Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/184

Bruksela, dnia 15 marca 2012 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące grupy zadaniowej ds. Grecji i jej drugiego sprawozdania kwartalnego

Zob. także: IP/12/242

1. Na czym polega misja grupy zadaniowej ds. Grecji?

Grupę zadaniową ds. Grecji utworzono i zaprojektowano w taki sposób, aby wspomagać Grecję w nadchodzących latach w realizacji jej programu reform i w osiągnięciu wzrostu gospodarczego, zgodnie z programami zatwierdzonymi wspólnie przez Grecję, UE i MFW.

Od czasu jej powołania na wniosek greckiego rządu przez prezydenta José M. Barroso w lipcu 2011 r. i rozpoczęcia prac we wrześniu tego roku, grupa zadaniowa zajmowała się dwoma głównymi zadaniami:

 • 1) określaniem i koordynacją pomocy technicznej ze strony państw członkowskich niezbędnej do tego, aby Grecja mogła wypełnić zobowiązania podjęte w uzgodnionym przez UE/MFW/EBC programie dostosowania. Zakończono już etap oceny i obecnie nadszedł czas na dostosowanie wiedzy specjalistycznej oferowanej przez liczne państwa członkowskie i instytucje (m.in. MFW) do potrzeb w takich dziedzinach, jak pobór podatków, ewidencja gruntów, modernizacja systemu opieki zdrowotnej, reforma administracji i budowanie jej potencjału, proces prywatyzacji, poprawa otoczenia biznesu itd.,

 • 2) przyspieszeniem absorpcji środków unijnych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i realizacji projektów zwiększenia zatrudnienia. Najważniejszym priorytetem było skoncentrowanie dostępnych unijnych środków na około 181 głównych projektach ukierunkowanych na zwiększenie wzrostu gospodarczego. Kolejnym krokiem będzie skierowanie do tych projektów dostępnych środków finansowych.

2. Jakie dziedziny objęte są działaniami grupy zadaniowej?

Grupa zadaniowa ds. Grecji prowadzi działania w następujących dziewięciu dziedzinach zgodnie z programem dostosowania gospodarczego oraz protokołem ustaleń między Grecją, UE, EBC, MFW oraz po konsultacjach z władzami Grecji i państwami członkowskimi. Zreformowanie tych dziedzin jest najpilniejsze w kontekście wsparcia przyszłego rozwoju Grecji.

 • Programy realizowane w ramach polityki spójności, środowisko i transport

 • Budżet i system podatkowy

 • Sektor finansowy / dostęp do finansowania

 • Otoczenie biznesu (zamówienia publiczne i konkurencja)

 • Reforma administracji / e-administracja

 • Rynek pracy

 • Zdrowie publiczne

 • System sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

 • Prywatyzacja i ukończenie robót publicznych

3. Dotychczasowe osiągnięcia są niewielkie. Czy grupa zadaniowa to kolejna biurokratyczna struktura?

W ciągu minionych sześciu miesięcy:

 • pierwszym priorytetem grupy zadaniowej było zidentyfikowanie wielu będących w toku projektów finansowanych ze środków UE, które przerwano ze względu na brak środków po stronie greckich władz. Sporządzono wykaz głównych projektów ukierunkowanych na zwiększenie wzrostu gospodarczego, aktualnie odbywa się przeprogramowywanie znacznej części środków UE do tych projektów;

 • drugim priorytetem grupy zadaniowej było ustanowienie solidnej współpracy oraz dobrych stosunków roboczych z greckimi władzami. W wyniku prac grupy otrzymano zbiór jasnych wniosków ze strony greckich władz, dotyczących pomocy technicznej. Grupie zadaniowej udało się w międzyczasie dostosować wsparcie techniczne oferowane przez państwa członkowskie do potrzeb technicznych w najważniejszych dziedzinach.

4. Co konkretnie udało się osiągnąć grupie zadaniowej?

Po pierwsze, środki UE – jedno z niewielu dostępnych w Grecji źródeł finansowania wzrostu gospodarczego – są skuteczniej ukierunkowane i wydawane.

 • Grupa zadaniowa i władze greckie zmieniają przeznaczenie dużej części kwoty 20,4 mld EUR udostępnionej Grecji ze środków w ramach polityki spójności. Szczególnie nasilone działania koncentrują się wokół 181 – uprzednio wskazanych ‑ projektów w zakresie zwiększenia wzrostu gospodarczego. Główne przykłady: 5 koncesji na budowę autostrad (1 400 km oraz 30 000 potencjalnych miejsc pracy) i wsparcie dla MŚP.

 • Grecja poprawiła swoje wyniki w zakresie absorpcji środków unijnych, osiągając 35% (powyżej średniej UE dla tego punktu w okresie programowania) oraz ponad 98% w zakresie środków na płatności w ramach celu rocznego na 2011 r. określonego w protokole ustaleń.

Po drugie, w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy blisko 20 państw członkowskich, Komisja i MFW udzieliły pomocy technicznej na niespotykaną dotąd skalę. W ciągu roku spodziewane jest nadejście dalszej pomocy. Wkład w postaci wiedzy specjalistycznej przyczynia się do modernizowania gospodarki i administracji publicznej w Grecji. Odnotowuje się szereg pozytywnych zjawisk, które po uzyskaniu pomocy technicznej rozwiną się jeszcze bardziej dynamicznie:

 • zebrano już 946 mln EUR z tytułu zaległości podatkowych w porównaniu z początkowo zakładanym celem wynoszącym 400 mln EUR,

 • liczba zaległych spraw podatkowych oczekujących na orzeczenie sądowe zmniejszyła się w ciągu czterech miesięcy o 15% (powinna się zmniejszyć o 80% do końca 2012 r.),

 • Francja i Niemcy wspierają główną reformę centralnych i lokalnych władz administracyjnych: wprowadzenie do maja 2012 r. międzyresortowej koordynacji, od stycznia br. trwa ocena kompetencji urzędników państwowych, a od lutego br. – struktur horyzontalnych technologii informacji i komunikacji oraz zasobów ludzkich w ministerstwach,

 • w lutym br. przy wsparciu grupy zadaniowej przyjęto liberalizację zasad dostępu do zawodów regulowanych oraz zasad ich wykonywania.

5. Czy w Grecji tworzony jest gabinet cieni?

Nonsens, grupa zadaniowa ds. Grecji nie posiada kompetencji wykonawczych i nie może narzucić rządowi Grecji żadnych decyzji prawnych ani finansowych. Jej rola polega na wspieraniu Grecji we wdrażaniu reform uzgodnionych z Komisją, EBC i MFW, i przyjętych przez jej parlament krajowy. Pracujemy na rzecz Grecji i wspólnie z Grekami!

6. W jaki sposób grupa zadaniowa współpracuje z trójką UE/MFW/EBC?

Grupa zadaniowa Komisji uzupełnia działania trójki. Ta ostatnia współpracuje z greckimi władzami przy określaniu najważniejszych reform strukturalnych, jakie mają być wdrożone w Grecji oraz przy nadzorowaniu wdrażania w odstępach kwartalnych.

Grupa zadaniowa Komisji istnieje, aby pomagać Grecji we wdrażaniu tych reform poprzez przyciągniecie pomocy technicznej z państw członkowskich oraz usprawnianie sposobu wykorzystywania funduszy unijnych. W swoim sprawozdaniu grupa zadaniowa monitoruje konkretne postępy w tych dwóch aspektach.

Celem zapewnienia spójności działań pracownicy Komisji w ramach trójki i grupa zadaniowa przedkładają sprawozdania wiceprzewodniczącemu Olliemu Rehnowi.

7. Ile osób pracuje dla grupy zadaniowej?

Siedzibą grupy zadaniowej jest Bruksela; grupa posiada również stałe przedstawicielstwo w Atenach. Grupa składa się z około 45 osób (z których 15 pracuje w Atenach). Większość z nich jest urzędnikami Komisji. Szefem grupy zadaniowej jest specjalny doradca prezydenta Horst Reichenbach. Koordynacja pomocy technicznej odbywa się poprzez organizowane regularnie w Brukseli posiedzenia wysokiego szczebla (ostatnie spotkanie odbyło się dnia 6 marca br.).

W ramach grupy działa także pewna liczba oddelegowanych ekspertów krajowych z Francji (2), Zjednoczonego Królestwa (2), Niemiec (2), Niderlandów (2), Belgii i Republiki Czeskiej. Przygotowywana jest rekrutacja kolejnych współpracowników (z Austrii i Szwecji). Także inne państwa członkowskie wyraziły zainteresowanie ewentualnym przysłaniem swoich ekspertów. Aktualnie okres oddelegowania wynosi jeden rok.

8. W zeszłym miesiącu Eurogrupa zwróciła się do Komisji o wzmocnienie grupy zadaniowej. Co planuje Komisja?

Ze względu na to, że w ramach drugiego programu dostosowania gospodarczego dla Grecji kładzie się jeszcze silniejszy nacisk na zwiększenie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia niż w przypadku pierwszego wzrośnie znaczenie wkładu grupy zadaniowej.

Komisja – w bliskiej koordynacji z greckimi władzami ‑ podejmie wkrótce decyzję dotyczącą sposobu zwiększenia jej potencjału na miejscu.

9. Czego dotyczy pomoc techniczna?

Pomoc techniczna ma wnosić wiedzę specjalistyczną lub praktyczne doświadczenie w najważniejszych dziedzinach tam, gdzie brakuje tego w Grecji. Wiele państw członkowskich wyraziło gotowość wysłania ekspertów krajowych na krótsze lub na dłuższe okresy w celu wsparcia projektów dotyczących pomocy technicznej. Wiedzy specjalistycznej dostarcza także MFW. Grupa zadaniowa jest po to, aby koordynować tę wiedzę specjalistyczną, a następnie dopasowywać ją do konkretnych potrzeb. W niektórych przypadkach grupa zadaniowa – czasem przy udziale innych służb Komisji – świadczy we własnym zakresie konkretną pomoc techniczną.

10. Kto płaci za pomoc techniczną?

Wspomnianym wyżej ekspertom, których pobyt w Grecji ogranicza się na ogół do kilku dni, płacą ich państwa członkowskie. Komisja pokrywa jedynie koszty ich misji.

11. Jak konkretnie funkcjonuje pomoc techniczna?

Potrzeby w zakresie pomocy technicznej są dzielone na ogół według konkretnych dziedzin polityki (budżet i podatki; sektor finansowy; fundusz spójności i rolnictwo; otoczenie biznesu, zamówienia publiczne i konkurencja; rynek pracy, zdrowie publiczne, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; reforma administracji / e-administracja, statystyka; społeczeństwo obywatelskie i partnerzy społeczni).

W przypadku przyjętego wniosku o pomoc grupa zadaniowa dostarcza wsparcia w formułowaniu uzgodnionego z władzami greckimi programu roboczego zawierającego jasne wytyczne i pośrednie cele. Pomaga ona także władzom greckim przy mobilizowaniu od innych państw członkowskich oraz organizacji europejskich i międzynarodowych wiedzy specjalistycznej koniecznej do realizacji programu prac dotyczącego pomocy technicznej.

Pomoc techniczna może przybierać formę:

 • krótkoterminowych misji ekspertów lub warsztatów przez nich prowadzonych, w których przedstawiciele administracji krajowej prezentują swoje rozwiązania swoim greckim odpowiednikom. Dzięki temu greckie władze mogą wybrać rozwiązania najwłaściwsze do ich potrzeb;

 • trwalszego wsparcia w postaci wiedzy specjalistycznej ze strony poszczególnych państw członkowskich lub organizacji. Może ono obejmować długoterminową obecność ekspertów lub współpracę z władzami greckimi służące zapewnieniu rozwiązań technicznych w takich dziedzinach, jak technologie informacyjno-komunikacyjne;

 • w niektórych przypadkach, państwo członkowskie z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie polityki może przejąć odpowiedzialność lidera danej domeny. Lider danej domeny może zostać zaangażowany na wczesnym etapie projektu, np. przy definiowaniu planów działania. W tych przypadkach grupa zadaniowa ds. Grecji ułatwia trwającą już współpracę pomiędzy władzami greckimi, liderem domeny i innymi ekspertami.

Dopasowanie podaży i popytu w zakresie pomocy technicznej odbywa się na organizowanych regularnie w Brukseli przez grupę zadaniową ds. Grecji posiedzeniach koordynacyjnych wysokiego szczebla z udziałem władz greckich, (potencjalnych) oferentów pomocy technicznej i służb Komisji Europejskiej. Przed tymi posiedzeniami państwa członkowskie lub inne organizacje międzynarodowe są proszone o zadeklarowanie, jakimi projektami są zainteresowane w kontekście udzielenia pomocy technicznej.

12. Czy są konkretne przykłady pomocy technicznej udzielonej przez państwa członkowskie?

W porozumieniu z administracją grecką grupa zadaniowa ds. Grecji rozpoczęła realizację projektów w następujących konkretnych obszarach prac:

 • administracji podatkowej, ze wspólnym planem działania MFW/UE (DG TAXUD i grupy zadaniowej ds. Grecji), już wspieranym przez pewną liczbę państw członkowskich (Austrię, Belgię, Bułgarię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Portugalię, Hiszpanię, Szwecję),

 • zarządzania finansami publicznymi, w szczególności kontroli wydatków,

 • reformy administracyjnej (z Francją jako liderem na szczeblu centralnym i Niemcami jako liderem na szczeblu regionalnym),

 • Niemcy zgodziły się również być liderem domeny w sektorze zdrowia, w przypadku którego konkretne prace należy dopiero ustalić,

 • w przypadku kilku obszarów prac dotyczących otoczenia biznesu będących przedmiotem dyskusji rolę lidera domeny będzie odgrywać grupa zadaniowa ds. Grecji.

Koordynacja przebiega w formie kwartalnych spotkań koordynacyjnych na wysokim szczeblu zorganizowanych przez grupę roboczą ds. Grecji, z udziałem władz greckich, (potencjalnych) oferentów pomocy technicznej i służb Komisji. Przed tymi posiedzeniami państwa członkowskie lub inne organizacje międzynarodowe są proszone o zadeklarowanie, jakimi projektami są zainteresowane w kontekście udzielenia pomocy technicznej.

Kwartalne sprawozdanie grupy zadaniowej zawiera przegląd zadeklarowanej wiedzy specjalistycznej oraz ocenę postępów w terenie.

13. Ile unijnych pieniędzy udostępniono Grecji? Czy Grecja wykorzystuje te pieniądze w skuteczny sposób?

W latach 2007 – 2013 UE przeznaczyła dla Grecji za pośrednictwem funduszy strukturalnych 20 mld EUR z czego prawie 8 mld EUR już wypłacono. Jeśli chodzi o pozostałą część okresu programowania, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 12 mld EUR, mimo że w wielu przypadkach środki te przypisano już do konkretnych projektów.

Środki te – lub ich część – mogą być wykorzystane do pobudzenia potencjału wzrostu gospodarczego Grecji poprzez projekty celowe opracowane specjalnie pod kątem wspierania MŚP, walki z bezrobociem, rozwoju kluczowej infrastruktury. W listopadzie 2011 r. opublikowano wykaz 181 priorytetowych projektów uzgodnionych z władzami greckimi. Projekty te, odpowiadające 56% dostępnych środków w ciągu okresu programowania, będą prowadzone pod intensywnym nadzorem i ze wsparciem ze strony administracji greckiej i Komisji.

Wreszcie należy zauważyć, że Grecja osiągnęła dobre wyniki pod względem zdolności absorpcji funduszy. Do końca 2011 r., Grecja absorbowała 35% z 20,4 mld EUR funduszy UE, co przewyższa średnią UE wynoszącą 33,5%. Ten dobry wynik odnosi się do funduszy regionalnych (ok. 39,6% dla EL i 34,6% dla UE) i Funduszu Spójności (29,2% dla EL i 28,5% dla UE). W przypadku Funduszu Społecznego, Grecja absorbowała 24,4% przeznaczonych dla niej środków w porównaniu do średniej UE wynoszącej 27%.

14. Co zawiera drugie sprawozdanie?

Sprawozdanie przedstawia w jaki sposób grupa zadaniowa ds. Grecji organizuje i koordynuje świadczenie pomocy technicznej, a także określa ewentualne dodatkowe obszary, w których pomoc techniczna może być konieczna w przyszłości.

Sprawozdanie zawiera wnioski bazujące na pierwszych sześciu miesiącach działań grupy roboczej. Jeden z głównych rozdziałów sprawozdania poświęcono sposobowi wykorzystania funduszy spójności w kontekście wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W rozdziale dotyczącym przyspieszenia projektów polityki spójności sprawozdanie opisuje szereg pozytywnych działań, a także pozostające jeszcze wyzwania. Opisuje ono dobre postępy osiągane w ramach 181 projektów priorytetowych oraz zawiera uaktualnione informacje na temat stanu koncesji na budowę autostrad ważnych z punktu widzenia politycznego i gospodarczego. Przedstawia ono również przyszły mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka.

W ramach pozycji „dostęp do finansowania/sektor finansowy” sprawozdanie zawiera przegląd znaczących zasobów dostępnych dla finansowania MŚP. Przedstawia ono prowadzone prace, których celem jest rozwiązanie problemów płynności greckich banków krajowych i określa nowe przyszłe instrumenty, które mogłyby ułatwić dostęp MŚP do finansowania.

Drugi filar sprawozdania nakreśla pomoc techniczną ukierunkowaną na wsparcie reform strukturalnych przewidzianych w ramach programu dostosowania gospodarczego jako warunek przywrócenia przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

W rozdziale sprawozdania dotyczącym budżetu i opodatkowania omówione są osiągnięte postępy, takie jak sukcesy w odzyskiwaniu zaległości podatkowych. Określono tam również dziedziny, w których konieczne są dalsze postępy, takie jak pobór podatków od zamożnych podatników. Opisano tam starania mające na celu wdrożenie kompleksowego planu działań administracji podatkowej, w oparciu o znaczne wsparcie ze strony państw członkowskich, MFW i służb Komisji. Opisano tam również wysiłki w zakresie przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy, które jest obszarem wymagającym niezwykłej poprawy koordynacji między różnymi greckim podmiotami. Niezbędne są również dalsze postępy w odniesieniu do zarządzania finansami publicznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli wydatków.

Sprawozdanie odnotowuje znaczne postępy w realizacji reformy administracji publicznej oraz w dziedzinie e-administracji. Rząd grecki utworzył grupę sterującą pod przewodnictwem premiera. Znacznej pomocy technicznej udzielają władze francuskie, które prowadzą prace nad reformą administracyjną władz centralnych. Przy wsparciu Niemiec prowadzona jest równolegle reforma zdecentralizowanej, regionalnej i lokalnej administracji.

W odniesieniu do reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania otoczenia biznesu, na zaawansowanym etapie są prace przygotowawcze w ramach pomocy technicznej w takich dziedzinach jak wspieranie eksportu, przegląd prawa zamówień publicznych i administracji, zawodów regulowanych oraz uproszczenie uregulowań prawnych. Szereg projektów dotyczących pomocy technicznej jest w zawieszeniu do czasu ostatecznej zgody ze strony władz greckich.

Zdrowie publiczne to kolejny obszar, w którym zidentyfikowano wiele potrzeb i możliwych dostawców pomocy technicznej. Pomoc techniczna będzie się skupiać na kwestiach ustalania cen produktów farmaceutycznych, lepszym zarządzaniu korzystaniem z usług i produktów zdrowotnych, a także kwestii otoczenia opieki zdrowotnej. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii, pomoc techniczna będzie udzielona w celu ustanowienia zintegrowanego funduszu chorobowego.

Postępy poczyniono także w zakresie reformy systemu sądownictwa. Wstępna ocena z udziałem administracji greckiej i potencjalnych dostawców pomocy technicznej umożliwiła określenie potrzeb i częściowe uruchomienie pomocy technicznej w takich dziedzinach, jak przyspieszenie postępowania sądowego, zaległości w sądach dotyczące spraw podatkowych i pozasądowe rozstrzyganie sporów.

W zakresie migracji, azylu i granic zaczęto już konkretne prace, natomiast część potrzeb w zakresie pomocy technicznej, która jest niezbędna do wdrożenia greckiego planu działania w dziedzinie migracji i azylu na 2010 r., nadal oczekuje na ewentualne oferty.

W ramach wszystkich działów wskazano na wkład wniesiony przez dostawców pomocy technicznej, w tym często zasadniczy wkład ze strony innych służb Komisji. W załączniku do sprawozdania opisano ponadto stan realizacji projektów pomocy technicznej, jak również wkład zaangażowanych w nie państw członkowskich i organizacji.

Więcej informacji:

drugie sprawozdanie kwartalne dostępne jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm


Side Bar