Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT LT LV SK

MEMO/12/100

Βρυξέλλες 14 Φεβρουαρίου 2012

Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν σε ομάδες δράσης στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων για να πετύχουν γρήγορα αποτελέσματα επιτόπου

Γιατί χρειαζόμαστε ομάδες δράσης;

Η ανεργία των νέων φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη (βλέπε τον παρακάτω πίνακα) και αυτό μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες, με τους νέους ευρωπαίους να απομακρύνονται από τον κόσμο της εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες στις 30 Ιανουαρίου 2012 (άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) συμφώνησαν να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με στόχο την ταχεία επίτευξη δύο συγκεκριμένων στόχων.

Πρώτον, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Δεύτερον, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – που δημιουργούν το 80% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη – πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε προσιτή τιμή. Οι περιορισμοί στις συνήθεις πηγές χρηματοδότησης και το κόστος δανεισμού εμποδίζουν τις ΜΜΕ να καλύψουν τις παραγγελίες ή να αναλάβουν νέες συμβάσεις και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση.

Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι έτοιμοι να μεταβούν επιτόπου και να εργαστούν με γνώμονα την ειδική κατάσταση και τις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας. Θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση και η εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει η ΕΕ ως καταλύτης για την ενίσχυση εθνικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στην επίλυση των προβλημάτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

Κατάσταση ανεργίας των νέων (τέλος του 2011)

Κράτος μέλος

Σλοβακία

Ελλάδα

Ισπανία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λιθουανία

Λετονία

Ποσοστό ανεργίας

30,7%

46,6%

49,6%

35,1%

29,3%

30,1%

31,1%

29,9%

Ποιοι συγκροτούν τις ομάδες δράσης;

Οι ομάδες δράσης αποτελούνται από αντιπροσώπους των εθνικών αρχών και υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Πολιτικής, Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Ένταξης, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων. Οι συντονιστές της είναι εκπρόσωποι του γραφείου του πρωθυπουργού στα κράτη μέλη και της Γενικής Γραμματείας, υπό την επίβλεψη του Προέδρου κ. Barroso. Οι ομάδες θα συνεδριάσουν στα 8 κράτη μέλη (Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Λετονία, Ισπανία, Λιθουανία και Σλοβακία – είναι τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων) από τις 13 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2012.

Ποια είναι η περιγραφή καθηκόντων των ομάδων αυτών;

Ο Πρόεδρος κ. Barroso εγκαινίασε την παρούσα πρωτοβουλία με στόχο να εστιαστούν η χρηματοδότηση και η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ στην επίτευξη γρηγορότερων και ουσιαστικότερων αποτελεσμάτων. Κάθε ομάδα θα συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους σε στοχοθετημένες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση δανείων και σε επιχορηγήσεις.

Οι εμπειρογνώμονες θα επανεξετάσουν τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να τα επαναδιαθέσουν σε σχέδια που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη αλλαγή βραχυπρόθεσμα. Θα είναι επίσης έτοιμοι να παρέχουν συμβουλές σχετικά με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που να ενισχύουν την απασχόληση, όπως η προσαρμογή της φορολογικής πολιτικής ή οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που ευνοούν την απασχόληση.

Ποιο είναι ακριβώς το ποσοστό χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια;

Ο Πρόεδρος κ. Barroso ανέφερε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα συνολικό ποσό ύψους 82 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο δεν έχει ακόμα διατεθεί για συγκεκριμένα σχέδια στο σύνολο των 27 κρατών μελών. Αυτό αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικό Ταμείο) κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013. Τα στοιχεία ποικίλλουν για κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία το κάθε ένα έχει δαπανήσει ή σχεδιάζει να δαπανήσει το συνολικό ποσό. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια κατά προσέγγιση εκτίμηση των ποσών που δεν έχουν διατεθεί σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν τον Ιανουάριο του 2012 στα 8 κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων.

Κράτος μέλος

Σλοβακία

Ελλάδα

Ισπανία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λιθουανία

Λετονία

Κονδύλια που δεν έχουν διατεθεί ως % της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ την περίοδο 2007-2013

20%

21%

31%

14%

Υπό εξέταση, ενδεχομένως να επαναδιατεθούν

29%

15%

10%

Ποιες είναι οι πλέον κοινές αιτίες για το υψηλό ποσοστό ανεργίας στα εν λόγω 8 κράτη μέλη, και ποιο είδος της ευρωπαϊκής στήριξης μπορεί να τα βοηθήσει περισσότερο;

Είναι αδύνατον να γενικεύσουμε. Στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία ή στην Πορτογαλία (που υπάγονται σε προγράμματα της ΕΕ/του ΔΝΤ) οι αιτίες συνδέονται με τις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία συχνά επιδεινώθηκε από τις υφιστάμενες διαρθρωτικές δυσκολίες. Σε άλλα κράτη μέλη όπως η Σλοβακία, η Λιθουανία και η Λετονία μία από τις κύριες αιτίες είναι η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας. Στην Ιταλία συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και το σύστημα άνισης υποστήριξης της ανεργίας που δημιούργησε ανισότητες μεταξύ των γενεών. Η Ισπανία παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και αυτό επηρεάζει την ικανότητα του εργατικού δυναμικού να ανταποκριθεί στη ζήτηση για ορισμένες δεξιότητες.

Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες λύσεις θα πρέπει να συνεκτιμούν αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταχεία στήριξη της κατάρτισης για την ικανοποίηση της ζήτησης δεξιοτήτων στη αγορά εργασίας θα κάνει τη διαφορά. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ιρλανδία ή τη Βόρεια Ιταλία, το επίκεντρο πρέπει να είναι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ που χρειάζονται πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη διατήρηση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία αποφάσισαν πρόσφατα να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και οι ομάδες δράσης θα εστιάσουν στην ολοκλήρωση και στην επιτάχυνση των συμφωνηθέντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ένας τρόπος για την υποστήριξη των νέων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα είναι η προσφορά περισσότερων ευκαιριών μαθητείας και άσκησης, για παράδειγμα, μέσω προγραμμάτων της ΕΕ όπως το Erasmus και το Leonardo da Vinci.

Πώς μπορεί να πετύχει η ανακατανομή των πόρων και ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών;

Τα διαρθρωτικά ταμεία χορηγούνται για τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στην αρχή του επταετούς δημοσιονομικού κύκλου της ΕΕ. Αυτή η χρηματοδότηση προγραμματίζεται ή διατίθεται για συγκεκριμένα σχέδια που εκπληρώνουν τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού κύκλου. Για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν ποσά που δεν διαθέτουν ούτε δεσμεύουν, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ή να αναπρογραμματιστούν ανάλογα με τις περιστάσεις. Σήμερα, στις 8 χώρες στις οποίες γίνεται αυτή η εντατική προσπάθεια, τα ποσά αυτά μπορούν να επικεντρώνονται στην ανεργία των νέων και στις ΜΜΕ.

Ο αναπρογραμματισμός πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθενός από τα 8 κράτη μέλη και θα αποτελέσει το επίκεντρο των εργασιών των ομάδων δράσης.

Με ποιο τρόπο οι ομάδες δράσης σχετίζονται με την υπάρχουσα βοήθεια της Επιτροπής στις χώρες που λαμβάνουν διεθνή υποστήριξη από την ΕΕ ή το ΔΝΤ, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία;

Το έργο των ομάδων δράσης είναι συμπληρωματικό προς τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν κάθε χώρα στην προσπάθειά της να ανακάμψει η οικονομία της. Η ομάδα δράσης για την Ελλάδα βοηθά την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την επανεστίαση των ταμείων συνοχής με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό με τις μεταρρυθμίσεις με προσανατολισμό την ανάπτυξη. Οι ομάδες δράσης θα εστιάσουν τις προσπάθειές τους ειδικά στην ανεργία των νέων ή στις ΜΜΕ και θα βοηθήσουν να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα με προοπτική την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Τα πρώτα αποτελέσματα των αποστολών και των συζητήσεων των ομάδων δράσης θα υποβληθούν από τον Πρόεδρο κ. Barroso στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Μαρτίου 2012. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια θα ενταχθούν στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των 8 αυτών χωρών, τα οποία με τη σειρά τους θα υποβληθούν στην Επιτροπή μέχρι τα μέσα Απριλίου ως μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Πρόκειται για ένα πρότυπο σχέδιο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso για τα 8 κράτη μέλη με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, αλλά, αν έχει επιτυχία, μπορεί να εφαρμοστεί και από άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.


Side Bar