Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/12

Strasburg, dnia 17 stycznia 2012 r.

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: najczęściej zadawane pytania

Jakie są poszczególne etapy postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego?

Na mocy artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja, jako strażniczka traktatów, posiada uprawnienia do podjęcia kroków prawnych przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z prawa UE.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpoczyna się wystosowaniem do danego państwa członkowskiego prośby o informacje („wezwanie do usunięcia uchybienia”), na którą należy odpowiedzieć w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

Jeżeli Komisja uzna przekazane informacje za niezadowalające i stwierdzi, że dane państwo członkowskie nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z prawa UE, może przesłać formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem UE (tzw. „uzasadnioną opinię”) i poinformowania Komisji o środkach podjętych w celu zastosowania się do jej wezwania w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

W przypadku gdy państwo członkowskie nie zapewni zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Niemniej jednak w ok. 95 proc. spraw o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z unijnego prawodawstwa, zanim sprawy te zostaną przekazane do Trybunału. Jeżeli w Trybunale zapadnie wyrok przeciwko państwu członkowskiemu, musi ono podjęć niezbędne środki w celu zastosowania się do orzeczenia.

W szczególnych przypadkach, gdy państwa członkowskie nie wdrożyły dyrektywy w terminie uzgodnionym przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie na nie grzywny już w momencie wydania pierwszego orzeczenia w danej sprawie. Taka możliwość – wprowadzona traktatem lizbońskim – została przewidziana w art. 260 ust.3 TFUE.

A jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do wyroku Trybunału?

Jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do postanowień pierwszego wyroku, na mocy art. 260 TFUE Komisja może wszcząć kolejne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W takim przypadku, zanim skieruje sprawę do Trybunału, zobowiązana jest do wysłania tylko jednego pisemnego ostrzeżenia.

Jeśli Komisja ponownie skieruje sprawę przeciwko danemu państwu członkowskiemu do Trybunału, może zaproponować nałożenie na nie grzywny w oparciu o czas trwania naruszenia i jego wagę oraz wielkość państwa członkowskiego. Sankcje finansowe mogą być dwojakiego rodzaju. Może to być:

  • zryczałtowana kwota naliczona w oparciu o czas od momentu wydania pierwszego wyroku,

  • kara pieniężna w wymiarze dziennym naliczana od dnia wydania drugiego wyroku do momentu, gdy uchybienie zostanie usunięte.

Kto decyduje o nałożeniu grzywny?

Komisja proponuje kwotę nakładanej grzywny, Trybunał może natomiast zmienić jej wysokość w swoim orzeczeniu.

Jaką rolę pełni Komisja?

Komisja jest „strażniczką traktatów”. Jej zadaniem i obowiązkiem jest zapewnienie ochrony interesów publicznych. Kształt procedury wynika z traktatów (kolejne kroki, terminy). W procedurze przewidziano możliwość kierowania spraw przeciwko państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości.

Decyzję o wszczęciu postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego podejmuje kolegium komisarzy w oparciu o przeprowadzaną przez służby Komisji rzeczową i bezstronną analizę prawną przedstawionych przez strony dokumentów i informacji oraz wszelkich skarg.

Decyzje Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpatrywane są raz w miesiącu w ramach ogólnej procedury dotyczącej poszczególnych obszarów polityki. Decyzje te podawane są do wiadomości publicznej.

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm


Side Bar