Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Memo

Brüssel, 19 detsember 2012

Küsimused ja vastused: uued tubakatooteid reguleerivad eeskirjad ELis

Täna võttis komisjon vastu pöördelise tähtsusega ettepaneku tubakatoodete direktiivi läbivaatamiseks. Ettepaneku eesmärk on põhjalikult läbi vaadata kehtivad tubakatooteid reguleerivad ELi õigusaktid ning võtta vastu uued tõhusamad eeskirjad.

Mida reguleeritakse praeguse tubakatoodete direktiiviga?

Praegu kehtivas, 2001. aastal vastuvõetud tubakatoodete direktiivis, mis vahetas välja esimese, 1989. aasta direktiivi, on sätestatud tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevad meetmed. Tubakatooted on sigaretid, isevalmistatavad tubakatooted, piibutubakas, sigarid, sigarillod ja samuti mitmesugused suitsuvabad tubakatooted. Direktiivis on sätestatud piirnormid sigarettidest eralduva tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi koguste kohta ja kehtestatud tootjatele kohustus aru anda, milliseid koostisosi nad sigarettide valmistamisel kasutavad. Direktiiv keelab suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka turustamise ja selliste eksitavate väljendite kasutamise nagu „lahja”, „mahe” või „madala tõrvasisaldusega”. Tubakatoodetele tuleb lisada terviseohu hoiatused. Teksthoiatuste täiendamiseks on loodud pilthoiatuste kogu ja üha rohkem liikmesriike on hakanud seda kasutama.

Miks vaatab komisjon tubakatoodete direktiivi läbi?

Läbivaatamise üldeesmärk on parandada siseturu toimimist, tagades samas rahva tervise kaitse kõrge taseme. Alates 2001. aastast, kui tubakatoodete direktiiv vastu võeti, on turgudel, teaduses ja rahvusvahelisel tasandil toimunud palju muutusi. Näiteks on saadud uusi tõendeid tubakatoodetes kasutatavate lõhna- ja maitseainete kohta ja samuti andmeid terviseohu hoiatuste mõju kohta. Mõnes valdkonnas on õigusnormid liikmesriigiti väga erinevad, sest on kasutatud erinevaid õigusliku reguleerimise viise. Turule on jõudnud uued tooted, nagu elektroonilised sigaretid ja mõned praeguse direktiivi sätted on ajast maha jäänud. Käesoleva õigusliku ettepaneku eesmärk on vähendada tubakatoodete ja tubakatarbimise atraktiivsust ning seeläbi mõjutada noori, et nad ei hakkaks suitsetama.

Pealegi on EL ja liikmesriigid 2005. aasta veebruaris jõustunud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni osalised, millest tuleneb õiguslik kohustus konventsiooni rakendada.

Nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament on korduvalt üles kutsunud praegust direktiivi läbi vaatama.

Kas tubakas kujutab endast hetkel ELis ja kogu maailmas üht olulisemat terviseprobleemi?

Jah. Suitsetamine põhjustab Euroopas peaaegu 700 000 (ehk Frankfurti suuruse linna elanike arvu jagu) surmajuhtu aastas, mistõttu tuleb tubakatarbimist pidada kõige suuremaks välditavaks terviseohuks. Miljonid ELi kodanikud põevad suitsetamisega seotud haigusi, sealhulgas vähki, südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigusi. Ligikaudu 50% suitsetajatest sureb enneaegselt, keskmiselt 14 aastat varem, ja nad veedavad elu jooksul rohkem aastaid kehva tervist kannatades. Kogu maailmas saab Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul igal aastal tubakatarbimise läbi surma ligikaudu 6 miljonit inimest. See arv võib kasvada 2030. aastaks 8 miljonini, kui selle murettekitava suundumuse peatamiseks midagi ette ei võeta.

Komisjon töötab pühendunult tõhusa tubakatoodete tarbimist piirava strateegia nimel, et ELi siseturul oleks tagatud tervise kaitse kõrge tase. Kuna tubakal on tugev sõltuvusttekitav toime, on eriti oluline veenda noori, et nad ei hakkaks suitsetama. 70% suitsetajatest alustab enne 18. eluaastat ja 94% enne 25. eluaastat.

Mis on peamised küsimused, millele läbivaatamine keskendub?

Ettepanekuga kavandatakse põhjalikke muudatusi praegu kehtivas direktiivis. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele valdkondadele ja sätetele:

  • Koostisosad. Luuakse ühtne elektrooniline koostisosadest ja eralduvatest ainetest aruandmise vorm. Ettepanekuga kavandatakse keelata eristavate maitse- või lõhnaainetega sigarettide, isevalmistatavate tubakatoodete ja suitsuvabade tubakatoodete ning mürgisust ja sõltuvusttekitavat toimet suurendavaid lisaaineid sisaldavate toodete turustamine.

  • Märgistamine ja pakendamine. Kõikidel sigarettide ja isevalmistamiseks mõeldud tubaka pakenditel peab olema pildist ja tekstist koosnev terviseohu ühendhoiatus, mis katab 75% nii pakendi esi- kui ka tagaküljest ja sisaldab viidet suitsetamisest loobumise abiteenustele. Reklaamivad elemendid keelatakse. Mõningad pakendi ja sigareti kujundust puudutavad aspektid ühtlustatakse, nt sigaretipaki kuju, et oleks tagatud pilthoiatuste täielik nähtavus. Kehtiv nõue esitada andmed tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi eraldumise kohta asendatakse üldise teabega pakendi küljel. Liikmesriikide otsustada jääb standardkujunduse kasutuselevõtmine põhjendatud juhtudel.

  • Suitsuvaba tubakas. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keeld säilib, välja arvatud Rootsis, vastavalt tema ühinemislepingus sätestatud erandile. Kõigi suitsuvabade tubakatoodete pakenditel peavad mõlemal küljel olema terviseohu hoiatused. Uudsed tubakatooted peavad vastama direktiivi nõuetele ja nendest tuleb enne turulelaskmist teada anda.

  • Direktiivi reguleerimisala laiendamine. Nikotiinisisaldusega tooteid (nt elektroonilised sigaretid), mille nikotiinisisaldus jääb allapoole kindlaksmääratud piirnormi, võib turustada, kuid neile tuleb lisada terviseohu hoiatused; tooteid, mille puhul see norm on ületatud, võib turustada ainult juhul, kui neile antakse ametlik luba kui ravimitele, näiteks nikotiini asendusraviks (nt nikotiiniplaastrid). Taimsetele suitsetatavatele toodetele tuleb lisada terviseohu hoiatused.

  • Piiriülene kaugmüük. Piiriülese kaugmüügiga tegelevad jaemüüjad peavad endast vastavatele asutustele teada andma ja looma mehhanismi vanuse kontrollimiseks.

  • Ebaseaduslik kauplemine. Kavas on kehtestada jälgimis- ja tuvastussüsteem ning turvaelemendid (nt hologrammid).

Lisas on esitatud uut ettepanekut ja praegu kehtivat direktiivi võrdlev tabel.

Millised on eeskirjad piibutubaka, sigarettide ja sigarillode kohta?

Tubakatoodete direktiiv ja kõnealune ettepanek hõlmavad kõiki tubakatooteid. Piibutubakat, sigareid ja sigarillosid ei tarbita suitsetamist alustades siiski märkimisväärsetes kogustes. Seepärast ei ole ettepanekus nende toodete jaoks kavandatud eeskirjad nii ranged, nt ei nõuta pilthoiatusi ega keelata eristavate maitse- või lõhnaainete kasutamist. Selline erand lõpetatakse, kui asjaolud (nt müügimaht, levik noorte hulgas) muutuvad olulisel määral.

Kas sigaretipakendid on tulevikus teistsugused?

Jah. Ettepaneku kohaselt peavad pakenditel olema pilthoiatused, mis katavad 75% nii pakendi esi- kui ka tagaküljest. Ka külgedele tuleb 50% ulatuses külje pinnast panna terviseohu hoiatused (nt „Suitsetamine tapab – loobu kohe”, „Tubakasuits sisaldab üle 70 aine, mis teadaolevalt põhjustavad vähki”). Sigaretipakendi kogu pinnast katavad terviseohu hoiatused seega vähem kui 60%. Lisaks peavad sigarettide tootjad täitma jälgitavuse ja tuvastuse, turvaelementide ja maksumärkidega seotud nõudeid. Tavapärase sigaretipakendi pinnast jääb seega 30% tootemargi tähistamiseks, välja arvatud juhul, kui liikmesriik otsustab kehtestada standardkujunduse ja põhjendab seda.

Kas komisjon ettepanekul praegune närimistubaka (nn snus) keeld säilib?

Jah. ELis on suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas (sh snus) keelatud alates 1992. aastast. Rootsile on vastavalt tema ühinemislepingule tehtud erand. Snus on sõltuvusttekitav ja tervistkahjustava mõjuga. Paljud liikmesriigid keelasid selle juba enne 1992. aastat kui suure levikupotentsiaali ja eriti noori ligitõmbava toote. Ettepaneku koostamisele eelnenud avaliku arutelu käigus ilmnes enamikus liikmesriikides vastuseis snusi keelu tühistamisele. Snus võib ahvatleda suitsetamist alustama ja osutuda esimeseks sammuks teel tubaka-/nikotiinisõltuvusse, väljakujunenud suitsetajad võiva sattuda topelt tarbimise (st snusi ja sigarettide koostarbimise) ohtu. Otsus keeldu mitte tühistada on kooskõlas ka Rootsi Rahvatervise Instituudi soovitusega.

Kas uued eeskirjad keelavad lõhna- ja maitseainete, nagu mentool, ja muude koostisosade kasutamise?

Jah. Uus ettepanek ei keela konkreetseid maitse- ja lõhnaained, vaid tooted, millele on lisatud n.ö eristavaid maitse- või lõhnaaineid, sh mentooli. Mentooli võib kasutada väikestes kogustes, kuid mitte kogustes, mis annavad tubakatootele tubakast hoopiski erinevad ehk eristavad lõhna- ja maitseomadused. Selleks et aidata liikmesriikidel ja komisjonil langetada otsust, kas tootel on sellised eristavad lõhna- või maitseomadused, luuakse asjakohased testimisrühmad. Tubakatoodete tootmisprotsessis vajalikud lisaained on endiselt lubatud. Ka suhkrut võib endiselt kasutada. Eri tubakasorte, nagu Virginia, Burley või Oriental, ei kohelda ettepanekus erinevalt.

Kas uue tubakatoodete direktiiviga tõhustatakse võitlust ebaseadusliku kaubanduse vastu?

Jah. Ettepanek sisaldab rangeid vastumeetmeid ebaseaduslikule tubakakaubandusele, et tagada, et ELis lastakse turule üksnes direktiivi nõuetele vastavaid tooteid. Direktiiviga nähakse ette luua seadusliku tarneahela jaoks jälgimis- ja tuvastussüsteem ning turvaelemendid, mis peaksid aitama õigusnorme jõustada ja võimaldama tarbijatel eristada ebaseaduslikke tooteid. Ettepanekuga suurendatakse ka tarbijate teadlikkust sellest, et ebaseaduslike toodete müük põhineb organiseeritud kuritegevusel. Muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavad tubakatooted antakse viieaastane üleminekuaeg.

Kas komisjonil on kavas keelata piiriülene kaugmüük?

Ei. Kuid seda valdkonda peab ikkagi käsitlema, sest tähelepanekute kohaselt ei vasta näiteks Interneti teel ostetud tooted sageli direktiivis sätestatud nõuetele (märgistamise ja koostisosade osas). Ettepaneku kohaselt peavad jaemüüjad, kes soovivad tegeleda piiriülese kaugmüügiga, sellest enne esimest müügitehingut ametlikult teada andma nii oma asukohaliikmesriigis kui ka nendes liikmesriikides, kus nad tubakatooteid müüvad. Nad peavad ka tagama, et tubakatooteid ei müüdaks lastele ja teismelistele.

Kas ettepanek puudutab ka suitsetamist avalikes kohtades?

Ei. Kuigi Euroopa Komisjon toetab suitsuvabade keskkondade loomist, jääb otsuste tegemine selles valdkonnas liikmesriikide pädevusse. ELi tasandil on seda küsimust käsitletud ainult nõukogu 2009. aasta soovituses tubakasuitsust vaba keskkonna kohta. 2013. aasta esimesel poolel esitab komisjon aruande, kuidas liikmeriigid seda soovitust on järginud.

Kuidas mõjutab ettepanek ELi kodanike tervist? Kellel on direktiivi läbivaatamisest kasu?

Ettepanekus kavandatud läbivaatamisest saavad kasu kõik kodanikud, sest nad hakkavad saama rohkem tõelevastavat teavet toodete kohta. See mõjutab noori, et nad ei hakkaks tubakatooteid tarbima, sest piiratakse võimalusi esitleda tooteid atraktiivsena. Kes juba on tubakatoodete tarbijad, saavad direktiivi meetmetest kasu seeläbi, et nad saavad teadlikumalt toodete üle otsustada ja soovi korral loobumist kaaluda ning ühtlasi oma tervist hoida.

Võidavad valitsused ja ka ühiskond tervikuna, sest rahvatervise edenedes on inimesed kauem hea tervise juures. Tugev tervis on omaette väärtus ja äärmiselt oluline kõigi kodanike jaoks, kuid lisaks on see ka tootlikkuse ja heaolu tagatis ning määrava tähtsusega majanduskasvu tegur. ELis ulatuvad riikliku tervishoiusektori kulutused suitsetamisega seotud haiguste ravile kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt umbes 25,3 miljardi euroni aastas. Lisaks kaotab ühiskond igal aastal 8,3 miljardit eurot suitsetamisega seotud põhjustel langenud tootlikkuse, sh enneaegse pensionilejäämise/surma ja töölt puudumise tõttu. Liikmesriigid õpivad üksteise kogemustest ja see toob valitsemissektoris kaasa rahvusvaheliste kohustuste ja eeskirjade täitmisega seotud halduskoormuse vähenemise.

Kasu saavad ka tubakatootjad, sest läbivaatamise tulemuseks on selgemad eeskirjad, tõhusamalt toimiv siseturg ja võrdsed tingimused. Uutes eeskirjades on erilist tähelepanu pööratud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele.

Mis saab ettepanekust edasi?

Ettepanek esitatakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile, kes on siduvate õigusaktide vastuvõtmise eest vastutavad Euroopa Liidu institutsioonid. Uue direktiivi vastuvõtmine on kavandatud hiljemalt 2014. aastaks, misjärel see jõustuks 2015. või 2016. aastal.

IP/12/1391

Lisa

Valdkond

Praegune olukord

Ettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad tooted

Suitsuvabad tubakatooted

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas on keelatud (Rootsile on tehtud erand). Kõigil suitsuvabadel tubakatoodetel peavad olema terviseohu hoiatused; koostisosadest tuleb aru anda.

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas keelatakse (Rootsile tehtud erand säilib). Kõigi suitsuvabade tubakatoodete pakenditel peavad kahel kõige paremini nähtaval küljel olema terviseohu hoiatused. Eristavate maitse- või lõhnaainetega suitsuvabad tubakatooted keelatakse (sh suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas Rootsis).

Nikotiinisisaldusega tooted

Tubakatoodete direktiiv ei hõlma nikotiinisisaldusega tooteid. Liikmesriigiti erinevalt reguleeritud, peaaegu pooled riigid käsitavad mõnda nikotiinisisaldusega toodet ravimina selle toime põhjal1.

Nikotiinisisalduse piirnormi ületavaid tooteid lubatakse turustada ainult juhul, kui neile antakse luba kui ravimile. Allapoole piirnormi jäävatele nikotiiinisisaldusega toodetele tuleb lisada terviseohu hoiatused.

Uudsed tubakatooted

Uudseid tubakatooteid (peamiselt kuumutatavad/mittepõlevad tooted, mis on väidetavalt vähem kahjulikud) on käsitletud tubakatoodete direktiivi üldsätetes.

Tootjad peavad liikmesriike uudsete toodete ELi turule laskmisest eelnevalt teavitama. Komisjoni aruanne 5 aasta pärast. Tubakatoodete direktiivi sätted hõlmavad turulelastavaid uudseid tooteid.

Taimsed suitsetatavad tooted

Tubakatoodete direktiiv ei hõlma taimseid suitsetatavaid tooteid (nt taimesigaretid); liikmesriigiti erinevalt reguleeritud

Taimesigarettidele tuleb lisada terviseohu hoiatus.

Pakendamine ja märgistamine

Terviseohu hoiatused ja sõnumid

Kõikide tubakatoodete (v.a suitsuvabad tooted) puhul on nõutav teksthoiatus, mis ühel küljel katab 30-35% pinnast ja teisel küljel 40-50% (+ümbritsev raam). Liikmesriigid võivad kehtestada ühendhoiatusi (pilt + tekst) pakendi tagaküljel2. Pakendile tuleb märkida tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kohustuslikud ühendhoiatused peavad katma 75% sigareti- ja isevalmistamiseks mõeldud tubaka pakendi nii esi- kui ka tagaküljest. Tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse andmed asendatakse pakendi küljel teabesõnumiga, et tubakasuits sisaldab üle 70 aine, mis tekitavad vähki. Teave suitsetamisest loobumise abiteenuste kohta esitatakse pakendil terviseohu hoiatuse osana.

Reklaamivad ja eksitavad elemendid

Keelatud on väljendid, mis reklaamivad toodet teistest vähem kahjulikumana, nagu „lahja” (light) ja „mahe” (mild)3.

Tubakapakendi või toote peal keelatakse esitada eksitavaid elemente (nt „looduslik” (natural), „orgaaniline” (organic), viited lõhna- ja maitseomadustele ja eksitavad värvid). Eksitavaks peetakse ka peenikesi sigarette (alla 7,5 mm läbimõõduga).

Paki kuju ja suurus

Kehtivas tubakatoodete direktiivis nõuded puuduvad, kuid 14 liikmesriigis on nõutav 20 sigaretti pakis4 ja 4 liikmesriigis 19 sigaretti pakis,5 lisaks erinõudeid veel mõnes liikmesriigis6. Mõnes liikmesriigis on nõuded ka isevalmistamiseks mõeldud tubaka kohta7.

Sigaretipakk peab olema risttahukakujuline ja sisaldama vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubakat ei või müüa 40grammistest väiksemates kotikestes. Kehtestatakse sigaretipaki minimaalne kõrgus, laius ja paksus, et tagada terviseohu hoiatuste täielik nähtavus.

Standardkujundusega pakendid

Kehtivas tubakatoodete direktiivis nõuded puuduvad, kuid seda on soovitatud Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni suunistes ja selle rakendamist kaalutakse mõnes liikmesriigis8.

Liikmesriigid võivad otsustada võtta kasutusele pakendite standardkujunduse, kui see on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja kui sellest antakse teada vastavalt direktiivile 98/34.

Koostisosad

Aruandlus

Aruandlus on kohustuslik, kuid ühtset ELi aruandlusvormi ei ole kehtestatud.

Kohustuslik aruandlus säilib, kuid seda tehakse nüüd ühtses elektroonilises vormis, et hõlbustada võrdlemist ja jõustamist.

Lisaained

Sõltuvusttekitavatest ja mürgistest lisaainetest tuleb teatada. Liikmesriigid keelavad ja/või lubavad lisaaineid oma äranägemisel (keelatud ja lubatud lisaainete loetelud)9.

Keelata eristavate maitse- ja lõhnaomadustega sigaretid, isevalmistatavad tubakatooted ja suitsuvabad tubakatooted. Keelata lisaained, mis jätavad eksitava mulje (nt vitamiinid) ja maitse- ja lõhnaainete kasutamine tubakatoodete osades, nagu filtrid ja paber. Keelata tugeva mürgise ja sõltuvusttekitava toimega tooted.

Müügi korraldus

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük

Reguleerimine liikmesriikide pädevuses; üheksas liikmesriigis on müük Interneti teel keelatud10.

Jaemüüjad, kes soovivad tegeleda tubakatoodete piiriülese müügiga, peavad teada andma oma asukohariigi ja kauba sihtriigi , et hõlbustada jõustamist. Nad peavad ka tagama ostja vanuse kontrollimise ostu sooritamisel.

Tuvastus- ja jälgimisssüsteem

Jälgitavus

Tubakatooted märgistatakse, et oleks võimalik kindlaks määrata valmistamise aeg ja koht. Tehnilised eeskirjad tuleks vastu võtta komiteemenetluse korras, kuid vastavat otsust ei ole veel tehtud.

Luua ELi tuvastus- ja jälgimissüsteem. Tubakatooted tuleb skaneerida ja nende liikumine tarneahelas registreerida (v.a jaemüük). Muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavad tubakatooted antakse viieaastane üleminekuaeg.

Turvaelemendid

Turvaelemente ei ole kehtiva tubakatoodete direktiiviga ette nähtud.

Turvaelemendid (nt hologrammid või muud märgid) paigutatakse tootele selliselt, et tarbija saaks selle ehtsust kontrollida. Muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavad tubakatooted antakse viieaastane üleminekuaeg.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; alates 2013 ka IE ja HU.

3 :

Prantsusmaa on keelanud esitada reklaamivaid elemente pakenditel.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES

5 :

DE, HU, NL, SE

6 :

UK – sigarettide miinimumarv pakis 10, IT –- sigarette pakis 10 või 20; LV, SI – sigarettide ühekaupa müümine keelatud.

7 :

FR; DE, IT

8 :

BE, FI, FR, UK

9 :

BE, FR, RO, UK – ohutute ainete loetelu, LT – ohtlike ainete loetelu, BG, CZ, DE, HU, SK – kombineeritud loetelu; FI, FR, ES, PL, SE – muud meetmed. BE – keelatud kasutada suitsu siniseks tegevat lisaainet; DE – keelatud kasutada lõhna- ja maitseomadustega kapsleid.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK


Side Bar