Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Bruksela, dnia 30 listopada 2011 r.

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – najczęściej zadawane pytania

(IP/11/1479)

Czym jest EIT?

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) utworzono w 2008 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest on autonomicznym organem UE stymulującym innowacje na poziomie światowym. Skupia on doskonałej jakości instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, zmierzając do osiągnięcie postawionych mu celów poprzez pionierskie koncepcje transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI). Siedziba administracyjna EIT mieści się w Budapeszcie, ale WWiI działają w 16 ośrodkach w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm. Jak dotąd powstały trzy WWiI zajmujące się tematyką zrównoważonej energii (InnoEnergy KIC), zmiany klimatu (Climate KIC) oraz społeczeństwa informacyjno-komunikacyjnego (ICT Labs).

Jaką wizję dla EIT ma Komisja?

Celem EIT jest stworzenie przedsiębiorców przyszłości i zadbanie o to, by europejski „trójkąt wiedzy” mógł równać się ze światową czołówką. WWiI koncentrują się na głównych wyzwaniach społecznych, zaś EIT pełni rolę katalizatora dla wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii oraz badań naukowych.

EIT i WWiI zorganizowane są tak, by do minimum ograniczyć biurokrację, a zarazem dać im możliwość szybkiego dostosowania się do nowych lub powstających potrzeb. Dzięki temu mogą one efektywnie działać Komisja pragnie, aby EIT był wzorem dla uproszczeń.

Główną siłą napędową innowacji EIT są studenci, badacze i przedsiębiorcy. Wymiar edukacyjny instytutu stwarza nowe możliwości rozwoju kariery, które podążać mogą ścieżkami biegnącymi na styku świata akademickiego i sektora prywatnego.

Pierwsze WWiI rozpoczęły swoją działalność stosunkowo niedawno, ale ich wartość i wpływ są już widoczne. W przeciągu zaledwie roku utworzono sześć przedsiębiorstw, a następnych 50 jest w przygotowaniu. Na firmowane przez WWiI kursy w ramach studiów magisterskich i doktoranckich przyjęto około 700 osób.

Komisja oczekuje, że do 2020 r. EIT przyczyni się do stworzenia około 600 do 600 nowych przedsiębiorstw i objęcia około 25 tys. studentów i 10 tys. doktorantów szkoleniami w ramach nowych programów nauczania, które łączyć będą w sobie badania naukowe doskonałej jakości i silny element przedsiębiorczości.

Ile środków proponuje Komisja dla EIT na lata 2014–2020?

Od chwili uruchomienia EIT otrzymał z budżetu UE 309 mln EUR. W ramach proponowanego programu „Horyzont 2020” Komisja przewiduje znaczne zwiększenie wsparcia dla EIT, a mianowicie budżet w wysokości 2,8 mld1 EUR w latach 2014–2020.

Budżet zwiększono, by umożliwić pierwszym trzem WWiI konsolidację i rozwój oraz by utorować drogę dla utworzenia sześciu nowych WWiI do 2018 r. Koncentrowałyby się one na następujących dziedzinach: zdrowy styl życia, surowce, żywność na przyszłość (planowane powstanie w 2014 r.); mobilność w miastach, produkcja oferująca wartość dodaną oraz inteligentne i bezpieczne społeczeństwa (planowane powstanie w 2018 r.).

Średni wkład EIT do ogólnego budżetu WWiI wynosi do 25%. Kwoty kierowane do poszczególnych WWiI mogą być różne, ponieważ różne są też potrzeby budżetowe każdej ze wspólnot. Ostateczny przydział środków zależy od konkretnych planów biznesowych danej WWiI i od jej rozwoju.

W jaki sposób EIT zapewni finansowanie z innych źródeł?

Model finansowania EIT opiera się na mocnych stronach i zasobach partnerów zaangażowanych w WWiI. Unia Europejska zapewnia 25% środków EIT i podległych mu WWiI. Pozostała część będzie w większości pochodzić od partnerów WWiI.

Doświadczenia związane z początkowym okresem pokazały bardzo wysoki poziom zaangażowania partnerów przemysłowych. WWiI udało się również uzyskać dodatkowe fundusze z krajowych i regionalnych środków publicznych. Rząd niemiecki postanowił na przykład przeznaczyć 50 mln EUR na okres pięciu lat, na zarządzanie inicjatywą edukacyjną „Software Campus” przez WWiI ICT Labs.

Strategiczny plan innowacji EIT (SPI) – co to jest?

Jest to proponowana przez Komisję strategia ramowa dla EIT na nadchodzące lata. Celem tej strategii jest znaczne zwiększenie wpływu EIT w całej Europie.

Upowszechnione zostaną doświadczenia zdobyte przez WWiI – zarówno najlepsze praktyki, jak i wnioski wyciągnięte z popełnionych błędów – tak aby mogły one stanowić przedmiot rozważań dla innych podmiotów. Aby pobudzić tę wymianę wiedzy, Komisja stworzy systemy w formie programów stypendialnych, sieci absolwentów i forum zainteresowanych stron. Powyższym środkom towarzyszyć będą starania mające na celu usprawnienie zarządzania EIT oraz – poprzez stworzenie nowego systemu monitorowania – ocenę wyników działalności EIT i WWiI. System monitorowania umożliwi EIT porównanie jego wyników na podstawie jego własnych celów oraz w odniesieniu do najlepszych rozwiązań na szczeblu europejskim i światowym.

Dlaczego Komisja proponuje ograniczenie liczby członków Rady Zarządzającej EIT?

Liczba członków rady zostanie obniżona z 22 do 10. Reprezentowane przez EIT podejście nastawione na wyniki wymaga skutecznych, sprawnych i konkretnych sposobów podejmowania decyzji. Mniejsza rada, kładąca większy nacisk na przywództwo strategiczne, jest zasadniczym krokiem w tym kierunku, co podkreślono też w niezależnej zewnętrznej ocenie przeprowadzonej na początku tego roku i co jest zgodne z propozycją samej Rady Zarządzającej EIT. Zmniejszenie ilości członków rady sprawi, że proces podejmowania decyzji stanie się efektywniejszy i skuteczniejszy, utrzymując jednocześnie administracyjne koszty ogólne na minimalnym poziomie.

Jakie działania są podejmowane w celu zwiększenia atrakcyjności EIT dla przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP?

Bez uszczerbku dla koniecznej elastyczności EIT Komisja zaproponowała środki mające na celu usprawnienie istniejących w EIT procedur podejmowania decyzji i ich realizacji. Tematy dla nowych WWiI wybrano na podstawie ich zdolności do tworzenia nowych możliwości dla przedsiębiorstw.

Zaangażowanie środowisk biznesu w EIT i WWiI już teraz jest znaczące i stale rośnie.. W ramach WWiI zaangażowanych jest niemal 200 partnerów, z czego 75 (prawie 40%) to organizacje przedsiębiorców. W ramach Climate KIC zaangażowanych jest na przykład wiele regionalnych MŚP. Wkład partnerów przemysłowych do wynoszącego 290 mln EUR budżetu InnoEnergy KIC sięga około jednej trzeciej środków. W przypadku ICT Labs KIC udział partnerów przemysłowych w budżecie wynosi 20%.

Szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorstw – zarówno tych wielkich międzynarodowych jak i dla tych małych i średnich – jest nastawione na wyniki podejście EIT do innowacji, jak również nacisk, jaki EIT kładzie na elastyczność, a także podejmowane przezeń wysiłki w celu zapewnienia prostszych i jaśniejszych zasad.

W jaki sposób doszło do wybrania tematów dla sześciu nowych WWiI? Na jakich kryteriach oparto się przy określeniu zakresu tych tematów?

Projekt strategicznego planu innowacji przedłożony Komisji przez Radę Zarządzającą EIT w czerwcu 2011 r. stanowił podstawę wyboru tematów dla nowych WWiI. Jednocześnie opracowano kryteria, które miały zagwarantować obiektywną ocenę potencjału innowacyjnego oferowanego przez każdy z proponowanych przyszłych tematów. W drodze konsultacji społecznej kryteria te zostały przedłożone do oceny szerszej wspólnocie innowacji.

Tematy te koncentrują się na problemach społecznych. Obecne i przyszłe WWiI będą – poprzez swoją rolę jako źródła innowacji i potencjału gospodarczego – przyczyniać się do osiągnięcia celów programu „Horyzont 2020” i strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Jaką rolę pełni EIT w ramach programu „Horyzont 2020”?

W ramach programu „Horyzont 2020” EIT będzie odgrywać ważną rolę poprzez połączenie doskonałej jakości badań naukowych, edukacji i innowacji.

EIT będzie stanowić część celu „stawianie czoła wyzwaniom społecznym”, uzupełniając inne inicjatywy w ramach szerszej strategii. Przyczyniać się on będzie także do osiągnięcia celu „wiodąca pozycja w przemyśle i konkurencyjne warunki” poprzez stymulowanie ukierunkowanych na wyniki badań naukowych i wspieranie tworzenia innowacyjnych MŚP mających duży potencjał rozwoju. EIT przyczyni się nadto do utworzenia „doskonałej bazy naukowej” przez promowanie mobilności między dyscyplinami, sektorami i państwami.

Program „Horyzont 2020” zagwarantuje niezbędne uproszczenia i elastyczność, dzięki którym EIT będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał innowacyjny, zaprezentować nowe podejścia i przyciągnąć przedsiębiorców. Stanowi to dla EIT zachętę do pełnego wykorzystania jego autonomii, tak aby mógł on szybko reagować na nowe lub pojawiające się potrzeby.

1 :

Po uwzględnieniu przewidywanej stopy inflacji w latach 2014–2020 odpowiada to 3,2 mld EUR


Side Bar