Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 19 декември 2012 г.

Въпроси и отговори: Към ново законодателство на ЕС за тютюневите изделия

Днес Европейската комисия прие знаково предложение за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия. Предложението представлява значително изменение спрямо сега действащото законодателство на ЕС и съдържа нови и подсилени разпоредби относно тютюневите изделия.

Какво се регламентира със сегашната Директива за тютюневите изделия?

Приетата през 2001 г. Директива за тютюневите изделия замени първоначалната директива от 1989 г. и предвижда мерки относно производството, представянето и продажбата на тютюневите изделия. Тютюневи изделия са цигарите, тютюнът за ръчно свиване на цигари, тютюнът за лули, пурите, пуретите, както и различните форми на бездимния тютюн. В директивата е определено максимално допустимото съдържание на катран, никотин и въглероден оксид на цигарите, а производителите се задължават да съобщават съставките, които използват. Директивата налага забрана върху тютюневите изделия за орална употреба и върху използването на подвеждащи описания, като „лайт“, „майлд“ или „с ниско съдържание на катран“. Върху тютюневите изделия трябва да има предупреждения относно здравето. Разработен е набор от предупреждения под формата на снимки, който да допълва текстовите предупреждения и който се използва във все повече държави членки.

Защо Комисията преразглежда Директивата за тютюневите изделия?

Основната цел е да бъде подобрено действието на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на обществено здраве. От приемането на Директивата за тютюневите изделия през 2001 г. настъпиха някои важни промени на пазара, в науката и в международен план. Например налице са нови доказателства във връзка с използването на овкусители в тютюневите изделия и по отношение на ефективността на предупрежденията относно здравето. В някои области законодателствата на различните държави членки се различават съществено поради възприетите различни регулаторни подходи. На пазара се появиха нови изделия, като електронните цигари, а някои от разпоредбите на директивата загубиха актуалност. Целта на законодателното предложение е да направи по-малко привлекателни тютюневите изделия и употребата на тютюн и по този начин да намали стимулите, които подтикват младите хора към тютюнопушене.

Освен това ЕС и всички държави членки са страни по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, която влезе в сила през февруари 2005 г. и която обвързва страните със задължението за нейното прилагане.

На последно място, и Съветът, и Европейският парламент многократно са призовавали за преразглеждане на сегашната директива.

Основен здравен проблем ли е тютюнът в ЕС и по света?

Да. Всяка година тютюнопушенето убива почти 700 000 души в Европа (това се равнява на град с мащабите на Франкфурт). Така употребата на тютюн се оформя като най-голямата предотвратима опасност за здравето на човека. Милиони граждани на ЕС страдат от болести, свързани с пушенето, в т.ч. онкологични, сърдечносъдови и респираторни заболявания. Около 50 % от пушачите умират по-рано — средно с 14 години. При пушачите годините от живота в лошо здравословно състояние също са повече. По света употребата на тютюн всяка година убива близо шест милиона души, сочат данните на Световната здравна организация (СЗО). Ако не се предприемат мерки, които да доведат до обрат в тревожната тенденция, до 2030 г. тази цифра може да достигне осем милиона души.

Комисията е трайно ангажирана с провеждането на активна политика за контрол на тютюна с цел да се гарантира високо равнище на общественото здраве на вътрешния пазар на ЕС. Тъй като употребата на тютюн води до силно пристрастяване, особено важна е превенцията на тютюнопушенето сред младите хора. Общо 70 % от пушачите пропушват, преди да са навършили 18-годишна възраст, а 94 % —  преди 25-та си година.

Кои са основните моменти при преразглеждането на директивата?

В предложението са предвидени крупни промени спрямо сегашната директива. Засегнати са по-специално следните области и разпоредби:

  • Съставки: Ще бъде въведен хармонизиран електронен формат за уведомяване за съставките и емисиите. В предложението се предвижда забрана на цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия с характерен вкус, както и на изделията с добавки, които увеличават токсичността и опасността от пристрастяване.

  • Етикетиране и опаковка: Всяка опаковка цигари или тютюн за ръчно свиване на цигари трябва да бъде обозначена с комбинирано предупреждение относно здравето (снимка и текст), което да покрива 75 % от предната и задната страна на опаковката и да включва и информация за програми за отказване от тютюнопушене. Забраняват се рекламните елементи. В някои отношения се стандартизира външният вид на опаковката и на цигарите, например големината на пакета/кутията цигари с цел снимковите предупреждения да се виждат ясно. Сега предоставяната информация за катрана, никотина и въглеродния оксид се замества с общо предупреждение отстрани на опаковката. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да въвеждат опростена опаковка.

  • Бездимни тютюневи изделия: Забраната върху тютюневите изделия за орална употреба (т.нар. снус) остава, като изключение от нея съществува за Швеция, предвидено в нейния договор за присъединяване. Всички бездимни тютюневи изделия трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето и от двете страни. Новите категории тютюневи изделия трябва да отговарят на изискванията на директивата, като за тях е необходимо и предварително уведомление преди пускането им на пазара.

  • Разширяване на продуктовия обхват на директивата: Изделия със съдържание на никотин (напр. електронни цигари), което не надвишава определена граница, могат да бъдат пускани на пазара, но трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето. Изделия със съдържание на никотин над определената граница се допускат само ако са разрешени като лекарствени продукти, например за никотинозаместваща терапия (напр. никотинови лепенки). Растителните изделия за пушене (напр. растителни цигари) ще трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето.

  • Трансгранични продажби от разстояние: Търговците на дребно, които осъществяват трансгранични продажби от разстояние, трябва да информират компетентните органи за тази своя дейност и да въведат системи за проверка на възрастта на купувачите.

  • Незаконна търговия: Предвижда се въвеждането на система за следене и обратно проследяване и на защитни елементи (напр. холограми).

Сравнение между новото предложение и сега действащата директива можете да намерите в таблицата в приложението.

Какви са разпоредбите за тютюните за лули, пурите и пуретите?

Директивата за тютюневите изделия обхваща всички тютюневи изделия. В момента обаче тютюните за лули, пурите и пуретите не се употребяват в значителни количества като продукти, с които започва тютюнопушенето. Поради това в предложението за тези изделия не се предвиждат толкова строги разпоредби, напр. няма изискване за снимкови предупреждения относно здравето, нито забрана на характерния вкус. Предвиденото изключение ще бъде премахнато, ако настъпи съществена промяна в обстоятелствата (по отношение на обема на продажбите или разпространението на тези изделия сред младите хора).

Ще имат ли цигарите различни опаковки занапред?

Да. В предложението се предвиждат задължителни снимкови предупреждения върху лицевата и опаковата страна на опаковката, които обхващат поне 75 % от нея. Отстрани на опаковката ще има допълнителни предупреждения относно здравето („Пушенето убива — откажете се сега!“; „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак“, и др.), които ще покриват 50 % от страничната повърхност на опаковката. Това означава, че предупреждения относно здравето ще обхващат по-малко от 60 % от общата повърхност на опаковката. Производителите на цигари ще трябва да изпълняват също така задълженията си за следене и обратно проследяване на своята продукция и поставяне на защитни елементи и бандероли. Това означава, че при обикновените кутии/пакети цигари 30 % от опаковката ще останат на разположение за отличителните елементи на марката, освен ако дадената държава членка не избере опростената опаковка, след като мотивира решението си за това.

Съгласно предложението на Комисията остава ли забраната върху снуса (тютюна за орална употреба)?

Да. Тютюнът за орална употреба (вкл. снусът) е забранен в ЕС от 1992 г. Швеция се ползва от изключение съгласно договора си за присъединяване. Употребата на снус води до пристрастяване и има отрицателни последици за здравето. Още преди 1992 г. някои държави членки започнаха да въвеждат забрани върху това изделие, отчитайки значителния му потенциал за разрастване на консумацията и привлекателността му за младите хора. По време на обществената консултация, която предшестваше законодателното предложение, повечето държави членки отхвърлиха идеята да отпадне забраната върху снуса. Снусът би могъл да бъде пътят, по който новите пушачи се пристрастяват към тютюна/никотина, а пушачите със стаж биха могли да преминат към двойна употреба (и цигари, и снус). Решението да не бъде отменяна забраната съответства и на препоръките на Шведския национален институт по общественото здраве.

Ще забрани ли новият законодателен акт овкусителите, например ментола, и другите съставки?

В предложението не се предвижда забрана на конкретни овкусители, а забрана на тютюневите изделия с т.нар. „характерен вкус“, включително ментолов. Ментолът конкретно може да се използва в малки количества, но не и в големи, които придават на тютюневото изделие отличителен вкус, различен от тютюневия. Държавите членки и Комисията ще бъдат подпомагани от експертни комисии при вземане на решение дали едно тютюнево изделие има характерен вкус, или не. Добавките, необходими за производството на тютюневи изделия, могат да продължат да бъдат използвани. Една от тях е захарта. В предложението не се прави разграничение между сортовете тютюн, като „Вирджиния“, „Бърлей“ или ориенталските тютюни.

Ще засили ли новата Директива за тютюневите изделия борбата с незаконната търговия?

Да. В законодателното предложение се съдържат строги мерки срещу незаконните тютюневи изделия с цел да се гарантира, че в ЕС се продават само изделия, които отговарят на изискванията на директивата. С директивата се въвежда система за следене и обратно проследяване на продуктите в законната верига на доставки и защитни елементи, които следва да улеснят прилагането на законодателството и да дадат възможност на потребителите да разпознават незаконните продукти. Предложението повишава и съзнанието на потребителите, че незаконните продукти се разпространяват от мрежите на организираната престъпност. За тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, е предвиден петгодишен преходен период.

Съгласно предложението на Комисията има ли забрана върху трансграничните продажби от разстояние?

Не. Въпреки това по въпроса трябва да се работи, тъй като има данни, че изделията, закупени например по интернет, често не отговарят на разпоредбите на директивата (напр. по отношение на етикетирането и съставките). В предложението се предвижда търговците на дребно, които желаят да продават тютюневи изделия през граница, да уведомят компетентните органи за своята дейност, преди да реализират първите продажби в държавата членка, в която са установени, и в тези, в които възнамеряват да продават трансгранично тютюневи изделия. Те трябва да гарантират също така, че тютюневите изделия не се продават на деца и юноши.

Разглежда ли се пушенето на обществени места в предложението?

Не. Европейската комисия подкрепя въвеждането на среда без тютюнев дим, но решенията по този въпрос продължават да бъдат компетентност на държавите членки. На равнището на ЕС средата, свободна от тютюнев дим, се засяга единствено в Препоръката на Съвета за среда без тютюнев дим от 2009 г. През първата половина на 2013 г. Комисията ще докладва как държавите членки изпълняват препоръката.

По какъв начин предложението ще се отрази на здравето на гражданите на ЕС? За кого са ползите от преразглеждането на директивата?

Ползите от преразглеждането на директивата са за всички граждани, тъй като те ще получават по-точна информация за изделията. За младите хора ще има по-малко стимули да започват да употребяват тютюн, тъй като възможностите продуктите да бъдат представяни като „привлекателни“ ще бъдат ограничени. Полза от мерките, предлагани в директивата, ще има и за вече употребяващите тютюн, тъй като ще имат по-добри възможности да вземат информирани решения за изделията и за отказването от тютюна, ако решат да го направят, което от своя страна ще се отрази положително на тяхното здраве.

За правителствата и за обществото като цяло ще е налице по-добро обществено здраве, например повече години живот в добро здраве. Освен че е ценност само по себе си и е от огромно значение за всички граждани, здравето на населението е от основно значение за производителността и благосъстоянието и е ключов фактор за икономическия растеж. Годишно разходите на общественото здравеопазване в ЕС за лечение на заболявания, които са относими към тютюнопушенето, се оценяват на 25,3 млрд. евро (при консервативна оценка). Освен това годишно обществото губи 8,3 млрд. евро от пропусната производителност поради причини, свързани с тютюнопушенето (вкл. ранно пенсиониране, преждевременна смърт и отсъствия от работа). Тежестта, която поражда за правителствата изпълнението на международни ангажименти и актове, ще бъде намалена, тъй като държавите членки ще могат да се учат взаимно от опита си.

В полза на производителите на тютюневи изделия са по-ясните правила, по-доброто действие на вътрешния пазар и еднаквите за всички условия. Новите разпоредби са съобразени и със специфичните потребности на малките и средните предприятия.

Какви са следващите стъпки?

Законодателното предложение ще бъде предадено на Съвета и на Европейския парламент  компетентните европейски институции, които приемат правнообвързващи актове. В идеалния случай новата директива ще бъде приета не по-късно от 2014 г. и ще влезе в сила от 2015 — 2016 г.

IP/12/1391

Приложение

Област на политика

Настоящо положение

Предложение

Обхват

Бездимни тютюневи изделия

Забрана на тютюна за орална употреба (дерогация за Швеция). Всички бездимни тютюневи изделия трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето, а за съставките им се уведомява.

Забрана на тютюна за орална употреба (запазва се дерогацията за Швеция). Всички бездимни тютюневи изделия трябва да бъдат обозначени с предупредителни надписи върху двете най-видими страни на опаковката. Бездимните тютюневи изделия с характерен вкус са забранени (включително при тютюна за орална употреба в Швеция).

Изделия, съдържащи никотин (ИСН)

Директивата за тютюневите изделия (ДТИ) не обхваща ИСН. Различна уредба в държавите членки (ДЧ), като около половината от тях докладват, че считат поне някои ИСН за лекарствени продукти според тяхното предназначение1.

ИСН над определена граница на съдържание на никотин се допускат само ако са разрешени като лекарствени продукти. ИСН под този праг трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето.

Нови категории тютюневи изделия

Новите категории тютюневи изделия (обикновено изделия, които се подлагат на нагряване или които не претърпяват процес на горене и за които се твърди, че причиняват по-малко вреда) са обхванати от общите разпоредби на ДТИ.

Производителите трябва да уведомяват ДЧ преди пускането на пазара на ЕС на нови категории тютюневи изделия. Доклад на Комисията след 5 години. Разпоредбите на ДТИ се прилагат към новите категории тютюневи изделия, пуснати на пазара.

Растителни изделия за пушене

Растителните изделия за пушене (напр. растителните цигари) не са обхванати от ДТИ; за тях се прилагат различни национални законодателства.

Растителните цигари трябва да бъдат обозначени с предупреждения относно здравето.

Опаковка и етикетиране

Предупреждения и съобщения относно здравето

Изискват се текстови предупреждения, които обхващат 30-35 % от едната страна и 40 %-50 % плюс рамка от другата страна за всички тютюневи изделия с изключение на бездимните тютюневи изделия. Държавите членки могат да въвеждат комбинирани предупреждения (снимка + текст) на гърба на опаковката2. На опаковката е посочено съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид (КНВО).

Изискват се задължително комбинирани предупреждения относно здравето, които обхващат 75 % от лицевата и опаковата страна на опаковката на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари. Съдържанието на КНВО се замества с информационно съобщение отстрани на пакета/кутията, че тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак. Като част от предупреждението относно здравето се дава информация за програмите за отказване от тютюнопушене.

Рекламни и подвеждащи елементи

Описанията на продукти, които навеждат на мисълта, че едно тютюнево изделие е по-малко вредно от другите, като „лайт“ и „майлд“, са забранени3.

Рекламните и подвеждащите елементи (като „естествен“, „био“, споменаване на вкусове и подвеждащите цветове) върху опаковките на тютюневите изделия или върху самото изделие са забранени. Цигарите „слим“ (с диаметър < 7,5 mm) се считат за подвеждащи.

Форма и размер на пакета

В сегашната ДТИ няма изискване, но 14 ДЧ изискват минимален размер на кутията/пакета от 20 цигари4, а 4 — от 19 цигари5, като в някои други ДЧ6 има специфични разпоредби. Някои ДЧ имат и изисквания за тютюна за ръчно свиване на цигари7.

Пакетът/кутията цигари трябва да бъде с формата на правоъгълен паралелепипед и да съдържа поне 20 цигари. Тютюнът за ръчно свиване на цигари не може да се продава в опаковки под 40 g. Определят са минимална височина, широчина и дълбочина на опаковката цигари с цел да се гарантира видимостта на предупрежденията относно здравето.

Опростена опаковка

В сега действащата ДТИ няма разпоредба в това отношение, но тя се препоръчва в насоките на Рамковата конвенция за контрол на тютюна и е в процес на обсъждане в някои държави членки8.

ДЧ могат да въвеждат стандартизирана опаковка, при условие че тя е съвместима с договора и бъде нотифицирана съгласно Директива 98/34.

Съставки

Уведомяване

Уведомяването е задължително, но не съществува хармонизиран формат на ЕС за него.

Задължителното уведомяване се запазва, но в общ електронен формат, който да улеснява сравнението и прилагането на законодателството.

Добавки

За добавките, криещи опасност от пристрастяване, и за токсичните добавки трябва да се уведомява. ДЧ забраняват и/или разрешават по своя преценка добавките (негативен и позитивен списък на добавките)9.

Цигарите, тютюнът за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия с характерен вкус са забранени. Добавките, които създават подвеждащо впечатление (напр. витамини), и овкусителите в елементите на тютюневите изделия (напр. филтри, хартия) са забранени. Продуктите с повишена токсичност или опасност от пристрастяване са забранени.

Уредба на продажбите

Трансгранични продажби от разстояние

Уредбата им е оставена на държавите членки, 9 държави членки налагат забрана на продажбите на тютюн по интернет10.

С цел да се улесни прилагането на директивата търговците на дребно, които желаят да продават тютюневи изделия зад граница, трябва да уведомят за своята дейност и компетентните органи на държавата, в която са установени, и тези на държавите по местоназначение на продажбите. Те трябва да гарантират също така, че възрастта на купувача се проверява в момента на покупката.

Проследяване

Проследимост

Тютюневите изделия се маркират, за да може да бъде определено мястото и времето на производство. Техническите разпоредби се приемат по процедурата на комитетите, но такова решение още не е взето.

Въвежда се обща за ЕС система за следене и обратно проследяване. Тютюневите изделия трябва да бъдат сканирани и придвижването им по веригата на доставки (с изключение на продажбите на дребно) трябва да се документира. За тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, е предвиден петгодишен преходен период.

Защитни елементи

Не се предвиждат съгласно сегашната ДТИ.

Върху продуктите се поставят защитни елементи (напр. холограми или други маркировки), така че потребителите да могат да установяват тяхната автентичност. За тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, е предвиден петгодишен преходен период.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU от 2013 г.

3 :

Във Франция е забранено използването на рекламни елементи върху кутиите/пакетите.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES.

5 :

DE, HU, NL, SE.

6 :

В Обединеното кралство има минимален размер на кутията/пакета от 10 цигари, в Италия се изисква размер на кутията/пакета от 10 и 20 цигари, в Латвия и Словения е забранена продажбата на единични цигари.

7 :

FR; DE, IT.

8 :

BE, FI, FR, UK.

9 :

Напр. позитивни списъци в BE, FR, RO, UK, негативен списък в LT, комбинация от двата вида в BG, CZ, DE, HU, SK; други разпоредби във FI, FR, ES, PL, SE. В BE има забрана на съставките, които придават син цвят на дима, в DE има забрана за използването на капсули с овкусител.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK.


Side Bar