Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL LV SK

MEMO/12/100

2012 m. vasario 14 d., Briuselis

Komisijos atstovai prisidės prie valstybėse narėse, kuriuose jaunimo nedarbo lygis didžiausias, sukurtų veiksmo komandų, siekdami greitesnių rezultatų vietose

Kam reikalingos veiksmo komandos?

Kai kuriose valstybėse narėse (žr. lentelę toliau) labai išaugo jaunimo nedarbo lygis, ir tai gali turėti ilgalaikį poveikį – jauni europiečiai taps atskirti nuo darbo pasaulio. Todėl Europos valstybių vadovai neformaliame susirinkime Briuselyje 2012 m. sausio 30 d. sutarė ryžtingai kovoti su jaunimo nedarbu ir greitai pasiekti du konkrečius tikslus.

Pirma, reikia visomis jėgomis padėti jauniems žmonėms gauti darbą, įgyti išsilavinimą ar profesinį pasirengimą. Antra – suteikti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), sukuriančioms Europoje 80 proc. darbo vietų, tinkamų galimybių gauti finansavimą. Įprastų finansavimo šaltinių apribojimai ir skolinimosi išlaidos trukdo MVĮ įvykdyti užsakymus ar imtis naujų sutarčių, o tai lėtina ekonomikos vystymąsi ir didina nedarbą.

Europos Komisijos ekspertai yra pasirengę nagrinėti konkrečią padėtį šalyse, įvertinti kiekvienos šalies poreikius. Prieinamas ES skiriamas finansavimas ir ekspertų pagalba padės aktyviau skatinti valstybių narių pastangas mažinti jaunimo nedarbą ir spręsti MVĮ finansavimo problemas.

Jaunimo nedarbo lygis (2011 m. pabaiga)

Valstybė narė

Slovakija

Graikija

Ispanija

Portugalija

Airija

Italija

Lietuva

Latvija

Nedarbo lygis

30,7%

46,6%

49,6%

35,1%

29,3%

30,1%

31,1%

29,9%

Kas tos veiksmo komandos?

Veiksmo komandas sudaro nacionalinių institucijų atstovai ir Regionų politikos, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties, Švietimo ir kultūros bei Ekonomikos ir finansinių reikalų generalinių direktoratų pareigūnai. Koordinatoriai – ministro pirmininko tarnybos ir Generalinio sekretoriato, vadovaujamo prezidento Barroso, atstovai valstybėse narėse. Komandų susitikimai vyks aštuoniose valstybėse narėse (Italijoje, Airijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje – jose jaunimo nedarbo lygis aukščiausias) 2012 m. vasario 13–24 d.

Kokios šių komandų užduotys?

Prezidentas Barroso pateikė šią iniciatyvą siekdamas panaudoti ES finansavimą ir ES ekspertų pagalbą greitesniems ir veiksmingesniems rezultatams užtikrinti. Komandos drauge su nacionalinėmis institucijomis ir socialiniais partneriais sudarys kovos su jaunimo nedarbu ir pagalbos MVĮ gauti finansavimą paskolų ir subsidijų pavidalu veiksmų sąrašą.

Ekspertai dar kartą apžvelgs struktūrinių fondų naudojimą ir aptars galimybes padėti nacionalinėms institucijoms jų lėšas perskirstyti projektams, per trumpą laiką galintiems padaryti didžiausią poveikį. Jie taip pat bus pasirengę pasiūlyti vidutinės trukmės ir ilgalaikius sprendimus užimtumui didinti, pavyzdžiui, koreguoti mokesčių sistemą ar užtikrinti aktyvų visuomenės indėlį.

Tai kiek iš tiesų yra Europos pinigų?

Neformaliame Europos valstybių vadovų susitikime prezidentas Barroso paminėjo bendrą skaičių – 82 mlrd. EUR, dar nepaskirstytų konkretiems projektams, vykdomiems visose 27 valstybėse narėse. Čia kalbama apie ES struktūrinius fondus (Sanglaudos fondą, Regionų plėtros fondą ir Socialinį fondą) finansiniu 2007–2013 m. laikotarpiu. Kiekvienoje valstybėje narėje skaičiai skiriasi ir priklauso nuo to, kaip sparčiai valstybė panaudojo ar planuoja panaudoti visą sumą. Lentelėje pateikiamos apytikrės nepaskirstytų sumų vertės 2012 m. sausio mėnesį aštuoniose valstybėse narėse, kuriose jaunimo nedarbas didžiausias.

Valstybė narė

Slovakija

Graikija

Ispanija

Portugalija

Airija

Italija

Lietuva

Latvija

Nepaskirstyta viso ES finansavimo 2007–2013 m. dalis procentais

20%

21%

31%

14%

Vykdoma patikra, galimas perskirstymas

29%

15%

10%

Kokios dažniausiai pasitaikančios didelio nedarbo šiose aštuoniose valstybėse narėse priežastys ir kokio pobūdžio Europos parama būtų naudingiausia?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra. Graikijoje ir Airijoje arba Portugalijoje (kuriose vykdomos ES/TVF programos) nedarbo priežastys siejamos su ekonomikos ir finansų krizės padariniais, dažnai dar sustiprinamais egzistuojančių struktūrinių problemų. Kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Slovakijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, viena iš pagrindinių nedarbo priežasčių yra įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikimas darbo rinkoje. Italijoje bendrai veikia keli veiksniai, kaip antai darbo rinkos susiskaldymas ir nesubalansuota nedarbo pašalpų sistema, sukūrusi kartų solidarumą skaldančią nelygybę. Ispanijoje labai daug moksleivių nebaigia mokyklos ir tai menkina galimybę užtikrinti darbo rinkoje tam tikrų įgūdžių pasiūlą.

Todėl priimant trumpalaikius sprendimus reikės atsižvelgti į skirtingą šalių padėtį. Vienur rezultatų duos greita parama rinkoje reikalingiems įgūdžiams įgyti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Airijoje ar Šiaurės Italijoje, svarbiausia bus parama MVĮ, kurioms reikia priėjimo prie finansavimo, kad galėtų dirbti ar plėsti savo veiklą. Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje neseniai apsispręsta vykdyti ilgalaikes reformas, tad veiksmo komandos stengsis papildyti ir paspartinti jau priimtas veiksmų programas. Beveik visur svarbiausią vaidmenį vaidina švietimo ir profesinio rengimo politika. Vienas iš būdų suteikti jauniems žmonėms trumpalaikę ir vidutinės trukmės paramą yra pasiūlyti jiems daugiau stažuočių ir profesinės praktikos galimybių, kurių teikia, pavyzdžiui, ES programos „Erazmus“ ir „Leonardo da Vinci“.

Kaip bus vykdomas lėšų perskirstymas ir koks vaidmuo tenka valstybėms narėms?

Struktūrinių fondų lėšos paskirstomos nacionalinėms ir regionų veiksmų programoms kiekvieno septynerių metų trukmės ES finansinio ciklo pradžioje. Finansavimas nustatomas programomis arba paskirstomas konkretiems projektams, atitinkantiems to biudžeto ciklo veiksmų programų tikslus. Todėl valstybės narės dar turi nepaskirstytų ar nenaudojamų pinigų, kuriuos, pasikeitus aplinkybėms, galima perkelti kitur ar susieti su kita programa. Šiuo metu aštuoniose šalyse, kuriose telkiamos didelės pastangos, juos galima skirti jaunimo nedarbo ir MVĮ problemoms spręsti.

Lėšų perskirstymą kitoms programoms būtina atlikti bendru Europos Komisijos ir kiekvienos iš aštuonių valstybių narių sutarimu; tai ir bus svarbiausia veiksmo komandų užduotis.

Kaip veiksmo komandų veiksmai susiję su Komisijos pagalba šalims, gaunančioms ES/TVF paramą, tokioms kaip Graikija ir Portugalija?

Veiksmo komandų darbas papildys programas, skirtas padėti šią programą vykdančiai šaliai atgaivinti savo ekonomiką. Graikijoje jau dirbanti komanda, kurios tikslas – remti augimą skatinančias reformas, padeda Graikijos vyriausybei vykdyti struktūrines reformas, privatizaciją, mokesčių reformas ir peržiūri Sanglaudos fondų naudojimą. Veiksmo komandų pagrindinė užduotis – spręsti jaunimo nedarbo ar MVĮ problemas, kad skatinant ilgalaikį augimą būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų.

Kokie veiklos terminai?

Pirmuosius veiksmo komandų misijos ir jų veiklos aptarimo rezultatus prezidentas Barroso pateiks Europos valstybių vadovų susitikime 2012 m. kovo 1–2 d. Rezultatus kiekviena iš aštuonių šalių panaudos nacionalinėms reformų programoms, kurios turi būti pateiktos Komisijai balandžio viduryje kaip Europos semestro dalis, rengti.

Tai bandomasis projektas, prezidento Barroso siūlomas aštuonioms valstybėms narėms, kuriose nedarbo lygis aukščiausias, tačiau jei pasirodys sėkmingas, jį galės taikyti ir kitos valstybės narės.


Side Bar