Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Брюксел, 5 декември 2011 г.

Комисар Джон Дали: Добра новина за потребителите! Сега те могат да бъдат сигурни, че здравните претенции за храните са точни

На днешното заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните държавите-членки подкрепиха представения от Европейската комисия проект на регламент за приемане на списък с допустимите за използване при храните здравни претенции.

Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви:

„Приветствам днешното важно решение. Потребителите имат право на точна и надеждна информация върху етикетите на храните, която да им помага да направят по-здравословен избор. По отношение на здравните претенции е от особено значение да се гарантира, че те отговарят на истината и са точни. След като бъде приета от Европейския парламент и от Съвета, тази мярка ще спомогне за осигуряването на високо равнище на защита на потребителите от страна на националните органи.“

Потребителите могат да разчитат, че няма да бъдат подвеждани от необосновани, преувеличени или неотговарящи на истината претенции. Допустимите претенции бяха подложени на подробна научна оценка и вече отразяват по-точно ползите за здравето. Икономическите оператори разполагат обаче с известна гъвкавост при формулирането на здравните претенции, така че да ги направят лесно разбираеми.

В заключение комисар Дали изтъкна: „Бих искал да напомня, че основна цел на регламента относно хранителните и здравните претенции е защитата на потребителите. Потребителите имат склонност да надценяват стойността на хранителни продукти с обявени здравни претенции. Вече разполагаме със средства, за да разчистим пазара от здравните претенции, които необосновано и подвеждащо обявяват дадени продукти за полезни за здравето.

Подвеждащите претенции представляват и нелоялна конкуренция, тъй като поставят в неравностойно положение мнозинството от операторите в хранително-вкусовата промишленост, които се опитват да осигурят на потребителите вярна информация, въз основа на която да направят информиран избор. Тази мярка ще допринесе за по-голяма яснота посредством хармонизирани правила в целия ЕС.“

Вж. още MEMO/11/868.


Side Bar