Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΥΠΟΜΝΗΜΑ/12/184

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα και τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεσή της

Βλ. επίσης: IP/12/242

1. Ποια είναι η αποστολή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα;

Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με σκοπό να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και στην επίτευξη ανάπτυξης κατά τα επόμενα έτη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ελλάδας, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Αφότου δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο Μπαρόζο, πέρυσι τον Ιούλιο κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, και άρχισε τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο του 2011, η Ομάδα Δράσης ανέλαβε δράση για δύο κυρίως καθήκοντα:

 • 1) προσδιορισμός και συντονισμός της τεχνικής βοήθειας που έχει ανάγκη η Ελλάδα από τα κράτη μέλη για την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ. Τώρα που η αξιολόγηση αυτή ολοκληρώθηκε, είναι πλέον καιρός να γίνει αντιστοίχιση των αναγκών με την εμπειρογνωσία που προσφέρουν πολλά κράτη μέλη, αλλά και άλλοι οργανισμοί όπως το ΔΝΤ, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η είσπραξη των φόρων, το κτηματολόγιο, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας, η μεταρρύθμιση της διοίκησης και η δημιουργία ικανοτήτων, η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων ή η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 • 2) επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ ώστε να δοθεί ώθηση σε έργα που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Κύρια προτεραιότητα υπήρξε η επανεστίαση των κονδυλίων της ΕΕ σε περίπου 181 έργα καθοριστικής σημασίας που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη. Το επόμενο βήμα θα είναι να εστιαστεί στα έργα αυτά η διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων.

2. Ποιοι τομείς καλύπτονται από την Ομάδα Δράσης;

Η Ομάδα Δράσης δραστηριοποιείται στους ακόλουθους εννέα τομείς, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και του Μνημονίου Συνεννόησης που συμφώνησαν η Ελλάδα, η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, και κατόπιν διαβούλευσης με τις ελληνικές αρχές και τα κράτη μέλη. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η ανάγκη πραγματοποίησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων είναι περισσότερο επιτακτική προκειμένου να δοθεί ώθηση στη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.

 • Προγράμματα της πολιτικής συνοχής, περιβάλλον και μεταφορές

 • Προϋπολογισμός και φορολογία

 • Χρηματοπιστωτικός τομέας / πρόσβαση σε χρηματοδότηση

 • Επιχειρηματικό περιβάλλον (δημόσιες συμβάσεις και ανταγωνισμός)

 • Διοικητική μεταρρύθμιση / ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

 • Αγορά εργασίας

 • Δημόσια υγεία

 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

 • Ιδιωτικοποιήσεις και ολοκλήρωση δημοσίων έργων.

3. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα υπήρξαν πενιχρά. Μήπως η Ομάδα Δράσης αποτελεί απλώς μια ακόμα γραφειοκρατική δομή;

Κατά τους προηγούμενους έξι μήνες,

 • Άμεση προτεραιότητα της Ομάδας Δράσης ήταν η καταγραφή του πλήθους των υπό εξέλιξη έργων που, ενώ στηρίζονταν από κονδύλια της ΕΕ, διακόπηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τις ελληνικές αρχές. Έχουν επίσης καταγραφεί βασικά έργα που προωθούν την ανάπτυξη και έχει ήδη αρχίσει ο αναπρογραμματισμός ουσιαστικού μέρους των κονδυλίων της ΕΕ προς τα έργα αυτά.

 • Η δεύτερη προτεραιότητα της Ομάδας Δράσης ήταν να αναπτύξει αγαστή συνεργασία και καλές εργασιακές σχέσεις με τις ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν ένα σαφές σύνολο αιτημάτων τεχνικής βοήθειας. Εν τω μεταξύ, η Ομάδα Δράσης κατόρθωσε να αντιστοιχίσει τις ανάγκες αυτές με την τεχνική βοήθεια που προσέφεραν κράτη μέλη σε καίριους τομείς.

4. Συγκεκριμένα όμως, τι έχει επιτύχει μέχρι τώρα η Ομάδα Δράσης;

Καταρχάς, βελτιώθηκε η στοχοθέτηση και η διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία αποτελούν μία από τις ελάχιστες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη που διαθέτει τη στιγμή αυτή η Ελλάδα.

 • Η Ομάδα Δράσης και οι ελληνικές αρχές επανεστιάζουν σημαντικό μέρος των 20,4 δισεκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προκειμένου να προχωρήσουν τα 181 έργα που προωθούν την ανάπτυξη, τα οποία έχουν ήδη προσδιοριστεί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 5 παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων (1 400 χλμ. και δυνατότητα δημιουργίας 30 000 θέσεων εργασίας) και στήριξη σε ΜΜΕ.

 • Η Ελλάδα αύξησε το ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ, φτάνοντας το 35% (άνω του μέσου όρου της ΕΕ για αυτό το σημείο στην προγραμματική περίοδο) και ξεπερνώντας το 98% όσον αφορά τον ετήσιο στόχο του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με τα αιτήματα πληρωμών για το 2011.

Δεύτερον, κατά το προηγούμενο εξάμηνο, σχεδόν 20 κράτη μέλη, η Επιτροπή και το ΔΝΤ προσέφεραν άνευ προηγουμένου τεχνική βοήθεια. Αναμένεται να παρασχεθεί ακόμα περισσότερη βοήθεια κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτή η συγκεκριμένη εμπειρογνωσία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και δημόσιας διοίκησης. Σημειώθηκαν πολλές θετικές εξελίξεις, στις οποίες θα μπορέσει να βασιστεί η παροχή περαιτέρω τεχνικής βοήθειας:

 • Εισπράχθηκαν ήδη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ύψους 946 εκατ. ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 400 εκατ. ευρώ.

 • Οι συσσωρευμένες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα δικαστήρια μειώθηκαν κατά 15% μέσα σε τέσσερις μήνες (προβλέπεται να μειωθούν κατά 80% έως το τέλος του 2012).

 • Η Γαλλία και η Γερμανία στηρίζουν μια πολύ σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο: θέσπιση διυπουργικού συντονισμού έως τον Μάιο του 2012, αξιολόγηση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων έως τον Ιανουάριο, μηχανοργάνωση και οριζόντιες δομές ανθρώπινων πόρων στα υπουργεία από τον Φεβρουάριο.…

 • Η απελευθέρωση της πρόσβασης στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και της άσκησης αυτών εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο με βοήθεια που προσέφερε η Ομάδα Δράσης.

5. Μήπως δημιουργείτε μια σκιώδη κυβέρνηση στην Ελλάδα;

Ανοησίες! Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες και δεν μπορεί να επιβάλει καμία νομική ή οικονομική απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στήριξη στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και τις οποίες ενέκρινε η ελληνική Βουλή. Εργαζόμαστε μαζί με τους Έλληνες για την Ελλάδα!

6. Πώς συνεργάζεται η Ομάδα Δράσης με την τρόικα ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ;

Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής συμπληρώνει το έργο που επιτελεί η τρόικα. Η τρόικα συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για τον εντοπισμό των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα και εν συνεχεία για την επιτήρηση της εφαρμογής τους σε τριμηνιαία βάση.

Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής δημιουργήθηκε για να συνδράμει την Ελλάδα κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, συγκεντρώνοντας την τεχνική βοήθεια από τα κράτη μέλη και εξασφαλίζοντας την ορθολογική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η έκθεση της Ομάδας Δράσης καταγράφει τη συγκεκριμένη πρόοδο που επιτελείται σε αυτούς τους δύο άξονες.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής που συμμετέχουν στην τρόικα και στην Ομάδα Δράσης υποβάλλουν εκθέσεις στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Olli Rehn ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή.

7. Πόσοι δουλεύουν για την Ομάδα Δράσης ;

Η Ομάδα Δράσης έχει τη βάση της στις Βρυξέλλες αλλά διαθέτει μόνιμη παρουσία στην Αθήνα. Το προσωπικό της αποτελείται από περίπου 45 άτομα (εκ των οποίων 15 βρίσκονται στην Αθήνα). Οι περισσότεροι είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Επιτροπής. Ο κ. Horst Reichenbach, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου, είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης. Ο συντονισμός της τεχνικής βοήθειας διενεργείται μέσω συνεδριάσεων συντονισμού σε υψηλό επίπεδο που πραγματοποιούνται τακτικά στις Βρυξέλλες (τελευταία συνεδρίαση στις 6 Μαρτίου).

Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, που προέρχονται από τη Γαλλία (2), το Ηνωμένο Βασίλειο (2), τη Γερμανία (2), τις Κάτω Χώρες (2), το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία. Περαιτέρω προσλήψεις (από Αυστρία, Σουηδία) βρίσκονται εν εξελίξει. Άλλα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενδεχόμενη αποστολή εμπειρογνωμόνων. Οι αποσπάσεις στο παρόν στάδιο έχουν διάρκεια ενός έτους.

8. Τον περασμένο μήνα, το Eurogroup κάλεσε την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των μελών της Ομάδας Δράσης. Ποια είναι τα σχέδια της Επιτροπής;

Δεδομένου ότι το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα εστιάζεται ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας από ότι το πρώτο πρόγραμμα, η συμμετοχή της Ομάδας Δράσης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει σύντομα τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την επιτόπια ικανότητά της όσον αφορά τη στήριξη σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

9. Τι αφορά η τεχνική βοήθεια;

Η τεχνική βοήθεια αποσκοπεί στην παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε βασικούς τομείς όπου η εμπειρογνωμοσύνη ή η πρακτική πείρα ελλείπουν στην Ελλάδα. Πολλά κράτη μέλη προσφέρθηκαν να αποστείλουν εθνικούς εμπειρογνώμονες για μικρότερα ή μεγαλύτερα – μερικές φορές – χρονικά διαστήματα για να στηρίξουν τα έργα τεχνικής βοήθειας. Εμπειρογνωμοσύνη παρέχει επίσης το ΔΝΤ. Έργο της Ομάδας Δράσης είναι ο συντονισμός της εμπειρογνωμοσύνης αυτής και η διασφάλιση της αντιστοίχισής της με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνική βοήθεια παρέχεται από την ίδια την Ομάδα Δράσης, μερικές φορές από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.

10. Ποιος πληρώνει για την τεχνική βοήθεια;

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί, που συνήθως μένουν στην Ελλάδα για περιορισμένη περίοδο λίγων ημερών, πληρώνονται από τα κράτη μέλη τους. Η Επιτροπή καλύπτει μόνο τα έξοδα αποστολής τους.

11. Πώς λειτουργεί στην πράξη η τεχνική βοήθεια;

Οι ανάγκες σε τεχνική βοήθεια ομαδοποιούνται κατά κύριο λόγο σύμφωνα με συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (προϋπολογισμός και φορολογία· χρηματοπιστωτικός τομέας· ταμεία συνοχής και γεωργία· επιχειρηματικό περιβάλλον· δημόσιες συμβάσεις και ανταγωνισμός· αγορά εργασίας, δημόσια υγεία, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις· διοικητική μεταρρύθμιση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στατιστικά στοιχεία· κοινωνία των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι).

Εφόσον ένα αίτημα γίνει δεκτό, η Ομάδα Δράσης συνδράμει στην κατάρτιση προγράμματος εργασίας που προβλέπει σαφή παραδοτέα και ενδιάμεσα ορόσημα τα οποία συμφωνούνται με τις ελληνικές αρχές. Η Ομάδα Δράσης βοηθά επίσης τις ελληνικές αρχές να κινητοποιήσουν τις εισροές που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας τεχνικής βοήθειας (αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη από άλλα κράτη μέλη και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς).

Η τεχνική βοήθεια μπορεί να χορηγείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με βραχυπρόθεσμες αποστολές εμπειρογνωμόνων ή εργαστήρια στα οποία εθνικές διοικήσεις παρουσιάζουν τις λύσεις τους στους Έλληνες εταίρους τους. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις ελληνικές αρχές η δυνατότητα να επιλέξουν την καταλληλότερη για τις ανάγκες τους λύση.

 • με μονιμότερη στήριξη από συγκεκριμένα κράτη μέλη ή οργανισμούς που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Τούτο θα μπορούσε να συνεπάγεται μια πιο μακροπρόθεσμη παρουσία εμπειρογνωμόνων ή τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την εξεύρεση τεχνικών λύσεων σε τομείς όπως η ΤΠΕ.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος με σημαντικό ιστορικό επιδόσεων σε έναν τομέα πολιτικής δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες «επικεφαλής τομέα». Ο επικεφαλής τομέα δύναται να συμμετέχει σε ένα έργο από τα αρχικά στάδια, καθώς και στην κατάρτιση χαρτών πορείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Ομάδα Δράσης διευκολύνει την εξελισσόμενη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών, του επικεφαλής τομέα και των παρόχων τεχνικής βοήθειας.

Η αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης τεχνικής βοήθειας πραγματοποιείται μέσω τριμηνιαίων συνεδριάσεων συντονισμού σε υψηλό επίπεδο που οργανώνονται από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα με συμμετοχή των ελληνικών αρχών, των (εν δυνάμει) παρόχων τεχνικής βοήθειας και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν από τις συνεδριάσεις αυτές ζητείται από κράτη μέλη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή τεχνικής βοήθειας σε συγκεκριμένα έργα.

12. Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από κράτη μέλη;

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα έχει εγκαινιάσει έργα σε συμφωνία με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς συγκεκριμένους άξονες εργασίας στους τομείς:

 • της φορολογικής διοίκησης, με κοινό σχέδιο δράσης του ΔΝΤ και της ΕΕ (ΓΔ TAXUD και Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα) που ήδη στηρίζεται από ορισμένα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία)·

 • της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, ιδίως του ελέγχου των δαπανών·

 • της διοικητικής μεταρρύθμισης (με τη Γαλλία σε κεντρικό επίπεδο και τη Γερμανία σε περιφερειακό επίπεδο ως αντίστοιχους επικεφαλής τομέα)·

 • η Γερμανία συμφώνησε επίσης να είναι επικεφαλής τομέα όσον αφορά την υγεία, όπου πρέπει ακόμα να ληφθούν αποφάσεις για συγκεκριμένες εργασίες·

 • ορισμένοι άξονες εργασίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τον ρόλο του επικεφαλής τομέα έχει αναλάβει η ίδια η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα.

Ο συντονισμός πραγματοποιείται μέσω τριμηνιαίων συνεδριάσεων συντονισμού σε υψηλό επίπεδο που οργανώνονται από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα με συμμετοχή των ελληνικών αρχών, των (εν δυνάμει) παρόχων τεχνικής βοήθειας και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Πριν από τις συνεδριάσεις αυτές ζητείται από κράτη μέλη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή τεχνικής βοήθειας σε συγκεκριμένα έργα.

Η τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης παρουσιάζει επισκόπηση της κινητοποιηθείσας εμπειρογνωμοσύνης και αξιολογεί την επιτόπια πρόοδο.

13. Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθενται για την Ελλάδα; H Ελλάδα χρησιμοποιεί τα κονδύλια αυτά με αποτελεσματικό τρόπο;

Η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεση της Ελλάδας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων 20 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 εκ των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί σχεδόν 8 δισεκατ. ευρώ. Για την υπόλοιπη περίοδο προγραμματισμού παραμένουν αδιάθετα περίπου 12 δισεκατ. ευρώ, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται ήδη αναλήψεις υποχρεώσεων για έργα.

Τα κονδύλια αυτά – ή μέρος αυτών – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τονώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας μέσω στοχευμένων έργων, ειδικά σχεδιασμένων για τη στήριξη ΜΜΕ, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη βασικών υποδομών. Κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας καταρτίστηκε με τις ελληνικές αρχές και δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Τα έργα αυτά που αντιστοιχούν στο 56% της χρηματοδότησης που διατίθεται κατά την περίοδο προγραμματισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο εντατικής παρακολούθησης και στήριξης από την ελληνική δημόσια διοίκηση και την Επιτροπή.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθούν οι καλές επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων. Μέχρι τα τέλη του 2011, η Ελλάδα απορρόφησε το 35% των κονδυλίων της ΕΕ ύψους 20,4 δισεκατ. ευρώ, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο ποσοστό της ΕΕ που ανέρχεται σε 33,5%. Η ικανοποιητική αυτή επίδοση εντοπίζεται στα διαρθρωτικά ταμεία (39,6% για την Ελλάδα και 34,6% για την ΕΕ) και το Ταμείο Συνοχής (29,2% για την Ελλάδα και 28,5% για την ΕΕ). Στην περίπτωση του Κοινωνικού Ταμείου, έχει απορροφηθεί το 24,4% της επιχορήγησης για την Ελλάδα έναντι μέσου ποσοστού 27% για την ΕΕ.

14. Ποιο είναι το περιεχόμενο της δεύτερης έκθεσης;

Η έκθεση παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η Ομάδα Δράσης οργανώνει και συντονίζει την παροχή τεχνικής βοήθειας· επίσης προσδιορίζει πιθανούς επιπλέον τομείς στους οποίους ενδέχεται να χρειαστεί τεχνική βοήθεια στο μέλλον.

Η έκθεση αντλεί διδάγματα από τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της Ομάδας Δράσης. Ένα από τα κύρια κεφάλαια της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην αξιοποίηση των Ταμείων Συνοχής για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στο κεφάλαιο για την επιτάχυνση των έργων στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από θετικές εξελίξεις καθώς και τις εναπομένουσες προκλήσεις. Περιγράφει την ενθαρρυντική πρόοδο που σημειώθηκε στα 181 έργα προτεραιότητας και παρέχει ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με το καθεστώς των σημαντικών από πολιτική και οικονομική άποψη έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. Παρουσιάζει επίσης το μέσο επιμερισμού του κινδύνου που θα συσταθεί προσεχώς.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση / χρηματοπιστωτικό τομέα, η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τους σημαντικούς πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Παρουσιάζει το επιτελούμενο έργο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εγχώριες τράπεζες και προσδιορίζει μελλοντικούς νέους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να προωθήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

Στο δεύτερο σκέλος της έκθεσης παρουσιάζεται η τεχνική βοήθεια για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στο μέλλον.

Στο τμήμα για τον προϋπολογισμό και την φορολογία, παρουσιάζεται η σημειωθείσα πρόοδος, όπως για παράδειγμα τα θετικά αποτελέσματα στην είσπραξη παλαιότερων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Προσδιορίζονται επίσης τομείς στους οποίους πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, όπως η είσπραξη των φόρων από ευκατάστατους φορολογούμενους. Ακόμη περιγράφονται οι προσπάθειες για την υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου δράσης για τη φορολογική διοίκηση, αντλώντας σημαντική υποστήριξη από κράτη μέλη, το ΔΝΤ και υπηρεσίες της Επιτροπής. Περιγράφονται οι προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων ελληνικών εμπλεκομένων παραγόντων. Απαιτείται επίσης περαιτέρω πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των δαπανών.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η έκθεση διαπιστώνει ικανοποιητική πρόοδο. Η ελληνική κυβέρνηση προέβη στη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Ουσιαστική τεχνική βοήθεια παρέχεται από γαλλικές αρχές οι οποίες ενεργούν ως επικεφαλής τομέα σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης της κεντρικής κυβέρνησης. Παράλληλα σημειώνεται πρόοδος με τη στήριξη που παρέχει η Γερμανία για διοικητική μεταρρύθμιση σε αποκεντρωμένο, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προωθούνται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για παροχή τεχνικής βοήθειας σε τομείς όπως η διευκόλυνση των εξαγωγών, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διοίκηση, τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και η κανονιστική απλούστευση. Σε μια σειρά από έργα τεχνικής βοήθειας εκκρεμεί η τελική συμφωνία των ελληνικών αρχών.

Η δημόσια υγεία είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουν εντοπιστεί πολλές ανάγκες σε τεχνική βοήθεια και πιθανοί πάροχοι τεχνικής βοήθειας. Η τεχνική βοήθεια θα εστιαστεί στην τιμολόγηση των φαρμάκων, την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και προϊόντων και το περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Για το τελευταίο αυτό σημείο θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία του ενοποιημένου ταμείου ασθενείας.

Αντίστοιχα, έχει σημειωθεί πρόοδος στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Οι αρχικές συζητήσεις μεταξύ των ελληνικών διοικητικών αρχών και δυνητικών παρόχων τεχνικής βοήθειας επέτρεψαν τον προσδιορισμό και την μερική δρομολόγηση τεχνικής βοήθειας σε τομείς όπως η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών η τακτοποίηση του όγκου των εκκρεμουσών φορολογικών υποθέσεων και ο εξωδικαστικός διακανονισμός διαφορών.

Στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων επιτελείται ήδη συγκεκριμένο έργο και απομένει ακόμη να συνδυαστούν ορισμένες από τις ανάγκες σε τεχνική βοήθεια, για παράδειγμα για την υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου δράσης του 2010 για τη μετανάστευση και το άσυλο, με πιθανές προσφορές τεχνικής βοήθειας.

Σε όλα τα κεφάλαια περιγράφονται οι συνεισφορές των παρόχων τεχνικής βοήθειας, καθώς και οι συχνά ζωτικές συνεισφορές άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής. Σε παράρτημα της έκθεσης περιγράφεται επίσης η κατάσταση προόδου στα έργα τεχνικής βοήθειας καθώς και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οργανισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

2η τριμηνιαία έκθεση στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm


Side Bar