Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/184

Брюксел, 15 март 2012 г.

Въпроси и отговори относно работната група за Гърция и нейния втори тримесечен доклад

Вж. също: IP/12/242

1. Каква е задачата на работната група за Гърция?

Работната група на Комисията за Гърция (РГКГ) бе създадена, за да се помогне на гръцките органи да извършат реформи и да постигнат икономически растеж през идните години, в съответствие с програмите, договорени между Гърция, ЕС и МВФ.

От създаването си от председателя на Комисията Барозу през юли миналата година по молба на гръцкото правителство и откакто започна работа през септември 2011 г., работната група работи по две основни задачи:

 • 1) Да определи и координира техническата помощ от държавите членки, от която Гърция се нуждае, за да изпълни програмата за приспособяване, договорена между ЕС, МВФ и ЕЦБ. След като оценката вече е направена, е време да се намери подходящ за нуждите експертен опит, предлаган от много държави членки и от организации, като МВФ, по широк набор от въпроси, като събирането на данъци, поземлените регистри, модернизирането на здравната система, реформата на администрацията и изграждането на капацитет, процеса на приватизация и подобряването на бизнес средата.

 • 2) Да ускори усвояването на фондовете на ЕС с цел стимулиране на проектите за повишаване на растежа и заетостта. Пренасочването на наличните средства на ЕС към около 181 ключови проекта за повишаване на икономическия растеж бе основният приоритет. Следващата стъпка ще се съсредоточи върху предоставянето на наличните средства за тези проекти.

2. По кои области работи работната група?

РГКГ работи в следните 9 области, в съответствие с програмата за икономическо приспособяване и меморандума за разбирателство (МР), договорени между Гърция, ЕС, ЕЦБ и МВФ, и след консултации с гръцките органи и държавите членки. Това са областите, в които е най-належащо и от жизненоважно значение да се извършат реформи, за да се подпомогне бъдещото развитие на Гърция.

 • Програми по кохезионната политика, околна среда и транспорт

 • Бюджет и данъчно облагане

 • Финансов сектор/достъп до финансиране

 • Бизнес среда (обществени поръчки и конкуренция)

 • Административна реформа/електронно управление

 • Пазар на труда

 • Обществено здравеопазване

 • Правосъдие и вътрешни работи

 • Приватизация и приключване на благоустройството

3. Досега е постигнато много малко. Това поредната бюрократична структура ли е?

През последните шест месеца:

 • Първият приоритет за работната група беше да идентифицира многото текущи проекти, финансирани със средства на ЕС, но спрени поради липса на финансиране от гръцките органи. Набелязани бяха и ключовите проекти за повишаване на растежа и бе започнато препрограмирането на значителна част от средствата на ЕС за тези проекти.

 • Вторият приоритет за работната група беше да се установят стабилно сътрудничество и добри работни отношения с гръцките органи. Това доведе до ясен набор от искания на гръцките органи за техническа помощ. Междувременно работната група успя да напасне тези нужди с техническата помощ, предоставена от държавите членки, в ключовите области.

4. Конкретно обаче какво е постигнала работната група досега?

На първо място, фондовете на ЕС — един от малкото източници на финансиране на растежа, налични понастоящем в Гърция, се насочват и разходват по-добре.

 • Работната група и гръцките органи пренасочват голяма част от сумата от 20,4 млрд. EUR, предоставена за Гърция по фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване. Особени усилия се полагат за постигане на напредък по 181 проекта за повишаване на растежа, които бяха подобаващо идентифицирани. Основни примери: 5 концесии на магистрали (1 400 км и 30 000 потенциални работни места) и подкрепа за МСП.

 • Гърция подобри своето усвояване на фондовете на ЕС, като достигна 35 % (над средното за ЕС за този етап на периода на програмиране) и постигна над 98 % от годишната цел за 2011 г., определена в меморандума за разбирателство по отношение на исканията за плащане.

На второ място, през последните шест месеца близо 20 държави членки, Комисията и МВФ оказаха безпрецедентна техническа помощ. Допълнителна помощ се очаква да бъде оказана в течение на годината. Този конкретен експертен опит допринася за модернизирането на икономиката и публичната администрация на Гърция. Има много промени в положителна насока, на които ще може да се базира предоставянето на допълнителна техническа помощ:

 • Вече са събрани 946 млн. EUR просрочени данъчни задължения в сравнение с първоначално заложената цел от 400 млн. EUR.

 • Натрупаните висящи данъчни дела в съда са намалели с 15 % за четири месеца (трябва да намалеят с 80 % до края на 2012 г.).

 • Франция и Германия подкрепят голяма административна реформа на централното и местното управление: въвеждане на междуведомствена координация до май 2012 г., оценка на компетенциите на държавните служители от януари, внедряване на информационни и комуникационни технологии и на хоризонтални структури за човешките ресурси в министерствата от февруари.

 • Либерализирането на достъпа до регламентирани професии и на тяхното упражняване бе прието през февруари с помощта на работната група.

5. Да не създавате правителство в сянка в Гърция?

Това са безсмислици. Работната група за Гърция не разполага с изпълнителни правомощия и не може да налага никакви правни или финансови решения на гръцкото правителство. Тя е създадена, за да помогне на Гърция да извърши реформите, договорени с Комисията, ЕЦБ и МВФ и приети от нейния парламент. Ние работим за Гърция с гърците!

6. Как работи работната група с Тройката ЕС/МВФ/ЕЦБ?

Работната група на Комисията допълва работата на Тройката. Последната работи с гръцките органи за идентифициране на ключовите структурни реформи, които трябва да бъдат извършени в Гърция, и впоследствие за наблюдение на изпълнението на тримесечна основа.

Работната група на Комисията има за цел да помага на Гърция в изпълнението на тези реформи чрез обединяване на техническа помощ от държавите членки и рационализиране на използването на средствата от ЕС. Докладът на работната група проследява конкретния напредък, постигнат по тези две измерения.

Персоналът на Комисията в Тройката и работната група докладват на заместник-председателя на Комисията Рен, за да се гарантира съгласуваност на действията.

7. Колко души работят за работната група?

Седалището на работната група се намира в Брюксел, като групата има постоянно присъствие в Атина. Тя включва около 45 служители (от които 15 се намират в Атина). Повечето от тях са служители на Комисията. Работната група се оглавява от Horst Reichenbach, специален съветник на председателя на Комисията. Координирането на техническата помощ се постига чрез редовни координационни срещи на високо равнище в Брюксел (последното заседание се проведе на 6 март).

Има също и няколко командировани национални експерти, наети от Франция (2), Обединеното кралство (2), Германия (2), Нидерландия (2), Белгия и Чешката република. В момента се подготвя наемането на още експерти (от Австрия и Швеция). Други държави членки изразиха своя евентуален интерес да изпратят експерти. На този етап командировките са с продължителност една година.

8. Миналия месец Еврогрупата прикани Комисията да увеличи работната група. Какви са намеренията на Комисията?

Тъй като втората програма за икономическо приспособяване за Гърция поставя още повече акцента върху повишаването на икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността от първата такава програма, приносът на работната група ще бъде още по-голям.

Комисията ще вземе скоро решение как да увеличи своя капацитет за подкрепа на място в тясно сътрудничество с гръцките органи.

9. В какво се състои техническата помощ?

Техническата помощ има за цел да се предостави експертен опит за ключови области, в които Гърция не разполага с експертен или практически опит. Много държави членки изразиха желание да изпратят национални експерти за по-кратки, а понякога и за по-дълги периоди от време, които да подпомогнат изпълнението на проектите за техническа помощ. МВФ също предоставя експертен опит. Работната група има за цел да координира този експертен опит и да се увери, че той съответства на конкретните нужди. В няколко случая работната група (понякога с други служби на Комисията) сама предоставя техническата помощ.

10. Кой плаща техническата помощ?

За експертите, които обикновено остават само няколко дни в Гърция, плащат техните държави членки. Комисията покрива само техните командировъчни разходи.

11. Как се предоставя техническата помощ конкретно?

Нуждите, свързани с техническа помощ, са групирани предимно по конкретни области на политиката (бюджет и данъчно облагане, финансов сектор, фондове за сближаване и селско стопанство, бизнес среда, обществени поръчки и конкуренция, пазар на труда, обществено здравеопазване, правосъдие и вътрешни работи, административна реформа, електронно управление, статистика, гражданско общество и социални партньори).

Когато бъде прието искане, работната група подпомага съставянето на работна програма с ясни резултати и междинни цели, които се договарят с гръцките органи. Работната група помага на гръцките органи и в мобилизирането на ресурсите, необходими за осъществяване на работната програма за техническа помощ (с нужния експертен опит от други държави членки и от европейски или международни организации).

Техническа помощ може да бъде предоставена по следните начини:

 • Краткосрочни командировки на експерти или работни семинари, по време на които националните администрации представят своите решения пред гръцките си колеги. Това би трябвало да позволи на гръцките органи да открият най-подходящото решение за техните нужди.

 • По-продължителна подкрепа от определени държави членки или организации със специализирано ноухау. Това може да включва по-дългосрочно присъствие на експерти или сътрудничество с гръцките органи с цел намиране на технически решения в области като ИКТ.

 • В някои случаи държава членка със солидни резултати в дадена сфера на политиката може да поеме отговорността на „лидер в областта“. Лидерът в областта може да участва в ранен етап на проекта, включително при определянето на пътните карти. В тези случаи РГКГ улеснява текущото сътрудничество между гръцките органи, лидера в областта и други страни, предоставящи техническа помощ.

Напасването на търсенето и предлагането на техническа помощ се организира чрез тримесечни координационни срещи на високо равнище, организирани от РГКГ, в които участват гръцките органи, (потенциални) страни, предоставящи техническа помощ, и службите на Европейската комисия. Преди тези срещи държавите членки или други международни организации се приканват да изразят интерес към оказване на техническа помощ по конкретни проекти.

12. Можете ли да дадете конкретни примери за техническа помощ, предоставена от държавите членки?

РГКГ започна проекти със съгласието на гръцката администрация. До момента съгласие е постигнато за работа в следните области:

 • данъчна администрация, със съвместен план за действие на МВФ и ЕС (ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и РГКГ), който вече е получил подкрепата на редица държави членки (Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция);

 • управление на публичните финанси, особено контрола на разходите;

 • административна реформа (с Франция на централно и Германия на регионално равнище като съответни лидери в областта);

 • Германия се съгласи да бъде лидер в областта на здравния сектор, където конкретната работа предстои да бъде уточнена;

 • няколко работни направления във връзка с бизнес средата са в процес на обсъждане, като самата РГКГ в много случаи ще поеме ролята на лидер в областта.

Координацията се осъществява чрез тримесечни координационни срещи на високо равнище, организирани от РГКГ, в които участват гръцките органи, (потенциални) страни, предоставящи техническа помощ, и службите на Комисията. Преди тези срещи държавите членки или други международни организации се приканват да изразят интерес към оказване на техническа помощ по конкретни проекти.

Тримесечният доклад на работната група прави преглед на мобилизирания експертен опит и оценява напредъка, постигнат на място.

13. Какъв е размерът на средствата на ЕС, предвидени за Гърция? И използва ли Гърция тези пари ефикасно?

ЕС е отпуснал по структурните си фондове 20 млрд. EUR за Гърция за периода 2007—2013 г., от които около 8 млрд. EUR вече са изплатени. За остатъка от периода на програмиране остават неизразходени около 12 млрд. EUR, въпреки че в много случаи вече са заделени за конкретни проекти.

Тези средства (или част от тях) могат да се използват за повишаване на потенциала за растеж на Гърция чрез целенасочени проекти, специално предназначени да подпомогнат МСП, борбата с безработицата и развитието на ключова инфраструктура. Съвместно с гръцките органи бе съставен списък със 181 приоритетни проекта, който бе публикуван през ноември 2011 г. Тези проекти са на стойност 56 % от наличните средства за периода на програмиране, ще бъдат предмет на интензивен мониторинг и ще получат подкрепата на гръцката администрация и Комисията.

На последно място, важно е да се отбележат добрите резултати на Гърция по отношение на капацитета за усвояване на средствата. До края на 2011 г. Гърция е усвоила 35 % от отпуснатите 20,4 млрд. EUR средства на ЕС, което надхвърля средното за ЕС равнище от 33,5 %. Този добър резултат се наблюдава за регионалните фондове (39,6 % за Гърция и 34,6 % за ЕС) и за Кохезионния фонд (29,2 % за Гърция и 28,5 % за ЕС). В случая на Социалния фонд са усвоени 24,4 % от отпусната за Гърция сума в сравнение със средна стойност за ЕС от 27 %.

14. Какво съдържа вторият доклад?

В доклада е очертано как РГКГ организира и координира предоставянето на техническата помощ, като са посочени и евентуални допълнителни области, в които може да е необходима техническа помощ в бъдеще.

Докладът извлича поуки от първите шест месеца работа на РГКГ. Една от важните глави на доклада е посветена на използването на средства по Кохезионния фонд за насърчаване на растежа и създаването на работни места. В главата относно ускоряването на проектите в областта на политиката на сближаване докладът представя редица положителни постижения, както и оставащите предизвикателства. Тя описва окуражаващия напредък по 181-те приоритетни проекта и предоставя актуализирана информация за състоянието на политически и икономически значимите концесии на магистрали. Главата представя също предстоящия инструмент за поделяне на риска.

Що се отнася до достъпа до финансиране/финансовия сектор, докладът прави преглед на значителните ресурси, осигурени за финансиране на МСП. Той представя текущата работа за справяне със свързаните с ликвидността предизвикателства пред местните гръцки банки и определя предстоящите нови инструменти, които могат да насърчат достъпа на МСП до финансиране.

Втората важна част на доклада очертава техническата помощ в подкрепа на структурните реформи, предвидени в програмата за икономическо приспособяване като предварително условие за възстановяване на растежа и конкурентоспособността.

Разделът за бюджета и данъчното облагане съобщава за постигнатия напредък, като например успеха в събирането на минали просрочени данъчни задължения. Той посочва също областите, в които трябва да се постигне по-голям напредък, като например събирането на данъци от богати данъкоплатци. Разделът описва усилията за изпълнение на всеобхватен план за действие в областта на данъчната администрация, като се използва значителна подкрепа от държавите членки, МВФ и службите на Комисията. Описани са усилията в областта на борбата с изпирането на пари в случаите, в които по-добрата координация между различните гръцки участници е от изключително значение. Допълнителен напредък трябва да бъде отбелязан и по отношение на управлението на публичните финанси, по-конкретно що се отнася до контрола на разходите.

В частта относно реформата на публичната администрация и електронното управление докладът отбелязва добър напредък. Гръцкото правителство създаде ръководна група под ръководството на министър-председателя. Значителна техническа помощ се предоставя от френските органи, които ръководят работата по административната реформа на централното държавно управление. Паралелна реформа на децентрализираното, регионалното и местното управление също напредва с подкрепата на Германия.

Що се отнася до структурните реформи за подобряване на бизнес средата, напредва подготвителната работа за техническа помощ в области като улесняването на износа, преразглеждането на законодателството в областта на обществените поръчки и реформата на тяхното администриране, регламентираните професии и нормативното опростяване. Редица проекти за техническа помощ очакват окончателно одобрение на гръцките органи.

Публичното здравеопазване е друга област, в която са констатирани много нужди от техническа помощ и страни, които могат да предоставят тази помощ. Техническата помощ ще се съсредоточи върху ценообразуването на фармацевтичните продукти, по-доброто управление на потреблението на здравни услуги и продукти и здравната среда. По този последен въпрос техническа помощ ще бъде осигурена за създаването на интегрирания здравноосигурителен фонд.

Аналогично напредък бе постигнат по реформата на съдебната система. Първоначалните прегледи с участието на гръцката администрация и потенциалните доставчици на техническа помощ позволиха да се идентифицира и да започне частично техническата помощ в области като ускоряването на съдебните производства, неприключените дела, свързани с данъци, в съдилищата и извънсъдебното уреждане на спорове.

Работата по същество вече е започнала по отношение на миграцията, убежището и границите, но за част от техническата помощ, необходима например за изпълнение на плана за действие от 2010 г. на Гърция в областта на миграцията и убежището, все още не са намерени подходящи предложения за техническа помощ.

По отношение на всички теми е описан приносът на страните, осигуряващи техническа помощ, включително често жизненоважният принос на други служби на Комисията. В приложение докладът описва и актуалното състояние на проектите за техническа помощ, както и участващите държави членки и организации.

За повече информация:

Втори тримесечен доклад, който може да бъде намерен на следния адрес: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm


Side Bar