Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/12

Strasbourg den 17 januari 2012

Överträdelser: Vanliga frågor

Vilka är de olika stegen i överträdelseförfaranden?

Enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har kommissionen i egenskap av fördragens väktare befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot ett medlemsstat som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning.

Överträdelseförfarandet inleds med att en begäran om upplysningar (”formell underrättelse”) skickas till den berörda medlemsstaten, som måste svara inom en angiven period, vanligtvis två månader.

Om kommissionen inte är nöjd med svaret och konstaterar att medlemsstaten i fråga underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, får kommissionen sända en formell begäran (ett ”motiverat yttrande”), i vilken den uppmanar medlemsstaten att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att följa EU-lagstiftningen inom en angiven period, vanligtvis två månader.

Om en medlemsstat inte ser till att EU-lagstiftningen följs får kommissionen besluta att överlämna ärendet till domstolen. I cirka 95 % av överträdelseärendena uppfyller emellertid medlemsstaterna sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen innan ärendet överlämnas till domstol. Om domstolen fäller medlemsstaten, måste denna vidta de åtgärder som krävs för att rätta sig efter domstolens beslut.

När det gäller medlemsstater som inte har lyckats genomföra direktiven inom den tidsfrist som överenskommits i ministerrådet och Europaparlamentet, får kommissionen uppmana domstolen att utdöma böter till den berörda medlemsstaten den första gången då domstolen beslutar i ett sådant fall. Denna möjlighet, som infördes genom Lissabonfördraget, fastställs i artikel 260.3 i EUF-fördraget.

Vad händer om en medlemsstat inte följer domstolens beslut?

Om en medlemsstat, trots det första beslutet, fortfarande underlåter att agera kan kommissionen inleda ett nytt överträdelseförfarande enligt artikel 260 i EUF-fördraget genom en enda skriftlig varning innan ärendet återförvisas till domstolen.

Om kommissionen återförvisar ärendet till domstolen kan den föreslå att domstolen ålägger den berörda medlemsstaten ekonomiska påföljder som grundar sig på hur länge överträdelsen varat och hur allvarlig den är samt hur stor medlemsstaten är. Det finns två typer av påföljder:

  • Ett schablonbelopp som grundar sig på den tid som förflutit efter det ursprungliga domstolsbeslutet.

  • Vite som ska betalas för varje dag efter ett andra domstolsbeslut till dess att överträdelsen upphör.

Vem beslutar slutligen vad som gäller för påföljderna?

Ekonomiska påföljder föreslås av kommissionen. Domstolen kan ändra dessa belopp i sin dom.

Vad är kommissionens roll?

Kommissionen är fördragens väktare. Det är kommissionens uppgift och skyldighet att se till att allmänhetens intressen skyddas. Förfarandet regleras genom fördraget (åtgärder, tidsfrister) och kan vid en överträdelse innebära att medlemsstater dras inför EU-domstolen.

Beslutet att inleda överträdelseförfaranden mot en medlemsstat fattas av kollegiet. Detta beslut bygger på en tillförlitlig och opartisk rättslig analys som utförts av kommissionens avdelningar av handlingar och information som parterna lämnat in och av eventuella klagomål.

Kommissionens beslut om överträdelser samlas in en gång i månaden i en övergripande process som omfattar olika politikområden. Dessa beslut offentliggörs.

Aktuell statistik om överträdelser generellt finns på:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm


Side Bar