Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/184

V Bruseli 15. marca 2012

Otázky a odpovede týkajúce sa pracovnej skupiny pre Grécko a jej druhej štvrťročnej správy

Pozri tiež: IP/12/242

1. Čo je poslaním pracovnej skupiny pre Grécko?

Pracovná skupina Komisie pre Grécko (Task Force for Greece − TFGR) bola zriadená a zostavená s cieľom pomôcť gréckym orgánom pri uskutočňovaní reforiem a zabezpečovaní rastu v nadchádzajúcich rokoch, a to v súlade s programami, na ktorých sa dohodli Grécko, EÚ a MMF.

Od svojho povolania predsedom Komisie Barrosom na žiadosť gréckej vlády v júli minulého roka a začatia svojej činnosti v septembri 2011 pracovná skupina sústredila svoju činnosť na dve hlavné úlohy:

 • 1) vymedziť a koordinovať technickú pomoc od členských štátov, ktorú Grécko potrebuje, aby mohlo realizovať program úpravy EÚ/MMF/ECB. Teraz, po vypracovaní posúdenia, nastal čas, aby praktické a odborné znalosti ponúkané členskými štátmi a ostatnými aktérmi, ako je napr. MMF, pokryli existujúce potreby v mnohých oblastiach, ako napr. výber daní, kataster nehnuteľností, modernizácia zdravotníctva, reforma verejnej správy a budovanie kapacít, proces privatizácie, zlepšenie podnikateľského prostredia atď.

 • 2) urýchliť čerpanie fondov EÚ s cieľom podporiť projekty posilňujúce rast a zamestnanosť. Hlavnou prioritou bolo presmerovanie finančných prostriedkov EÚ dostupných pre približne 181 kľúčových programov posilňujúcich rast. Ďalší krok bude zameraný na prideľovanie dostupných finančných prostriedkov na tieto projekty.

2. Ktorým oblastiam sa pracovná skupina venuje?

V súlade s programom úpravy hospodárstva a memorandom o porozumení medzi Gréckom, EÚ, ECB a MMF a po konzultácii s gréckymi orgánmi a členskými štátmi pracovná skupina vykonáva svoju činnosť v 9 oblastiach. Tieto oblasti sú preto najnaliehavejšie a kľúčové pre uskutočnenie reforiem s cieľom pomôcť budúcemu rozvoju Grécka.

 • Programy v rámci politiky súdržnosti, životného prostredia a dopravy

 • Rozpočet a dane

 • Finančný sektor / prístup k financiám

 • Podnikateľské prostredie (verejné obstarávanie a hospodárska súťaž)

 • Reforma verejnej správy / elektronická verejná správa

 • Trh práce

 • Verejné zdravie

 • Spravodlivosť a vnútorné veci

 • Privatizácia a dokončenie verejných prác

3. Zatiaľ sa dosiahlo veľmi málo. Ide len o ďalšiu byrokratickú štruktúru?

Počas posledných šiestich mesiacov:

 • bolo prvou prioritou pracovnej skupiny určiť mnohé začaté projekty podporované z fondov EÚ, ktoré boli pozastavené z dôvodu nedostatočného financovania zo strany gréckych orgánov. Bol vypracovaný zoznam kľúčových projektov zameraných na posilnenie rastu a pracuje sa na presmerovaní značnej časti finančných prostriedkov EÚ do týchto projektov.

 • bolo druhou prioritou pracovnej skupiny zaviesť pevnú spoluprácu a vytvoriť dobrý pracovný vzťah s gréckymi orgánmi. To viedlo k jasnému súboru požiadaviek týkajúcich sa technickej pomoci zo strany gréckych orgánov. Pracovná skupina medzitým úspešne pokryla tieto potreby technickou pomocou, ktorú poskytli členské štáty.

4. Čo konkrétne pracovná skupina doteraz dosiahla?

Po prvé, finančné prostriedky EÚ, ktoré v súčasnosti v Grécku predstavujú jediný dostupný zdroj pre financovanie rastu, sú lepšie cielené a čerpané.

 • Pracovná skupina a grécke orgány prerozdeľujú značnú časť sumy 20,4 mld. EUR dostupných pre Grécko v rámci fondov politiky súdržnosti EÚ. Značné úsilie je venované na urýchlenie 181 projektov posilňujúcich rast, ktoré boli náležite vymedzené. Hlavné príklady: 5 koncesií na diaľnice (1 400 km a 30 000 potenciálnych pracovných miest) a podpora MSP.

 • Grécko zlepšilo mieru čerpania finančných prostriedkov EÚ a dosiahlo 35 % (nad priemerom EÚ pre toto programové obdobie) a viac ako 98 % v prípade ročného cieľa stanoveného v memorande o porozumení na rok 2011 týkajúceho sa žiadostí o platby.

Po druhé, počas posledných šiestich mesiacov bola poskytnutá bezprecedentná technická pomoc zo strany takmer 20 členských štátov, Komisie a MMF. V priebehu tohto roka sa očakáva viac. Tieto konkrétne znalosti prispievajú k modernizácii gréckeho hospodárstva a verejnej správy. V mnohých oblastiach bol zaznamenaný pokrok, na ktorom sa môže zakladať ďalšia technická pomoc:

 • Bolo vybraných takmer 946 mil. EUR daňových nedoplatkov, čo je viac ako stanovený pôvodný cieľ 400 mil. EUR.

 • Počet súdmi nevybavených daňových prípadov sa počas posledných 4 mesiacov znížil o 15 % (do konca roka 2012 by sa mal znížiť o 80 %).

 • Francúzsko a Nemecko podporujú veľkú administratívnu reformu ústrednej a miestnej štátnej správy: vytvorenie koordinácie medzi ministerstvami do mája 2012, hodnotenie spôsobilostí štátnych úradníkov od januára, IKT a horizontálne štruktúry ľudských zdrojov na ministerstvách od februára atď.

 • Vo februári bola s pomocou pracovnej skupiny prijatá liberalizácia prístupu a vykonávania regulovaných povolaní.

5. Zriaďujete v Grécku tieňovú vládu?

To je nezmysel. Pracovná skupina pre Grécko nemá žiadne výkonné právomoci a gréckej vláde nemôže vnucovať žiadne právne alebo finančné rozhodnutia. Je tu na to, aby podporila Grécko pri uskutočňovaní reforiem, dohodnutých s Komisiou, ECB a MMF a prijatých gréckym parlamentom. Pracujeme pre Grécko s Grékmi!

6. Ako pracovná skupina spolupracuje s trojkou EÚ/MMF/ECB?

Úlohou pracovnej skupiny Komisie je dopĺňať činnosť trojky. Trojka pracuje s gréckymi orgánmi s cieľom vymedziť kľúčové štrukturálne reformy, ktoré má Grécko uskutočniť. Následne dohliada nad ich uskutočňovaním a v štvrťročných intervaloch tento proces vyhodnocuje.

Pracovná skupina Komisie je tu na to, aby pomohla Grécku tieto reformy uskutočňovať, a to sústredením technickej pomoci zo strany členských štátov a zefektívnením využívania finančných prostriedkov EÚ. V správe pracovnej skupiny sa monitoruje pokrok dosiahnutý v týchto dvoch oblastiach.

Aby sa zabezpečila konzistentnosť, zamestnanci Komisie v trojke a pracovná skupina sa zodpovedajú podpredsedovi Komisie Rehnovi.

7. Koľko ľudí pracuje pre pracovnú skupinu?

Pracovná skupina sídli v Bruseli a stále zastúpenie má v Aténach. Tvorí ju približne 45 zamestnancov (z toho 15 v Aténach). Väčšina z nich sú úradníci Komisie. Pracovnú skupinu vedie Horst Reichenbach, osobitný poradca predsedu. Koordinácia technickej pomoci sa uskutočňuje prostredníctvom pravidelných koordinačných zasadnutí na najvyššej úrovni, ktoré sa konajú v Bruseli (posledné bolo 6. marca).

V rámci skupiny pracuje tiež niekoľko vyslaných národných expertov z Francúzska (2), zo Spojeného kráľovstva (2), z Nemecka (2), Holandska (2), Belgicka a Českej republiky. Na prijatie ďalších expertov sa čaká (z Rakúska a zo Švédska). Ďalšie členské štáty prejavili možný záujem o vyslanie svojich expertov. V tejto fáze sú experti vyslaní na jeden rok.

8. Minulý mesiac Euroskupina vyzvala Komisiu, aby zväčšila pracovnú skupinu. Aké sú plány Komisie?

Keďže druhý program úpravy hospodárstva pre Grécko kladie ešte väčší dôraz na posilňovanie rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti ako prvý, bude prínos pracovnej skupiny o to dôležitejší.

Komisia onedlho rozhodne v úzkej spolupráci s gréckymi orgánmi o tom, ako posilniť kapacitu na mieste.

9. Čo znamená technická pomoc?

Účelom technickej pomoci je sústrediť odborné znalosti v kľúčových oblastiach, v ktorých Grécku tieto znalosti alebo praktické skúsenosti chýbajú. Mnohé členské štáty sa dobrovoľne rozhodli vyslať národných expertov na kratšie či niekedy dlhšie obdobie a podporiť projekty technickej pomoci. Svoje odborné znalosti takisto poskytuje MMF. Pracovná skupina je tu na to, aby tieto znalosti koordinovala a zabezpečila pokrytie konkrétnych potrieb. V niekoľkých prípadoch poskytuje technickú pomoc samotná pracovná skupina, niekedy s ďalšími útvarmi Komisie.

10. Kto za technickú pomoc platí?

Týchto expertov, ktorí sú v Grécku väčšinou na stanovené obdobie niekoľkých dní, platia príslušné členské štáty. Komisia pokrýva len ich výdavky na služobnú cestu.

11. Ako konkrétne technická pomoc funguje?

Potreby technickej pomoci sú predovšetkým rozdelené podľa konkrétnych politických oblastí (rozpočet a dane, finančný sektor, fondy v rámci politiky súdržnosti a poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie, verejné obstarávanie a hospodárska súťaž, trh práce, verejné zdravie, spravodlivosť a vnútorné veci, reforma verejnej správy, elektronická verejná správa, štatistika, občianska spoločnosť a sociálni partneri).

V prípade otvorenej požiadavky pomáha pracovná skupina pri vypracovaní pracovného programu, ktorý obsahuje jasné splniteľné konečné a priebežné ciele, odsúhlasené gréckymi orgánmi. Pracovná skupina takisto pomáha gréckym orgánom mobilizovať vstupy, ktoré sú potrebné na vykonávanie programu technickej pomoci (relevantné odborné znalosti z ostatných členských štátov a európskych alebo medzinárodných organizácií).

Technická pomoc môže byť poskytnutá týmito spôsobmi:

 • krátkodobé vyslanie expertov alebo organizovanie seminárov, na ktorých zástupcovia štátnej správy z členských štátov prezentujú gréckym partnerom svoje riešenia. To by malo gréckym orgánom umožniť nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré zodpovedá ich potrebám.

 • udržateľnejšia podpora od konkrétnych členských štátov alebo organizácií vo forme špecializovaného know-how. Môže zahŕňať dlhodobé vyslanie expertov alebo spoluprácu s gréckymi orgánmi s cieľom poskytnúť technické riešenia v oblastiach, ako sú IKT.

 • V niektorých prípadoch môže členský štát, ktorý má v určitej politickej oblasti značné dosiahnuté výsledky prevziať zodpovednosť „vedúceho oblasti“. Vedúci oblasti môže byť zapojený do ranej fázy projektu vrátane stanovenia plánu realizácie. V takýchto príkladoch pracovná skupina uľahčuje prebiehajúcu spoluprácu medzi gréckymi orgánmi, vedúcim oblasti a ostatnými poskytovateľmi technickej pomoci.

Zosúladenie dopytu a ponuky v oblasti technickej pomoci sa uskutočňuje prostredníctvom štvrťročných koordinačných zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré organizuje pracovná skupina a zapájajú sa grécke orgány, (potenciálni) poskytovatelia technickej pomoci a útvary Európskej komisie. Pred konaním týchto zasadnutí sú členské štáty alebo ostatné medzinárodné organizácie požiadané, aby vyjadrili svoj záujem poskytnúť technickú pomoc v rámci konkrétnych projektov.

12. Mohli by ste uviesť konkrétne príklady technickej pomoci, ktorú členské štáty poskytli?

Pracovná skupina spustila projekty po dohode s gréckou štátnou správou. Konkrétne okruhy činnosti boli doteraz dohodnuté v týchto oblastiach:

 • daňová správa: spoločný akčný plán MMF/EÚ (GR TAXUD a pracovná skupina Komisie pre Grécko) už podporilo viacero členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko),

 • riadenie verejných financií: najmä kontrola výdavkov,

 • reforma verejnej správy (vedúcimi oblasti sú Francúzsko na ústrednej úrovni a Nemecko na miestnej úrovni).

 • Nemecko takisto súhlasilo, že bude vedúcim oblasti v sektore zdravia, kde sa má o konkrétnej práci ešte rozhodnúť.

 • Diskutuje sa o viacerých okruhoch činnosti v oblasti podnikateľského prostredia, kde v mnohých prípadoch prevezme úlohu vedúceho oblasti samotná pracovná skupina.

Koordinácia sa uskutočňuje prostredníctvom štvrťročných koordinačných zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré organizuje pracovná skupina a zapájajú sa grécke orgány, (potenciálni) poskytovatelia technickej pomoci a útvary Komisie. Pred konaním týchto zasadnutí sú členské štáty alebo ostatné medzinárodné organizácie požiadané, aby vyjadrili svoj záujem poskytnúť technickú pomoc v rámci konkrétnych projektov.

Štvrťročná správa pracovnej skupiny poskytuje prehľad o mobilizovaných znalostiach a posudzuje pokrok dosiahnutý na mieste.

13. Koľko finančných prostriedkov EÚ má Grécko k dispozícii? Využíva Grécko tieto prostriedky efektívnym spôsobom?

V období 2007 – 2013 EÚ pridelila Grécku prostredníctvom štrukturálnych fondov 20 mld. EUR z čoho bolo takmer 8 mld. EUR vyplatených. Na zvyšok programového obdobia zostáva nevyčerpaných okolo 12 mld. EUR, aj keď sú už v mnohých prípadoch viazané na konkrétne projekty.

Tieto finančné prostriedky, alebo ich časť, môžu byť použité na oživenie rastového potenciálu Grécka prostredníctvom cielených projektov, zvlášť vytvorených s cieľom podporiť MSP, boj proti nezamestnanosti a rozvoj kľúčovej infraštruktúry. Spolu s gréckymi orgánmi bol vypracovaný zoznam 181 prioritných projektov, ktorý bol uverejnený v novembri 2011. Tieto projekty, ktoré zahŕňajú 56 % finančných prostriedkov dostupných počas programového obdobia, budú predmetom intenzívneho monitorovania a podpory zo strany gréckej verejnej správy a Komisie.

Nakoniec je potrebné pripomenúť dosiahnuté výsledky Grécka v čerpaní fondov. Do konca roka 2011 Grécko čerpalo 35 % z 20,4 mld. EUR finančných prostriedkov EÚ, čo prevyšuje priemer EÚ vo výške 33,5 %. Dobré výsledky boli zaznamenané aj v súvislosti s regionálnymi fondmi (39,6 % EL a 34,6 % EÚ) a kohéznym fondom (29,2 % EL a 28,5 % EÚ). V prípade sociálneho fondu Grécko čerpalo 24,4 % pridelených prostriedkov. Priemer EÚ je 27 %.

14. Čo je obsahom druhej správy?

V správe sa opisuje, ako pracovná skupina organizuje a koordinuje poskytovanie technickej pomoci a určuje možné ďalšie oblasti, v ktorých môže byť technická pomoc potrebná v budúcnosti.

Správa vychádza zo skúseností nadobudnutých počas prvých šiestich mesiacov činnosti pracovnej skupiny. Jedna hlavná kapitola správy je venovaná využívaniu fondov v rámci politiky súdržnosti na podporu rastu a zamestnanosti. V kapitole o urýchlení projektov v rámci politiky súdržnosti sa opisuje viacero pozitívnych príkladov, ako aj zostávajúce výzvy. Opisuje sa povzbudzujúci pokrok v rámci 181 prioritných projektov a nachádza sa tu aktualizácia stavu politicky a ekonomicky dôležitých diaľničných koncesií. Opisuje sa v nej takisto plánovaný nástroj rozdelenia rizika.

V časti venovanej prístupu k financiám/finančnému sektoru sa v správe nachádza prehľad o značných zdrojoch dostupných pre financovanie MSP. Opisuje sa v nej pokračujúca práca zameraná na problémy likvidity gréckych domácich bánk a definujú sa plánované nové nástroje, ktoré by mohli stimulovať prístup MSP k finančných prostriedkom.

Druhý pilier správy sa venuje technickej pomoci na podporu štrukturálnych reforiem, ktoré predpokladá program úpravy hospodárstva ako podmienku pre budúci rast a konkurencieschopnosť.

Časť o rozpočte a daniach sa venuje dosiahnutému pokroku, ako napr. úspešný výber daňových nedoplatkov z minulosti. Vymedzujú sa tu takisto oblasti, v ktorých je potrebná ďalšia práca, ako napr. výber daní od bohatých daňových poplatníkov. Opisuje sa tu úsilie vyvinuté na implementáciu komplexného akčného plánu týkajúceho sa daňovej správy za súčasnej podpory členských štátov, MMF a útvarov Komisie. Opisujú sa tu snahy v boji proti praniu špinavých peňazí. V tejto oblasti je však nevyhnutná lepšia koordinácia medzi rôznymi gréckymi aktérmi. Ďalší pokrok musí nastať v oblasti riadenia verejných financií, najmä pokiaľ ide o kontrolu výdavkov.

V oblasti reformy verejnej správy a elektronickej verejnej správy bol podľa správy zaznamenaný značný pokrok. Grécka vláda zriadila pod záštitou premiéra riadiacu skupinu. Francúzske orgány, ktoré vedú činnosť v oblasti reformy ústrednej verejnej správy, poskytujú významnú technickú pomoc. S nemeckou podporou sa zároveň uskutočňuje reforma decentralizovanej, regionálnej a miestnej správy.

Pokiaľ ide o štrukturálne reformy zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia, pokračujú prípravné práce pre technickú pomoc v oblastiach, ako sú zjednodušenie vývozu, dôkladná revízia právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a správy, regulované povolania a regulačné zjednodušenie. Viacero projektov technickej pomoci závisí od konečného súhlasu gréckych orgánov.

Verejné zdravie je ďalšia oblasť, kde môže byť potrebná technická pomoc a boli určení možní poskytovatelia technickej pomoci. Technická pomoc sa sústredí na stanovenie cien farmaceutických produktov, lepšie riadenie využívania zdravotníckych služieb a spotreby produktov a úroveň zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, technická pomoc sa poskytne na založenie integrovaného zdravotného fondu.

Pokrok bol takisto zaznamenaný v oblasti reformy súdneho systému. Počiatočné preskúmania za účasti gréckych orgánov a poskytovateľov technickej pomoci umožnili identifikovať a čiastočne začať s poskytovaním technickej pomoci v oblastiach, ako je urýchlenie súdnych konaní, riešenie súdmi nevybavených daňových prípadov a mimosúdne urovnávanie sporov.

V oblasti migrácie, azylu a hraníc, kde práca v súčasnosti prebieha, je ešte potrebné zosúladiť technickú pomoc s ponukou technickej pomoci napr. pri implementácií akčného plánu Grécka z roku 2010 o migrácii a azyle.

V rámci každej kapitoly sa opisuje prínos poskytovateľov technickej pomoci vrátane dôležitého a častého prínosu útvarov Komisie. V prílohe k správe sa nachádza opis stavu projektov technickej pomoci, ako aj zoznam zapojených členských štátov a organizácií.

Ďalšie informácie:

Druhá štvrťročná správa je dostupná na:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm


Side Bar