Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 20 detsember 2012

Teabeleht: ELi eeskirjad sooliselt neutraalse hinnakujunduse kohta kindlustussektoris-

Mis muutub 21. detsembrist?

21. detsembrist 2012 peavad Euroopa Liidus tegutsevad kindlustusfirmad meeste ja naiste käest sama teenuse eest võrdset hinda küsima. Muudatust kohaldatakse kõikide uute kindlustuslepingute suhtes, sealhulgas auto kindlustamise, elukindlustuse ja annuiteedi puhul.

Meeste ja naiste jaoks ühtne ehk sooliselt neutraalne hinnakujundus tähendab seda, et sarnaste näitajatega (nt vanus, tervislik seisund olenevalt tootest) mehed ja naised peaksid sama toote eest võrdset hinda maksma. Hinnakujundus peab põhinema soost erinevatel riskiteguritel, liikluskindlustuse puhul näiteks liikluskäitumisel. Seega ei pea enam soost olenevalt maksma vähem või rohkem.

Muudatust kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates 21. detsembrist. Mõned kindlustusandjad annavad klientidele võimaluse sõlmida enne seda kuupäeva veel kindlustuslepinguid, mis jõustuvad hiljem (vahel isegi kuni 90 päeva hiljem).

Miks toimub muutus just praegu?

Sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu põhiõigus. Euroopa Kohus otsustas 1. märtsil 2011, et inimese soo arvestamine kindlustuse hinnakujunduses on diskrimineeriv (MEMO/11/123). Euroopa Kohus otsustas, et meestele ja naistele mõeldud eri hinnaga kindlustusmaksete rakendamine kujutab endast soolist diskrimineerimist ja ei ole kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga. Liikmesriikidel ei ole oma siseriiklikus õiguses selles olulises küsimuses lubatud teha erandeid.

Kohus andis kindlustussektorile 21-kuulise üleminekuperioodi, et nad saaksid oma hinnakujundusstruktuuri kohandada uute eeskirjadega. Lõpptähtaeg on 21. detsember 2012. Aasta tagasi, 21. detsembril 2011, andis Euroopa Komisjon välja suunised, kuidas uusi eeskirju rakendada (IP/11/1581).

Kuidas see mõjutab kliendihindu?

Muudatus mõjutab mõne kindlustustoote individuaalset kindlustusmakset. Varem võis juhtuda, et mehed ja naised maksid oma soo tõttu mitmesuguste kindlustustoodete eest erinevat hinda. Nendel klientidel, kes maksid enne vähem (näiteks noored naised auto kindlustamise eest), kindlustusmakse suure tõenäosusega tõuseb. Aga selle võrra hakkavad ilmselt vähem maksma need, kes enne maksid rohkem (näiteks mehed tähtajalise elukindlustuse eest).

Kokkuvõttes peaks muudatuste mõju aja jooksul tasakaalustuma, kuid nende tegelikku efekti on raske ennustada. Kindlustusandjate hinnakujundamisel mängivad rolli paljud muud tegurid, sealhulgas meeste ja naiste protsentuaalne osakaal kindlustusandja portfellis, uuele süsteemile ülemineku maksumus, kohane riskimarginaal ja konkurentsitase konkreetsel turul. Näiteks on märke, et mõnes sektoris, näiteks Ühendkuningriigi autokindlustussektoris, muudatuste eel hinnad langevad, seda osaliselt tänu suurenenud konkurentsitasemele.

Näide 1

Jaan ja Mai on mõlemad 18-aastased ja sõidavad sama marki autoga. Jaan maksab auto kindlustamise eest 1200 eurot ja Mai 900 eurot aastas. Uutest eeskirjadest lähtuvalt hakkavad Johnil ja Mary tulevikus kindlustuse eest sama palju maksma, mis tähendab, et Mai kindlustusmakse tõuseb ja Jaani kindlustusmakse langeb.

Näide 2

Madis ja Kairi on mõlemad 40-aastased. Nad ei suitseta ja nende tervis on korras. Praegu maksab Madis oma tulevasele pensionile erakindlustusena (annuiteet) lisaks 10 000 eurot aastas, Kairi aga 12 000 eurot. Kui nad teeksid 2013. aastal uue lepingu, on tõenäoline, et Kairi peab sama hüvitistaseme eest vähem maksma, kuid Madise kindlustusmakse tõuseb.

Näide 3

Siiri ja Raul on mõlemad 30-aastsed. Nad ei suitseta ja nende tervis on korras. Praegu maksavad nad tähtajalise elukindlustuse eest vastavalt 105 ja 150 eurot aastas. Kui nad teeksid 2013. aastal uue lepingu, hakkaksid nad maksma kindlustusmakset, mis on meeste ja naiste jaoks võrdse hinnaga. Praegusega võrreldes oleks see Siirile kallim ning Raulile odavam.

Kuidas saavad kliendid vältida kindlustusmaksete suurt tõusu?

Uute eeskirjade kohaselt peavad kindlustusandjad kujundama individuaalsete maksete hinna vastavalt asjakohastele teguritele, mis ei ole seotud sooga (nt liikluskäitumisele, kui on tegu auto kindlustamisega) Kui kindlustusmakse põhines ka varem pigem teistel riski hindamisteguritel kui sool, siis on tõenäoline, et uued eeskirjad kindlustusmakset ei mõjuta. Soost olenemata hakkab liikluseeskirju järgiv autojuht üldiselt maksma vähem kui liikluseeskirju eirav autojuht.

Näide 4

Krista maksab oma auto kindlustamise eest 500 eurot aastas. Ta järgib liikluseeskirju ja on 20-aastase autojuhikogemusega. Kui ta allkirjastaks 2013. aastal uue lepingu, on tõenäoline, et uued eeskirjad tema kindlustusmakset ei mõjuta.

Kuna inimesed on erinevad mitte ainult oma soo poolest, ei hakka mehed ja naised alati maksma sama hinda samasuguse kindlustusteenuse eest.

Näide 5

Vastavalt uutele eeskirjadele maksavad äsja juhiloa saanud Mart ja Jaana mõlemad oma auto kindlustamise eest 1000 eurot aastas. Kui ajapikku tuleb ilmsiks, et Jaana peab Mardist paremini liikluseeskirjadest kinni, langeb Jaana kindlustusmakse kiiremini kui Mardi oma. Kindlustusmakse langus põhineb tema liikluskäitumisel.

Ometigi saavad tarbijad ka ise astuda samme, et hinnatõusu vältida. Mõned kindlustusandjad pakuvad võimalust sõlmida hiljem jõustuvaid lepinguid enne 21. detsembrit 2012, kui sooliselt neutraalne hind saab kohustuslikuks. Teised pakuvad autole sellist kindlustuse varianti, kus autojuhtimist jälgitakse autosse paigaldatud musta kasti kaudu. Kastist saadud teabe põhjal premeeritakse neid isikuid, kes järgivad liikluseeskirju, alandades nende kindlustusmakset.

Lisaks leidub paljudes riikides hinnavõrdluse kodulehekülgi, mis pakuvad tarbijatele võimalust võrrelda eri firmade kindlustusteenuseid ning niimoodi endale sobivaim pakkumine leida.


Side Bar