Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 20 prosinec 2012

Informační přehled: Pravidla EU týkající se stanovování cen pojištění, které zachová hledisko rovnosti žen a mužů

Co se změní dne 21. prosince?

Počínaje dnem 21. prosince 2012 budou muset pojišťovací společnosti v Evropské unii účtovat stejnou cenu pro muže i ženy za stejné pojistné produkty, bez ohledu na pohlaví. Změna se bude vztahovat na všechny nové smlouvy na pojišťovací produkty, včetně pojištění automobilů, životního pojištění a anuit.

Toto „neutrální“ stanovování cen či stanovování cen, jež zohledňuje rovnost žen a můžu, znamená, že muži a ženy mající stejné charakteristiky (např. věk, zdravotní stav atd., v závislosti na produktu) by měli za tentýž produkt platit stejnou cenu. Ceny se budou muset zakládat na jiných rizikových faktorech než pohlaví, jako například na chování řidiče u pojištění vozidla. To znamená, že lidé již nebudou muset platit více nebo méně čistě na základě pohlaví.

Změna se použije na smlouvy uzavřené ode dne 21. prosince, ale někteří pojistitelé zákazníkům tuto možnost nabízí již před tímto datem, konkrétně u pojištění, které začne platit později, v některých případech i o 90 dnů.

Proč se to děje nyní?

Rovnost žen a mužů je jedním ze základních práv v EU. Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 1. března 2011 jsou rozdíly v ceně pojištění, které jsou založené pouze na pohlaví, diskriminační (MEMO/11/123). Soudní dvůr EU rozhodl, že odlišná výše pojistného pro ženy a muže představuje diskriminaci na základě pohlaví, a proto není v souladu s Listinou základních práv EU. Členským státům není v jejich vnitrostátních právních předpisech povoleno se od této důležité zásady nijak odchýlit.

Soudní dvůr poskytl odvětví pojišťovnictví přechodné období 21 měsíců na přizpůsobení svých cenových struktur novým pravidlům s konečným termínem dne 21. prosince 2012. Před rokem, tj. dne 21. prosince 2011, Evropská komise vydala pokyny, které tomuto odvětví pomohou přizpůsobit se novým pravidlům (IP/11/581).

Jaký bude dopad na ceny pro zákazníky?

Tato změna bude mít dopad na konkrétní výši pojistného u některých pojišťovacích produktů. V minulosti muži a ženy mnohdy platili různé ceny za různé typy pojištění v závislosti na pohlaví. Těmto zákazníkům, kteří dříve platili méně (např. mladé ženy za pojištění vozidel) se pravděpodobně pojistné zvýší. Naproti tomu některým zákazníkům, kteří platili více (např. muži za termínované životní pojištění), budou pravděpodobně v budoucnu platit méně.

Celkově vzato se změny v průběhu času vyrovnají, ale jejich skutečný dopad je těžké předvídat. Je tomu tak proto, že do hry vstupuje několik dalších faktorů ovlivňujících výpočet cen pojistiteli. Jedná se mj. o procentní zastoupení mužů a žen v portfoliu pojistitele, přechodné náklady a rizikové přirážky spojené s přizpůsobením se novému systému či úroveň hospodářské soutěže na konkrétním trhu. Na některých trzích a v některých odvětvích (mimo jiné ceny pojištění vozidel ve Spojeném království) lze například zaznamenat celkový pokles cen, ke kterému dochází v přípravné fázi na tyto změny. Tento pokles částečně vyplývá ze zvýšené hospodářské soutěže.

Příklad 1:

Janovi a Marii je oběma 18 let a řídí stejný typ automobilu. Jan platí za pojištění vozidla v současné době 1200 EUR ročně a Marie 900. Podle nových pravidel budou Jan a Marie platit stejně vysoké pojistné, které by se tudíž mělo zvýšit Marii a snížit Janovi.

Příklad 2:

Markovi a Karen je oběma 40 let, nekouří a nemají žádné zdravotní problémy. Marek platí v současné době 10 000 EUR ročně za soukromé pojištění, jako doplněk svého budoucího důchodu (anuity), a Karen platí 12 000 EUR. Pokud by v roce 2013 podepsali novou smlouvu, je pravděpodobné, že Karen bude za stejný benefit platit méně, a naopak Markovi se pojistné zvýší.

Příklad 3:

Sáře a Benovi je oběma 30 let, nekouří a nemají žádné zdravotní problémy. Oba mají termínované životní pojištění. Sára za ně v současnosti platí 105 EUR ročně a Ben 150 EUR. Pokud by v roce 2013 podepsali novou smlouvu, budou platit stejnou výši pojistného nezávislou na pohlaví. Pro Sáru to bude asi znamenat zvýšení a pro Bena snížení výše pojistného.

Jak se mohou zákazníci vyhnout velkému zvýšení svého pojistného?

Podle nových pravidel budou pojistitelé určovat individuální pojistné na základě relevantních okolností, které se netýkají pohlaví (např. u pojištění vozidel je touto okolností chování řidiče). To znamená, že pokud je pojistné vypočítáváno primárně na základě jiných faktorů rizikovosti než pohlaví, je pravděpodobné, že jeho výše nebude novými pravidly nijak ovlivněna. Řidič, který jezdí bezpečně, platí obecně méně než řidič, který více riskuje, bez ohledu na jejich pohlaví.

Příklad 4:

Sandra platí v současné době 500 EUR za rok za pojištění vozidla. Jedná se o opatrnou řidičku, která řídí již 20 let. Pokud bude v roce 2013 uzavírat novou smlouvu, je velmi pravděpodobné, že výše jejího pojistného nebude novými pravidly nijak ovlivněna.

Z tohoto důvodu je také možné, že muži a ženy nebudou ve výsledku platit stejné pojistné za tentýž pojistný produkt, protože každý má jiné individuální charakteristiky, které se netýkají pohlaví.

Příklad 5:

Podle nových pravidel platí Filip i Jana, kteří oba právě získali řidičské průkazy, za pojištění vozidla 1 000 EUR ročně. Pokud se však v průběhu času ukáže, že Jana řídí bezpečněji než Filip, její pojistné se bude snižovat rychleji než pojištění Filipa, právě v závislosti na řidičském chování.

Spotřebitelé ale mají také k dispozici určitá opatření, která jim umožní omezit dopad možného nárůstu cen. Někteří pojistitelé poskytují možnost uzavřít smlouvy, u kterých se výše pojistného neodvíjí od pohlaví, již před 21. prosincem 2012. Pojištění ale začne platit později. Jiní pojistitelé nabízejí pojištění vozidel, které předpokládá sledování způsobu řízení prostřednictvím „černé skříňky“, a v rámci kterého je tudíž možné ocenit bezpečné řízení slevou na pojistném.


Side Bar