Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 19. decembra 2012

Vprašanja in odgovori: za novo zakonodajo EU o tobačnih izdelkih

Danes je Evropska komisija sprejela pomemben predlog za revizijo Direktive o tobačnih izdelkih. Predlog je obsežna revizija veljavne zakonodaje EU, ki predlaga nova in okrepljena pravila o tobačnih izdelkih.

Kaj ureja sedanja direktiva o tobačnih izdelkih?

Sedanja direktiva o tobačnih izdelkih, ki je bila sprejeta leta 2001 in je nadomestila izvirno direktivo iz leta 1989, predvideva ukrepe o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov. Tobačni izdelki so cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, cigare, cigarilosi in različne oblike brezdimnih tobačnih izdelkov. Direktiva določa mejne vrednosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v emisijah cigaret ter zavezuje proizvajalce, da poročajo o uporabljenih sestavinah. Prepoveduje tobak za oralno uporabo in uporabo zavajajočih opisov, kot so „lahke“, „blage“ ali „nizka vsebnost katrana“. Na tobačnih izdelkih morajo biti zdravstvena opozorila. Za dopolnitev besedilnih opozoril je bila razvita vrsta slikovnih opozoril, ki se uporabljajo v vedno večjem številu držav članic.

Zakaj Komisija revidira Direktivo o tobačnih izdelkih?

Glavni cilj revizije je izboljšati delovanje notranjega trga, obenem pa zagotoviti visoko raven javnega zdravja. Od sprejetja Direktive o tobačnih izdelkih leta 2001 je prišlo do več dogodkov na področju tržnega in znanstvenega razvoja ter predpisov, sprejetih na mednarodni ravni. Na voljo so na primer novi dokazi o aromatičnih snoveh, ki se uporabljajo v tobačnih izdelkih, in učinkovitosti zdravstvenih opozoril. Zakoni se na nekaterih področjih močno razlikujejo med državami članicami, ki so različno pristopile k urejanju predpisov. Na trgu so se pojavili novi izdelki, kot so elektronske cigarete, nekatere veljavne določbe Direktive pa so postale zastarele. Namen zakonodajnega predloga je, da postanejo tobačni izdelki in uživanje tobaka manj privlačni ter se mlade tako odvrne od kajenja.

Poleg tega so EU in vse države članice pogodbenice Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom, ki je stopila v veljavo februarja 2005 in vključuje pravne obveznosti za izvajanje Okvirne konvencije.

Nenazadnje sta Svet in Evropski parlament večkrat pozvala k reviziji sedanje direktive.

Ali je uživanje tobaka pomembno zdravstveno vprašanje v EU in po vsem svetu?

Da. Vsako leto zaradi kajenja v Evropi umre skoraj 700 000 ljudi (kot je število prebivalcev Frankfurta), zato je tobak najpomembnejši dejavnik tveganja za zdravje, ki se mu da izogniti. Milijone državljanov EU prizadenejo bolezni, povezane s kajenjem, vključno z rakavimi obolenji, boleznimi srca in ožilja ter boleznimi dihal. Približno 50 % kadilcev umre prezgodaj, v povprečju 14 let prej kot nekadilci, poleg tega več let njihovega življenja zaznamuje slabo zdravje. Na globalni ravni Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da trenutno zaradi uživanja tobaka vsako leto umre skoraj šest milijonov ljudi. Ta številka lahko do leta 2030 doseže osem milijonov, če ne bodo sprejeti ukrepi za obrat tega zaskrbljujočega trenda.

Komisija je zavezana k strogi politiki za nadzor tobaka, da se zagotovi visoka raven javnega zdravja na notranjem trgu EU. Ker tobak povzroča močno zasvojenost, je treba preprečiti, da mladi začnejo z uživanjem tobačnih izdelkov. 70 % kadilcev začne kaditi pred 18. letom, 94 % pa pred 25. letom starosti.

Katere so glavne vsebine revizije?

V predlogu so predvidene znatne spremembe veljavne direktive. Obravnavana so zlasti naslednja področja in ukrepi:

  • Sestavine: uveden bo usklajeni elektronski format poročanja o sestavinah in emisijah. V predlogu je predvidena prepoved za cigarete, tobak za zvijanje in brezdimne tobačne izdelke z značilnimi aromami ter prepoved izdelkov z dodatki, ki povečujejo njihovo toksičnost in učinek zasvojenosti.

  • Označevanje in pakiranje: na embalaži vseh cigaret in tobaka za zvijanje mora biti sestavljeno zdravstveno opozorilo s sliko in besedilom, ki pokriva 75 % sprednje in zadnje strani embalaže, vključno z informacijami o skupinah za pomoč pri opuščanju kajenja. Promocijski elementi so prepovedani. Nekateri vidiki izgleda zavojčka in cigaret so standardizirani, npr. velikost zavojčka cigaret, da se s tem zagotovi vidnost slikovnih opozoril. Sedanje informacije o količini katrana, nikotina in ogljikovega monoksida se nadomestijo z informacijskim sporočilom na bočni strani zavojčka. Države članice lahko v ustrezno utemeljenih primerih še naprej prosto uvedejo enotno embalažo.

  • Brezdimni tobačni izdelki: prepoved tobaka za oralno uporabo (snus) se ohrani, razen za Švedsko, za katero velja izvzetje na podlagi Pristopne pogodbe. Na vseh brezdimnih tobačnih izdelkih morajo biti na obeh straneh zdravstvena opozorila. Nove kategorije tobačnih izdelkov morajo biti v skladu z Direktivo, preden pa se dajo na trg, jih je treba priglasiti.

  • Razširitev področja uporabe Direktive: nikotinski izdelki (npr. elektronske cigarete) z vsebnostjo nikotina pod določenim pragom se lahko dajo na trg, vendar morajo biti opremljeni z zdravstvenimi opozorili; izdelki, z vsebnostjo nikotina nad tem pragom, so dovoljeni le, če so odobreni kot izdelki za nadomestno nikotinsko terapijo (npr. nikotinski obliži). Zeliščni izdelki za kajenje (npr. rastlinske cigarete) bodo morali imeti zdravstvena opozorila.

  • Čezmejna prodaja na daljavo: trgovci na drobno, ki so vključeni v čezmejno prodajo na daljavo, morajo o svojih dejavnostih obvestiti pristojne organe in morajo uvesti mehanizme za preverjanje starosti.

  • Nedovoljena trgovina: predviden je sistem sledenja in varnostnih elementov (npr. hologrami).

Za primerjavo novega predloga s sedanjo direktivo, glej tabelo v Prilogi.

Kakšna so pravila za tobak za pipo, cigare in cigarilose?

Vsi tobačni izdelki so zajeti v Direktivi o tobačnih izdelkih. Vendar tobak za pipo, cigare in cigarilosi običajno ne pomenijo prvega stika s kajenjem. Zato predlog določa manj stroga pravila za te izdelke, npr. slikovna zdravstvena opozorila niso obvezna in značilne arome niso prepovedane. To izvzetje se bo odpravilo, če se bodo okoliščine bistveno spremenile (v smislu obsega prodaje ali prevalence kajenja med mladimi).

Bodo cigaretni zavojčki v prihodnosti drugačni?

Da. Predlog predvideva obvezna slikovna opozorila na sprednji in zadnji strani embalaže, ki bodo obsegala 75 % ustrezne površine. Na bočnih straneh bodo dodatna zdravstvena opozorila („Kajenje ubija - prenehajte zdaj"; "tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, za katere je znano, da povzročajo raka“ itd.), ki bodo zajemala 50 % ustreznih površin. Glede na celotno površino zavojčka cigaret to pomeni, da bodo zdravstvena opozorila zajemala manj kot 60 % celotne površine. Poleg tega bodo proizvajalci cigaret morali izpolnjevati obveznosti glede sledenja, varnostnih elementov in davčnih znamk. Za običajne zavojčke cigaret to pomeni, da bo 30 % površine zavojčka še naprej ostalo za blagovno znamko, razen če se država članica odloči za enotno embalažo in lahko svojo odločitev upraviči.

Ali Komisija predlaga ohranitev prepovedi snusa (tobak za oralno uporabo)?

Da. V EU je tobak za oralno uporabo (vključno s snusom) prepovedan od leta 1992. Za Švedsko velja izvzetje iz Pristopne pogodbe. Snus povzroča zasvojenost in ima škodljive učinke na zdravje. Že pred letom 1992 se je več držav članic ob upoštevanju velike možnosti rasti prodaje izdelka in privlačnosti za mlade začelo zavzemati za njegovo prepoved. V javnem posvetovanju pred predložitvijo zakonodajnega predloga je večina držav članic zavrnila zamisel o odpravi prepovedi snusa. Snus lahko predstavlja prvi stik s tobačnimi izdelki, ki vodi do zasvojenosti s tobakom/nikotinom, kadilci pa bi lahko začeli uporabljati oboje (cigarete in snus). Odločitev, da se prepoved ne odpravi, je tudi v skladu s priporočilom švedskega nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Bo novi zakon prepovedoval arome - na primer mentol - in druge sestavine?

Novi predlog ne prepoveduje posebnih aromatičnih snovi, temveč tobačne izdelke s tako imenovano značilno aromo, vključno z mentolom. Konkretno, mentol se lahko uporablja v majhnih količinah in ne v velikih količinah, ki tobačnemu izdelku dajejo aromo, ki je drugačna od arome tobaka. Testne skupine bodo sodelovale z državami članicami in Komisijo pri ugotavljanju, ali je v izdelku prisotna taka značilna aroma. Dodatki, ki so potrebni pri proizvodnji tobačnih izdelkov se lahko uporabljajo še naprej. To velja tudi za sladkor. Predlog ne razlikuje med vrstami tobaka, kot so Virginia, Burley ali orientalski tobak.

Bo nova direktiva o tobačnih izdelkih okrepila boj proti nezakoniti trgovini?

Da. Zakonodajni predlog vsebuje močne ukrepe proti nezakonitim tobačnim izdelkom, da se zagotovi, da bodo v EU naprodaj le izdelki, ki so v skladu z Direktivo. Direktiva uvaja sistem sledenja za zakonito dobavno verigo in varnostne elemente, ki bodo olajšali izvrševanje zakonodaje in bodo potrošnikom omogočili, da prepoznajo nezakonite izdelke. Predlog povečuje tudi ozaveščenost potrošnikov o tem, da z nezakonitimi izdelki trguje organizirani kriminal. Tobačnim izdelkom, razen cigaretam in tobaku za zvijanje, se odobri prehodno obdobje petih let.

Ali Komisija predlaga prepoved čezmejne prodaje na daljavo?

Ne. Vendar je ta problem potrebno rešiti, saj je bilo ugotovljeno, da izdelki, kupljeni npr. prek spleta, pogosto niso v skladu s pravili iz Direktive (tj. označevanje in sestavine). Predlog določa, da morajo trgovci na drobno, ki želijo biti udeleženi v čezmejni prodaji tobačnih izdelkov, svoje dejavnosti prijaviti pred prvo prodajo v državo članico, v kateri se nahajajo, in v tiste, v katere prodajajo tobačne izdelke.

. Prav tako morajo zagotoviti, da se tobačni izdelki ne prodajajo otrokom in mladoletnim.

Ali predlog obravnava kajenje na javnih mestih?

Ne. Čeprav Evropska komisija podpira uvedbo okolja brez tobačnega dima, pa je odločitev o tem vprašanju še vedno v pristojnosti držav članic. Na ravni EU je okolje brez tobačnega dima naslovljeno samo v priporočilu Sveta o okolju brez tobačnega dima iz leta 2009. Komisija bo v prvi polovici leta 2013 predložila poročilo o tem, kako države članice izvajajo to priporočilo.

Kako bo predlog vplival na zdravje državljanov EU? Kdo bo imel koristi od revizije?

Vsi državljani bodo imeli koristi od predvidene revizije, saj bodo prejeli natančnejše informacije o izdelkih. Mladi bodo odvrnjeni od začetka uporabe tobačnih izdelkov, saj se bodo omejile možnosti, kako izdelke prikazati kot „privlačne“. Sedanji uporabniki tobačnih izdelkov bodo imeli koristi od ukrepov, predlaganih v Direktivi, saj bodo lažje sprejemali premišljene odločitve o izdelkih in opuščanju kajenja, če bodo tako želeli, ter bodo imeli koristi v zvezi z zdravjem.

Vlade in družba kot celota pa bodo imeli koristi od izboljšanega javnega zdravja in dolgotrajnejšega zdravja državljanov. Poleg tega, da je zdravo prebivalstvo vrednost že samo po sebi in je pomembno za vse državljane, je bistvenega pomena za gospodarsko produktivnost in uspešnost ter je ključni dejavnik za gospodarsko rast. Letni javni zdravstveni izdatki EU za zdravljenje bolezni, povezanih s kajenjem, so konservativno gledano ocenjeni na 25,3 milijarde EUR. Poleg tega družba izgubi 8,3 milijarde EUR na leto zaradi izgube produktivnosti zaradi kajenja (vključno s predčasnimi upokojitvami/smrtjo in odsotnostjo z dela). Breme vlad za izvajanje mednarodnih zavez in predpisov se bo zmanjšalo, saj se bodo države članice učile iz izkušenj drugih.

Proizvajalci tobačnih izdelkov bodo imeli koristi od jasnejših pravil, izboljšanega delovanja notranjega trga in enakih konkurenčnih pogojev. Nova pravila zlasti upoštevajo posebne potrebe malih in srednje velikih podjetij.

Kateri so naslednji koraki?

Zakonodajni predlog bo predložen Svetu in Evropskemu parlamentu, evropskima institucijama, ki sta odgovorni za sprejemanje zavezujoče zakonodaje. Najbolje bi bilo, da bi bila nova direktiva sprejeta najpozneje do leta 2014 in bi se začela izvajati od leta 2015 ali 2016.

IP/12/1391

Priloga

Področje politike

Trenutno stanje

Predlog

Področje uporabe

Brezdimni tobačni izdelki

Tobak za oralno uporabo je prepovedan (izvzetje za Švedsko). Na vseh brezdimnih tobačnih izdelkih morajo biti zdravstvena opozorila in opravljeno mora biti poročanje o sestavinah.

Tobak za oralno uporabo je prepovedan (izvzetje za Švedsko se ohrani). Vsi brezdimni tobačni izdelki morajo imeti zdravstvena opozorila na dveh najbolj vidnih površinah pakiranja. Brezdimni tobačni izdelki z značilnimi aromami so prepovedani (vključno s tobakom za oralno uporabo na Švedskem).

Nikotinski izdelki

Nikotinski izdelki niso zajeti v Direktivi o tobačnih izdelkih (DTI). Različni predpisi v državah članicah, od katerih približno polovica držav članic poroča, da se na podlagi učinka vsaj nekateri nikotinski izdelki obravnavajo kot zdravila1.

Nikotinski izdelki, ki presegajo določen prag vsebnosti nikotina, so dovoljeni le, če so odobreni kot zdravila. Na nikotinskih izdelkih morajo biti zdravstvena opozorila.

Nove kategorije tobačnih izdelkov

Nove kategorije tobačnih izdelkov (običajno izdelki, ki niso namenjeni za zgorevanje, vendar so ogrevani, ter naj bi bili manj škodljivi) so zajete v splošne določbe DTI.

Proizvajalci morajo pred dajanjem na trg EU priglasiti nove kategorije tobačnih izdelkov. Poročilo Komisije po petih letih. Določbe DTI veljajo za nove kategorije tobačnih izdelkov, dane na trg.

Zeliščni izdelki za kajenje

Zeliščni izdelki za kajenje (npr. rastlinske cigarete) niso zajeti v DTI in so predmet različnih nacionalnih zakonodaj.

Na zeliščnih cigaretah morajo biti zdravstvena opozorila.

Pakiranje in označevanje

Zdravstvena opozorila in sporočila

Besedilna opozorila, ki zajemajo 30–35 % površine na eni in 40–50 % na drugi strani so obvezna za vse tobačne izdelke, razen brezdimne tobačne izdelke. Države članice lahko uvedejo sestavljena opozorila (slika in besedilo) na zadnji strani embalaže2. Na embalaži so prikazane vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v emisijah.

Obvezna sestavljena zdravstvena opozorila so obvezna na 75 % sprednje in zadnje strani površine embalaže cigaret in tobaka za zvijanje. Vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v emisijah se nadomestijo s sporočilom na bočni strani embalaže, da tobačni dim vsebuje prek 70 snovi, ki povzročajo raka. Informacije o skupinah za pomoč pri opuščanju kajenja so prikazane na zavojčku kot del zdravstvenega opozorila.

Promocijski in zavajajoči elementi

Uporaba zavajajočih opisov na tobačnem izdelku, ki namigujejo na to, da so izdelki manj škodljivi od drugih, kot so „lahke" in „blage", je prepovedana3.

Promocijski in zavajajoči elementi (kot so „naraven“, „ekološki“, sklicevanje na arome in zavajajoče barve) na embalaži tobačnih izdelkov ali na samem izdelku, so prepovedani. Tanke cigarete (< 7,5 mm premera) se štejejo za zavajajoče.

Oblike in velikosti zavojčka

V sedanji DTI oblika in velikost zavojčka nista predpisani, vendar 14 držav članic zahteva, da zavojček vsebuje najmanj 204 , 4 države članice najmanj 19 cigaret5 nekatere druge države članic pa imajo posebne določbe6. Nekatere države članice predpisujejo tudi zahteve za tobak za zvijanje7.

Cigaretni zavojčki morajo imeti kvadrasto obliko in vsebovati vsaj 20 cigaret. Tobak za zvijanje se ne sme prodajati v zavojčkih z manj kot 40 g. Najmanjša višina, širina in globina cigaretnih zavojčkov, da se zagotovi dobro vidnost zdravstvenih opozoril.

Enotna embalaža

V sedanji DTI je ne zajema nobena določba, vendar jo priporoča Okvirna konvencija za nadzor nad tobakom in je v razpravi v nekaterih državah članicah8.

Država članica lahko uvede enotno embalažo, če je to združljivo s Pogodbo in priglašeno v skladu z Direktivo 98/34/ES.

Sestavine

Poročanje

Poročanje je obvezno, vendar usklajena oblika poročanja EU ne obstaja.

Obvezno poročanje se ohrani, a zdaj v enotnem elektronskem formatu, ki olajšuje primerjavo in izvajanje zakonodaje.

Dodatki

Poročati je treba o dodatkih z zasvojevalnim učinkom in toksičnih dodatkih. Države članice prepovejo in/ali dovolijo dodatke po svoji presoji (negativni in pozitivni seznam dodatkov)9.

Cigarete, tobak za zvijanje in brezdimni tobačni izdelki z značilnimi aromami so prepovedani. Dodatki, ki ustvarjajo zavajajoč vtis (npr. vitamini), in arome v sestavinah tobačnih izdelkov (npr. filtri, papir) so prepovedani. Izdelki s povečano toksičnostjo ali zasvojevalnim učinkom so prepovedani.

Ureditev prodaje

Čezmejna prodaja tobaka na daljavo

Urejanje je prepuščeno državam članicam, devet držav članic prepoveduje spletno prodajo tobačnih izdelkov10.

Trgovci na drobno, ki želijo biti vključeni v čezmejno prodajo tobačnih izdelkov, morajo obvestiti državo, v kateri se nahajajo in kamor prodajajo, da se s tem olajša uveljavljanje. Zagotoviti morajo tudi, da se pri prodaji preveri starost kupca.

Sledenje

Sledenje

Tobačni izdelki morajo biti označeni, da se omogoči ugotovitev kraja in časa izdelave. Tehnična pravila, ki jih je treba sprejeti s postopkom v odboru, vendar takšna odločitev še ni bila sprejeta.

Vzpostavitev enotnega evropskega sistema sledenja. Tobačni izdelki se pregledajo in njihovo gibanje v dobavni verigi (razen trgovine na drobno) mora biti zabeleženo. Tobačnim izdelkom razen cigaretam in tobaku za zvijanje se odobri petletno prehodno obdobje.

Varnostni elementi

Niso predvideni v sedanji DTI.

Na izdelkih so varnostni elementi (npr. hologrami ali druge oznake), tako da potrošniki lahko ugotovijo njihovo pristnost. Tobačnim izdelkom razen cigaretam in tobaku za zvijanje se odobri prehodno petletno obdobje.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU od leta 2013.

3 :

FR prepoveduje uporabo promocijskih elementov na embalaži.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES.

5 :

DE, HU, NL, SE.

6 :

V Združenem kraljestvu zavojček vsebuje najmanj 10 cigaret, v Italiji zavojček vsebuje 10 ali 20 cigaret, v Latviji in Sloveniji pa je prepovedana prodaja posameznih cigaret.

7 :

FR, DE in IT.

8 :

BE, FI, FR in UK.

9 :

Npr. pozitivni seznami v BE, FR, RO, UK, negativni seznam v Litvi, kombinacija obeh v BG, CZ, DE, HU, SK; druge določbe v FI, FR, ES, PL in SE. BE prepoveduje sestavino, ki dim obarva modro, DE prepoveduje uporabo aromatiziranih kapsul.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV in SK.


Side Bar