Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 20 Декември 2012

Информационна листовка: Разпоредби на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор

Какво ще се промени на 21 декември?

От 21 декември 2012 г. застрахователните дружества в Европейския съюз ще трябва да прилагат за мъжете и жените еднакви цени за еднакви застрахователни продукти, т.е. без да се прави разграничение в зависимост от пола. Промяната се отнася за всички нови договори за застрахователни продукти, в това число автомобилните застраховки, застраховките „Живот“ и анюитетите.

Това независещо от пола ценообразуване означава мъжете и жените с еднакви характеристики (напр. възраст и здравословно състояние, в зависимост от продукта) да плащат една и съща цена за един и същ продукт. Ценообразуването вече ще се извършва въз основа на други рискови фактори, несвързани с пола, като например поведението на водача при автомобилното застраховане. Това означава, че вече няма да е нужно да се плаща по-висока или по-ниска застрахователна премия единствено въз основа на пола.

Промяната ще се прилага към договорите, сключени от 21 декември нататък, но някои застрахователи предлагат на клиентите си възможност за сключване на договори преди тази дата за полици, които започват да се прилагат по-късно — в някои случаи до 90 дни.

Защо тази промяна се въвежда точно сега?

Равенството между половете е основно право в ЕС. На 1 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че разликите в застрахователното ценообразуване, основаващи се единствено на пола на дадено лице, са дискриминационни (MEMO/11/123). Съдът на ЕС постанови, че различните застрахователни премии за жените и мъжете представляват основана на пола дискриминация и следователно са несъвместими с Хартата на основните права на ЕС. Държавите членки не могат да се отклоняват от този важен принцип в своето национално законодателство.

Съдът даде на застрахователния сектор преходен период от 21 месеца, за да приспособи ценовите си структури към новите разпоредби, в срок до 21 декември 2012 г. Преди една година, на 21 декември 2011 г., Европейската комисия публикува насоки, за да помогне на сектора да се адаптира към новите разпоредби (IP/11/1581).

Как това ще се отрази на цените за клиентите?

Промяната ще се отрази на индивидуалните премии при някои застрахователни продукти. Преди промяната мъжете и жените понякога плащаха различна цена за различни видове застраховки, в зависимост от пола. Клиентите, които преди са плащали по-малко (например младите жени за автомобилни застраховки), сега вероятно ще плащат по-високи застрахователни премии. Но благодарение на същата мярка онези, които са плащали повече (като мъжете за срочна застраховка „Живот“), в бъдеще вероятно ще плащат по-малко.

Като цяло промените следва взаимно да се балансират с течение на времето, но действителното им въздействие е трудно предвидимо. Това е така, защото редица други фактори оказват влияние при застрахователното ценообразуване, по-специално процентът на мъжете и жените в портфейла на застрахователя, разходите, свързани с прехода, и рисковият марж, предизвикани поради необходимостта от адаптиране към новата система, както и нивото на конкуренция на конкретен пазар. Например има признаци, че като цяло цените на някои пазари и в някои сектори като автомобилното застраховане в Обединеното кралство са намалели с оглед на предстоящите промени, отчасти поради нарасналата конкуренция.

Пример 1:

Иван и Мария са на 18 години и управляват един и същ вид лек автомобил. Понастоящем Иван плаща 1200 евро годишно за застраховка на автомобила си, а Мария — 900 евро. Съгласно новите разпоредби Иван и Мария ще плащат една и съща премия, която за целта ще се увеличи за Мария и ще намалее за Иван.

Пример 2:

Марко и Карина са на 40 години, не пушат и нямат здравословни проблеми. Марко плаща 10 000 евро годишно за частна застраховка, която да допълни бъдещата му пенсия (анюитет), а Карина — 12 000 евро. Ако трябва да подпишат нов договор през 2013 г., Карина вероятно ще трябва да плаща по-малко, за да получи същото покритие, а премията на Марко ще се увеличи.

Пример 3:

Сара и Борис са на 30 години, не пушат и нямат здравословни проблеми. Понастоящем те плащат съответно 105 и 150 евро годишно за срочната застраховка „Живот“. Ако трябва да подпишат нов договор през 2013 г., те ще плащат независеща от пола премия, която е вероятно да бъде по-висока за Сара и по-ниска за Борис.

Как клиентите биха могли да избегнат значителни увеличения на застрахователните си премии?

Съгласно новите разпоредби застрахователите ще определят индивидуалните премии въз основа на релевантни фактори, които не са свързани с пола (например поведението на водача при автомобилното застраховане). Това означава, че когато премиите се основават главно на други рискови фактори, несвързани с пола, вероятно няма да бъдат засегнати от новите разпоредби. Внимателните водачи по принцип ще плащат по-малко от невнимателните, независимо от своя пол.

Пример 4:

Понастоящем Александра плаща 500 евро годишно за своята автомобилна застраховка. Тя е внимателен водач и има книжка от 20 години. Ако трябва да подпише нов договор през 2013 г., твърде вероятно е нейната премия да не бъде засегната от новите разпоредби.

Поради същата причина може да се окаже, че мъжете и жените невинаги ще плащат една и съща цена за един и същ застрахователен продукт поради различните си индивидуални характеристики, нямащи отношение към пола.

Пример 5:

Съгласно новите разпоредби Филип и Жана, които наскоро са получили свидетелства за управление на МПС, плащат по 1 000 евро годишно за автомобилните си застраховки. Въпреки това, ако с времето Жана се прояви като по-внимателен водач от Филип, застрахователната ѝ премия ще намалее по-бързо, отколкото неговата, благодарение на поведението ѝ зад волана.

Независимо от това потребителите могат да предприемат някои стъпки, за да ограничат въздействието на евентуалното повишаване на цените. Някои застрахователи предлагат възможност за сключване на договори по цени отпреди влизането в сила на независещото от пола ценообразуване (т.е. преди 21 декември 2012 г.) за полици, които започват да се прилагат по-късно. Други предлагат полици за автомобилно застраховане, при които шофирането се наблюдава чрез „черна кутия“ и внимателното шофиране се възнаграждава чрез намаляване на премиите.

И накрая, в много държави има сайтове за сравняване на цените, които дават на потребителите възможност пряко да сравняват политиките на отделните дружества и да намерят най-изгодната за своя случай оферта.


Side Bar