Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Tiedote

Bryssel 19. joulukuuta 2012

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EU-lainsäädäntöä tupakkatuotteista

Euroopan komissio hyväksyi tänään merkittävän ehdotuksen, jolla tarkistetaan tupakkatuotteita koskevaa direktiiviä. Ehdotuksella tehdään huomattavia tarkistuksia nykyiseen EU-lainsäädäntöön, ja siinä esitetään tupakkatuotteisiin sovellettavaksi uusia ja vahvistettuja sääntöjä.

Mitä nykyisellä tupakkatuotedirektiivillä säännellään?

Tällä hetkellä voimassa oleva tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin vuonna 2001; sillä korvattiin vuonna 1989 alun perin annettu direktiivi, ja siinä säädetään tupakkatuotteiden valmistukseen, esittämistapaan ja myyntiin liittyvistä toimenpiteistä. Tupakkatuotteisiin kuuluvat savukkeet, kääretupakka, piipputupakka, sikarit, pikkusikarit sekä erilaiset savuttomat tupakkatuotteet. Direktiivissä asetetaan enimmäisrajat poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrille ja velvoitetaan valmistajat raportoimaan käyttämistään ainesosista. Siinä kielletään suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka sekä harhaanjohtavien kuvausten, kuten ”kevyt”, ”mieto” tai ”vähän tervaa sisältävä”, käyttö. Tupakkatuotteissa on esitettävä terveysvaroituksia. Tekstivaroitusten täydennykseksi on koottu kuvavaroituskirjasto, jota yhä useammat jäsenvaltiot käyttävät.

Miksi komissio tarkistaa tupakkatuotedirektiivin?

Tarkistuksen yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa samalla kansanterveyden korkea taso. Sen jälkeen, kun tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin vuonna 2001, on tapahtunut paljon kehitystä markkinoilla, tieteessä ja kansainvälisesti. Esimerkiksi on saatu uutta näyttöä tupakkatuotteissa käytetyistä maku- ja aromiaineista ja terveysvaroitusten tehokkuudesta. Joillakin aloilla lainsäädännössä on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä, kun ne ovat omaksuneet erilaisia lähestymistapoja sääntelyyn. Markkinoille on tullut sähköisten savukkeiden kaltaisia uusia tuotteita, ja jotkin nykyisen direktiivin säännöksistä ovat vanhentuneita. Lainsäädäntöehdotuksella pyritään tekemään tupakkatuotteista ja tupakan käytöstä vähemmän houkuttelevaa ja näin rajoittamaan tupakoinnin aloittamista nuorten parissa.

Lisäksi EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat sopimuspuolia tupakoinnin torjumista koskevassa WHO:n puitesopimuksessa, joka tuli voimaan helmikuussa 2005 ja jonka täytäntöönpano on oikeudellisesti velvoittavaa.

Myös sekä neuvosto että Euroopan parlamentti ovat toistuvasti kehottaneet komissiota tarkistamaan nykyistä direktiiviä.

Onko tupakka merkittävä terveysongelma EU:ssa ja koko maailmassa?

Kyllä. Tupakointi tappaa joka vuosi Euroopassa lähes 700 000 ihmistä (Frankfurtin kokoisen kaupungin verran), mikä tekee tupakoinnista suurimman vältettävissä olevan terveysriskin. Miljoonat EU:n kansalaiset kärsivät tupakointiin liittyvistä taudeista, kuten syövistä, sydän- ja verisuontitaudeista sekä hengityselinsairauksista. Noin 50 prosenttia tupakoivista kuolee ennenaikaisesti eli keskimäärin 14 vuotta aiemmin, ja heillä on enemmän elinvuosia, joina he kärsivät heikosta terveydestä. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että maailmanlaajuisesti tupakointi tappaa lähes kuusi miljoonaa ihmistä joka vuosi. Luku voi nousta kahdeksaan miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, jos tämän huolestuttavan suuntauksen kääntämiseksi ei toteuteta toimia.

Komissio on sitoutunut tiukkaan tupakoinnin torjuntapolitiikkaan, jotta voitaisiin taata kansanterveyden korkea taso EU:n sisämarkkinoilla. Koska tupakka on erittäin voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa, on tärkeää estää nuoria aloittamasta tupakointia; 70 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa ennen 18 vuoden ikää ja 94 prosenttia ennen 25 vuoden ikää.

Mikä on tarkistuksen pääsisältö?

Ehdotuksella tarkistetaan merkittävästi nykyistä direktiiviä. Siinä puututaan erityisesti seuraaviin aloihin ja säännöksiin:

  • Ainesosat: Ainesosista ja päästöistä ilmoittamista varten otetaan käyttöön yhdenmukaistettu sähköinen ilmoitusmalli. Ehdotuksessa esitetään kiellettäväksi sellaiset savukkeet, kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet, joissa on tunnusomaisia makuja, sekä tuotteet, joissa on lisäaineita, jotka lisäävät tuotteen toksisuutta ja aiheuttavat enemmän riippuvuutta.

  • Pakkausmerkinnät ja pakkaukset: Kaikissa savukepakkauksissa ja kääretupakan pakkauksissa on oltava yhdistetty kuva- ja tekstiterveysvaroitus, joka kattaa 75 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolesta; niissä on oltava myös tietoa tupakoinnin lopettamista koskevista palveluista. Myyntiä edistävät tekijät on kielletty. Jotkin pakkausten ja savukkeiden ulkoasuun liittyvät seikat standardoidaan, kuten savukepakkausten koko, jotta varmistetaan kuvavaroitusten näkyvyys. Nykyiset tervaa, nikotiinia ja hiilimonoksidia koskevat tiedot korvataan pakkauksen sivussa olevalla tiedotusviestillä. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön neutraalin pakkauksen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

  • Savuttomat tupakkatuotteet: Suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita (nuuskaa) koskeva kielto pidetään edelleen voimassa, lukuun ottamatta Ruotsia, johon sovelletaan vapautusta sen liittymissopimuksen mukaisesti. Kaikissa savuttomissa tupakkatuotteissa on oltava terveysvaroitus molemmilla puolilla. Uusien tupakkatuoteryhmien on oltava direktiivin mukaisia, ja niistä on tehtävä ilmoitus ennen niiden markkinoille saattamista.

  • Direktiivin soveltamisalan laajentaminen: Nikotiinia sisältäviä tuotteita (esim. sähkösavukkeet), joiden nikotiinipitoisuus on alle tietyn rajan, saa saattaa markkinoille, mutta niissä on oltava terveysvaroitus; kyseisen rajan ylittävät tuotteet sallitaan vain, jos ne on hyväksytty lääkkeiksi, kuten nikotiinikorvaushoidot (esim. nikotiinilaastarit). Poltettavaksi tarkoitetuissa kasviperäisissä tuotteissa (esim. yrttisavukkeet) on oltava terveysvaroitus.

  • Valtioiden rajat ylittävä etämyynti: Valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä harjoittavien myyjien on ilmoitettava toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille ja otettava käyttöön iänvarmistusmekanismi.

  • Laiton kauppa: Direktiivitarkistuksessa säädetään paikannus- ja jäljitysjärjestelmästä sekä turvaominaisuuksista (esim. hologrammit).

Uutta ehdotusta ja voimassaolevaa direktiiviä vertaillaan liitteessä olevassa taulukossa.

Mitä sääntöjä sovelletaan piipputupakkaan, sikareihin ja pikkusikareihin?

Kaikki tupakkatuotteet kuuluvat tupakkatuotedirektiivin piiriin. Piipputupakkaa, sikareita ja pikkusikareita ei kuitenkaan tällä hetkellä käytetä merkittäviä määriä tupakointia aloitettaessa. Sen vuoksi ehdotuksessa esitetään lievempiä sääntöjä näille tuotteille, esim. ei pakollisia kuvaterveysvaroituksia eikä kielletä tunnusomaisia makuja. Vapautus poistetaan, jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi (myyntimäärien tai käyttötasojen osalta nuorten parissa).

Ovatko savukepakkaukset erilaisia jatkossa?

Kyllä. Ehdotuksessa esitetään, että pakkauksen etu- ja takapuolelle asetetaan pakolliset kuvavaroitukset, jotka kattavat 75 prosenttia alasta. Pakkauksen sivuun on lisättävä muita terveysvaroituksia (”tupakointi tappaa – lopeta nyt”, ”tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta” jne.), jotka kattavat 50 prosenttia alasta. Kun otetaan huomioon koko savukepakkauksen ala, terveysvaroitukset kattavat alle 60 prosenttia koko alasta. Savukkeiden valmistajien on lisäksi noudatettava paikannusta ja jäljitystä, turvaominaisuuksia ja veromerkkejä koskevia velvoitteita. Tavanomaisessa savukepakkauksessa tämä merkitsee sitä, että 30 prosenttia pakkauksesta säilyy tuotemerkin esittämistä varten, ellei jäsenvaltio valitse neutraalia pakkausta ja voi perustella valintaansa.

Esittääkö komissio nuuskaa (suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakka) koskevan kiellon säilyttämistä?

Kyllä. Suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan (nuuska mukaan lukien) käyttö on ollut EU:ssa kiellettyä vuodesta 1992. Ruotsiin sovelletaan poikkeusta sen liittymissopimuksen mukaisesti. Nuuska aiheuttaa riippuvuutta ja sillä on haitallisia terveysvaikutuksia. Jo ennen vuotta 1992 tuotteen käyttöä ryhdyttiin kieltämään useissa jäsenvaltioissa, koska sillä oli merkittävä kasvupotentiaali ja nuoret pitivät sitä houkuttelevana. Lainsäädäntöehdotuksen tekemistä edeltävässä julkisessa kuulemisessa useimmat jäsenvaltiot hylkäsivät ajatuksen nuuskakiellon poistamisesta. Nuuska voi avata tien uusille tupakoitsijoille, kun nämä kehittävät tupakka-/nikotiiniriippuvuuden, ja vakiintuneet tupakoitsijat voivat ryhtyä kaksoiskäyttäjiksi (savukkeet ja nuuska). Päätös kiellon voimassa pitämisestä on myös Ruotsin kansanterveyslaitoksen suosituksen mukainen.

Kielletäänkö uudessa lainsäädännössä mentolin kaltaiset makuaineet ja muut ainesosat?

Uudessa ehdotuksessa ei kielletä erityismakuaineita mutta kielletään tupakkatuotteet, joissa on nk. tunnusomainen maku, mukaan luettuna mentoli. Käytännössä mentolia voidaan käyttää pieninä määrinä, muttei suurempina määrinä, jotka antavat tupakkatuotteelle selvästi erottuvan muun kuin tupakan maun. Testipaneelit avustavat jäsenvaltioita ja komissiota tekemään päätöksen siitä, onko tuotteessa tällainen tunnusomainen maku. Lisäaineita, jotka ovat välttämättömiä tupakkatuotteiden valmistuksessa, kuten sokeri, voidaan edelleen käyttää. Ehdotuksessa ei syrjitä eri tupakkalajikkeita, kuten virginiantupakkaa, burleyntupakkaa tai itämaista tupakkaa.

Vahvistetaanko uudella tupakkatuotedirektiivillä laittoman kaupan torjuntaa?

Kyllä. Lainsäädäntöehdotukseen sisältyy vahvoja toimenpiteitä laittomia tupakkatuotteita vastaan sen varmistamiseksi, että EU:ssa myydään vain direktiivin vaatimusten mukaisia tuotteita. Direktiivillä otetaan käyttöön paikannus- ja jäljitysjärjestelmä laillista toimitusketjua varten sekä turvaominaisuuksia, joiden pitäisi helpottaa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja antaa kuluttajille mahdollisuus tunnistaa laittomat tuotteet. Ehdotuksella lisätään myös kuluttajien tietoisuutta siitä, että järjestäytyneet rikolliset myyvät laittomia tuotteita. Muille tupakkatuotteille kuin savukkeille ja kääretupakalle myönnetään viiden vuoden siirtymäaika.

Ehdottaako komissio valtioiden rajat ylittävän etämyynnin lopettamista?

Ei. Asiaan on kuitenkin tartuttava, koska on havaittu, että esimerkiksi internetin kautta ostetut tuotteet ovat usein direktiivin sääntöjen vastaisia (esim. pakkausmerkintöjen ja ainesosien suhteen). Ehdotuksessa esitetään, että sellaisten vähittäismyyjien, jotka haluavat myydä tupakkatuotteita valtioiden rajojen yli, on ilmoitettava ennen ensimmäistä myyntitapahtumaa toiminnastaan siihen jäsenvaltioon, jossa he ovat sijoittautuneena ja niihin jäsenvaltioihin, joihin he myyvät tupakkatuotteita. Heidän on myös varmistettava, että tupakkatuotteita ei myydä lapsille ja nuorille.

Koskeeko ehdotus tupakointia julkisilla paikoilla?

Ei. Vaikka Euroopan komissio tukee savuttomien ympäristöjen käyttöönottoa, siihen liittyvien päätösten tekeminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. EU:n tasolla savuttomia ympäristöjä käsitellään ainoastaan vuonna 2009 annetussa neuvoston suosituksessa savuttomista ympäristöistä. Komissio raportoi suosituksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Miten ehdotus vaikuttaa EU:n kansalaisten terveyteen? Kuka hyötyy tarkistuksesta?

Kaikki kansalaiset hyötyvät ehdotetusta tarkistuksesta, koska he saavat tarkempia tietoja tuotteista. Nuorten tupakoinnin aloittamisen kannustimia poistetaan rajoittamalla mahdollisuuksia tehdä tuotteista houkuttelevia. Nykyiset tupakan käyttäjät hyötyvät direktiivissä ehdotetuista toimenpiteistä, koska heillä on paremmat mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteista ja halutessaan lopettamisesta – ja saada näin hyötyä terveyden kannalta.

Valtio ja yhteiskunta kokonaisuudessaan saavat hyötyä parantuneesta kansanterveydestä, esimerkiksi terveempien elinvuosien muodossa. Terveet kansalaiset ovat arvo itsessään ja erittäin tärkeä seikka itse kansalaisten kannalta mutta myös keskeinen tekijä tuottavuuden ja vaurauden kannalta ja ratkaiseva tekijä talouden kasvun kannalta. Julkisen terveydenhuollon vuotuiset kustannukset tupakointiin liittyvien sairauksien hoidosta EU:ssa ovat vuosittain – varovaisen arvion mukaan – 25,3 miljardia euroa. Lisäksi yhteiskunta menettää vuosittain 8,3 miljardia euroa tupakointiin liittyvien tuottavuuden menetysten vuoksi (mukaan luettuna varhaiseläke, ennenaikaiset kuolemantapaukset ja poissaolo töistä). Valtiolle kansainvälisten sitoumusten ja säännösten täytäntöönpanosta aiheutuva rasite kevenee, kun jäsenvaltiot voivat hyödyntää toistensa kokemuksia.

Tupakkatuotteiden valmistajat hyötyvät selkeämmistä säännöistä, sisämarkkinoiden parantuneesta toimivuudesta ja tasapuolisista toimintaedellytyksistä. Uusissa säännöissä otetaan erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Mitä seuraavaksi?

Lainsäädäntöehdotus siirretään käsiteltäväksi neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin, jotka vastaavat sitovan lainsäädännön hyväksymisestä. Ihanteellisessa tapauksessa direktiivi hyväksytään viimeistään vuonna 2014 ja tulee voimaan vuonna 2015–2016.

IP/12/1391

Liite

Toiminta-ala

Nykytilanne

Ehdotus

Soveltamisala

Savuttomat tupakka­tuotteet

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka kielletty (poikkeuksena Ruotsi). Kaikissa savuttomissa tupakkatuotteissa on oltava terveysvaroitus ja niiden ainesosista on ilmoitettava.

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka kielletty (Ruotsin poikkeus säilyy). Kaikissa savuttomissa tupakkatuotteissa on oltava terveysvaroitus pakkauksen kahdella näkyvimmällä pinnalla. Tunnusomaiset maut kielletään (myös nuuskassa Ruotsissa).

Nikotiinia sisältävät tuotteet

Nikotiinia sisältävät tuotteet eivät kuulu tupakkatuotedirektiivin soveltamisalaan. Erilaisia säännöksiä eri jäsenvaltioissa; noin puolet jäsenvaltioista ilmoittavat pitävänsä ainakin joitakin nikotiinia sisältäviä tuotteita tehtävältään lääkkeinä.1

Tietyn nikotiinirajan ylittävät tuotteet sallitaan vain, jos ne on hyväksytty lääkkeiksi. Kyseisen rajan alittavissa tuotteissa on oltava terveysvaroitukset.

Uudet tupakka­tuoteryhmät

Uusiin tupakkatuoteryhmiin (tyypillisesti kuumennettavat/ei-poltettavat tuotteet, joiden väitetään olevan vähemmän haitallisia) sovelletaan tupakkatuotedirektiivin yleisiä säännöksiä.

Valmistajien on ilmoitettava jäsenvaltioille ennen uusien tupakkatuoteryhmien saattamista EU:n markkinoille. Komissio raportoi 5 vuoden jälkeen. Tupakkatuotedirektiivin säännöksiä sovelletaan markkinoille saatettuihin uusiin tuoteryhmiin.

Poltettavaksi tarkoitetut kasvi­peräiset tuotteet

Poltettaviksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet (esim. yrttisavukkeet) eivät kuulu direktiivin piiriin ja niihin sovelletaan erilaisia kansallisia säännöksiä.

Yrttisavukkeissa on oltava terveysvaroitukset.

Pakkaukset ja merkinnät

Terveys­varoitukset ja viestit

Kaikissa tupakkatuotteissa (savuttomia tupakkatuotteita lukuun ottamatta) on oltava tekstivaroitukset: 30–35 % toisella puolella ja 40–50 % plus reunus toisella puolella. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön yhdistetyn (kuva + teksti) varoituksen pakkauksen takapuolella.2 Pakkauksissa esitetään terva-, nikotiini- ja hiilimonoksiditasot.

Savuke- ja kääretupakan pakkauksissa pakolliset yhdistetyt terveysvaroitukset: 75 % pakkauksen etu- ja takapuolesta. Terva-, nikotiini- ja hiilimonoksiditasot korvataan pakkauksen sivussa olevalla tiedotusviestillä (”tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta”). Pakkauksessa on esitettävä osana terveysvaroitusta tietoa tupakoinnin lopettamista koskevista palveluista.

Myynnin­edistäminen ja harhaan­johtavat tekijät

Tuotekuvaukset, joissa annetaan ymmärtää, että tupakkatuote on vähemmän haitallinen kuin muut (esim. ”kevyt” tai ”mieto”), on kielletty.3

Tupakkapakkauksissa tai itse tuotteessa olevat myynninedistämiseen liittyvät tai harhaanjohtavat tekijät (kuten ”luonnollinen”, ”orgaaninen”, viittaukset makuihin tai harhaanjohtaviin väreihin) kielletään. Ohuita savukkeita (<7,5 mm halkaisijaltaan) pidetään harhaanjohtavina.

Pakkauksen muoto ja koko

Ei vaatimuksia nykyisessä direktiivissä, mutta 14 jäsenvaltiossa4 edellytetään vähintään 20 savukkeen pakkauskokoa ja neljässä5 19 savukkeen pakkauskokoa ja joissakin jäsenvaltioissa6 on erityissäännöksiä. Joissakin jäsenvaltioissa on myös kääretupakkaa koskevia vaatimuksia.7

Savukepakkausten on oltava muodoltaan kuutiomaisia, ja niiden on sisällettävä vähintään 20 savuketta. Kääretupakkaa ei saa myydä alle 40 g:n pakkauksissa. Savukepakkauksille asetetaan minimikorkeus, ‑leveys ja ‑syvyys, jotta varmistetaan terveysvaroitusten näkyvyys.

Neutraalit pakkaukset

Ei säännöksiä nykyisessä direktiivissä, mutta suositellaan tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen suuntaviivoissa ja asiasta käydään keskustelua joissakin jäsenvaltioissa8.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön standardoidun pakkauksen, kunhan se on perussopimuksen mukainen ja siitä ilmoitetaan direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

Ainesosat

Ilmoittaminen

Ilmoittaminen pakollista mutta ei olemassa EU:n tasolla yhdenmukaistettua ilmoitusmallia.

Ilmoittaminen säilyy pakollisena mutta nyt yhtenäisen sähköisen mallin mukaan, mikä helpottaa vertailua ja täytäntöönpanoa.

Lisäaineet

Riippuvuutta aiheuttavista ja toksisista lisäaineista on ilmoitettava. Jäsenvaltiot kieltävät ja/tai sallivat lisäaineet harkintansa mukaan (luettelo kielletyistä ja sallituista lisäaineista).9

Kielletään savukkeet, kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet, joissa on tunnusomaisia makuja. Kielletään lisäaineet, jotka saavat aikaan harhaanjohtavan käsityksen (esim. vitamiinit), ja makuaineet tupakkatuotteiden komponenteissa (esim. suodattimessa, paperissa). Kielletään tuotteet, jotka ovat toksisempia tai aiheuttavat enemmän riippuvuutta.

Myynti­järjestelyt

Tupakan valtioiden rajat ylittävä etämyynti

Sääntely jäsenvaltioiden vastuulla; 9 jäsenvaltiota kieltää tupakan internetmyynnin.10

Vähittäismyyjien, jotka haluavat myydä tupakkatuotteita valtioiden rajojen yli, on tehtävä ilmoitus alkuperä- ja määrämaahan täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi. Niiden on myös varmistettava, että ostajan ikä varmennetaan myyntihetkellä.

Paikannus ja jäljitys

Jäljitettävyys

Tupakkatuotteet on merkittävä niin, että niiden valmistuspaikka ja -aika voidaan määrittää. Teknisiä sääntöjä voidaan antaa komiteamenettelyn mukaisesti, mutta tällaista päätöstä ei ole vielä tehty.

Otetaan käyttöön EU:n yhteinen paikannus- ja jäljitysjärjestelmä. Tupakkatuotteet on skannattava ja niiden liikkeitä seurattava toimitusketjussa (vähittäismyyntiä lukuun ottamatta). Muille tupakkatuotteille kuin savukkeille ja kääretupakalle myönnetään viiden vuoden siirtymäaika.

Turva­ominaisuudet

Ei säädetä nykyisessä direktiivissä.

Tuotteisiin asetetaan turvaominaisuuksia (esim. hologrammeja tai muita merkkejä), jotta kuluttajat voivat tunnistaa ne aidoiksi. Muille tupakkatuotteille kuin savukkeille ja kääretupakalle myönnetään viiden vuoden siirtymäaika.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU vuodesta 2013

3 :

Ranskassa kielletään myynninedistämiseen liittyvät tekijät pakkauksissa.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES

5 :

DE, HU, NL, SE

6 :

Yhdistyneessä kuningaskunnassa vähimmäiskoko on 10 savuketta, Italiassa edellytetään 10 tai 20:n savukkeen pakkausta ja Latviassa ja Slovakiassa kielletään yksittäisten savukkeiden myynti.

7 :

FR; DE, IT

8 :

BE, FI, FR, UK

9 :

Luetteloja sallituista aineista esim. BE, FR, RO, UK, kielletyistä aineista LT, ja yhdistelmä molemmista BG, CZ, DE, HU, SK; muita säännöksiä FI, FR, ES, PL, SE. BE kieltää ainesosat, jotka voivat värjätä savun siniseksi, DE kieltää maustettujen patruunoiden käytön.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK


Side Bar