Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL LT LV

MEMO/12/100

Brusel 14. februára 2012

Zástupcovia Komisie sa pripojili k akčným tímom v členských štátoch s najvyššími mierami nezamestnanosti mladých ľudí, aby sa rýchlo dopracovali ku konkrétnym výsledkom.

Prečo potrebujeme pracovné tímy?

Miera nezamestnanosti mladých ľudí je v niektorých členských štátoch (pozri tabuľku) veľmi vysoká, čo môže mať dlhodobé následky v podobe odcudzenia mladých Európanov svetu práce. Z tohto dôvodu sa európski lídri stretli 30. januára 2012 v Bruseli (neformálne zasadnutie Európskej rady) a dohodli sa na razantnom postupe boja proti nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom rýchleho dosiahnutia dvoch konkrétnych cieľov.

Po prvé, musíme urobiť všetko pre to, aby sme pomohli mladým ľudom dostať sa k práci, vzdelávaniu alebo k odbornej príprave. Po druhé, pomôcť malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), ktoré vytvárajú 80 % pracovných miest v Európe, mať cenovo dostupný prístup k financovaniu. Obmedzenia zvyčajných zdrojov financovania a náklady na úvery bránia MSP poskytovať objednávky alebo uzatvárať nové zmluvy a táto skutočnosť má brzdiaci účinok na hospodárstvo a zamestnanosť.

Odborníci Európskej komisie sú pripravení prispôsobiť svoju prácu špecifickej situácii v tej-ktorej krajine a jej konkrétnym potrebám. Dostupné finančné prostriedky EÚ a odborné znalosti sa použijú ako katalyzátor na posilnenie snáh jednotlivých krajín riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a problémy s financovaním MSP.

Stav nezamestnanosti mladých ľudí (ku koncu roku 2011)

Členský štát

Slovensko

Grécko

Španielsko

Portugalsko

Írsko

Taliansko

Litva

Lotyšsko

Miera nezamestnanosti

30,7 %

46,6 %

49,6 %

35,1 %

29,3 %

30,1 %

31,1 %

29,9 %

Kto tvorí pracovné tímy?

Pracovné tímy tvoria zástupcovia z vnútroštátnych orgánov a úradníci generálnych riaditeľstiev pre regionálnu politiku, pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, pre vzdelávanie a kultúru a aj pre hospodárske a finančné záležitosti. Koordinátori sú zástupcovia úradu predsedu vlády v členských štátoch a Generálneho sekretariátu pod vedením predsedu Barrosa. Tímy sa budú stretávať v 8 členských štátoch (Taliansko, Írsko, Grécko, Portugalsko, Lotyšsko, Španielsko, Litva a Slovensko – tieto členské štáty majú najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí) medzi 13. a 24. februárom 2012.

Aká je náplň práce týchto tímov?

Predseda Barroso začal túto iniciatívu s cieľom zamerať sa na finančné prostriedky EÚ a odbornú znalosť v snahe o rýchlejšie dosiahnutie účinnejších výsledkov . Každý tím bude pracovať s vnútroštátnymi orgánmi a sociálnymi partnermi na opatreniach zacielených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, pomoc MSP pri získavaní prístupu k úverom a poskytovanie financovania.

Odborníci sa budú novým spôsobom pozerať na používanie štrukturálnych fondov a diskutovať o tom, ako vnútroštátnym úradom pomôcť tieto fondy prerozdeliť na projekty, ktoré budú z krátkodobého hľadiska mať najvýraznejší účinok. Budú tiež pripravení radiť pri strednodobých a dlhodobých riešeniach, ktorými sa zlepší zamestnanosť, napríklad úpravou daňovej politiky alebo sociálnych príspevkov v prospech zamestnanosti.

Koľko európskych peňazí je presne k dispozícii?

Predseda Barroso spomenul na neformálnej Európskej rade celkovú nerozdelenú sumu 82 miliárd EUR na konkrétne projekty vo všetkých 27 členských štátoch. Toto sa týka štrukturálnych fondov EÚ (Kohézny fond, regionálny rozvojový fond a sociálny fond) počas finančného obdobia 2007 – 2013. Číselné údaje sú pre každý členský štát rôzne v závislosti od skutočnosti, ako rýchlo každý z nich už minul alebo naplánoval minúť celkovú sumu. V tejto tabuľke sa uvádza približný odhad nepridelených súm v januári 2012 v 8 členských štátoch s najvyššími mierami nezamestnanosti mladých ľudí.

Členský štát

Slovensko

Grécko

Španielsko

Portugalsko

Írsko

Taliansko

Litva

Lotyšsko

Percentuálny pomer nepridelených finančných prostriedkov z celkových finančných prostriedkov EÚ na roky 2007 – 2013

20 %

21 %

31 %

14 %

Overuje sa z dôvodu možného prerozdelenia

29 %

15 %

10 %

Aké sú najčastejšie príčiny pre vysokú nezamestnanosť v týchto 8 členských krajinách a aký druh európskej podpory môže najviac pomôcť?

Nedá sa zovšeobecňovať. V Grécku a Írsku alebo Portugalsku (patria do programov EÚ/MMF) sa príčiny vzťahujú na dôsledky hospodárskej a finančnej krízy, často zhoršené existujúcimi štrukturálnymi ťažkosťami. V iných členských štátoch, ako sú napríklad Slovensko, Litva a Lotyšsko, je jednou z hlavných príčin nepomer medzi dopytom po kvalifikovanej pracovnej sile a jej ponukou. Na situáciu v Taliansku vplývajú spoločne rôzne faktory ako napríklad segmentácia pracovného trhu a nevyrovnaný systém podpory v nezamestnanosti, ktorý vytvoril nerovnosti medzi generáciami. Španielsko trpí veľmi vysokou mierou osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, čo má vplyv na schopnosť pracovnej sily uspokojiť dopyt po určitých zručnostiach.

Z tohto dôvodu budú musieť krátkodobé riešenia odrážať tieto rôzne situácie. V niektorých prípadoch môže mať rýchla podpora odbornej prípravy vplyv na uspokojenie dopytu pracovného trhu po zručnostiach. Inde, ako napríklad v Írsku alebo v severnom Taliansku, je potrebné sa zamerať viac na financovanie MSP, ktoré potrebujú prístup k financovaniu, aby si udržali alebo rozšírili svoje činnosti. Taliansko, Portugalsko a Španielsko sa nedávno rozhodli vykonať ďalekosiahle reformy a pracovné tímy sa zamerajú na doplnenie a urýchlenie toho, čo sa už dohodlo. Vo väčšine situácií zohrávajú kľúčovú úlohu politiky vzdelávania a odbornej prípravy. Jeden spôsob, ako podporiť mladých ľudí krátkodobo a strednodobo, je ponúknuť im viac príležitostí v rámci učňovského vzdelávania a stáží, napríklad prostredníctvom programov EÚ ako napríklad Erasmus alebo Leonardo da Vinci.

Ako by fungoval presun a akú úlohu zohrávajú členské štáty?

Štrukturálne fondy sa prideľujú vnútroštátnym a regionálnym operačným programom na začiatku 7-ročného finančného cyklu EÚ. Toto financovanie je naprogramované alebo pridelené na osobitné projekty, ktoré spĺňajú ciele operačných programov počas rozpočtového cyklu. Z toho dôvodu majú členské štáty naďalej prostriedky, ktoré nie sú pridelené alebo vyhradené, takže môžu byť premiestnené alebo preprogramované podľa meniacich sa podmienok. Práve teraz, v 8 príslušných krajinách, kde sa vynakladá toto intenzívne úsilie, môžu byť tieto prostriedky sústredené na nezamestnanosť mladých a MSP.

Preprogramovanie sa musí vykonať v rámci dohody medzi Európskou komisiou a každým z 8 členských štátov a toto bude hlavnou náplňou práce akčných tímov.

Akým spôsobom sa vzťahujú akčné tímy na existujúcu podporu Komisie v krajinách, ktoré prijímajú finančnú podporu EÚ/MMF, ako Grécko alebo Portugalsko?

Práca akčných tímov dopĺňa programy, ktoré sú navrhnuté s cieľom pomôcť každej krajine v programe postaviť svoje hospodárstvo opäť na nohy. Osobitná skupina pre Grécko pomáha gréckej vláde so štrukturálnymi reformami, privatizáciami, daňovými reformami a s prehodnotením Kohézneho fondu, aby bol lepšie prispôsobený reformám orientovaným na rast. Pracovné tímy sa osobitne zamerajú na nezamestnanosť mladých ľudí alebo MSP, aby im pomohli poskytnúť konkrétne výsledky ako súčasť dlhodobej agendy rastu.

Kedy sa čo udeje?

Prvotné výsledky misií akčných tímov a diskusie k nim predstaví predseda Barroso na Európskej rade 1. až 2. marca 2012. Každá z 8 krajín potom integruje výsledok do svojho vnútroštátneho reformného programu, ktorý musia Komisii predložiť do polovice apríla ako súčasť európskeho semestra.

Toto je pilotný projekt, ktorý navrhol predseda Barroso pre 8 členských štátov s najvyššou mierou nezamestnanosti; ak však bude úspešný, môžu ho uplatniť iné zainteresované členské štáty.


Side Bar