Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/12

Strasbūras, 2012 m. sausio 17 d.

Pažeidimai. Dažnai užduodami klausimai

Kokie yra pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapai?

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsniu Komisijai – sutarčių sergėtojai – suteikiami įgaliojimai imtis teisinių veiksmų prieš įsipareigojimų pagal ES teisę nevykdančią valstybę narę.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūra pradedama atitinkamoms valstybėms narėms nusiunčiant prašymą pateikti informaciją (oficialų pranešimą), į kurį būtina atsakyti per nurodytą laikotarpį – paprastai per du mėnesius.

Jeigu pateikta informacija Komisijos netenkina ir ji padaro išvadą, kad atitinkama valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES teisę, ji valstybei narei gali nusiųsti oficialų prašymą laikytis ES teisės (pagrįstą nuomonę), kuriuo ji įpareigojama per nustatytą laiką, paprastai per du mėnesius, pateikti Komisijai informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi ES teisės aktams įgyvendinti.

Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, Komisija gali nuspręsti šiuo reikalu kreiptis į Teisingumo Teismą. Vis dėlto dažniausiai (maždaug 95 % visų pažeidimų atvejais) valstybės narės savo įsipareigojimus pagal ES teisę įvykdo iki kreipimosi į Teismą. Jeigu Teismas priima valstybei narei nepalankų sprendimą, ji turi imtis reikiamų priemonių tokiam sprendimui vykdyti.

Tuo atveju, jeigu valstybės narės neįgyvendina direktyvų per ES Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento nustatytą laikotarpį, Komisija, pirmą kartą šiuo reikalu kreipdamasi į Teismą gali jo prašyti atitinkamai valstybei narei skirti piniginę baudą. Ši Lisabonos sutartyje nustatyta galimybė įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 3 dalyje.

Kas nutinka, jeigu valstybė narė nevykdo Teismo sprendimo?

Jeigu Teismui priėmus pirmąjį sprendimą valstybė narė ir toliau nesiima veiksmų, Komisija, prieš antrą kartą kreipdamasi į Teismą dėl įsipareigojimų nevykdančios valstybės narės, pagal Sutarties 260 straipsnį gali pradėti naują pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, pagal kurią siunčiamas tik vienas raštiškas perspėjimas.

Jeigu Komisija į Teismą kreipiasi antrą kartą, ji gali siūlyti Teismui skirti atitinkamai valstybei narei pinigines baudas, kurių dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pažeidimo trukmę, sunkumą ir valstybės narės dydį. Piniginė bauda gali būti:

  • vienkartinė suma, kurios dydis priklauso nuo to, kiek laiko praėjo nuo pirminio Teismo sprendimo;

  • periodinė bauda, mokama už kiekvieną dieną nuo tada, kai buvo priimtas antrasis Teismo sprendimas, iki tada, kai valstybė narė įvykdė įsipareigojimus.

Kas priima galutinį sprendimą dėl baudų?

Komisija siūlo pinigines baudas, o Teismas savo sprendimuose gali pakeisti jų sumas.

Koks vaidmuo tenka Komisijai?

Komisija veikia kaip „sutarčių sergėtoja“. Jos funkcija ir pareiga – užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Procedūros eiga (etapai, terminai) nustatyta Sutartyje. Taip pat nustatyta, kad dėl įsipareigojimų nevykdančių valstybių narių gali būti kreipiamasi į Europos Teisingumo Teismą.

Sprendimą pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą prieš valstybę narę priima kolegija. Šis sprendimas priimamas Komisijos tarnyboms atidžiai ir nešališkai išnagrinėjus šalių pateiktus dokumentus, informaciją ir skundus, jei jų yra.

Komisijos sprendimai dėl pažeidimų įvairiose politikos srityse registruojami kartą per mėnesį. Jie skelbiami viešai.

Naujausius statistinius duomenis apie pažeidimus galima rasti

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_lt.htm


Side Bar