Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Brussel, 30 november 2011

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) – Veelgestelde vragen

(IP/11/1479)

Wat is het EIT?

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is in 2008 opgericht op initiatief van de Europese Commissie en is een autonoom EU-orgaan dat innovatie van mondiale topkwaliteit stimuleert. Het EIT brengt instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en ondernemingen op topniveau samen en streeft zijn doel na door middel van een baanbrekend concept van grensoverschrijdende publiek-private partnerschappen, bekend als kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). Het administratieve hoofdkwartier van het EIT is gevestigd in Boedapest; de KIG's werken vanuit 16 locaties in heel Europa, van Barcelona tot Stockholm. Tot dusver zijn er drie KIG’s opgericht, die zich richten op duurzame energie (de InnoEnergy-KIG), klimaatverandering (de Klimaat-KIG) en de informatie- en communicatiemaatschappij (ICT Labs).

Wat is de visie van de Commissie voor het EIT?

Het doel van het EIT is de ondernemers van morgen op te leid en ervoor te zorgen dat de Europese “kennisdriehoek” zich tot de wereldtop kan rekenen. De KIG’s houden zich bezig met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en het EIT fungeert als katalysator voor de acceptatie en exploitatie van nieuwe technologieën en onderzoek.

Het EIT en de KIG's worden zodanig opgezet dat de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt blijft en dat zij de nodige flexibiliteit hebben om snel te kunnen inspelen op nieuwe behoeften en zo doeltreffende resultaten kunnen boeken. De Commissie wil dat het EIT een model voor vereenvoudiging wordt.

Studenten, onderzoekers en ondernemers staan centraal in het streven van het EIT naar innovatie. De onderwijscomponent schept nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en trajecten tussen de academische wereld en de private sector.

De eerste KIG's zijn pas sinds een relatief korte periode operationeel, maar hebben hun effect en waarde al bewezen. In slechts één jaar tijd zijn zes nieuwe ondernemingen opgericht en er zitten er nog 50 in de pijplijn; tot dusver waren ongeveer 700 masterstudenten en promovendi ingeschreven voor specifieke KIG‑cursussen.

De Commissie verwacht dat het EIT tussen nu en 2020 een stimulans zal bieden om 600 nieuwe ondernemingen op te richten en 25 000 studenten en 10 000 gepromoveerden op te leiden in nieuwe programma's die topwetenschap combineren met een sterke ondernemerschapscomponent.

Hoeveel financiële steun zal het EIT volgens het voorstel van de Commissie in 2014-2020 ontvangen?

Het EIT heeft sinds de oprichting 309 miljoen EUR uit de EU-begroting ontvangen. Als onderdeel van Horizon 2020 beoogt het voorstel de Commissie haar steun voor het EIT sterk te verhogen, met een begroting van 2,8 miljard EUR1 voor de periode 2014-2020.

De begroting wordt verhoogd zodat de eerste drie KIG’s kunnen consolideren en groeien, en tegen 2018 zes nieuwe KIG’s kunnen worden opgericht. Deze zullen zich richten op: gezond leven, grondstoffen, voedsel voor de toekomst (in 2014); stedelijke mobiliteit, productie met toegevoegde waarde, en slimme en veilige samenlevingen (in 2018).

Gemiddeld beloopt de bijdrage van het EIT tot 25% van de totale begroting van een KIG. Het bedrag dat per KIG wordt toegewezen, kan variëren omdat de budgettaire behoeften van elke KIG verschillen. De definitieve begroting is afhankelijk van de specifieke bedrijfsplannen en de ontwikkeling van elke KIG.

Hoe zal het EIT financiering uit andere bronnen aantrekken?

Het financieringsmodel van het EIT bouwt voort op de sterke punten en de middelen van de partners van de KIG’s. 25% van de financiering van het EIT en de KIG's wordt verschaft door de Europese Unie; de rest zal voornamelijk afkomstig zijn van de KIG‑partners zelf.

Uit de eerste ervaringen is een zeer hoge mate van betrokkenheid van de partners uit de bedrijfstak gebleken. De KIG's hebben bovendien extra middelen afkomstig uit nationale en regionale overheidsfinanciering weten aan te trekken. Zo heeft de Duitse regering besloten over een periode van vijf jaar 50 miljoen EUR uit te trekken voor het beheer van het onderwijsinitiatief "Software Campus" van de KIG ICT Labs.

Wat is de strategische innovatieagenda van het EIT?

Dit is de door de Commissie voorgestelde raamstrategie voor het EIT voor de komende jaren. Het doel is de impact van het EIT in heel Europa sterk te vergroten.

De KIG’s zullen ervaringen uitwisselen – zowel beste praktijken als opgedane lessen – zodat anderen daarvan kunnen leren. De Commissie zal systemen opzetten om deze kennisuitwisseling te stimuleren door middel van beurzenstelsels, een alumni-netwerk en een forum voor belanghebbenden. Deze maatregelen zouden worden aangevuld met activiteiten om het bestuur van het EIT efficiënter te maken en met de invoering van een nieuw monitoringsysteem om de prestaties van het EIT en de KIG's te evalueren. Het monitoringsysteem zal het EIT in staat stellen de prestaties ten opzichte van zijn eigen doelstellingen en de beste praktijken op Europees en mondiaal niveau te vergelijken.

De Commissie stelt voor het aantal leden van de raad van bestuur van het EIT te beperken. Waarom?

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt teruggebracht van 22 tot 10. De bedrijfsgerichte aanpak van het EIT vraagt om efficiënte, snelle en gerichte besluitvorming. Een kleinere raad van bestuur die zich meer bezighoudt met strategische aansturing, is een belangrijke stap in deze richting, zoals eerder dit jaar naar voren kwam in een onafhankelijke externe evaluatie en tevens werd voorgesteld door de raad van bestuur van het EIT zelf. Een kleinere raad zal tot een efficiëntere en doeltreffender besluitvorming leiden en minder administratieve last opleveren.

Wat wordt er gedaan om het EIT aantrekkelijker maken voor ondernemingen, met name voor kmo’s?

De Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de besluitvormings- en uitvoeringsprocedures van het EIT te stroomlijnen, waarbij het de nodige flexibiliteit behoudt. De thema's voor de nieuwe KIG’s zijn geselecteerd op basis van de mogelijkheden die zij bieden om nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het EIT en de KIG’s is nu al sterk en neemt nog steeds toe. Tot nu toe zijn bijna 200 partners betrokken bij de KIG’s, waarvan 75 bedrijfsorganisaties. De Klimaat-KIG omvat bijvoorbeeld een groot aantal regionale kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Industriële partners dragen ongeveer een derde van de begroting van de KIG InnoEnergie bij, die in totaal 290 miljoen EUR bedraagt. In het geval van de KIG ICT Labs is het begrotingsaandeel van de industriële partners 20%.

Bedrijven – zowel grote multinationals als kmo’s – voelen zich met name aangesproken door de bedrijfsgerichte aanpak van het EIT ten opzichte van innovatie, de aandacht voor flexibiliteit en het streven naar eenvoudiger en duidelijker regels.

Hoe zijn de thema's voor de zes nieuwe KIG's geselecteerd? Welke criteria zijn gehanteerd om hun reikwijdte te bepalen?

Het ontwerp van de strategische innovatieagenda dat de raad van bestuur in juni 2011 bij de Commissie heeft ingediend, was het uitgangspunt voor de keuze van de thema’s van de nieuwe KIG’s. Tegelijkertijd werden criteria ontwikkeld om te zorgen voor een objectieve beoordeling van het innovatiepotentieel van elk voorgesteld nieuw thema. Deze criteria werden samen met de bredere innovatiegemeenschap door middel van een openbare raadpleging beoordeeld.

De thema’s zijn gericht op maatschappelijke uitdagingen. Door innovatie en economisch potentieel te creëren, zullen de bestaande en nieuwe KIG's bijdragen aan de doelstellingen van Horizon 2020 en de Europa 2020-agenda voor werkgelegenheid en duurzame groei.

Wat is de rol van het EIT in Horizon 2020?

In Horizon 2020 zal het EIT een belangrijke rol spelen door een combinatie van onderzoek, onderwijs en innovatie op topniveau.

Het EIT zal deel uitmaken van de doelstelling "sociale uitdagingen aan te pakken", als aanvulling op andere initiatieven die deel uitmaken van de bredere strategie. Ook zal het bijdragen aan "industrieel leiderschap en kaders voor de mededinging" door resultaatgericht onderzoek te stimuleren en de oprichting van innovatieve kmo’s met een groot groeipotentieel te bevorderen. Het EIT draagt verder bij tot het creëren van een "basis voor uitmuntende wetenschap" door grensoverschrijdende mobiliteit te stimuleren ten aanzien van disciplines, sectoren en landen.

Horizon 2020 biedt de nodige vereenvoudiging en flexibiliteit om ervoor te zorgen dat het EIT zijn innovatiepotentieel volledig benut, een podium biedt voor nieuwe benaderingen en bedrijven aantrekt. Het initiatief moedigt het EIT aan ten volle gebruik te maken van zijn autonomie zodat het snel kan inspelen op nieuwe behoeften.

1 :

3,2 miljard EUR wanneer rekening wordt gehouden met de geraamde inflatie in de periode 2014-2020.


Side Bar