Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Memo

Bryssel den 19 december 2012

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande ändringar av den nuvarande EU-lagstiftningen med nya, skärpta regler om tobaksvaror.

Vad står i det gällande tobaksdirektivet?

Det nuvarande tobaksdirektivet antogs 2001 och ersatte ett tidigare direktiv från 1989. Det reglerar tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror. Som tobaksvaror räknas bl.a. cigaretter, rulltobak, piptobak, cigarrer, cigariller och olika former av rökfri tobak. I direktivet finns gränser för hur mycket tjära, nikotin och kolmonoxid cigaretter får avge, och tillverkarna är skyldiga att redovisa vilka ingredienser de använder. Snus är förbjudet (Sverige har ett undantag) och man får inte använda vilseledande benämningar som ”light”, ”mild” eller ”låg tjärhalt”. Hälsovarningar måste finnas på förpackningarna. Ett bibliotek av varningsbilder har tagits fram som komplement till varningstexterna och används i allt fler EU-länder.

Varför ser EU-kommissionen över tobaksdirektivet?

De viktigaste målen för översynen är att få den inre marknaden att fungera väl och skydda folkhälsan. Sedan det nu gällande tobaksdirektivet antogs 2001 har mycket hänt på marknaden, inom vetenskapen och i omvärlden. Till exempel har vi nu tillgång till nya rön om aromämnen i tobak och hälsovarningarnas inverkan. På några områden är lagarna olika i olika EU-länder. Nya produkter som elektroniska cigaretter har kommit ut på marknaden, och några bestämmelser i direktivet är föråldrade. Tanken med förslaget är att göra det mindre attraktivt med tobaksvaror och tobaksbruk och därigenom hindra ungdomar från att börja röka.

Dessutom har EU och alla EU-länder undertecknat Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll som trädde i kraft i februari 2005 och är rättsligt bindande.

Europaparlamentet och rådet har också flera gånger uttryckt önskemål om att direktivet bör ses över.

Är tobak ett allvarligt hälsoproblem i och utanför EU?

Ja. Varje år dödar rökning nästan 700 000 människor i EU (nästan lika många som bor i Stockholm), och det gör tobaksbruk till den största hälsorisken som kan undvikas. Miljoner människor i EU lider av sjukdomar som beror på rökning, bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Omkring 50 % av rökarna dör i förtid, i genomsnitt 14 år tidigare, och rökare har fler levnadsår som präglas av ohälsa. Globalt räknar Världshälsoorganisationen (WHO) med att tobak dödar nästan sex miljoner människor om året. Det kan öka till åtta miljoner fram till 2030 om inget görs för att hejda denna alarmerande utveckling.

EU-kommissionen vill bedriva en trovärdig tobakspolitik för att skydda folkhälsan i EU. Eftersom tobak är starkt beroendeframkallande är det viktigt att hindra ungdomar från att börja bruka tobak. Av rökarna har 70 % börjat innan de var 18 år och 94 % innan de var 25 år gamla.

Vad innehåller förslaget?

Enligt förslaget ska det gällande direktivet göras om ordentligt på bl.a. följande områden:

  • Ingredienser: Ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för ingredienser och utsläpp införs. Cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror med kännetecknande aromer förbjuds, och dessutom förbjuds tillsatser som gör produkterna giftigare eller mer beroendeframkallande.

  • Märkning och förpackning: Alla cigarettpaket och rulltobaksförpackningar ska förses med en kombinerad hälsovarning i text och bild som täcker 75 % av förpackningens fram- och baksida. Information om hjälp för att sluta röka ska ingå. Marknadsföring får inte förekomma på förpackningen. Vissa aspekter av förpackningarnas och cigaretternas utseende standardiseras: t.ex. måste ett cigarettpaket ha en viss storlek så att varningsbilderna blir tydliga. Dagens uppgifter om tjära, nikotin och kolmonoxid ersätts med information på paketets sida. EU-länderna får kräva neutrala förpackningar om det är motiverat.

  • Rökfri tobak: Förbudet mot snus kvarstår utom i Sverige som har ett undantag. Alla rökfria tobaksvaror måste ha hälsovarningar på bägge sidor. Tobaksvaror av nya typer ska överensstämma med direktivet och måste anmälas innan de får släppas ut på marknaden.

  • Fler produkter omfattas: Nikotinhaltiga produkter (t.ex. elektroniska cigaretter) som innehåller mindre nikotin än ett gränsvärde är tillåtna men måste förses med hälsovarningar. Över gränsvärdet är de bara tillåtna om de är godkända som läkemedel, t.ex. nikotinplåster. Örtprodukter (t.ex. örtcigaretter) ska förses med hälsovarningar.

  • Gränsöverskridande distansförsäljning: Återförsäljare som säljer på distans till kunder i andra länder måste anmäla sin verksamhet till myndigheterna och kontrollera kundernas ålder.

  • Olaglig handel: Det ska införas ett system för spårning och förpackningarna ska säkerhetsmärkas (t.ex. med hologram).

I bilagan finns en jämförelse av förslaget och det gällande direktivet.

Vad gäller för piptobak, cigarrer och cigariller?

Alla tobaksvaror omfattas av tobaksdirektivet, men piptobak, cigarrer och cigariller fungerar inte som inkörsport till rökning i nämnvärd omfattning. Därför föreslås mindre stränga regler för de produkterna, t.ex. inget krav på varningsbilder och inget förbud mot kännetecknande aromer. Undantaget kommer att tas bort om förhållandena förändras betydligt (dvs. om försäljningen ökar eller om ungdomar använder dem i högre utsträckning).

Blir cigarettpaketen annorlunda?

Ja. Enligt förslaget blir det obligatoriskt med varningsbilder, och varningarna ska täcka 75 % av paketens fram- och baksida. På sidorna tillkommer fler hälsovarningar (t.ex. ”Rökning dödar – Sluta röka nu" eller ”Tobaksrök innehåller mer än 70 cancerframkallande ämnen”) som täcker 50 % av ytan. Det innebär att hälsovarningarna täcker knappt 60% av paketets totala yta. Dessutom ska cigarettillverkarna uppfylla krav på spårning, säkerhet och skattemärkning. För ett typiskt cigarettpaket innebär det att 30 % av paketets yta blir kvar för varumärket, om inte ett EU-land med en rimlig motivering väljer att införa neutrala förpackningar.

Vill kommissionen ha kvar snusförbudet?

Ja. I EU har tobak för användning i munnen (bl.a. snus) varit förbjudet sedan 1992, men Sverige har ett undantag. Snus är beroendeframkallande och har negativa hälsoeffekter. Redan före 1992 hade flera EU-länder börjat förbjuda snus eftersom det hade stor tillväxtpotential och attraktivitet för ungdomar. I det offentliga samrådet kring förslaget motsatte sig majoriteten av EU-länderna tanken på att häva snusförbudet. Snus kan fungera som inkörsport för nya rökare som utvecklar ett nikotin- och tobaksberoende, medan etablerade rökare kan bruka både cigaretter och snus. Dessutom rekommenderar Folkhälsoinstitutet i Sverige att snusförbudet ska vara kvar.

Förbjuds aromämnen, t.ex. mentol, och andra ingredienser?

Enligt förslaget ska inte enskilda aromämnen förbjudas, men däremot förbjuds tobaksvaror med s.k. kännetecknande aromer, och det gäller även mentol. I praktiken betyder det att små mängder mentol får användas, men inte så mycket att det ger varan en annan kännetecknande arom än tobak. Testpaneler ska hjälpa EU-länderna och EU-kommissionen att avgöra om en vara har en kännetecknande arom. Tillsatser som är nödvändiga för tillverkning av tobaksvaror får fortfarande användas, t.ex. socker. Förslaget gör ingen skillnad på olika sorters tobak som virginiatobak, burleytobak eller orientalisk tobak.

Bekämpas olaglig handel?

Ja. Förslaget omfattar kraftfulla åtgärder mot olagliga tobaksprodukter så att bara produkter som uppfyller direktivets krav kan säljas i EU. En nyhet är ett spårningssystem för den lagliga distributionskedjan och säkerhetsmärkning som ska underlätta för tillsynsmyndigheterna och göra det möjligt för konsumenterna att känna igen olagliga produkter. Förslaget innebär också att medvetenheten hos konsumenterna om att olagliga produkter säljs av den organiserade brottsligheten höjs. Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak får en övergångstid på fem år.

Vill kommissionen förbjuda distansförsäljning till andra länder?

Nej. Men frågan måste tas upp eftersom det har framkommit att varor som köps över internet ofta inte följer direktivets krav (t.ex. på märkning och ingredienser). Enligt förslaget ska återförsäljare som vill sälja tobak till andra länder anmäla sin verksamhet på förhand både i det land där de är etablerade och i det land dit de vill sälja. De ska också se till att tobaken inte säljs till barn eller ungdomar.

Handlar förslaget om rökning på offentliga platser?

Nej. Även om EU-kommissionen ställer sig bakom rökfria miljöer är beslut om det en fråga för EU-länderna. På EU-nivå tas frågan bara upp i en rådsrekommendation från 2009 om rökfria miljöer. Kommissionen kommer att redovisa hur EU-länderna tillämpar rekommendationen under det första halvåret 2013.

Hur påverkar förslaget folkhälsan i EU? Vem gynnas?

Alla i EU gynnas av ändringarna, eftersom de får tydligare information om produkterna. Ungdomar avskräcks från att börja bruka tobak, eftersom möjligheterna att göra produkterna attraktiva begränsas. De som redan använder tobak gynnas av förslaget eftersom de får ett bättre underlag för att fatta beslut om produkterna, och sluta använda tobak om de vill det och därigenom få bättre hälsa.

Staten och samhället som helhet gynnas av bättre folkhälsa, t.ex. fler friska levnadsår. Bortsett från att en god folkhälsa är bra i sig och viktigt för alla är det också en förutsättning för produktiviteten och välståndet och avgörande för den ekonomiska tillväxten. De årliga offentliga utgifterna i EU för behandling av sjukdomar som beror på rökning är lågt räknat 25,3 miljarder euro. Dessutom går samhället miste om 8,3 miljarder euro om året i förlorad produktivitet (bl.a. förtidspensioner, dödsfall och sjukfrånvaro) på grund av rökning. EU-ländernas svårigheter med att hålla internationella åtaganden och föreskrifter minskar eftersom de kan lära av varandras erfarenheter.

Tillverkare av tobaksvaror gynnas av tydligare regler, en bättre fungerande inre marknad och lika spelregler. I de nya reglerna tas särskild hänsyn till små och medelstora företag.

Vad händer nu?

Lagförslaget lämnas till Europaparlamentet och rådet, de lagstiftande EU-institutionerna. Förhoppningsvis antas det nya direktivet senast 2014 och börjar träda i kraft 2015–2016.

IP/12/1391

Bilaga

Område

Läget i dag

Enligt förslaget

Räckvidd

Rökfria tobaks­varor

Tobak för användning i munnen är förbjudet (Sverige har ett undantag för snus). All rökfri tobak ska ha hälsovarningar, och ingredienserna i dem ska rapporteras.

Tobak för användning i munnen är förbjudet (Sverige har ett undantag för snus). All rökfri tobak ska ha hälsovarningar på de två mest synliga sidorna på förpackningen. Rökfri tobak med kännetecknande aromer är förbjudna (även i snus i Sverige).

Produkter som innehåller nikotin

Omfattas inte av tobaks­direktivet. Olika lagar i EU-länderna: hälften uppger att åtminstone några nikotinhaltiga varor räknas som läkemedel1.

Produkter som innehåller nikotin över en viss nikotinhalt får bara säljas om de är godkända som läkemedel. Varor under gränsvärdet ska ha hälsovarningar.

Tobaks­varor av nya typer

Tobaksvaror av nya typer (typiskt uppvärmda eller oförbrända produkter som påstås vara mindre skadliga) omfattas av direktivets allmänna bestämmelser.

Tillverkarna måste anmäla tobaksvaror av nya typer till nationella myndigheter innan de släpper ut dem på marknaden i EU. Kommissionen rapporterar efter fem år. Direktivet gäller för tobaksvaror av nya typer som släppts ut på marknaden.

Ört­produkter för rökning

Örtprodukter för rökning (t.ex. örtcigaretter) omfattas inte av tobaksdirektivet utan regleras på olika sätt i olika EU-länder.

Örtcigaretter ska ha hälsovarningar.

Förpackning och märkning

Hälso­varningar

Textvarningar på 30–35 % på ena sidan och 40–50 % plus bården på den andra sidan på alla tobaksvaror utom rökfria. EU-länderna får kräva kombinerade varningar (bild och text) på paketets baksida2. Halter av tjära, nikotin och kolmonoxid ska anges på förpackningen.

Kombinerade hälsovarningar ska uppta 75 % av fram- och baksida på cigarettpaket och rulltobaks­förpackningar. Uppgifter om tjära, nikotin och kolmonoxid ersätts med information på paketets sida om att tobaksrök innehåller mer än 70 cancerframkallande ämnen. Information om hjälp med att sluta röka ska finnas på paketet som en del av hälsovarningen.

Marknads­föring och vilse­ledande detaljer

Beskrivningar som antyder att varan är mindre skadlig än andra, t.ex. ”light” eller ”'mild”, är förbjudna3.

Marknadsföring och vilseledande påståenden (t.ex. ”naturlig”, ”ekologisk”, påståenden om arom eller vilseledande färger) på paketet eller varan är förbjudna. Slimcigaretter (mindre än 7,5 mm diameter) räknas som vilseledande.

Form och storlek

Inga särskilda krav i direktivet, men 14 EU-länder kräver att paket ska innehålla minst 20 cigaretter4 och 4 kräver minst 19 cigaretter5. I andra länder gäller särskilda krav6. Några länder har också krav på rulltobak7

Cigarettpaket ska vara rätblock och innehålla minst 20 cigaretter. Rulltobak får inte säljas i förpackningar med mindre än 40 g. Cigarettpaket ska ha en viss höjd, längd och tjocklek så att hälsovarningarna blir klart synliga.

Neutral för­packning

Inga bestämmelser i direktivet, men rekommenderas i riktlinjerna till ramkonventionen om tobakskontroll och diskuteras i några EU-länder8.

EU-länderna får införa neutrala förpackning om det överensstämmer med fördraget och anmäls enligt direktiv 98/34/EG.

Ingredienser

Rapport­ering

Rapportering är obligatorisk, men det finns inga enhetliga EU-regler för det.

Obligatorisk rapportering enligt ett standardiserat elektroniskt format som underlättar jämförelser och tillsyn.

Tillsatser

Beroendeframkallande och giftiga tillsatser ska rapporteras. EU-länderna får förbjuda och tillåta tillsatser (negativ- eller positivlista för tillsatser)9.

Cigaretter, rulltobak och rökfri tobak med kännetecknande aromer är förbjudna. Tillsatser som ger ett vilseledande intryck (t.ex. vitaminer) och aromer i delar av tobaksvaror (t.ex. filter eller papper) är förbjudna. Tillsatser som gör varan giftigare eller mer beroendeframkallande är inte tillåtna.

Försäljning

Distans­försäljning av tobak till andra länder

EU-länderna bestämmer. Nio länder förbjuder tobaks­försäljning på internet10.

Återförsäljare som vill sälja tobak till andra länder måste anmäla det i hemlandet och mottagarlandet. De ska också kontrollera köparens ålder.

Spårning

Spårbarhet

Tobaksvaror ska märkas med tid och plats för tillverkningen. Tekniska föreskrifter ska antas av en kommitté, men något beslut har ännu inte fattats.

Ett gemensamt system för spårning i EU införs. Tobaksvaror ska läsas av och deras väg genom leveranskedjan ska registreras (utom i detaljistledet). Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak får en övergångstid på fem år.

Säkerhet

Inga särskilda regler.

Säkerhetsmärkning (t.ex. hologram) ska finnas på produkterna så att konsumenterna kan se att de är äkta. Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak får en övergångstid på fem år.

1 :

Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Sverige och Slovakien.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU från och med 2013.

3 :

I Frankrike får ingen marknadsföring förekomma på paketen.

4 :

Österrike, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien och Spanien.

5 :

Tyskland, Ungern, Nederländerna och Sverige.

6 :

I Storbritannien är minsta storlek 10 cigaretter, i Italien ska paketen innehålla 10 eller 20 cigaretter och Lettland och Slovenien förbjuder försäljning av enstaka cigaretter.

7 :

Frankrike, Tyskland och Italien.

8 :

Belgien, Finland, Frankrike och Storbritannien.

9 :

Positivlista i Belgien, Frankrike, Rumänien och Storbritannien, negativlista i Litauen, kombination i Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Slovakien. Andra bestämmelser i Finland, Frankrike, Spanien, Polen och Sverige. Belgien förbjuder ingredienser som färgar röken blå. Tyskland förbjuder aromkapslar.

10 :

Österrike, Bulgarien, Spanien, Frankrike, Ungern, Italien, Litauen, Lettland och Slovakien.


Side Bar