Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Memo

Bruxelles, den 19. december 2012

Spørgsmål og svar: På vej mod ny EU-lov om tobaksvarer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et skelsættende forslag til ændring af tobaksvaredirektivet. Forslaget er en omfattende revision af EU's nuværende lovgivning og indeholder nye og styrkede bestemmelser om tobaksvarer.

Hvad er omfattet af det nuværende tobaksvaredirektiv?

Det nuværende tobaksvaredirektiv, som blev vedtaget i 2001, hvor det afløste det oprindelige direktiv fra 1989, indeholder bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Tobaksvarer omfatter cigaretter, rulletobak, pibetobak, cigarer, cigarillos og forskellige former for røgfrie tobaksvarer. Direktivet indeholder grænseværdier for indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter og gør det obligatorisk for fabrikanterne at indberette oplysninger om de ingredienser, de bruger. Direktivet forbyder tobak, der indtages oralt, og anvendelse af vildledende betegnelser, som f.eks. "light", "mild" eller "lavt tjæreindhold". Tobaksvarer skal være forsynet med sundhedsadvarsler. Man har udviklet en samling af billedadvarsler, som skal supplere tekstadvarslerne, og som bruges af stadig flere af EU-landene.

Hvorfor reviderer Kommissionen tobaksvaredirektivet?

Hovedformålet med revisionen er at forbedre det indre markeds funktion og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Siden vedtagelsen af tobaksvaredirektivet i 2001 har vi været vidne til en betydelig udvikling på det videnskabelige område, på markedet og i de internationale rammer. Der er bl.a. kommet ny dokumentation på bordet om de aromastoffer, der bruges i tobaksvarer, og om effekten af sundhedsadvarsler. EU-landenes regler er på visse områder meget forskellige, fordi landene har haft forskellige tilgange til regulering. Der er kommet nye produkter som f.eks. e-cigaretter på markedet, og nogle af direktivets bestemmelser er i deres nuværende form blevet forældede. Lovforslaget sigter mod at gøre tobaksvarer og tobaksforbrug mindre tillokkende og dermed modvirke, at unge mennesker begynder at ryge.

EU og alle EU's medlemsstater har underskrevet WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), som trådte i kraft i februar 2005, og som indebærer en juridisk forpligtelse til at gennemføre konventionen.

Endelig har både Rådet og Europa-Parlamentet gentagne gange efterspurgt en revision af det nuværende direktiv.

Er tobak et stort sundhedsproblem i EU og på verdensplan?

Ja. Rygning er hvert år årsag til næsten 700 000 dødsfald i Europa (svarende til indbyggertallet i en by af Frankfurts størrelse), og forbruget af tobak er dermed den største sundhedsrisiko, der kan forebygges. Millioner af EU-borgere lider af sygdomme, der kan tilskrives rygning, herunder kræft, hjerte-kar-sygdomme og luftvejssygdomme. Ca. 50 % af rygerne dør for tidligt, nemlig gennemsnitligt 14 år tidligere, og rygere har flere leveår, der er kendetegnet ved et dårligt helbred. Ifølge skøn fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) dør næsten 6 millioner mennesker hvert år af tobaksforbrug på verdensplan. Dette tal ville kunne nå op på 8 millioner i 2030, hvis der ikke gøres noget for at vende denne bekymrende tendens.

Kommissionen er fast besluttet på at føre en stærk politik til bekæmpelse af tobaksforbruget for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i EU's indre marked. Da tobak er stærkt vanedannende, er det vigtigt at forhindre, at unge mennesker indleder et tobaksforbrug. 70 % af rygerne begynder, inden de er 18, og 94 % begynder inden det fyldte 25. år.

Hvad er hovedindholdet af revisionen?

Forslaget indebærer omfattende ændringer i det nuværende direktiv. Det drejer sig bl.a. om følgende områder og bestemmelser:

  • Ingredienser: Der vil blive indført et harmoniseret elektronisk format, der skal anvendes til indberetning af oplysninger om ingredienser og emissioner. Ifølge forslaget forbydes cigaretter, rulletobak og røgfrie tobaksvarer med kendetegnende aromaer samt produkter med tilsætningsstoffer, der gør produktet mere giftigt eller vanedannende.

  • Mærkning og emballering: Alle pakninger med cigaretter eller rulletobak skal være forsynet med en kombineret sundhedsadvarsel i form af tekst og et billede. Advarslen skal dække 75 % af pakningens for- og bagside og omfatte oplysninger om hjælp til rygestop og lignende tjenester. Salgsfremmende elementer forbydes. Visse aspekter af pakningers og cigaretters udseende standardiseres; bl.a. standardiseres størrelsen af cigaretpakker for at sikre, at billedadvarsler er helt synlige. De nuværende oplysninger om indholdet af tjære, nikotin og kulilte afløses af en informationsmeddelelse på siden af pakken. EU-landene vil i velbegrundede tilfælde kunne indføre påbud om neutral indpakning.

  • Røgfri tobak: Forbuddet mod tobak, der indtages oralt (snus), opretholdes - dog ikke for Sverige, som er undtaget fra forbuddet i henhold til landets tiltrædelsestraktat. Alle røgfrie tobaksvarer skal være forsynet med sundhedsadvarsler på både for- og bagside. Nye kategorier af tobaksvarer skal opfylde direktivets bestemmelser og skal forhåndsanmeldes, inden de markedsføres.

  • Udvidelse af direktivets anvendelsesområde med hensyn til produkter, der er omfattet: Nikotinholdige produkter (f.eks. e-cigaretter) med et nikotinindhold, der ligger under en vis tærskel, vil godt kunne sælges, men skal være forsynet med sundhedsadvarsler. Produkter med indhold over denne tærskel vil kun være tilladt, hvis de er godkendt som lægemiddel, såsom nikotinprodukter til rygeafvænning (f.eks. nikotinplastre). Plante-/urtebaserede rygeprodukter (f.eks. urtecigaretter) vil skulle være forsynet med sundhedsadvarsler.

  • Fjernsalg på tværs af grænser: Detailhandlere, der driver fjernsalg på tværs af grænser, skal underrette de kompetente myndigheder om deres aktiviteter, ligesom de skal indføre alderskontrolmekanismer.

  • Ulovlig handel: Ifølge forslaget skal der indføres et følge- og sporingssystem ("tracking and tracing") og sikkerhedsfeatures (f.eks. hologrammer).

I sammenligningstabellen i bilaget er det nye forslag stillet op over for det nuværende direktiv.

Hvad er reglerne for pibetobak, cigarer og cigarillos?

Tobaksvaredirektivet omfatter alle tobaksvarer. Pibetobak, cigarer og cigarillos bruges imidlertid ikke - som situationen er i dag - i betydelige mængder til at begynde at ryge. Forslaget indeholder derfor mindre strenge regler for disse produkter; f.eks. vil det ikke være obligatorisk at forsyne dem med billedadvarsler om de sundhedsskadelige virkninger, og de vil heller ikke være omfattet af forbuddet mod kendetegnende aromaer. Denne undtagelse vil blive ophævet, hvis der sker en væsentlig ændring i forholdene (med hensyn til omsætningen eller andelen af forbrugere blandt de unge).

Vil cigaretpakkerne komme til at se anderledes?

Ja. Ifølge forslaget vil det blive obligatorisk at forsyne en paknings for- og bagside med billedadvarsler, som skal dække 75 % af de respektive overflader. På siderne vil der være påført yderligere sundhedsadvarsler ("Rygning dræber - stop i dag", "Tobaksrøg indeholder over 70 kræftfremkaldende stoffer" osv.), som dækker 50 % af de respektive overflader. Ser man på en cigaretpakkes samlede overflade, betyder dette, at mindre end 60 % af det samlede areal vil være dækket af sundhedsadvarsler. Cigaretfabrikanterne vil desuden skulle opfylde krav vedrørende "tracking and tracing", sikkerhedsfeatures og banderoler. For almindelige cigaretpakker betyder dette, at der vil være 30 % af pakningens areal tilbage til påføring af varemærker, medmindre et EU-land vælger at påbyde neutral indpakning og kan begrunde denne beslutning.

Foreslår Kommissionen at opretholde forbuddet mod snus (tobak, der indtages oralt)?

Ja. Tobak, der indtages oralt (herunder snus), har været forbudt i EU siden 1992. Sverige er undtaget fra forbuddet i henhold til sin tiltrædelsestraktat. Snus er vanedannende og har sundhedsskadelige virkninger. Allerede før 1992 var en række EU-lande begyndt at forbyde produktet på grund af dets betydelige vækstpotentiale og appel til unge. I den offentlige høring, der gik forud for lovforslaget, forkastede de fleste af EU-landene tanken om at ophæve forbuddet mod snus. Snus kan være første skridt på vejen til tobaks-/nikotinafhængighed for nye rygere, mens personer, der allerede ryger fast, vil kunne forledes til at indlede dobbelt anvendelse (både cigaretter og snus). Beslutningen om ikke at ophæve forbuddet er desuden i tråd med anbefalingen fra det svenske folkesundhedsinstitut.

Vil den nye lov forbyde aromastoffer - f.eks. mentol - og andre ingredienser?

Forslaget omfatter ikke et forbud mod bestemte aromastoffer, men tobaksvarer med såkaldt kendetegnende aromaer, herunder mentol, vil blive forbudt. Helt konkret vil det være tilladt at anvende mentol i små mængder, men ikke i større mængder, der giver tobaksvaren en karakteristisk aroma (bortsat fra af tobak). Testpaneler vil skulle bistå EU-landene og Kommissionen i arbejdet med at fastslå, hvorvidt et produkt har en sådan kendetegnende aroma. Der vil stadig kunne anvendes tilsætningsstoffer, der er nødvendige for fremstillingen af tobaksvarer. Dette inkluderer sukker. Forslaget gør ikke forskel på forskellige tobakssorter såsom Virginia, Burley og orientalsk tobak.

Vil det nye tobaksvaredirektiv intensivere kampen mod ulovlig handel?

Ja. Lovforslaget indeholder vidtgående foranstaltninger mod ulovlige tobaksvarer, som skal sikre, at der kun sælges produkter, der opfylder direktivets krav, i EU. Der indføres med direktivet et "tracking and tracing"-system til den lovlige forsyningskæde samt sikkerhedsfeatures, der skal lette håndhævelsen af reglerne og gøre det muligt for forbrugerne at opdage ulovlige produkter. Forslaget øger også bevidstheden blandt forbrugerne om, at ulovlige produkter sælges som led i organiseret kriminalitet. Der indrømmes en overgangsperiode på 5 år for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak.

Foreslår Kommissionen at forbyde fjernsalg på tværs af grænser?

Nej. Der er imidlertid tale om en problemstilling, som vi er nødt til at tage fat på, da man har kunnet konstatere, at produkter, der købes f.eks. via internettet, ofte ikke er forenelige med direktivets bestemmelser (dvs. om mærkning og ingredienser). Forslaget omfatter krav om, at detailhandlere, der ønsker at sælge tobaksvarer på tværs af grænser, skal underrette det EU-land, hvor de er etableret, og de lande, som de sælger tobaksvarer til, om deres aktiviteter, inden de første gang sælger de pågældende produkter. De skal også sikre, at tobaksvarerne ikke sælges til børn og unge.

Handler dette forslag om rygning på offentlige steder?

Nej. Europa-Kommissionen støtter indførelsen af røgfrie miljøer, men beføjelserne til at træffe beslutninger om dette spørgsmål ligger stadig hos EU-landene. På EU-plan behandles emnet kun i Rådets henstilling om røgfri miljøer fra 2009. I første halvdel af 2013 vil Kommissionen aflægge rapport om, hvordan EU-landene har efterkommet denne henstilling.

Hvordan vil forslaget påvirke EU-borgernes sundhed? Hvem gavner revisionen?

Alle borgere vil få glæde af den foreslåede revision, idet de vil få mere nøjagtige oplysninger om produkterne. Mulighederne for at gøre tobaksvarer "attraktive" vil blive begrænset, og dette vil virke dæmpende på unges tilbøjelighed til at indlede et tobaksforbrug. Folk, der allerede er tobaksbrugere, vil få gavn af de foranstaltninger, der foreslås i direktivet; de vil nemlig få bedre muligheder for at træffe velinformerede beslutninger om produkterne og for at stoppe, hvis de ønsker det, således at de opnår sundhedsmæssige fordele.

Regeringerne og samfundet som helhed vil drage fordel af en bedre folkesundhed, såsom flere sunde leveår. Ud over at være en værdi i sig selv - og af meget stor betydning for alle borgere - er en sund befolkning en forudsætning for produktivitet og velstand og en nøglefaktor for økonomisk vækst. EU's årlige sundhedsudgifter til behandling af sygdomme, der kan tilskrives rygning, anslås - med et konservativt skøn - til 25,3 mia. EUR. Dertil kommer, at samfundet mister 8,3 mia. EUR om året i form af produktivitetstab (herunder førtidspensionering og fravær) som følge af rygning. Byrden for regeringerne i forbindelse med gennemførelsen af internationale forpligtelser og regler vil blive mindsket, eftersom EU-landene vil kunne drage nytte af hinandens erfaringer.

Tobaksvarefabrikanterne vil drage fordel af klarere regler, et mere velfungerende indre marked og lige konkurrencevilkår. Med de nye regler tages der navnlig hensyn til de små og mellemstore virksomheders særlige behov.

Hvad er de næste skridt?

Lovforslaget vil blive sendt til Rådet og Europa-Parlamentet - de EU-institutioner, der skal vedtage bindende lovgivning. Går alt efter planen, vil det nye direktiv blive vedtaget senest i 2014 og træde i kraft i 2015-2016.

IP/12/1391

Bilag

Politikområde

Nuværende situation

Forslag

Anvendelsesområde

Røgfrie tobaks­varer (RTV)

Forbud mod tobak, der indtages oralt (undtagelse for Sverige). Alle RTV skal være forsynet med sundhedsadvarsler og være genstand for indberetning af oplysninger om ingredienser.

Forbud mod tobak, der indtages oralt (Sverige fortsat undtaget). Alle RTV skal være forsynet med sundhedsadvarsler på pakningens to mest synlige sider. Forbud mod RTV med kendetegnende aromaer (herunder tobak, der indtages oralt, i Sverige).

Nikotin­holdige produkter (NHP)

NHP er ikke omfattet af tobaksvaredirektivet (TVD). Forskellige regler i EU-landene, som for halvdelens vedkommende oplyser, at de betragter i det mindste nogle NHP som funktionslægemidler1.

NHP med et nikotinindhold over en vis tærskel er kun tilladt, hvis de er godkendt som lægemiddel. NHP under tærsklen skal være forsynet med sundhedsadvarsler.

Nye kategorier af tobaks­varer

Nye kategorier af tobaksvarer (typisk produkter, der opvarmes/ikke forbrændes, og som hævdes at have færre skadevirkninger), er omfattet af de generelle bestemmelser i TVD.

Fabrikanter skal orientere EU-landene, inden de markedsfører nye kategorier af tobaksvarer på EU-markedet. Rapport fra Kommissionen efter 5 år. Bestemmelserne i TVD finder anvendelse på nye kategorier af produkter, der markedsføres.

Plante‑/ur­tebaserede ryge­produkter

Plante-/urtebaserede rygeprodukter (f.eks. urtecigaretter) er ikke omfattet af TVD og er underlagt indbyrdes forskellige nationale regelsæt.

Plante-/urtebaserede cigaretter skal være forsynet med sundhedsadvarsler.

Emballering og mærkning

Sundheds­advarsler og meddelel­ser

Alle tobaksvarer undtagen RTV skal være forsynet med tekstadvarsler, der dækker 30-35 % af den ene side og 40-50 % plus kant af den anden side. EU-landene kan indføre kombinerede advarsler (billede + tekst) på bagsiden af emballagen2. Tjære-, nikotin- og kulilteindholdet vises på pakningen.

Obligatoriske kombinerede sundhedsadvarsler på 75 % af for- og bagsiden på pakninger til cigaretter og rulletobak. Angivelsen af tjære-, nikotin- og kulilteindhold afløses af informationsmeddelelse på siden af pakningen, der oplyser, at tobaksrøg indeholder over 70 kræftfremkaldende stoffer. Oplysninger om hjælp til rygestop og lignende tjenester på pakningen som en del af sundhedsadvarslen.

Salgs­frem­men­de og vild­ledende elementer

Forbud mod varebetegnelser, der giver indtryk af, at en tobaksvare er mindre skadelig end andre, f.eks. "light" eller "mild"3.

Forbud mod salgsfremmende og vildledende oplysninger (f.eks. angivelsen "naturlig" eller "økologisk”, henvisninger til aromaer og vildledende farver) på tobakspakningen eller på selve produktet. Tynde cigaretter (< 7,5 mm i diameter) betragtes som vildledende.

Pakningers form og størrelse

Ingen krav i det nuværende TVD, men 14 EU-lande kræver, at en cigaretpakke indeholder mindst 20 cigaretter4, og 4 lande kræver et indhold på mindst 19 cigaretter5, mens visse andre EU-lande opererer med diverse specifikke bestemmelser6. Nogle EU-lande har også krav vedrørende rulletobak7.

Cigaretpakker skal være kasseformede og indeholde mindst 20 cigaretter. Rulletobak må ikke sælges i punge med under 40 g tobak. Mininimumskrav til cigaretpakkers højde, bredde og dybde, som skal sikre, at sundhedsadvarsler er helt synlige.

Neutral indpakning

Ingen bestemmelser i det nuværende TVD, men anbefales i retningslinjerne til rammekonvention om tobakskontrol og drøftes i visse EU-lande8.

EU-landene kan indføre standardiseret emballage, forudsat at denne er forenelig med traktaten og meddeles i henhold til direktiv 98/34/EF.

In­gre­dienser

Indberet­ning

Obligatorisk at indberette indholdet af ingredienser, men ikke noget harmoniseret EU-indberetningsformat.

Fortsat obligatorisk indberetning, men nu i et fælles elektronisk format, der skal lette sammenholdelse og håndhævelse.

Tilsæt­nings­stoffer

Vanedannende og giftige tilsætningsstoffer skal indberettes. EU-landene forbyder og/eller tillader tilsætningsstoffer efter egen vurdering (negativ- og positivliste over tilsætningsstoffer)9.

Forbud mod cigaretter, rulletobak og RTV med kendetegnende aromaer. Forbud mod tilsætningsstoffer, der giver et vildledende indtryk (f.eks. vitaminer), og aromaer i tobaksvarers bestanddele (f.eks. filtre og papir). Forbud mod produkter med øget giftighed eller mere udtalte vanedannende egenskaber.

Salgsmetoder

Fjernsalg af tobak på tværs af grænser

EU-landene lovgiver selv; forbud mod internetsalg af tobaksvarer i 9 EU-lande10.

Detailhandlere, der ønsker at sælge tobaksvarer på tværs af grænser, skal meddele dette til oprindelses- og bestemmelseslandet af hensyn til håndhævelsesarbejdet. De skal desuden sørge for, at køberens alder kontrolleres i forbindelse med salget.

"Tracking and tracing"

Sporbar­hed

Tobaksvaren skal være mærket, således at fremstillingssted og ‑tidspunkt kan fastslås. Der skal vedtages tekniske regler efter udvalgsproceduren, men en sådan afgørelse er endnu ikke truffet.

Indførelse af fælles EU-følge- og sporingssystem ("tracking and tracing"). Tobaksvarer skal scannes, og varebevægelserne registreres, efterhånden som produkterne kommer videre i forsyningskæden (bortset fra detailledet). Overgangsperiode på 5 år for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak.

Sikker­heds­features

Ingen bestemmelser herom i det nuværende TVD.

Produkterne forsynes med sikkerhedsfeatures (f.eks. hologrammer eller andre mærker), så forbrugerne kan kontrollere deres ægthed. Overgangsperiode på 5 år for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE og SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO og UK. IE og HU fra 2013.

3 :

I FR er salgsfremmende elementer på pakningen forbudt.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO og ES.

5 :

DE, HU, NL og SE.

6 :

UK er minimumspakningsstørrelsen 10, IT kræver en pakningsstørrelse på 10 eller 20, og i LV og SI er det forbudt at sælge cigaretter stykvis.

7 :

FR, DE og IT.

8 :

BE, FI, FR og UK.

9 :

F.eks. positivlister i BE, FR, RO og UK, negativliste i LT, kombination i BG, CZ, DE, HU og SK og andre bestemmelser i FI, FR, ES, PL og SE. Forbud i BE mod ingredienser, der kan farve røgen blå, og forbud mod aromatiserede kapsler i DE.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV og SK.


Side Bar