Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 20 grudzień 2012

Arkusz informacyjny: Unijne zasady dotyczące ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych niezależnie od kryterium płci

Co się zmieni od 21 grudnia?

Od 21 grudnia 2012 r. towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie Unii Europejskiej będą zobowiązane naliczać taką samą składkę dla kobiet i mężczyzn za takie same produkty ubezpieczeniowe, nie różnicując jej wysokości ze względu na płeć. Zmiana ta będzie dotyczyć wszystkich nowych umów ubezpieczeniowych, m.in. ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia na życie i produktów rentowych.

Jednolita lub neutralna pod względem płci struktura cenowa oznacza, że kobiety i mężczyźni o tych samych cechach (np. w tym samym wieku, o takim samym stanie zdrowia – w zależności od rodzaju produktu) powinni płacić tyle samo za ten sam produkt. Wycena będzie musiała się opierać na czynnikach ryzyka innych niż płeć, np. w przypadku ubezpieczenia samochodu – uwzględniać indywidualny sposób jazdy. Oznacza to, że nikt już nie będzie płacić wyższych, lub niższych, stawek ubezpieczeniowych tylko dlatego, że jest kobietą lub mężczyzną.

Nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 21 grudnia br. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom możliwość zawarcia umów jeszcze przed tą datą w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych rozpoczynających się później – w niektórych przypadkach nawet z 90-dniowym wyprzedzeniem.

Dlaczego właśnie teraz?

Równość płci jest podstawową wartością w UE. W dniu 1 marca 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że różnice w strukturze cenowej ubezpieczeń oparte wyłącznie na kryterium płci stanowią dyskryminację (MEMO/11/123). Trybunał Sprawiedliwości orzekł też, że różna wysokość składek ubezpieczeniowych płaconych przez kobiety i mężczyzn stanowi dyskryminację ze względu na płeć i jest tym samym niezgodna z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie nie mogą wprowadzać w ustawodawstwie krajowym jakichkolwiek odstępstw od tej ważnej zasady.

Trybunał dał branży ubezpieczeniowej 21 miesięcy na dostosowanie struktur cenowych do nowych zasad, ten okres przejściowy dobiega końca 21 grudnia 2012 r. Rok temu, 21 grudnia 2011 r., Komisja Europejska wydała wytyczne mające pomoc branży ubezpieczeniowej w dostosowaniu się do nowych zasad (IP/11/1581).

Jak wpłynie to na płacone przez klientów ceny?

Zmiana będzie miała wpływ na indywidualne składki w przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych. Dawniej ceny poszczególnych rodzajów ubezpieczeń były różne dla kobiet i mężczyzn. Klienci, którzy uprzednio płacili mniej (np. młode kobiety za ubezpieczenie samochodu), prawdopodobnie zapłacą wyższą składkę. Jednocześnie ci, którzy płacili więcej (np. mężczyźni za ubezpieczenie na życie zawierane na czas określony), w przyszłości prawdopodobnie zapłacą mniej.

Zasadniczo zaproponowane zmiany powinny się z czasem zrównoważyć, ich faktyczny wpływ na ceny trudno jednak przewidzieć. A to dlatego, że, obliczając ceny, towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają szereg innych czynników, takich jak odsetek kobiet i mężczyzn w swoim portfelu, koszty przejściowe i margines ryzyka w związku z dostosowaniami do nowego systemu, jak również poziom konkurencji na danym rynku. Można na przykład zaobserwować, że ceny na niektórych rynkach i w poszczególnych sektorach, np. ubezpieczeń samochodów w Wielkiej Brytanii, spadały w całym okresie poprzedzającym zmiany, częściowo z powodu większej konkurencji.

Przykład 1:

John i Mary mają po 18 lat i każde z nich jeździ samochodem tego samego rodzaju. John płaci obecnie 1200 euro rocznie za ubezpieczenie swojego samochodu, a Mary – 900 euro. Zgodnie z nowymi zasadami John i Mary zapłacą taką samą stawkę, która w związku z tym prawdopodobnie zwiększy się w przypadku Mary i zmniejszy w przypadku Johna.

Przykład 2:

Mark i Karen mają po 40 lat. Żadne z nich nie pali, ani nie ma problemów zdrowotnych. Mark płaci obecnie 10 000 euro rocznie w ramach ubezpieczenia prywatnego stanowiącego uzupełnienie jego przyszłej emerytury (renty), a Karen – 12 000 euro. W przypadku podpisania nowej umowy w 2013 r. Karen prawdopodobnie zapłaci mniej za tę samą wysokość świadczeń, podczas gdy składka płacona przez Marka wzrośnie.

Przykład 3:

Sarah i Ben mają po 30 lat, nie palą, ani nie mają problemów zdrowotnych. Obecnie płacą odpowiednio 105 i 150 euro rocznie z tytułu ubezpieczenia na życie zawartego na czas określony. W przypadku podpisania nowej umowy w 2013 r. oboje płaciliby tę samą stawkę, która w przypadku Mary byłaby prawdopodobnie wyższa, a Bena – niższa.

Jak klienci mogą uniknąć dużych podwyżek płaconych składek ubezpieczeniowych?

Zgodnie z nowymi zasadami ubezpieczyciele będą ustalać stawki indywidualne w oparciu o istotne czynniki niezależne od płci (np. indywidualną kulturę jazdy w przypadku ubezpieczenia samochodu). Oznacza to, że w przypadku stawek, które w głównej mierze opierają się na czynnikach ryzyka innych niż płeć, nowe zasady nie powinny mieć większego wpływu na ich wysokość. Kierowca, który jeździ bezpiecznie, zapłaci mniej od tego, który miał wiele kolizji, niezależnie od płci.

Przykład 4:

Sandra płaci obecnie 500 euro rocznie za ubezpieczenie samochodu. Posiada prawo jazdy od 20 lat i jeździ bezpiecznie. W przypadku podpisania w 2013 r. nowej umowy nowe zasady prawdopodobnie nie będą miały wpływu na wysokość płaconej przez nią stawki. Właśnie z powodu odmiennych indywidualnych zachowań i charakterystyki, niezwiązanej z płcią danej osoby, możliwe jest, że kobiety i mężczyźni nie zawsze będą płacić takie same stawki za ten sam produkt ubezpieczeniowy.

Przykład 5:

Philip i Jane właśnie otrzymali prawo jazdy i oboje płacą po 1000 euro rocznie za ubezpieczenie samochodu na nowych zasadach. Jeśli jednak z czasem okaże się, że Jane jest bezpieczniejszym kierowcą niż Philip, płacona przez nią składka obniży się w szybszym tempie niż ta, którą płaci Philip, a to za sprawą jej indywidualnego sposobu jazdy.

Konsumenci mogą jednak poczynić pewne kroki, aby ograniczyć wpływ ewentualnej podwyżki cen. Niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość zawarcia umowy na zasadach poprzedzających zasady jednolitej dla obu płci struktury cenowej (tj. na zasadach sprzed 21 grudnia 2012 r.) w odniesieniu do polis, które zaczną obowiązywać dopiero później. Inni proponują polisy samochodowe, w ramach których jazda monitorowana jest przez „czarną skrzynkę”, a bezpieczne zachowanie na drodze nagradzane obniżeniem składki.

Ponadto w wielu krajach istnieją strony internetowe umożliwiające porównanie cen. Pozwala to konsumentowi bezpośrednio na porównanie polis oferowanych przez rożne towarzystwa ubezpieczeniowe i znalezienie najlepszej dla siebie oferty.


Side Bar