Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 20 december 2012

Informačný prehľad: Pravidlá EÚ týkajúce sa rodovo neutrálneho stanovovania cien pri poistení

Čo sa zmení 21.decembra?

Od 21. decembra 2012 budú musieť poisťovne v Európskej únii účtovať rovnakú sumu mužom aj ženám za rovnaké poistné produkty bez ohľadu na pohlavie. Táto zmena sa bude uplatňovať na všetky nové zmluvy na poistné produkty vrátane poistenia motorového vozidla, životného poistenia a anuít.

Toto jednotné stanovovanie cien pre obe pohlavia resp. rodovo neutrálne stanovovanie cien znamená, že muži a ženy, ktorí majú rovnaké charakteristiky (napr. vek, zdravotný stav v závislosti od produktu), by mali za ten istý produkt zaplatiť tú istú sumu. Stanovovanie cien bude musieť byť založené na iných rizikových faktoroch než je pohlavie, v súvislosti s poistením motorového vozidla napríklad na spôsobe jazdy. Znamená to, že ľudia už nebudú musieť platiť viac alebo menej iba na základe svojho pohlavia.

Táto zmena sa bude uplatňovať na zmluvy uzavreté od 21. decembra, ale niektorí poisťovatelia ponúkajú zákazníkom možnosť uzavrieť zmluvy pred týmto dátumom, a to za poistných podmienok, ktoré budú platiť neskôr – v niektorých prípadoch ide až o 90 dní.

Čo sa deje teraz?

Rovnosť pohlaví predstavuje v EÚ základné právo. Súdny dvor Európskej únie 1. marca 2011 rozhodol, že rozdiely v stanovovaní cien v poisťovníctve iba na základe pohlavia osoby sú diskriminačné (MEMO/11/123). Súdny dvor EÚ rozhodol, že odlišná výška poistného pre ženy a mužov predstavuje diskrimináciu na základe pohlavia, a preto nie je v súlade s Chartou základných práv EÚ. Členské štáty sa vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch nesmú odchýliť od tejto dôležitej zásady.

Súdny dvor poskytol odvetviu poisťovníctva prechodné obdobie 21 mesiacov na prispôsobenie svojich cenových štruktúr novým pravidlám s konečným termínom 21. decembra 2012. Pred rokom, t. j. 21. decembra 2011, Európska komisia vydala usmernenia, ktoré tomuto odvetviu pomôžu prispôsobiť sa novým pravidlám (IP/11/581).

Aký bude dosah na ceny pre zákazníkov?

Táto zmena bude mať dosah na konkrétnu výšku poistného pri niektorých poistných produktoch. V minulosti muži a ženy niekedy platili rôzne ceny za rôzne typy poistenia v závislosti od pohlavia. Zákazníkom, ktorí predtým platili menej (napr. mladé ženy za poistenie vozidiel) sa pravdepodobne poistné zvýši. Naproti tomu niektorým zákazníkom, ktorí platili viac (napr. muži za termínované životné poistenie), budú pravdepodobne v budúcnosti platiť menej.

Celkovo možno konštatovať, že sa zmeny v priebehu času vyrovnajú, ale ich skutočný dosah je ťažké predvídať. Je to tak preto, že do hry vstupuje niekoľko ďalších faktorov ovplyvňujúcich výpočet cien poistiteľovi. Ide predovšetkým o percentuálne zastúpenie mužov a žien v portfóliu poistiteľa, prechodné náklady a rizikové prirážky spojené s prispôsobením sa novému systému či úroveň hospodárskej súťaže na konkrétnom trhu. Na niektorých trhoch a v niektorých odvetviach (okrem iného ceny poistenia vozidiel v Spojenom kráľovstve) možno napríklad zaznamenať celkový pokles cien, ku ktorému dochádza v prípravnej fáze na tieto zmeny. Tento pokles čiastočne vyplýva zo zvýšenej hospodárskej súťaže.

Príklad 1:

Ján a Mária majú obidvaja 18 rokov a jazdia na rovnakom type vozidla. Ján platí za poistenie vozidla v súčasnej dobe 1 200 EUR ročne a Mária 900 EUR. Podľa nových pravidiel budú Ján a Mária platiť rovnako vysoké poistné, ktoré by sa teda malo Márii zvýšiť a Jánovi znížiť.

Príklad 2:

Marek a Karin majú obidvaja 40 rokov, nefajčia a nemajú žiadne zdravotné problémy. Marek platí v súčasnej dobe 10 000 EUR ročne za súkromné poistenie ako doplnok k svojmu budúcemu dôchodku (anuite), a Karin platí 12 000 EUR. Pokiaľ by v roku 2013 podpísali novú zmluvu, je pravdepodobné, že Karin bude za rovnakú dávku platiť menej, a naopak Marekovi sa poistné zvýši.

Príklad 3:

Sára a Ben majú obidvaja 30 rokov, nefajčia a nemajú žiadne zdravotné problémy. Obaja majú termínované životné poistenie. Sára zaň v súčasnosti platí 105 EUR ročne a Ben 150 EUR. Pokiaľ by v roku 2013 podpísali novú zmluvu, budú platiť rovnakú výšku poistného nezávisle od pohlavia. Pre Sáru to bude asi znamenať zvýšenie a pre Bena zníženie výšky poistného.

Ako sa môžu zákazníci vyhnúť veľkému zvýšeniu svojho poistného?

Podľa nových pravidiel budú poistitelia určovať individuálne poistné na základe relevantných okolností, ktoré sa netýkajú pohlavia (napr. pri poistení vozidiel je touto okolnosťou spôsob jazdy vodiča). To znamená, že pokiaľ je poistné vypočítavané primárne na základe iných faktorov rizikovosti než pohlavie, je pravdepodobné, že jeho výška nebude novými pravidlami nijako ovplyvnená. Vodič, ktorý jazdí bezpečne, platí všeobecne menej ako vodič, ktorý viac riskuje, bez ohľadu na ich pohlavie.

Príklad 4:

Sandra platí v súčasnosti 500 EUR za rok za poistenie vozidla. Ide o opatrnú vodičku, ktorá jazdí už 20 rokov. Pokiaľ bude v roku 2013 uzatvárať novú zmluvu, je veľmi pravdepodobné, že výška jej poistného nebude novými pravidlami nijako ovplyvnená.

Z tohto dôvodu je takisto možné, že muži a ženy nebudú vo výsledku platiť rovnaké poistné za ten istý poistný produkt, pretože každý má iné individuálne charakteristiky, ktoré sa netýkajú pohlavia.

Príklad 5:

Podľa nových pravidiel platí Filip aj Jana, ktorí obaja práve získali vodičské preukazy, za poistenie vozidla 1 000 EUR ročne. Pokiaľ sa však v priebehu času ukáže, že Jana jazdí bezpečnejšie ako Filip, jej poistné sa bude znižovať rýchlejšie ako poistenie Filipa, práve v závislosti od spôsobu jazdy.

Spotrebitelia ale majú takisto k dispozícii určité opatrenia, ktoré im umožnia obmedziť dosah možného nárastu cien. Niektorí poistitelia poskytujú možnosť uzavrieť zmluvy, pri ktorých sa výška poistného neodvíja od pohlavia, už pred 21. decembrom 2012. Poistenie ale začne platiť neskôr. Iní poistitelia ponúkajú poistenie vozidiel, ktoré predpokladá sledovanie spôsobu jazdy prostredníctvom „čiernej skrinky“, a v rámci ktorého je teda možné odmeniť bezpečnú jazdu zľavou poistného.

V mnohých krajinách sú okrem toho už k dispozícii internetové stránky porovnávajúce ceny poistenia, vďaka ktorým majú spotrebitelia možnosť priamo porovnať ponuku poistenia od rôznych spoločností a nájsť pre svoje potreby tú najvýhodnejšiu.


Side Bar