Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Bruselj, 30. novembra 2011

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) – pogosta vprašanja

(IP/11/1479)

Kaj je EIT?

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008 na pobudo Evropske komisije in je samostojni organ EU, ki spodbuja inovacije svetovnega razreda. Združuje odlične visokošolske izobraževalne ustanove, raziskovalna središča in podjetja, svoj cilj pa si prizadeva doseči s pionirsko zasnovo čezmejnih javno-zasebnih partnerstev, imenovanih skupnosti znanja in inovacij (SZI). Upravni sedež EIT je v Budimpešti, SZI pa delujejo v 16 različnih mestih po vsej Evropi, od Barcelone do Stockholma. Do zdaj so bile ustanovljene tri SZI, ki se osredotočajo na trajnostno energijo (SZI InnoEnergy), podnebne spremembe (SZI Climate) ter informacijsko in komunikacijsko družbo (SZI ICT Labs).

Kakšna je vizija Komisije za EIT?

Cilj EIT je ustvariti podjetnike prihodnosti in zagotoviti, da bo evropski „trikotnik znanja“ konkurenčen vodilnim v svetu. Njegove SZI so usmerjene v glavne družbene izzive, inštitut pa deluje kot pobudnik za pospeševanje in izkoriščanje novih tehnologij in raziskav.

EIT in njegove SZI so vzpostavljeni na način, ki zagotavlja čim manj birokracije in hitro prilagodljivost EIT in SZI novim ali nastajajočim potrebam, tako da lahko zagotovijo učinkovite rezultate. Komisija želi, da je EIT vzornik za poenostavitve.

Študenti, raziskovalci in podjetniki so v osrčju te pobude za inovacije. Njegova razsežnost izobraževanja ustvarja nove priložnosti za poklicni razvoj in poklicne poti med akademskim svetom in zasebnim sektorjem.

Njegove prve SZI delujejo sorazmerno malo časa, vendar so že pokazale svoj vpliv in vrednost. V samo enem letu je bilo ustanovljenih šest novih podjetij, 50 pa jih je še v fazi inkubacije. V študijske programe z znakom SZI se je vpisalo ali je vpisanih okrog 700 študentov magistrskega in doktorskega študija.

Komisija pričakuje, da bo EIT do leta 2020 spodbudil ustanovitev do 600 novih podjetij ter usposabljanje okrog 25 000 študentov in 10 000 doktorandov v novih izobraževalnih programih, s čimer bi združil odlično znanstveno bazo z močnim podjetništvom.

Kakšen obseg financiranja Komisija predlaga za EIT v obdobju 2014–2020?

EIT je od svoje ustanovitve prejel 309 milijonov evrov iz proračuna EU. Komisija kot del programa Obzorje 2020 predvideva znatno povečanje pomoči za EIT, in sicer sredstva v višini 2,8 milijarde evrov1 v obdobju 2014–2020.

Zvišanje sredstev bo omogočilo utrditev in razvoj prvih treh SZI ter pripravilo osnovo za ustanovitev šest novih SZI do leta 2018. Osredotočile se bodo na zdravo življenje, surovine, hrano za prihodnost (ustanovljene bodo leta 2014), mobilnost v mestih, proizvodnjo z dodano vrednostjo in pametne varne družbe (ustanovljene bodo leta 2018).

EIT v povprečju prispeva do 25 % celotnega proračuna SZI. Zneski, dodeljeni vsaki SZI, se lahko razlikujejo, saj ima vsaka drugačne proračunske zahteve. Končna dodelitev proračunskih sredstev je odvisna od specifičnega poslovnega načrta vsake SZI in njenega razvoja.

Kako bo EIT zagotovil financiranje iz drugih virov?

Model financiranja EIT gradi na prednostih in virih partnerjev, ki sodelujejo pri SZI. 25 % financiranja EIT in njegovih SZI zagotavlja Evropska unija, večji del preostalega zneska pa bodo zagotovili partnerji SZI.

Prve izkušnje kažejo visoko raven zavezanosti industrijskih partnerjev. SZI so prav tako dodatno financirane z nacionalnimi in regionalnimi javnimi sredstvi. Nemška vlada je na primer upravljanju pobude za izobraževanje „kampus za programsko opremo“ („Software Campus“) SZI ICT Labs dodelila 50 milijonov evrov za petletno obdobje.

Kaj je strateški inovacijski program EIT (SIP)?

To je predlog Komisije za okvirno strategijo EIT v prihajajočih letih. Cilj je bistveno povečati vpliv EIT po vsej Evropi.

SZI bodo delile izkušnje, ki vključujejo najboljšo prakso in pridobljeno znanje, tako da se bodo drugi lahko učili iz njih. Komisija bo vzpostavila sistem za okrepitev te izmenjave znanja s programi štipendij, mrežo študentov in forumom zainteresiranih strani. Ti ukrepi se bodo dopolnjevali s prizadevanji za povečanje učinkovitosti EIT in z vzpostavitvijo novega sistema spremljanja za ocenitev uspešnosti EIT in SZI. Sistem spremljanja bo EIT omogočil oceno svoje uspešnosti glede na lastne cilje in najboljše prakse na evropski in svetovni ravni.

Komisija predlaga zmanjšanje števila članov upravnega odbora EIT. Zakaj?

Število članov odbora se bo zmanjšalo z 22 na 10. Pristop EIT, usmerjen k podjetjem, zahteva učinkovito, hitro in osredotočeno sprejemanje odločitev. Upravni odbor, ki ima manj članov in je bolj osredotočen na strateško vodenje, je temeljni korak v to smer, kot je poudarjeno v neodvisnem zunanjem vrednotenju, ki je bilo izvedeno na začetku tega leta in ga je predlagal sam upravni odbor EIT. Odbor z manj člani bo privedel do učinkovitejšega in uspešnejšega sprejemanja odločitev, hkrati pa zagotavljal čim manjše upravne stroške.

S katerimi ukrepi bo EIT postal bolj privlačen za podjetja, zlasti MSP?

Komisija je hkrati z ohranjanjem nujne prilagodljivosti EIT predlagala ukrepe za racionalizacijo postopkov EIT za odločanje in izvajanje. Tematska področja za nove SZI so bila izbrana v skladu z njihovim potencialom za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Sodelovanje podjetij v EIT in njegovih SZI je že znatno in se še povečuje. SZI imajo trenutno okrog 200 partnerjev, od tega 75 (skoraj 40 %) poslovnih organizacij. V SZI Climate na primer sodeluje veliko število regionalnih MSP. Industrijski partnerji prispevajo približno tretjino proračuna SZI InnoEnergy, kar znaša 290 milijonov evrov. V primeru SZI ICT Labs je proračunski delež industrijskih partnerjev 20-odstoten.

Pristop EIT, usmerjen k podjetjem, ter njegov poudarek na prilagodljivosti in njegova prizadevanja za zagotovitev enostavnejših in jasnejših pravil zlasti privabljajo družbe, in sicer velike multinacionalke in MSP.

Kako so bila izbrana tematska področja za šest novih SZI? Kakšna merila so bila uporabljena za opredelitev njihovega področja uporabe?

Osnutek strateškega inovacijskega programa, ki ga je upravni odbor EIT predložil Komisiji junija 2011, je bil osnova za izbiro tematskih področij za nove SZI. Sočasno so bila oblikovana merila za zagotovitev objektivne ocene inovacijskega potenciala vsakega predlaganega prihodnjega tematskega področja. Ta merila so bila preverjena s širšo inovacijsko skupnostjo na podlagi javnega posvetovanja.

Tematska področja se osredotočajo na družbene izzive. Obstoječe in nove SZI bodo z zagotavljanjem inovacijskega in gospodarskega potenciala prispevale k ciljem programa Obzorje 2020 in strategije Evropa 2020 za delovna mesta in trajnostno rast.

Kakšna je vloga EIT v programu Obzorje 2020?

V okviru programa Obzorje 2020 bo EIT imel pomembno vlogo, in sicer z združevanjem odličnih raziskav, izobraževanja in inovacij.

EIT bo del cilja „reševanje družbenih izzivov“ in bo dopolnjeval druge pobude kot del obsežnejše strategije. Prav tako bo prispeval k „vodilnemu položaju industrije in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem raziskav, ki temeljijo na rezultatih, in spodbujanjem ustanavljanja inovativnih, potencialno hitro rastočih MSP. EIT nadalje prispeva k oblikovanju „odlične znanstvene baze“ s spodbujanjem mobilnosti med disciplinami, sektorji in državami.

Program Obzorje 2020 s potrebnim poenostavljanjem in prilagodljivostjo EIT omogoča, da lahko v celoti izkoristi svoj potencial za inovacije, predstavi nove pristope in privabi poslovno skupnost. EIT spodbuja, da v celoti izkoristi svojo samostojnost, tako da se lahko hitro odzove na nove ali nastajajoče potrebe.

1 :

3,2 milijarde evrov ob upoštevanju predvidene inflacije v obdobju 2014–2020.


Side Bar