Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Brusel 30. novembra 2011

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) – často kladené otázky

(IP/11/1479)

Čo je EIT?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol založený v roku 2008 z iniciatívy Európskej komisie a je autonómny orgán EÚ, ktorý stimuluje inovačnú činnosť na svetovej úrovni. Spája špičkové vysokoškolské inštitúcie, výskumné centrá a podniky a snaží sa dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom priekopníckej koncepcie cezhraničných verejno-súkromných partnerstiev známych ako znalostné a inovačné spoločenstvá tzv. ZIS. EIT má svoje administratívne sídlo (v Budapešti) a ZIS fungujú prostredníctvom 16 pobočiek rozmiestnených po celej Európe od Barcelony po Štokholm. Doteraz boli vytvorené tri ZIS so zameraním na udržateľné energie (ZIS InoEnergie), zmenu klímy (Klimatické ZIS) a na informačnú a komunikačnú spoločnosť (ZIS IKTLab).

Aká je vízia Komisie pre EIT?

Účelom EIT je vytvoriť podnikateľov budúcnosti a zabezpečiť, aby bol európsky „znalostný trojuholník“ najlepším na svete. Jeho ZIS sa zameriavajú na hlavné spoločenské výzvy a inštitút funguje ako katalyzátor zavádzania a využívania nových technológií a výskumu.

EIT a jeho ZIS sú vytvorené tak, aby sa zabezpečila minimálna byrokracia a boli dostatočne pružné na rýchle prispôsobenie sa novým a vznikajúcim potrebám s cieľom dosiahnuť efektívne výsledky. Komisia chce, aby EIT bol vzorom zjednodušenia.

Študenti, výskumní pracovníci a podnikatelia sú stredobodom jeho snáh o inováciu. Jeho vzdelávací rozmer vytvára nové príležitosti na rozvoj kariéry a prepojenie medzi akademickou pôdou a súkromným sektorom.

Jeho prvé ZIS pôsobia relatívne krátko, ale už sa ukázal ich vplyv a význam: len za rok sa už založilo šesť začínajúcich firiem a založenie 50 ďalších sa pripravuje, približne 700 študentov vysokoškolského štúdia druhého stupňa a doktorandského štúdia je v súčasnosti zapísaných v kurzoch so značkou ZIS.

Komisia do roku 2020 očakáva, že EIT podnieti založenie až 600 začínajúcich firiem a odbornú prípravu približne 25 000 študentov a 10 000 doktorandov v nových študijných programoch spájajúcich špičkovú vedu s výraznou podnikateľskou zložkou.

Akú výšku finančných prostriedkov navrhuje Komisia pre EIT na obdobie 2014 – 2020?

EIT od svojho založenia získal z rozpočtu EÚ 309 mil. EUR. Komisia v rámci svojho návrhu programu Horizont 2020 plánuje výrazne zintenzívnenie svojej podpory EIT s rozpočtom 2,8 mld. EUR1 na obdobie 2014 – 2020.

Účelom zvýšenia rozpočtu je umožniť prvým trom ZIS konsolidáciu a ďalší rozvoj a otvoriť cestu založeniu šiestim novým ZIS do roku 2018. Nové ZIS by sa zamerali na: zdravý životný štýl, suroviny a potraviny budúcnosti (založí sa do roku 2014), mobilita v meste, výroba s pridanou hodnotou a inteligentné bezpečné spoločnosti (založí sa do roku 2018).

V priemere EIT prispieva až do výšky 25 % celkového rozpočtu ZIS. Sumy zaslané každej ZIS sa môžu líšiť, keďže rozpočtové potreby každej z nich sa odlišujú. Definitívne pridelenie finančných prostriedkov závisí od osobitných podnikateľských plánov každej ZIS a jej rozvoja.

Akým spôsobom si EIT zabezpečí financovanie z iných zdrojov?

Model financovania EIT stavia na silných stránkach a zdrojoch partnerov zapojených do ZIS. 25 % financovania EIT a jeho ZIS poskytuje Európska únia. Zvyšok bude väčšinou pochádzať od samotných partnerov ZIS.

Počiatočné skúsenosti poukazujú na vysoký stupeň zaangažovanosti priemyselných partnerov. ZIS si tiež boli schopné zabezpečiť dodatočné financovanie z vnútroštátnych a regionálnych verejných prostriedkov. Napríklad nemecká vláda sa rozhodla prideliť 50 mil. EUR počas piatich rokov riadeniu vzdelávacej iniciatívy ZIS IKTLab „Software Campus“.

Čo je to strategický inovačný program (SIA) EIT?

Ide o Komisiou navrhovanú rámcovú stratégiu EIT na nasledujúce roky. Cieľom je výrazne posilniť vplyv EIT v celej Európe.

ZIS poskytnú svoje skúsenosti, či už ide o najlepšie postupy alebo získané poznatky, aby sa z nich poučili aj ostatní. Komisia zavedie systémy na podporu tohto spoločného využívania prostredníctvom systémov štipendií, siete absolventov a fóra zainteresovaných strán. Tieto opatrenia by sa doplnili snahou o účinnejšiu správu EIT a zavedením nového monitorovacieho systému posudzovania výsledkov EIT a ZIS. Monitorovací systém umožní EIT porovnať svoje výsledky so svojimi cieľmi a najlepšími postupmi na európskej a svetovej úrovni.

Komisia navrhuje znížiť počet členov riadiacej rady EIT. Prečo?

Počet členov rady sa zníži z 22 na 10. Podnikateľsky orientovaný prístup EIT si vyžaduje efektívne, rýchle a cielené prijímanie rozhodnutí. Zredukovaná riadiaca rada s výraznejším zameraním na strategické vedenie je základným krokom v tomto smere, ako sa zdôrazňuje v nezávislom externom hodnotení vykonanom tento rok a ako bolo tiež navrhnuté samotnou riadiacou radou EIT. Zredukovaná rada bude viesť k účinnejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu, pričom administratívne náklady sa znížia na minimum.

Čo sa robí preto, aby bol EIT atraktívnejší pre podniky, najmä pre MSP?

Komisia sa snaží zachovať potrebnú pružnosť EIT, navrhla však opatrenia na zefektívnenie postupov rozhodovania a vykonávania EIT. Témy nových ZIS boli vybraté na základe ich potenciálu na vytvorenie nových príležitostí na podnikanie.

Zapojenie podnikov do EIT a jeho ZIS je už teraz významné a stále sa zvyšuje. K dnešnému dátumu ZIS zahŕňajú takmer 200 partnerov, z ktorých 75 (takmer 40 %) sú podnikové organizácie. Klimatické ZIS napríklad zahŕňa veľký počet regionálnych MSP. Priemyselní partneri prispievajú približne tretinou do rozpočtu ZIS InoEnergie, ktorý celkovo predstavuje 290 mil. EUR. Podiel priemyselných partnerov na rozpočte ZIS IKTLab predstavuje 20 %.

Spoločnosti – veľké nadnárodné a MSP – osobitne priťahuje podnikateľsky orientovaný prístup k inovácii zo strany EIT, ako aj jeho zameranie na pružnosť a snaha zabezpečiť jednoduchšie a jasnejšie pravidlá.

Akým spôsobom boli vybraté témy šiestich nových ZIS? Aké kritériá boli použité na vymedzenie ich rozsahu pôsobnosti?

Základom výberu tém nových ZIS bol návrh strategického inovačného programu predložený Komisii riadiacou radou EIT v júni 2011. Súčasne sa vypracovali kritériá, aby sa zaistilo objektívne posúdenie inovačného potenciálu ponúkaného každou z navrhnutých budúcich tém. Tieto kritériá boli posúdené v spolupráci s inovačnou komunitou prostredníctvom verejných konzultácií.

Témy sa zameriavajú na spoločenské výzvy. Zabezpečením inovácie a hospodárskeho potenciálu existujúce a nové ZIS prispejú k cieľom programu Horizont 2020 a programu pre zamestnanosť a udržateľný rast stratégie Európa 2020.

Aká je úloha EIT v rámci programu Horizont 2020?

V rámci programu Horizont 2020 bude mať EIT dôležitú úlohu spájať špičkový výskum, vzdelávanie a inovácie.

EIT bude súčasťou cieľa „riešenie spoločenských výziev“, pričom bude dopĺňať iné iniciatívy ako súčasť širšej stratégie. Prispeje aj k vytvoreniu „vedúceho postavenia v oblasti priemyslu a súťažných rámcov“ prostredníctvom stimulácie výskumu na základe výsledkov a posilnenia zakladania inovatívnych MSP s potenciálom vysokého rastu. EIT okrem toho prispeje k vytvoreniu „vynikajúcej vedeckej bázy“ posilnením mobility vo všetkých disciplínach, sektoroch a krajinách.

Program Horizont 2020 poskytuje potrebné zjednodušenie a pružnosť s cieľom zabezpečiť, aby EIT mohlo úplne využiť svoj inovačný potenciál, predviesť nové prístupy a pritiahnuť podnikateľskú komunitu. Podporuje EIT, aby svoju autonómnosť využíval naplno, aby mohol rýchlo reagovať na nové alebo vznikajúce potreby.

1 :

3,2 mld. EUR, ak sa zoberie do úvahy odhad inflácie na obdobie 2014 – 2020.


Side Bar