Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Bruxelles, 30 noiembrie 2011

Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) – întrebări frecvente

(IP/11/1479)

Ce este EIT?

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 la inițiativa Comisiei Europene și este un organ independent al UE care stimulează inovarea de talie mondială. Acesta reunește instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi de excelență și urmărește să‑și atingă obiectivele prin intermediul conceptului de pionierat al parteneriatelor public-private transfrontaliere, cunoscute sub denumirea de comunități de cunoaștere și inovare (CCI‑uri). EIT are un sediu administrativ (la Budapesta), iar CCI-urile funcționează în 16 localități din întreaga Europă, de la Barcelona la Stockholm. Până în prezent, au fost create trei CCI‑uri, axate pe energia durabilă (KIC InnoEnergy), pe schimbările climatice (Climate‑KIC) și pe societatea informației și comunicațiilor (EIT ICT Labs).

Care este viziunea Comisiei referitoare la EIT?

Obiectivul EIT este de a crea antreprenorii de mâine și de a se asigura că „triunghiul cunoașterii” din Europa se situează la cel mai înalt nivel mondial. CCI‑urile se concentrează pe provocările societale majore, iar institutul acționează ca un catalizator pentru adoptarea și exploatarea noilor tehnologii și cercetări.

EIT și a CCI-urile sale sunt înființate astfel încât să se asigure că nivelul de birocrație este păstrat la minimum și că acestea au flexibilitatea de a se adapta rapid la necesități noi sau emergente, astfel încât să poată obține rezultate eficiente. Comisia dorește ca EIT să fie un model de simplificare.

În centrul motorului său de inovare se află studenții, cercetătorii și antreprenorii. Dimensiunea educației creează noi oportunități de dezvoltare a carierei și stabilește punți între mediul academic și sectorul privat.

Primele CCI‑uri au funcționat o perioadă relativ scurtă, însă ele și‑au demonstrat deja impactul și valoarea: într‑un singur an, au fost create șase întreprinderi noi, încă 50 fiind în curs de înființare; aproximativ 700 de studenți la masterat și la doctorat au absolvit sau sunt în prezent înscriși la cursuri specifice CCI.

Până în 2020, Comisia se așteaptă ca EIT să reprezinte un stimulent pentru înființarea de până la 600 de întreprinderi noi și pentru formarea a aproximativ 25 000 de studenți și a 10 000 de doctoranzi în cadrul unor noi programe de învățământ care să combine excelența în știință cu o puternică componentă antreprenorială.

Care este finanțarea propusă de Comisie pentru EIT în perioada 2014-2020?

EIT a primit 309 milioane EUR de la bugetul UE de la lansarea sa. Ca parte a propunerii sale Orizont 2020, Comisia preconizează o creștere semnificativă a sprijinului său pentru EIT, cu un buget de 2,8 miliarde EUR1 în perioada 2014-2020.

Bugetul este mărit cu scopul de a permite consolidarea și dezvoltarea primelor trei CCI‑uri, precum și pentru a pregăti terenul pentru crearea de șase noi CCI‑uri până în 2018. Acestea s-ar concentra pe: un stil de viață sănătos, materii prime, alimente pentru viitor (care urmează să fie creat în 2014); mobilitate urbană, producția cu valoare adăugată, precum și societăți sigure și inteligente (care urmează să fie creat în 2018).

În medie, EIT contribuie cu până la 25 % din bugetul global al unei CCI. Suma distribuită în fiecărei CCI poate varia, deoarece nevoile bugetare ale fiecărei CCI diferă. Alocarea finală a bugetului depinde de planurile de afaceri specifice ale fiecărei CCI și de dezvoltarea acesteia.

Cum va asigura EIT finanțarea din alte surse?

Modelul de finanțare al EIT se bazează pe punctele forte și resursele partenerilor implicați în cadrul CCI. 25 % din finanțarea EIT și a CCI‑urilor sale este acordată de Uniunea Europeană; restul va proveni în cea mai mare parte chiar de la partenerii CCI‑urilor.

Experiența inițială a demonstrat un nivel înalt de angajament din partea partenerilor industriali. De asemenea, CCI‑urile au reușit să primească finanțare suplimentară din fondurile publice naționale și regionale. Guvernul german, de exemplu, a decis să aloce 50 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani pentru gestionarea inițiativei educaționale „Software Campus” de către EIT ICT Labs.

Ce este agenda strategică de inovare (ASI) a EIT?

Aceasta reprezintă strategia cadru propusă de Comisie pentru EIT în anii următori. Obiectivul este de a crește semnificativ impactul EIT în întreaga Europă.

Experiențele CCI-urilor – privind atât cele mai bune practici, cât și lecțiile învățate – vor fi împărtășite, astfel încât și alții să poată profita de acestea. Comisia va institui sisteme de încurajare a acestor schimburi de cunoștințe prin programe de burse, o rețea de absolvenți și un forum al părților interesate. Aceste măsuri ar putea fi completate prin eforturi de eficientizare a guvernanței EIT și prin introducerea unui nou sistem de monitorizare pentru a evalua performanțele EIT și ale CCI-urilor. Sistemul de monitorizare va permite EIT să‑și evalueze performanțele în comparație cu propriile obiective și cele mai bune practici la nivel european și mondial.

Comisia propune reducerea numărului de membri din consiliul de conducere al EIT. De ce?

Numărul membrilor consiliului va fi redus de la 22 la 10. Abordarea EIT orientată către întreprinderi necesită o luare a deciziilor eficientă, rapidă și țintită. Un consiliu de conducere redus cu un accent mai puternic pe orientări strategice reprezintă o măsură fundamentală în această direcție, astfel cum se subliniază în evaluarea externă independentă efectuată la începutul acestui an, ea fiind, de asemenea, propusă chiar de către consiliul de conducere al EIT. Un consiliu redus va conduce la un proces de luare a deciziilor mai eficient, menținând în același timp cheltuielile administrative la un nivel minim.

Ce se face pentru ca EIT să devină mai atractiv pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri?

Păstrând flexibilitatea necesară EIT, Comisia a propus măsuri de raționalizare a procedurilor de luare a deciziilor și de punere în aplicare ale EIT. Tematica noilor CCI‑uri a fost selectată în funcție de potențialul lor de a crea noi oportunități de afaceri.

Implicarea întreprinderilor în EIT și CCI-urile acestuia este deja semnificativă și se află în creștere. Până în prezent, CCI-urile implică aproape 200 de parteneri, din care 75 (aproape 40 %) sunt organizații de afaceri. Climate-KIC, de exemplu, implică un număr mare de IMM-uri regionale. Partenerii industriali contribuie cu aproximativ o treime din bugetul KIC InnoEnergy, care se ridică la 290 de milioane EUR. În cazul EIT ICT Labs, cota bugetară provenită de la partenerii industriali este de 20 %.

Întreprinderile – atât marile întreprinderi multinaționale, cât și IMM‑urile – sunt în special atrase de abordarea EIT referitoare la inovare orientată către întreprinderi, precum și de accentul acestuia pe flexibilitate și eforturile de a asigura reguli mai simple și mai clare.

Cum au fost selectate cele șase noi teme pentru CCI‑uri? Ce criterii au fost folosite pentru a defini domeniul de aplicare al acestora?

Proiectul de agendă strategică de inovare transmis Comisiei de către consiliul de conducere al EIT în iunie 2011 a reprezentat baza pentru selecția temelor noilor CCI‑uri. În paralel, au fost elaborate criterii pentru a asigura o evaluare obiectivă a potențialului de inovare oferit de fiecare temă viitoare propusă. Aceste criterii au fost evaluate împreună cu restul comunității de inovare prin intermediul unei consultări publice.

Temele se axează pe provocările societale. Asigurând inovare și potențial economic, CCI‑urile existente și cele noi vor contribui la obiectivele stabilite de programul Orizont 2020 și de agenda Europa 2020 pentru locuri de muncă și creștere durabilă.

Care este rolul EIT în cadrul programului Orizont 2020?

În cadrul programului Orizont 2020, EIT va juca un rol important prin combinarea cercetării, educației și inovării de excelență.

EIT va face parte din obiectivul „abordarea provocărilor societale”, completând alte inițiative, ca parte dintr‑o strategie mai largă. Aceasta va contribui, de asemenea, la obiectivul „crearea unei poziții de lider în sectorul industrial și a unor cadre de competitivitate” prin stimularea cercetării orientate pe rezultate și încurajarea creării de IMM-uri inovatoare cu potențial creștere ridicată. EIT va contribui în continuare la crearea unei „baze științifice de excelență” prin încurajarea mobilității între discipline, sectoare și țări.

Programul Orizont 2020 prevede simplificarea și flexibilitatea necesară pentru a se asigura că EIT poate să își exploateze pe deplin potențialul de inovare, să prezinte noi abordări și să atragă comunitatea de afaceri. Acesta încurajează EIT să își utilizeze pe deplin autonomia, astfel încât să poată răspunde rapid la necesitățile noi sau emergente.

1 :

3,2 miliarde EUR ținând cont de inflația estimată pentru perioada 2014-2020


Side Bar