Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Memo

Brusel 19. decembra 2012

Otázky a odpovede: nový právny predpis EÚ o tabakových výrobkoch

Európska komisia dnes prijala významný návrh na revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Ide o zásadnú revíziu súčasného právneho predpisu EÚ, ktorá zahŕňa nové, prísnejšie ustanovenia týkajúce sa tabakových výrobkov.

Čo sa upravuje súčasnou smernicou o tabakových výrobkoch?

Súčasná smernica o tabakových výrobkoch, prijatá v roku 2001, ktorou sa nahradila pôvodná smernica z roku 1989, obsahuje opatrenia týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov. Tabakové výrobky zahŕňajú cigarety, tabak na šúľanie, fajkový tabak, cigary, cigarky, ako aj rôzne formy bezdymového tabaku. V smernici sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu uvoľneného dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v prípade cigariet a povinnosť výrobcov nahlasovať zložky, ktoré používajú. Zakazuje sa v nej tabak na vnútorné použitie a používanie zavádzajúcich opisov ako napr. „ľahké“, „mierne“ alebo „s nízkym obsahom dechtu“. Na tabakových výrobkoch sa musia uvádzať zdravotné výstrahy. Na doplnenie textových výstrah bola vytvorená knižnica obrazových výstrah, ktorú používa čoraz väčší počet členských štátov.

Prečo Komisia reviduje smernicu o tabakových výrobkoch?

Hlavným cieľom revízie je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia. Od prijatia smernice o tabakových výrobkoch v roku 2001 sa zmenila situácia na trhoch, v oblasti vedy a na medzinárodnej úrovni. Napríklad sú k dispozícii nové dôkazy týkajúce sa aróm používaných v tabakových výrobkoch a účinnosti zdravotných výstrah. V niektorých oblastiach sú právne predpisy v jednotlivých členských štátoch rozdielne, keďže si zvolili rozdielne regulačné prístupy. Na trhu sú dnes nové výrobky, ako napr. elektronické cigarety, a niektoré ustanovenia platnej smernice medzičasom zastarali. Cieľom legislatívneho návrhu je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a konzumácie tabaku a tak odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť.

Okrem toho sú EÚ a všetky členské štáty zmluvnými stranami Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT), ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005 a ktorým sa zakladá právny záväzok vykonávať dohovor.

Okrem toho Rada aj Európsky parlament opakovane požadovali revíziu súčasnej smernice.

Predstavuje tabak v EÚ a na celom svete veľké zdravotné riziko?

Áno. Fajčenie každý rok v Európe zabije takmer 700 000 ľudí (mesto veľké ako Frankfurt), konzumácia tabaku teda predstavuje najrozšírenejšie zdravotné riziko, ktorému sa dá predchádzať. Milióny občanov EÚ trpia chorobami súvisiacimi s fajčením vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych a respiračných ochorení. Asi 50 % fajčiarov zomiera v priemere o 14 rokov skôr a fajčiari majú počas svojho života viac rokov zhoršený zdravotný stav. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomiera v súčasnosti vo svete v dôsledku konzumácie tabaku ročne takmer šesť miliónov ľudí. V roku 2030 by to už mohlo byť osem miliónov, ak sa neprijmú opatrenia na odvrátenie tohto znepokojivého trendu.

Komisia je v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany verejného zdravia na vnútornom trhu EÚ odhodlaná vykonávať dôslednú politiku kontroly tabaku. Keďže tabak je vysoko návykový, je dôležité, aby mladí ľudia fajčiť vôbec nezačali. 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov a 94 % pred dosiahnutím veku 25 rokov.

V čom spočíva revízia?

Návrh obsahuje podstatné zmeny súčasnej smernice. Tieto zmeny sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí a ustanovení:

  • Zložky: zavedie sa harmonizovaný elektronický formát nahlasovania zložiek a emisií. Návrh obsahuje zákaz cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymových tabakových výrobkov s charakteristickými príchuťami a zákaz výrobkov s prídavnými látkami, ktoré zvyšujú ich toxicitu a návykovosť.

  • Označovanie a balenie: na všetkých baleniach cigariet a tabaku na šúľanie musí byť kombinovaná zdravotná výstraha pozostávajúca z obrázku aj textu, ktorá zaberá 75 % prednej a zadnej strany balenia vrátane informácií o službách pomoci pri odvykaní od fajčenia. Reklamné prvky sú zakázané. Sú štandardizované určité aspekty vzhľadu balenia a cigariet, napr. veľkosť balíčka cigariet, aby sa zabezpečila úplná viditeľnosť obrazových výstrah. Súčasné informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého sa nahrádzajú informačným odkazom na bočnej strane balíčka. Členské štáty majú naďalej možnosť rozhodnúť sa, či v riadne odôvodnených prípadoch pre zvyšnú plochu balenia stanovia neutrálny vzhľad.

  • Bezdymový tabak: zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus) naďalej platí, až na Švédsko, ktorému bola v zmluve o jeho pristúpení udelená výnimka. Všetky bezdymové tabakové výrobky musia mať zdravotné výstrahy na obidvoch stranách. Nové tabakové výrobky musia byť v súlade so smernicou a pred ich uvedením na trh sa vyžaduje predchádzajúca notifikácia.

  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na nové kategórie výrobkov: výrobky obsahujúce nikotín pod určitou prahovou hodnotou (napr. elektronické cigarety) sa môžu uvádzať na trh, ale musí byť na nich uvedená zdravotná výstraha. Výrobky s obsahom nikotínu nad touto prahovou hodnotou sa na trh môžu uvádzať len vtedy, ak sú povolené ako lieky napríklad v rámci nikotínovej substitučnej terapie (napr. nikotínové náplasti). Zdravotné výstrahy sa budú musieť uvádzať aj na rastlinných výrobkoch na fajčenie (napr. na rastlinných cigaretách).

  • Cezhraničný predaj na diaľku: maloobchodníci zaoberajúci sa cezhraničným predajom na diaľku musia svoje činnosti oznámiť príslušným orgánom a musia zaviesť mechanizmy overovania veku.

  • Nezákonný obchod: plánuje sa zavedenie systému sledovania a zisťovania, ako aj bezpečnostných prvkov (napr. hologramov).

Porovnanie nového návrhu so súčasnou smernicou nájdete v tabuľke uvedenej v prílohe.

Aké sú pravidlá pre fajkový tabak, cigary a cigarky?

Smernica o tabakových výrobkoch sa vzťahuje na všetky tabakové výrobky. Noví fajčiari však v súčasnosti len zriedkakedy začínajú fajkovým tabakom, cigarami a cigarkami. Návrh preto v prípade týchto výrobkov obsahuje menej prísne pravidlá, napr. nie sú povinné obrazové zdravotné výstrahy a nezakazujú sa charakteristické príchute. Táto výnimka sa zruší v prípade, že dôjde k podstatnej zmene okolností (pokiaľ ide o objem predaja alebo rozšírenie fajčenia u mladých ľudí).

Budú balenia cigariet v budúcnosti vyzerať inak?

Áno. V návrhu sa stanovujú povinné obrazové výstrahy na prednej a zadnej strane balenia, ktoré budú zaberať 75 % príslušnej plochy. Na bočné strany sa k nim pridajú ďalšie zdravotné výstrahy („Fajčenie zabíja – prestaňte hneď“; „tabakový dym obsahuje viac ako 70 karcinogénnych látok“ atď.), ktoré budú zaberať 50  % príslušnej plochy. Znamená to, že zdravotné výstrahy budú zaberať menej ako 60 % celkovej plochy balenia cigariet. Okrem toho výrobcovia cigariet budú musieť dodržiavať predpisy týkajúce sa sledovania a zisťovania, bezpečnostných prvkov a daňových známok. V prípade bežných balení cigariet to znamená, že 30 % plochy zostane pre obchodnú značku, ak sa členský štát s riadnym odôvodnením nerozhodne pre neutrálne balenie.

Navrhuje Komisia zachovať zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus)?

Áno. V EÚ je tabak na vnútorné použitie (vrátane snus) zakázaný od roku 1992. Švédsku bola v zmluve o jeho pristúpení udelená výnimka. Snus je návykový a má nepriaznivé zdravotné účinky. Už pred rokom 1992 začali viaceré členské štáty tento výrobok zakazovať pre jeho výrazný potenciál šírenia a atraktívnosť pre mladých ľudí. V rámci verejných konzultácií, ktoré predchádzali legislatívnemu návrhu, väčšina členských štátov myšlienku zrušiť zákaz tabaku snus zamietla. Snus by mohol fungovať ako úvodný výrobok pre začínajúcich fajčiarov a vyvinúť u nich závislosť od nikotínu resp. tabaku, zatiaľ čo osoby, ktoré už fajčia dlhšie, by mohli začať konzumovať cigarety aj snus. Rozhodnutie nezrušiť zákaz je aj v súlade s odporúčaním Švédskeho národného ústavu verejného zdravia.

Obsahuje nový predpis zákaz aróm (napr. mentolu) a ostatných zložiek?

Nový návrh neobsahuje zákaz osobitných aróm, ale zakazujú sa v ňom tabakové výrobky s takzvanou charakteristickou príchuťou vrátane mentolu. Konkrétne mentol sa môže používať v malom množstve, ale nie vo veľkom, ktoré by tabakovému výrobku dodalo výraznú príchuť inú ako tabak. Pri rozhodovaní o tom, či výrobok má alebo nemá takúto charakteristickú príchuť, budú členským štátom a Komisii pomáhať skúšobné panely. Prídavné látky, ktoré sú potrebné na výrobu tabakových výrobkov, sa môžu používať naďalej. Medzi ne patrí cukor. V návrhu sa nerobia rozdiely medzi rôznymi odrodami tabaku, ako napr. Virginia, Burley alebo Oriental.

Zintenzívni nová smernica o tabakových výrobkoch boj proti nezákonnému obchodu?

Áno. Legislatívny návrh obsahuje prísne opatrenia proti nezákonným tabakovým výrobkom, aby sa zabezpečilo, že v EÚ sa budú predávať len výrobky, ktoré sú v súlade so smernicou. Smernicou sa zavádza systém sledovania a zisťovania pre legálny dodávateľský reťazec a bezpečnostné prvky, ktoré by mali uľahčiť presadzovanie práva a umožniť spotrebiteľom, aby rozpoznali nezákonné výrobky. Návrhom sa okrem toho zvyšuje informovanosť spotrebiteľov o tom, že nezákonné výrobky predávajú siete organizovaného zločinu. Pre tabakové výrobky s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie sa udeľuje päťročné prechodné obdobie.

Navrhuje Komisia zákaz cezhraničného predaja?

Nie. Otázkou sa však treba zaoberať, keďže sa zistilo, že výrobky kúpené napr. cez internet často nie sú v súlade s pravidlami stanovenými v smernici (týkajúcimi sa napr. označovania a zložiek). Podľa návrhu musia maloobchodní predajcovia, ktorí chcú predávať tabakové výrobky cez hranice, svoju činnosť pred prvým predajom oznámiť členskému štátu, v ktorom majú sídlo, a tým členským štátom, do ktorých predávajú tabakové výrobky. Okrem toho musia zabezpečiť, aby sa tabakové výrobky nepredávali deťom a mladistvým.

Týka sa tento návrh fajčenia na verejnosti?

Nie. Aj keď Európska komisia podporuje zavedenie nefajčiarskeho prostredia, rozhodnutie o tejto otázke zostáva v kompetencii členských štátov. Na úrovni EÚ sa otázkou nefajčiarskeho prostredia zaoberalo len odporúčanie Rady o nefajčiarskom prostredí z roku 2009. Komisia predloží v prvej polovici roku 2013 správu o tom, ako členské štáty toto odporúčanie vykonávajú.

Aký vplyv bude mať návrh na zdravie občanov EÚ? Pre koho bude mať revízia pozitívny význam?

Pozitívny význam bude mať plánovaná revízia pre všetkých občanov, keďže budú dostávať presnejšie informácie o výrobkoch. Ak sa obmedzia možnosti „zatraktívnenia“ tabakových výrobkov, bude možné odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Opatrenia navrhované v smernici budú mať pozitívny význam aj pre tých, ktorí už fajčia, keďže budú môcť lepšie prijímať informované rozhodnutia o výrobkoch a o tom, či chcú prestať fajčiť, čo opäť prospeje ich zdraviu.

Pre vlády a celú spoločnosť bude dobré, ak sa ochrana verejného zdravia zlepší napríklad tak, že sa predĺži stredná dĺžka života v zdraví. Hoci zdravie už samo osebe predstavuje hodnotu a pre všetkých občanov má veľký význam, zdravé obyvateľstvo je aj predpokladom produktivity a prosperity a kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu. Ročné verejné výdavky EÚ na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s liečbou chorôb spôsobených fajčením predstavujú podľa konzervatívnych odhadov 25,3 miliardy EUR. Okrem toho spoločnosť každý rok príde o 8,3 miliardy EUR v dôsledku straty produktivity (vrátane predčasných odchodov do dôchodku/úmrtí a absencie v práci) v súvislosti s fajčením. Zníži sa zaťaženie, ktoré pre vlády vyplýva z vykonávania medzinárodných záväzkov a predpisov, keďže členské štáty sa budú môcť poučiť zo skúseností ostatných členských štátov.

Výrobcovia tabakových výrobkov budú mať prospech z jasnejších pravidiel, lepšieho fungovania vnútorného trhu a rovnakých podmienok. Nové pravidlá zohľadňujú najmä špecifické potreby malých a stredných podnikov.

Aké sú ďalšie kroky?

Legislatívny návrh sa predloží Rade a Európskemu parlamentu, teda európskym inštitúciám zodpovedným za prijímanie záväzných právnych predpisov. V ideálnom prípade sa nová smernica prijme najneskôr v roku 2014 a nadobudne účinnosť v roku 2015 až 2016.

IP/12/1391

Príloha

Oblasť politiky

Súčasná situácia

Návrh

Rozsah pôsobnosti

Bezdymové tabakové výrobky

Tabak na vnútorné použitie je zakázaný (výnimka pre Švédsko). Na všetkých bezdymových tabakových výrobkoch sa musia nachádzať zdravotné výstrahy a vzťahuje sa na ne povinnosť nahlasovať zložky.

Tabak na vnútorné použitie je zakázaný (výnimka pre Švédsko zostáva). Všetky bezdymové tabakové výrobky musia mať zdravotné výstrahy zobrazené na dvoch najviditeľnejších plochách balíčka. Bezdymové tabakové výrobky s charakteristickými príchuťami sú zakázané (aj v prípade tabaku na vnútorné použitie vo Švédsku).

Výrobky obsahujúce nikotín

Výrobky obsahujúce nikotín, na ktoré sa nevzťahuje smernica o tabakových výrobkoch. Rozdielna regulácia v členských štátoch, pričom približne každý druhý členský štát ohlásil, že prinajmenšom niektoré výrobky obsahujúce nikotín považuje na základe ich funkcie za lieky1.

Výrobky obsahujúce nikotín s obsahom nikotínu nad určitou prahovou hodnotou sa na trh môžu uvádzať len vtedy, ak sú povolené ako lieky. Na výrobkoch obsahujúcich nikotín pod určitou prahovou hodnotou musí byť uvedená zdravotná výstraha.

Nové kategórie tabakových výrobkov

Na nové kategórie tabakových výrobkov (bežne výrobky, ktoré sa len zahrievajú a nespaľujú sa a údajne sú menej škodlivé) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch.

Výrobcovia musia pred uvedením nových kategórií tabakových výrobkov na trh EÚ informovať členské štáty. Komisia po piatich rokoch predloží správu. Ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch sa uplatňujú na nové kategórie tabakových výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh.

Rastlinné výrobky na fajčenie

Na rastlinné výrobky na fajčenie (napr. rastlinné cigarety) sa smernica o tabakových výrobkoch nevzťahuje; patria do pôsobnosti rôznych vnútroštátnych právnych predpisov.

Na rastlinných cigaretách sa musia nachádzať zdravotné výstrahy.

Balenie a označovanie

Zdravotné výstrahy a odkazy

V prípade všetkých tabakových výrobkov s výnimkou bezdymových tabakových výrobkov sa vyžaduje, aby textové výstrahy zaberali 30 – 35 % plochy na jednej strane a 40 – 50 % plus okraj na druhej strane. Členské štáty môžu zaviesť kombinované výstrahy (obrazové + textové) na zadnej strane balenia2. Na baleniach sa uvádzajú informácie o množstvách dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého.

Vyžaduje sa, aby povinné kombinované zdravotné výstrahy zaberali 75 % prednej a zadnej strany balenia cigariet a tabaku na šúľanie. Informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého sú nahradené informačným odkazom na bočnej strane balíčka, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok spôsobujúcich rakovinu. Informácie o službách pomoci pri odvykaní od fajčenia zobrazené na balíčku ako súčasť zdravotnej výstrahy.

Reklamné a zavádzajúce prvky

Opisy výrobkov, ktoré naznačujú, že určitý tabakový výrobok je menej škodlivý ako iné, napr. „ľahké“ a „mierne“, sú zakázané3.

Reklamné a zavádzajúce prvky (ako „prírodné“, „organické“, odkazy na príchute a zavádzajúce farby) na baleniach tabaku alebo na samotných výrobkoch sú zakázané. Tenké cigarety („slim“, s priemerom < 7,5 mm) sa považujú za zavádzajúce.

Tvar a veľkosť balíčka

V súčasnej smernici nie je stanovená žiadna požiadavka, ale 14 členských štátov požaduje minimálnu veľkosť balíčka 20 cigariet4 a 4 členské štáty minimálnu veľkosť balíčka 19 cigariet5, v niektorých iných členských štátoch platia osobitné ustanovenia6. Niektoré členské štáty zaviedli aj požiadavky týkajúce sa tabaku na šúľanie7.

Balenia cigariet musia mať tvar hranolu a obsahovať aspoň 20 cigariet. Tabak na šúľanie sa nesmie predávať vo vrecúškach s hmotnosťou obsahu nižšou ako 40 g. Minimálna výška, šírka a hĺbka balení cigariet má zabezpečiť úplnú viditeľnosť zdravotných výstrah.

Neutrálne balenie

V súčasnej smernici o tabakových výrobkoch nie sú žiadne ustanovenia, ale odporúča sa v usmerneniach Rámcového dohovoru o kontrole tabaku a je predmetom diskusií v niektorých členských štátoch8.

Členské štáty môžu zaviesť štandardizované balenie, ak je v súlade so zmluvou a bolo oznámené podľa smernice 98/34.

Zložky

Podávanie správ

Podávanie správ je povinné, ale neexistuje harmonizovaný formát na podávanie správ na úrovni EÚ.

Zostáva povinné podávanie správ, ale teraz v spoločnom elektronickom formáte, aby sa uľahčilo porovnávanie a presadzovanie právneho predpisu.

Prídavné látky

Návykové a toxické prídavné látky sa musia hlásiť. Členské štáty zakazujú a/alebo povoľujú prídavné látky podľa svojho uváženia (negatívny a pozitívny zoznam prídavných látok)9.

Cigarety, tabak na šúľanie a bezdymové tabakové výrobky s charakteristickými príchuťami sú zakázané. Prídavné látky, ktoré vzbudzujú zavádzajúci dojem (napr. vitamíny), a príchute v zložkách tabakových výrobkov (napr. filter, papier) sú zakázané. Výrobky so zvýšenou toxicitou alebo návykovosťou sú zakázané.

Modality predaja

Cezhraničný predaj tabaku na diaľku

Regulácia ponechaná v rukách členských štátov, deväť členských štátov zakázalo internetový predaj tabaku10.

Maloobchodní predajcovia, ktorí chcú predávať tabakové výrobky cez hranice, musia svoju činnosť oznámiť krajine pôvodu a určenia, aby sa uľahčilo presadzovanie právneho predpisu. Okrem toho musia zabezpečiť overovanie veku zákazníka pri predaji.

Sledovanie a zisťovanie

Vysledovateľnosť

Tabakový výrobok musí byť označený tak, aby bolo možné určiť miesto a čas výroby. Technické pravidlá majú byť prijaté komitologickým postupom, ale takéto rozhodnutie sa ešte neprijalo.

Zavedenie spoločného systému sledovania a zisťovania. Tabakové výrobky sa musia evidovať a musí sa zaznamenávať ich pohyb v dodávateľskom reťazci (s výnimkou maloobchodu). Pre tabakové výrobky iné ako sú cigarety a tabak na šúľanie sa udeľuje päťročné prechodné obdobie.

Bezpečnostné prvky

Žiadne ustanovenia v súčasnej smernici o tabakových výrobkoch.

Na výrobky sa umiestňujú bezpečnostné prvky (napr, hologramy alebo iné značky), aby spotrebitelia mohli overiť ich pravosť. Pre tabakové výrobky iné ako sú cigarety a tabak na šúľanie sa udeľuje päťročné prechodné obdobie.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU od roku 2013.

3 :

Vo FR sú reklamné prvky na balíčkoch zakázané.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES.

5 :

DE, HU, NL, SE.

6 :

V UK je minimálna veľkosť balíčka 10 cigariet, v IT sa vyžaduje veľkosť balíčka 10 alebo 20 cigariet, v LV, SI je zakázaný kusový predaj cigariet.

7 :

FR; DE, IT.

8 :

BE, FI, FR, UK.

9 :

napr. pozitívne zoznamy v BE, FR, RO, UK, negatívny zoznam v LT, kombinácia v BG, CZ, DE, HU, SK; iné ustanovenia vo FI, FR, ES, PL, SE. V BE sú zakázané zložky, ktoré dokážu zafarbiť dym na modro, v DE je zakázané používanie aromatizovaných kapsúl.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK.


Side Bar