Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 20 december 2012

Faktablad: EU-regler om könsneutrala försäkringspremier

Vad händer den 21 december?

Från och med den 21 december 2012 måste försäkringsbolagen ta ut samma premier av både män och kvinnor för samma försäkringsprodukter, utan hänsyn till kön. De nya reglerna gäller alla försäkringsavtal, däribland bilförsäkringar, livförsäkringar och kompletterande pensionsförsäkringar.

De könsneutrala priserna innebär att män och kvinnor som befinner sig i liknande situationer (samma åldersgrupp eller jämförbart hälsotillstånd till exempel, beroende på vad försäkringen avser) ska erbjudas samma priser för samma försäkring. Premierna ska bestämmas utifrån andra riskfaktorer än könstillhörigheten, till exempel den individuella körstilen när det gäller bilförsäkringar. Människor ska inte längre betala mer, eller mindre, bara beroende på sitt kön.

Förändringarna ska tillämpas på alla försäkringsavtal som ingås från och med den 21 december, men vissa försäkringsbolag har erbjudit sina kunder möjlighet att teckna avtal före brytdatumet även för sådana försäkringar som skulle börja gälla senare – ibland hela 90 dagar efter brytdatum.

Varför ändras reglerna just nu?

Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU. Den 1 mars slog Europeiska unionens domstol fast att det är diskriminerande att låta könet påverka försäkringspremierna (MEMO/11/123). Domstolen ansåg i sin dom att det är könsdiskriminerande att ta ut olika försäkringspremier av män och kvinnor och att det strider mot Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna. EU-länderna får inte avvika från den här viktiga principen i sin egen lagstiftning.

Domstolen gav försäkringsbolagen 21 månader på sig för att anpassa sina priser till de nya reglerna, vilket skulle vara gjort senast den 21 december 2012. För ett år sedan, den 21 december 2011, utfärdade Europeiska kommissionen riktlinjer för att hjälpa branschen att anpassa sig till de nya reglerna (IP/11/1581).

Hur påverkas kunderna?

De nya reglerna påverkar de individuella premierna för vissa försäkringar. Tidigare fick män och kvinnor ibland betala olika premier för försäkringar bara på grund av sitt kön. Vissa kunder (till exempel unga kvinnor som tecknar bilförsäkringar) som tidigare fick betala mindre kommer troligtvis att få högre premier. Men andra (till exempel män som tecknar livförsäkringar) som tidigare betalade mer borde nu få sänkta premier.

På det stora hela bör förändringarna neutraliseras med tiden, men det är svårt att förutspå exakt vilken effekt de kommer att få. Storleken på försäkringsbolagens premier beror ju också på många andra faktorer, till exempel andelen män respektive kvinnor som är försäkrade av bolaget, övergångskostnader och riskmarginaler för att anpassa sig till det nya systemet samt konkurrenstrycket på en viss marknad. På vissa marknader och i vissa branscher tycks priserna i allmänhet ha sjunkit i samband med förändringarna, till exempel priset på bilförsäkringar i Storbritannien, vilket till viss del beror på bättre konkurrens.

Exempel 1:

Johan och Maria är båda 18 år och kör samma typ av bil. Johan betalar idag 12 000 kronor (cirka 1 200 euro) per år för bilförsäkringen medan Maria betalar 9 000 kronor (900 euro). Enligt de nya reglerna ska Johan och Maria betala lika mycket, vilket gör att Maria får betala mer än tidigare och Johan mindre.

Exempel 2:

Mark och Karin är båda 40 år gamla, icke-rökare och friska. Idag betalar Mark 100 000 kronor (cirka 10 000 euro) per år för en kompletterande pensionsförsäkring medan Karin betalar 120 000 kronor (12 000 euro) i årsavgift. Om båda skulle teckna ett nytt försäkringsavtal 2013, skulle Karin troligtvis få betala mindre för samma typ av skydd, medan Marks premie skulle höjas.

Exempel 3:

Sara och Bengt är båda 30 år, icke-rökare och friska. Idag betalar hon 1 050 kronor (cirka 105 euro) och han 1 500 kronor (150 euro) varje år för sin livförsäkring. Om de tecknade en ny försäkring under 2013 till en könsneutral premie, skulle Sara troligen få högre kostnader än idag och Bengt lägre.

Går det att undvika kraftigt höjda försäkringspremier?

Enligt de nya reglerna ska försäkringsbolagen bestämma individuella premier med hjälp av faktorer som är oberoende av försäkringstagarens kön (för bilförsäkringar kan det till exempel röra sig om körstilen). Därför kommer de nya reglerna troligen inte att påverka premier som huvudsakligen beräknas utifrån andra riskfaktorer än kön. En säker bilförare kommer överlag att få lägre premier än en olycksdrabbad förare, oberoende av om föraren är man eller kvinna.

Exempel 4:

Saga betalar idag 5 000 kronor (cirka 500 euro) per år för sin bilförsäkring. Hon är en säker förare och har haft körkort i 20 år. Om hon skulle teckna en ny försäkring 2013, skulle hennes premie troligtvis inte påverkas av de nya bestämmelserna.

Män och kvinnor kan alltså komma att betala olika premier för samma försäkring, på grund av andra individuella faktorer än kön.

Exempel 5:

Enligt de nya reglerna ska Filip och Jonna, som båda nyligen tagit körkort, betala 10 000 kronor (cirka 1 000 euro) per år för sina bilförsäkringar. Men om Jonna med tiden framstår som en säkrare förare än Filip, kommer hennes individuella körstil att leda till att hennes försäkringspremie sjunker snabbare än hans.

I viss mån kan vi konsumenter agera för att ta udden av eventuella prishöjningar. En del försäkringsbolag erbjöd (före den 21 december 2012) möjligheter att teckna nya avtal enligt de gamla reglerna för försäkringar som träder i kraft först senare. Andra erbjuder bilförsäkringar som kopplas till en svart låda som registrerar körsättet och gör det möjligt att belöna säkra förare med lägre premier.

I många länder kan man också jämföra priser och försäkringsvillkor på internet, och på så sätt hitta det mest förmånliga erbjudandet för sin egen situation.


Side Bar