Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Bryssel den 30 november 2011

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) – Strategiskt innovationsprogram – Vanliga frågor

(IP/11/1479)

Vad är EIT?

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 på EU-kommissionens initiativ och är ett självständigt EU-organ för innovation i världsklass. Det sammanför högskolor, forskningscentrer och företag av hög kvalitet för att nå sitt mål genom det banbrytande konceptet med gränsöverskridande offentlig-privata partnerskap, s.k. kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper). EIT har sitt högkvarter i Budapest, medan KI-grupperna verkar på 16 orter i hela Europa från Barcelona till Stockholm. Hittills har tre KI-grupper grundats som ägnar sig åt hållbar energi (InnoEnergy KIC), klimatförändringar (Climate KIC) och informations- och kommunikationsteknik (ICT Labs).

Vad vill kommissionen med EIT?

Målet är att EIT ska fostra framtidens företagare och se till att den europeiska kunskapstriangeln (dvs. utbildning, forskning och innovation) håller världsklass. KI-grupperna inriktas på stora samhällsutmaningar, medan institutet driver på spridning och utnyttjande av ny teknik och forskning.

EIT och KI-grupperna är organiserade så att byråkratin hålls nere och så att de snabbt kan anpassa sig till nya, framväxande behov och effektivt ge resultat. Kommissionen vill att EIT ska bli ett föredöme inom regelförenkling.

Studenter, forskare och företagare står i centrum för innovationssatsningen. EIT:s verksamhet inom utbildning öppnar nya möjligheter för karriärutveckling och övergångar mellan forskning och näringsliv.

De första KI-grupperna har inte varit verksamma särskilt länge, men har redan visat sitt värde och sin slagkraft: på bara ett år har sex nya företag grundats och 50 till är på väg, medan omkring 700 mastersstuderande och doktorander har deltagit eller deltar i EIT-märkta kurser.

Till 2020 hoppas kommissionen att EIT har bidragit till att skapa omkring 600 nya företag och utbildat 25 000 studerande på grundnivå och 10 000 doktorander enligt nya kursplaner där vetenskap av högsta kvalitet kombineras med ett starkt företagstänkande.

Hur mycket pengar vill kommissionen anslå till EIT 2014–2020?

Sedan EIT grundades har det fått 309 miljoner euro från EU:s budget. Som en del av förslaget Horisont 2020 planerar kommissionen att kraftigt öka stödet till EIT med en budget på 2,8 miljarder euro1 2014–2020.

Budgeten ökas så att de första tre KI-grupperna kan befästa och utöka sin verksamhet, och så att sex nya KI-grupper kan grundas fram till 2018. De ska inriktas på sunt liv, råvaror och framtidens livsmedel (ska grundas 2014) samt rörlighet i städer, mervärdestillverkning och smarta, säkra samhällen (ska grundas 2018).

I genomsnitt bidrar EIT med omkring 25 % av en KI-grupps totala budget. Anslagen till varje enskild KI-grupp kan variera beroende på gruppens behov. Anslagen beror också på gruppens verksamhetsplan och på hur den utvecklas.

Hur får EIT pengar från andra källor?

Finansieringsmodellen för EIT bygger på medel från de partner deltar i KI-grupperna. EU står för 25 % av EIT:s och KI-gruppernas finansiering, medan resten främst kommer från KI-gruppernas deltagare själva.

Erfarenheterna hittills har visat att näringslivet gärna vill delta. KI-grupperna har också lyckats få tillskott från nationella och regionala offentliga medel. Exempelvis har den tyska regeringen beslutat att anslå 50 miljoner euro på fem år för att KI-gruppen ICT Labs ska förvalta utbildningsinitiativet "Software Campus".

Vad är EIT:s strategiska innovationsprogram?

Det strategiska innovationsprogrammet är kommissionens förslag till ram för EIT de nästkommande åren. Målet är att öka EIT:s genomslag i hela Europa.

Erfarenheterna av KI-grupperna i form av bl.a. bästa praxis ska spridas så att andra kan ta till sig dem. Kommissionen kommer att bygga upp system för att stärka kunskapsspridningen genom gästforskarplatser, alumninätverk och ett forum för de berörda parterna. De åtgärderna kompletteras av satsningar på att göra EIT:s förvaltning effektivare och ett nytt system för bedömning av EIT:s och KI-gruppernas resultat. På så sätt kan EIT jämföra sina resultat med sina egna mål och de ledande organisationerna i Europa och resten av världen.

Varför vill kommissionen minska antalet ledamöter i EIT:s styrelse?

Antalet styrelseledamöter minskas från 22 till 10. EIT:s affärsmässiga modell förutsätter effektivt, snabbt och fokuserat beslutsfattande. En mindre styrelse med ökad inriktning på strategisk vägledning är ett viktigt steg i den riktningen, vilket påpekades i den oberoende utvärdering som gjordes tidigare i år och dessutom har nämnts av styrelsen själv. En mindre styrelse leder till effektivare, kraftfullare beslutsfattande och så låga administrativa kostnader som möjligt.

Vad görs för att få EIT attraktivare för företag, särskilt små och medelstora?

Kommissionen vill bevara EIT:s flexibilitet och har föreslagit åtgärder för att banta ned beslutsfattandet och verkställandet. Ämnesområdena för nya KI-grupper har valts enligt deras potential för nya affärsmöjligheter.

Näringslivets deltagande i EIT och KI-grupperna är redan omfattande, och det ökar. Hittills omfattar KI-grupperna nära 200 partner, varav 75 (knappt 40 %) är företagsorganisationer. Exempelvis omfattar Climate KIC ett stort antal regionala småföretag. Näringslivet bidrar med omkring en tredjedel av budgeten för InnoEnergy som totalt uppgår till 290 miljoner euro. Näringslivet bidrar med 20 % till budgeten för ICT Labs.

Företag, stora som små, är särskilt attraherade av EIT:s affärsmässiga hållning till innovation och dess inriktning på flexibilitet och enklare, tydligare regler.

Hur valdes och avgränsades ämnesområdena för de sex nya KI-grupperna?

EIT:s styrelse lämnade ett utkast till strategiskt innovationsprogram till kommissionen i juni 2011, och det var utgångspunkten för val av de nya KI-gruppernas ämnesområden. Samtidigt utvecklades kriterier för en objektiv bedömning av innovationspotentialen i de föreslagna ämnesområdena. Kriterierna förankrades i innovationskretsar genom ett offentligt samråd.

Ämnesområdena är inriktade på samhällsutmaningar. De befintliga och nya KI-grupperna kommer att skapa innovation och ekonomisk potential och på så sätt bidra till målen för Horisont 2020 och Europa 2020 om sysselsättning och hållbar tillväxt.

Vad ska EIT göra inom Horisont 2020?

Inom Horisont 2020 ska EIT spela en viktig roll genom att sammanföra forskning, utbildning och innovation av hög kvalitet.

EIT ska bidra till målet att angripa samhällsutmaningar, som komplement till initiativ inom strategin. Det ska också bidra till målet om industriellt ledarskap och förutsättningar för ökad konkurrens genom att främja resultatinriktad forskning och sporra till grundande av innovativa småföretag med hög tillväxtpotential. Dessutom ska EIT bidra till målet om en vetenskaplig bas av hög kvalitet genom att uppmuntra till rörlighet mellan ämnesområden, branscher och länder.

Horisont 2020 tillhandahåller den förenkling och flexibilitet som krävs för att se till att EIT kan ta vara på sin innovationspotential, lyfta fram nya modeller och vara attraktivt för näringslivet. Det underlättar för EIT att ta vara på sin självständighet så att det kan svara snabbt på nya, framväxande behov.

1 :

3,2 miljarder euro om man räknar med den förväntade inflationen 2014–2020.


Side Bar