Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 20 Δεκέμβρης 2012

Ενημερωτικό δελτίο: Οι κανόνες της ΕΕ για την τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου

Τι θα αλλάξει στις 21 Δεκεμβρίου;

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρεώνουν την ίδια τιμή σε άνδρες και γυναίκες για τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα, χωρίς διάκριση λόγω φύλου. Η αλλαγή θα εφαρμόζεται σε όλα τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια για ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών αυτοκινήτων, των ασφαλειών ζωής/προσόδου.

Αυτή η «unisex» τιμολόγηση, δηλαδή χωρίς διάκριση λόγω φύλου, σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες με τα ίδια χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, κατάσταση της υγείας ανάλογα με τα προϊόντα) θα πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο για το ίδιο προϊόν. Η τιμολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες κινδύνου, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, όπως η συμπεριφορά οδήγησης στην περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν περισσότερο ή λιγότερο, απλώς λόγω του φύλου τους.

Η αλλαγή θα εφαρμόζεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου, αλλά ορισμένοι ασφαλιστές παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων πριν από την ημερομηνία αυτή για ασφαλιστήρια συμβόλαια που αρχίζουν να ισχύουν αργότερα – έως και 90 ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα;

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη την 1η Μαρτίου 2011 ότι οι διαφορές στις τιμές ασφάλισης που βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ενός ατόμου συνιστούν διακριτική μεταχείριση (MEMO/11/123). Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η διαφορά στα ασφάλιστρα γυναικών και ανδρών συνιστά διάκριση λόγω φύλου και κατά συνέπεια δεν είναι συμβατή με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από αυτή τη σημαντική αρχή στην εθνική τους νομοθεσία.

Το Δικαστήριο χορήγησε στον ασφαλιστικό τομέα μεταβατική περίοδο 21 μηνών για την προσαρμογή της τιμολογιακής του διάρθρωσης στους νέους κανόνες, με τελική προθεσμία την 21η Δεκεμβρίου 2012. Πριν από ένα έτος, στις 21 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τον κλάδο να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες (IP/11/1581).

Πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές καταναλωτή;

Η αλλαγή θα έχει αντίκτυπο στα ατομικά ασφάλιστρα για ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Στο παρελθόν, οι άνδρες και οι γυναίκες κατέβαλαν, ορισμένες φορές, διαφορετική τιμή για διάφορες κατηγορίες ασφάλισης λόγω του φύλου τους. Όσον αφορά τους πελάτες που προηγουμένως πλήρωναν λιγότερο (όπως οι νέες γυναίκες για την ασφάλιση αυτοκινήτων), κατά πάσα πιθανότητα θα σημειωθεί άνοδος των ασφαλίστρων. Αλλά με το ίδιο μέτρο, όσοι πλήρωναν περισσότερο (όπως οι άνδρες για ασφάλεια ζωής για ορισμένα χρόνια), είναι πιθανό, στο μέλλον, να πληρώνουν λιγότερο.

Συνολικά, οι αλλαγές πρέπει να εξισορροπηθούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά η πραγματική επίπτωση των αλλαγών είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται στον υπολογισμό των τιμών από τους ασφαλιστές, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των ανδρών και των γυναικών στο χαρτοφυλάκιο του ασφαλιστή, του μεταβατικού κόστους και του περιθωρίου κινδύνου προσαρμογής στο νέο σύστημα και του επιπέδου του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένη αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τιμές σε ορισμένες αγορές και κλάδους, π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν συνολικά ενόψει των αλλαγών, εν μέρει λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού.

Παράδειγμα 1:

Ο John και η Mary είναι αμφότεροι 18 ετών και οδηγούν τον ίδιο τύπο αυτοκινήτου. Ο John πληρώνει σήμερα 1200 ευρώ ετησίως για ασφάλεια του αυτοκινήτου και η Mary 900. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο John και η Mary θα πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο, ήτοι αυξημένο για τη Mary και μειωμένο για τον John.

Παράδειγμα 2:

Ο Mark και η Karen είναι αμφότεροι 40 ετών, δεν καπνίζουν και δεν έχουν προβλήματα υγείας. Ο Mark σήμερα πληρώνει 10.000 ευρώ ετησίως για ιδιωτική ασφάλιση για να συμπληρώσει τη μελλοντική του σύνταξη (ετήσια πρόσοδος) η δε Karen 12.000. Εάν υπογράψουν νέο συμβόλαιο το 2013, είναι πιθανό ότι η Karen θα πρέπει να πληρώνει λιγότερο για το ίδιο επίπεδο οφέλους, ενώ το ασφάλιστρο του Mark θα αυξηθεί.

Παράδειγμα 3:

Η Sarah και ο Ben είναι αμφότεροι 30 ετών, δεν καπνίζουν και δεν έχουν προβλήματα υγείας. Σήμερα πληρώνουν αντιστοίχως 105 και 150 ευρώ ετησίως για ασφάλεια ζωής για ορισμένα χρόνια. Εάν υπογράψουν νέο συμβόλαιο το 2013, θα πληρώνουν ασφάλιστρο το οποίο ενδεχομένως θα είναι υψηλότερο για τη Mary και χαμηλότερο για τον Ben.

Πώς μπορούν οι πελάτες να αποφύγουν τις μεγάλες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους;

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ασφαλιστές θα καθορίζουν τα ατομικά ασφάλιστρα με βάση σχετικούς παράγοντες που δεν συνδέονται με το φύλο (π.χ. συμπεριφορά οδήγησης για την ασφάλιση αυτοκινήτων). Αυτό σημαίνει ότι όταν τα ασφάλιστρα βασίζονται κυρίως σε άλλους παράγοντες αποτίμησης του κινδύνου πλην του φύλου, είναι πιθανό να επηρεάζονται από τους νέους κανόνες. Ένας προσεκτικός οδηγός γενικά θα πληρώνει λιγότερο από έναν απρόσεκτο, ανεξαρτήτως φύλου.

Παράδειγμα 4:

Η Sandra πληρώνει σήμερα 500 ευρώ ετησίως για ασφάλεια αυτοκινήτου. Είναι προσεκτική οδηγός και οδηγεί εδώ και 20 έτη. Εάν υπογράψει νέο συμβόλαιο το 2013, είναι πολύ πιθανό ότι το ασφάλιστρό της δεν θα επηρεασθεί από τους νέους κανόνες.

Για τον λόγο αυτό, άνδρες και γυναίκες θα μπορούσαν τελικά να μην πληρώνουν πάντα την ίδια τιμή για το ίδιο ασφαλιστικό προϊόν, λόγω των διαφόρων ατομικών χαρακτηριστικών, ανεξάρτητα από το φύλο.

Παράδειγμα 5:

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο Philip και η Jane, που μόλις πήραν το δίπλωμά τους οδήγησης, πληρώνουν αμφότεροι 1000 ευρώ ετησίως για ασφάλεια αυτοκινήτου. Ωστόσο, εάν με το πέρασμα του χρόνου φανεί ότι η Jane είναι πιο προσεκτική οδηγός από τον Philip, το ασφάλιστρό της θα μειωθεί γρηγορότερα από εκείνο του Philip λόγω της ατομικής της συμπεριφοράς στην οδήγηση.

Εντούτοις, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να λάβουν οι καταναλωτές για τον περιορισμό των επιπτώσεων της τυχόν αύξησης της τιμής. Ορισμένοι ασφαλιστές προσφέρουν τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων πριν από τη θέση σε ισχύ της τιμολόγησης unisex (δηλ. πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2012) για ασφαλιστήρια που αρχίζουν να ισχύουν αργότερα. Άλλοι προσφέρουν ασφάλιση αυτοκινήτων η οποία παρακολουθεί την οδήγηση μέσω συσκευής καταγραφής των δεδομένων ενός ατυχήματος «black box» και ανταμείβουν την προσεκτική οδήγηση με έκπτωση στα ασφάλιστρα.

Τέλος, πολλές χώρες διαθέτουν ιστοσελίδες για τη σύγκριση των τιμών, οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τα ασφάλιστρα των διαφόρων εταιρειών και να βρίσκουν τους καλύτερους όρους για τη δική τους περίπτωση.


Side Bar