Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Memo

Brusel, 19. prosince 2012

Otázky a odpovědi: návrh nového předpisu EU o tabákových výrobcích

Evropská komise dnes přijala zásadní návrh změn směrnice o tabákových výrobcích. Tento návrh spočívá v zásadním přepracování tohoto stávajícího právního předpisu EU a navrhuje nová a přísnější pravidla pro tabákové výrobky.

Čeho se týká stávající směrnice o tabákových výrobcích?

Stávající směrnice o tabákových výrobcích, která byla přijata v roce 2001 a nahradila původní směrnici z roku 1989, stanoví opatření týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Mezi tabákové výrobky patří cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, doutníky, doutníčky a rovněž různé formy tabáku, který neprodukuje kouř. Tato směrnice stanoví pro cigarety maximální hodnoty pro obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a výrobcům ukládá povinnost podávat zprávy o složkách, které používají. Zakazuje tabák pro orální užití a používání zavádějících výrazů jako „light“ (lehké), „mild“ (jemné) nebo „low tar“ (nízký obsah dehtu). Na tabákových výrobcích musí být uvedena sdělení se zdravotním varováním. Byla založena knihovna s takovými varováními ve formě obrázků, které doplňují textová varování, a tuto knihovnu využívá stále větší počet členských států.

Proč Komise směrnici o tabákových výrobcích přepracovala?

Hlavním cílem těchto změn je zlepšit fungování vnitřního trhu a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví. Od přijetí směrnice o tabákových výrobcích v roce 2001 došlo k určitému vývoji na trhu, ve vědecké oblasti a na mezinárodním poli. Například jsou nyní k dispozici nové důkazy o příchutích používaných v tabákových výrobcích a o účinnosti zdravotních varování. V některých oblastech se velmi liší právní předpisy v jednotlivých členských státech, které zaujaly různé regulační přístupy. Na trhu se objevily nové výrobky, jako elektronické cigarety, a některá stávající ustanovení směrnice již tedy nejsou aktuální. Cílem tohoto legislativního návrhu je učinit tabákové výrobky a konzumaci tabáku méně atraktivní, aby mladí lidé s kouřením vůbec nezačínali.

Kromě toho jsou EU a její členské státy smluvními stranami Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která vstoupila v platnost v únoru 2005 a obsahuje právní povinnost tuto úmluvu provést.

Kromě toho vyzývala Rada i Evropský parlament opakovaně k provedení přezkumu stávající směrnice.

Je tabák v EU a ve světě závažným zdravotním problémem?

Ano. Kouření zabíjí v Evropě každoročně téměř 700 000 lidí (počet obyvatel města o velikosti Frankfurtu), což z konzumace tabáku činí největší zdravotní riziko, jehož se lze vyvarovat. Miliony občanů EU trpí chorobami spojovanými s kouřením, včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a nemocí dýchacího ústrojí. Asi 50 % kuřáků umírá předčasně, průměrně o 14 let dříve, a kuřáci prožijí více let ve špatném zdravotním stavu. WHO odhaduje, že v celosvětovém měřítku zabíjí v současnosti konzumace tabáku každoročně téměř šest milionů osob. Toto číslo by v roce 2030 mohlo dosáhnout až osmi milionů, pokud k odvrácení tohoto hrozivého trendu nebudou podniknuty žádné kroky.

Komise je odhodlána provádět politiku důrazné kontroly tabáku, aby zajistila vysokou úroveň veřejného zdraví na vnitřním trhu EU. Jelikož tabák je vysoce návykový, je důležité odrazovat mladé lidi od začínání s konzumací tabáku. Až 70 % kuřáků začíná kouřit před dovršením 18 let a 94 % před dosažením 25 let.

Co je hlavním obsahem změn?

Návrh předpokládá zásadní změny stávající směrnice. Tyto změny se týkají zejména následujících oblastí a ustanovení:

  • Složky: bude zaveden harmonizovaný elektronický formát pro podávání zpráv o složkách a emisích. V návrhu se počítá se zákazem cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret (RYO) a tabákových výrobků, které neprodukují kouř, jež mají charakteristické příchutě, a se zákazem výrobků s přísadami, jež zvyšují jejich toxicitu a návykovost.

  • Označování a balení: všechna balení cigaret a RYO musí být označena kombinací obrázkového a textového zdravotního varování, které musí pokrývat 75 % přední a zadní strany balení, včetně informací o službách pro odvykání. Zakazují se propagační prvky. Jsou sjednoceny určité aspekty vzhledu balení a cigaret, např. velikost jednoho balíčku cigaret, aby se zajistila úplná viditelnost varování ve formě obrázků. Stávající informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého se nahrazují informačním sdělením na boční straně balíčku. Členské státy mají nadále možnost zavést v řádně odůvodněných případech jednotné balení.

  • Tabák, který neprodukuje kouř: zákaz tabákových výrobků pro orální užití (snus) zůstává zachován, kromě Švédska, které má výjimku na základě své smlouvy o přistoupení. Všechny tabákové výrobky, které neprodukují kouř, musí být označeny zdravotním varováním na obou stranách. Nové kategorie tabákových výrobků musí být v souladu se směrnicí a před uvedením na trh se u nich vyžaduje předchozí oznámení.

  • Rozšíření definice výrobku podle směrnice: výrobky obsahující nikotin (např. elektronické cigarety), jejichž obsah nikotinu je pod určitou hranicí, smí být uváděny na trh, ale musí nést zdravotní varování. Výrobky překračující tuto hranici jsou povoleny pouze tehdy, pokud jsou registrovány jako léčivé přípravky, např. náhradní nikotinové terapie (např. nikotinové náplasti). Rostlinné produkty určené ke kouření (např. rostlinné cigarety) musí být označeny zdravotním varováním.

  • Přeshraniční prodej na dálku: maloobchodníci vykonávající přeshraniční prodej na dálku musí své činnosti oznámit příslušným orgánům a musí zavést mechanismus ověřování věku.

  • Nezákonný obchod: plánuje se zavedení systému pro sledování a dohledávání a bezpečnostních prvků (např. hologramů).

Pro srovnání tohoto nového návrhu s původní směrnicí viz tabulka v příloze.

Jaká jsou pravidla pro dýmkový tabák, doutníky a doutníčky?

Směrnice o tabákových výrobcích se vztahuje na všechny tabákové výrobky. Dýmkový tabák, doutníky a doutníčky však nejsou v současnosti používány ve velkém rozsahu, pokud jde o začínání s konzumací tabáku. Pro tyto výrobky tento návrh tudíž stanoví mírnější pravidla, například nezavádí pro ně povinná zdravotní varování ve formě obrázků ani zákaz charakteristických příchutí. Tato výjimka bude zrušena, pokud dojde k podstatné změně okolností (pokud jde o objem prodeje nebo míru jejich rozšíření mezi mladými lidmi).

Budou balení cigaret v budoucnu vypadat jinak?

Ano. Návrh počítá s povinnými zdravotními varováními ve formě obrázků na přední i zadní straně balení, která budou pokrývat 75 % příslušné plochy. Na bočních stranách budou doplněna další zdravotní varování („kouření zabíjí – přestaňte nyní“, „tabákový kouř obsahuje více než 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu“ atd.), která budou pokrývat 50 % příslušné plochy. Pokud jde o celkovou plochu jednoho balení cigaret, znamená to, že zdravotní varování budou pokrývat méně než 60 % celkové plochy. Kromě toho budou muset výrobci cigaret splnit povinnosti týkající se sledování a dohledávání, bezpečnostních prvků a kolků. V případě běžných balení cigaret to znamená, že 30 % povrchu balení zůstane k dispozici pro obchodní označení, pokud se členský stát nerozhodne pro jednotné balení a svou volbu nezdůvodní.

Navrhuje Komise zachovat zákaz tabáku pro orální užití (včetně snusu)?

Ano. V EU je tabák pro orální užití (včetně snusu) zakázán od roku 1992. Výjimku má na základě své smlouvy o přistoupení Švédsko. Snus je návykový a má nepříznivé účinky na zdraví. Již před rokem 1992 začala řada členských států tento výrobek zakazovat vzhledem k jeho významnému potenciálu šíření a přitažlivosti pro mladé lidi. Během veřejné konzultace předcházející tomuto legislativnímu návrhu většina členských států myšlenku zákaz snusu zrušit zamítla. Snus by se mohl stát vstupní branou pro nové kuřáky, u nichž by se vyvinula závislost na tabáku/nikotinu, a dlouhodobí kuřáci by mohli začít používat oba výrobky (cigarety i snus). Rozhodnutí nezrušit tento zákaz je rovněž v souladu s doporučením švédského národního institutu pro veřejné zdraví.

Zakáže tento nový předpis příchutě (např. mentolovou) a jiné složky?

Tento návrh nezakáže specifické příchutě, ale zakáže tabákové výrobky, které mají tzv. charakteristickou příchuť, včetně mentolu. Konkrétně mentol lze používat v malých množstvích, ale nikoli ve velkém množství, tj. takovém, které tabákovému výrobku propůjčuje příchuť zřetelně odlišnou od příchuti tabáku. Při rozhodování o tom, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť, budou členským státům a Komisi pomáhat testovací panely. Přísady, které jsou pro výrobu tabákových výrobků nezbytné, je možné dále používat. Mezi ně patří i cukr. Tento návrh nečiní rozdíl mezi jednotlivými odrůdami tabáku, jako je Virginia, Burley nebo Oriental.

Zpřísní se na základě nové směrnice o tabákových výrobcích boj proti ilegálnímu obchodu?

Ano. Tento legislativní návrh obsahuje přísná opatření proti ilegálním tabákovým výrobkům, aby se zajistilo, že se v EU budou prodávat pouze výrobky, které jsou v souladu se směrnicí. Směrnice zavádí systém sledování a dohledávání pro legální dodavatelský řetězec a bezpečnostní prvky, které by měly zjednodušit prosazování práva a nabídnout spotřebitelům více možností, jak ilegální výrobky odhalit. Návrh také informuje spotřebitele o tom, že prodej ilegálních výrobků je organizovaný zločin. Tabákovým výrobkům jiným než cigarety a RYO bude uděleno přechodné období v délce pěti let.

Navrhuje Komise zákaz přeshraničních obchodů na dálku?

Ne. Tuto otázku je však třeba řešit, jelikož bylo zjištěno, že výrobky koupené například přes internet často nejsou v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici (např. s pravidly o označování a o složkách). Návrh předpokládá, že maloobchodní prodejci, kteří chtějí prodávat tabákové výrobky přes hranice, budou muset svou činnost před prvním prodejem oznámit členskému státu, ve kterém jsou usazeni, a členským státům, kterým tabákové výrobky prodávají. Také musí zaručit, že tabákové výrobky nebudou prodávány dětem a dospívajícím.

Týká se tento návrh kouření na veřejných místech?

Ne. Evropská komise sice podporuje zavedení nekuřáckého prostředí, ale rozhodnutí o této otázce zůstává v kompetenci členských států. Na úrovni EU se nekuřáckého prostředí týká pouze doporučení Rady o nekuřáckém prostředí z roku 2009. Komise vypracuje v první polovině roku 2013 zprávu o tom, jakým způsobem členské státy toto doporučení provádějí.

Jaký účinek bude mít tento návrh na zdraví občanů EU? Kdo bude mít z těchto změn prospěch?

Z plánovaných změn budou mít prospěch všichni občané, jelikož budou dostávat o těchto výrobcích přesnější informace. Mladí lidé budou odrazováni od začínání s konzumací tabáku, jelikož budou omezeny možnosti, jak tyto výrobky pro ně učinit „atraktivními“. Stávající konzumenti tabáku budou mít z opatření navrhovaných ve směrnici také prospěch, jelikož se budou moci rozhodovat na základě lepších informací o těchto výrobcích a o možnostech, jak s konzumací tabáku přestat, pokud budou chtít, což představuje přínos ze zdravotního hlediska.

Přínosem pro vlády a celou společnost bude zlepšení veřejného zdraví, například prodloužení střední délky života prožité ve zdraví. Kromě toho, že zdraví je hodnota sama o sobě a má pro všechny občany zásadní význam, je zdravá populace nutná pro produktivitu a prosperitu a je nejdůležitějším faktorem pro hospodářský růst. Každoroční veřejné výdaje EU na zdravotní péči – léčbu onemocnění přisuzovaných kouření – dosahují podle střídmých odhadů 25,3 miliardy EUR. Kromě toho společnost každý rok přijde o 8,3 miliardy EUR v důsledku ztráty produktivity (včetně předčasných odchodů do důchodu / úmrtí a absence v práci) v souvislosti s kouřením. Pro vlády se sníží zátěž spojená s prováděním mezinárodních závazků a předpisů, jelikož se členské státy budou moci navzájem poučit z vlastních zkušeností.

Výrobci tabákových výrobků budou mít prospěch z jasnějších pravidel, lepšího fungování vnitřního trhu a rovných podmínek. Tato nová pravidla zohledňují především specifické potřeby malých a středních podniků.

Další kroky

Tento legislativní návrh bude předán Radě a Evropskému parlamentu, tedy evropským orgánům odpovědným za přijímání závazných právních předpisů. V ideálním případě bude tato nová směrnice přijata nejpozději v roce 2014 a vstoupí v platnost v roce 2015–2016.

IP/12/1391

Příloha

Oblast politiky

Současná situace

Návrh

Oblast působnosti

Tabákové výrobky, které neprodukují kouř (Smokeless tobacco products, STP)

Tabák pro orální užití je zakázán (výjimka pro Švédsko). Všechny STP musí být označeny zdravotním varováním a podléhají povinnosti oznámení o složení.

Tabák pro orální užití je zakázán (výjimka pro Švédsko platí nadále). Všechny tabákové výrobky, které neprodukují kouř, musí být označeny zdravotním varováním na dvou nejviditelnějších površích balíčku. STP s charakteristickými příchutěmi jsou zakázány (i v případě tabáku pro orální užití ve Švédsku).

Výrobky obsahující nikotin (Nicotine containing products, NCP)

Směrnice o tabákových výrobcích se na NCP nevztahuje. Různá regulace v členských státech, asi polovina členských států oznámila, že přinejmenším některé NCP považují za léčivé přípravky na základě jejich funkce1.

NCP, jejichž obsah nikotinu je nad určitou hranicí, jsou povoleny pouze tehdy, pokud jsou schváleny jako léčivé přípravky. NCP, jejichž obsah nikotinu je pod touto hranicí, musí být označeny zdravotním varováním.

Nové kategorie tabákových výrobků

Na nové kategorie tabákových výrobků (běžně výrobky, které se jen zahřívají a nespalují a údajně jsou méně škodlivé) se vztahují obecná ustanovení směrnice.

Výrobci musí nové kategorie tabákových výrobků oznámit členským státům, než je uvedou na trh EU. Komise po pěti letech vypracuje zprávu. Ustanovení směrnice se použijí na nové kategorie výrobků uváděné na trh.

Rostlinné produkty určené ke kouření

Na rostlinné produkty určené ke kouření (např. rostlinné cigarety) se směrnice nevztahuje a spadají do působnosti různých vnitrostátních právních předpisů.

Rostlinné cigarety musí být označeny zdravotním varováním.

Balení a označování

Zdravotní varování a sdělení

U všech tabákových výrobků s výjimkou STP se požaduje, aby textová varování zaujímala 30–35 % plochy na jedné straně a 40–50 % plus okraj na druhé straně. Členské státy mohou zavést kombinovaná varování (obrázek + text) na zadní straně balení2. Na balení je uveden obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.

Požaduje se, aby povinná kombinovaná zdravotní varování zaujímala 75 % přední a zadní strany balení cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret. Informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého jsou nahrazeny informačním sdělením na boční straně balení o tom, že tabákový kouř obsahuje více než 70 látek způsobujících rakovinu. Na balení jsou uvedeny informace o službách pro odvykání kouření jako součást zdravotního varování.

Propagační a zavádějící prvky

Výrazy popisující výrobky, které naznačují, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné, např. „light“ (lehké) a „mild“ (jemné), jsou zakázány3.

Propagační a zavádějící prvky (jako „přírodní“, „organické“, odkazy na příchutě a zavádějící zbarvení) na baleních tabáku nebo na samotných výrobcích jsou zakázány. Tenké cigarety („slim“, o průměru < 7,5 mm) se považují za zavádějící.

Tvar a velikost balení

Ve stávající směrnici nejsou stanoveny žádné požadavky, ale 14 členských států požaduje minimální velikost balení 20 cigaret4 a 4 členské státy minimální velikost balení 19 cigaret5, navíc některé jiné členské státy mají specifická ustanovení6. Některé členské státy také zavedly požadavky na tabák pro ručně balené cigarety7.

Balení cigaret musí mít tvar krychle a obsahovat nejméně 20 cigaret. Tabák k ručnímu balení cigaret se nesmí prodávat ve váčcích o obsahu menším než 40 g. Minimální výška, šířka a hloubka jednoho balení cigaret pro zajištění úplné viditelnosti zdravotních varování.

Jednotné balení

Ve stávající směrnici žádná ustanovení, ale je doporučeno podle pokynů rámcové úmluvy o kontrole tabáku a v některých členských státech se o něm jedná8.

Členské státy mohou zavést standardizované balení, pokud je v souladu se Smlouvou a bylo oznámeno podle směrnice 98/34.

Složky

Podávání zpráv

Podávání zpráv je povinné, ale neexistuje žádný harmonizovaný formát pro podávání zpráv na úrovni EU.

Zůstává v platnosti povinné podávání zpráv, ale nyní bude ve společném elektronickém formátu, aby se zajistilo srovnání a rovněž prosazování práva.

Přísady

Návykové a toxické přísady musí být hlášeny. Členské státy zakazují a/nebo povolují přísady podle svého uvážení (negativní a pozitivní seznam přísad)9.

Cigarety, RYO a STP s charakteristickými příchutěmi jsou zakázány. Přísady, které vzbuzují zavádějící dojem (např. vitaminy), a příchutě ve složkách tabákových výrobků (např. ve filtrech nebo papírcích) jsou zakázány. Výrobky se zvýšenou toxicitou nebo návykovostí jsou zakázány.

Ustanovení o obchodu

Přeshraniční prodej tabáku na dálku

Regulace je v rukou členských států, devět z nich zakazuje internetový prodej tabáku10.

Maloobchodníci musí oznámit svůj úmysl prodávat tabákové výrobky přes hranice zemi původu i zemi určení, aby se zjednodušilo prosazování práva. Musí rovněž zajistit, že při prodeji je ověřen věk kupujícího.

Sledování a dohledávání

Sledovatelnost

Tabákové výrobky musí být označeny tak, aby bylo možné zjistit místo a datum výroby. Technická pravidla mají být přijata postupem projednávání ve výborech, ale takové rozhodnutí ještě nebylo přijato.

Zavádí se společný systém EU pro sledování a dohledávání. Tabákové výrobky musí být snímány a jejich pohyb v rámci dodavatelského řetězce (kromě maloobchodního) musí být zaznamenáván. Tabákovým výrobkům jiným než cigarety a RYO bude uděleno přechodné období v délce pěti let.

Bezpečnostní prvky

Ve stávající směrnici se s nimi nepočítalo.

Na výrobcích budou umístěny bezpečnostní prvky (např. hologramy), aby spotřebitelé mohli ověřit jejich pravost. Tabákovým výrobkům jiným než cigarety a RYO bude uděleno přechodné období v délce pěti let.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU od roku 2013.

3 :

FR zakazuje používání propagačních prvků na balení.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES.

5 :

DE, HU, NL, SE.

6 :

V UK je minimální velikost balení 10 cigaret, v IT 10 nebo 20, v LV a SI je zakázán prodej cigaret po jednom kusu.

7 :

FR, DE, IT.

8 :

BE, FI, FR, UK.

9 :

Např. pozitivní seznam v BE, FR, RO, UK, negativní seznam v LT, kombinace v BG, CZ, DE, HU, SK. Jiná ustanovení v FI, FR, ES, PL, SE. BE zakazuje složky, které mohou zbarvovat kouř na modro, DE zakazuje používání ochucených kapslí.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK.


Side Bar