κρατικό έλλειμμα, μαζί με αυξημένη επίσημη χρηματοδότηση με χαμηλά επιτόκια και η πρόσφατη ανταλλαγή του χρέους του ιδιωτικού τομέα βελτιώνουν τις προοπτικές βιωσιμότητας του χρέους. Εάν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως και εγκαίρως, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να μειώσει τον δείκτη χρέους της σε περίπου 117% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Ο δείκτης του χρέους θα παραμείνει υψηλός για πολλά έτη και, ως εκ τούτου, θα είναι ευάλωτος σε δυσμενείς, εγχώριες και παγκόσμιες, εξελίξεις. Ειδικότερα, η χαλαρή εφαρμογή του προγράμματος θα είναι ζημιογόνος για την ανάπτυξη, γεγονός που θα επηρεάσει δυσμενώς τη δυναμική του χρέους. Ο δείκτης χρέους που προβλέπεται επί του παρόντος για το τέλος της δεκαετίας είναι ακόμη πολύ υψηλός, οπότε και οι προσπάθειες για τη μείωση του χρέους θα πρέπει να καταβληθούν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Ωστόσο, η μείωση του δείκτη του χρέους που απορρέει από τη συνεπή εφαρμογή υγιών πολιτικών θα αυξήσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στις αγορές και θα της επιτρέψει να αναζητήσει η ίδια κεφάλαια από την αγορά σε ανεκτό κόστος στο τέλος της περιόδου επίσημης χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

IP/12/377 Η Επιτροπή προσδιορίζει δράσεις προτεραιότητας για την Ελλάδα με στόχο την απελευθέρωση οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης.


Side Bar