Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) Stratēģiskā inovāciju programma – visbiežāk uzdotie jautājumi

(IP/11/1479)

Kas ir EIT?

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) ar mērķi veicināt pasaules mēroga inovācijas pēc Komisijas iniciatīvas izveidoja 2008. gadā kā autonomu ES struktūrvienību. Institūts apvieno izcilas augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmējus un sava mērķa sasniegšanai izmanto nebijušu starptautiskas publiskās un privātās partnerības koncepciju, kas pazīstama arī kā zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK). EIT ir galvenais birojs Budapeštā, turpretī ZIK ir 16 sadarbības centri visā Eiropā, sākot no Barselonas līdz pat Stokholmai. Līdz šim izveidotas trīs ZIK, kuras nodarbojas ar ilgtspējīgas enerģētikas (InnoEnergy KIC – InnoEnergy ZIK), klimata pārmaiņu (Climate KIC – Klimata ZIK) un informācijas un komunikācijas sabiedrības (ICT Labs – zināšanu un inovāciju kopiena “IKT laboratorijas”) jautājumiem.

Ko Komisija sagaida no EIT?

EIT mērķis ir radīt jaunas paaudzes uzņēmējus un nodrošināt to, ka Eiropas “zinību triāde” ir labākā pasaulē. ZIK pievēršas nozīmīgām sabiedrības problēmām, savukārt institūts darbojas kā jaunu tehnoloģiju pārņemšanas un izmantošanas un kā pētniecības rezultātu katalizators.

EIT un tā ZIK ir organizētas tā, lai līdz minimumam samazinātu birokrātiju un nodrošinātu elastību, kas EIT un ZIK ļauj ātri pielāgoties jaunām vai steidzamām vajadzībām un sniegt iedarbīgus risinājumus. Komisija sagaida, ka EIT būs racionālas darbības paraugs.

Studenti, pētnieki un uzņēmēji ir pašā inovāciju radīšanas “sirdī”. Institūta izglītības dimensijas rada jaunas karjeras attīstības iespējas un veido tiltu starp akadēmisko un privāto sektoru.

Lai gan Institūta pirmās ZIK darbojas salīdzinoši neilgu laiku, tās jau ir pierādījušas savu iedarbīgumu un vērtību – tikai viena gada laikā ir izveidoti seši jauni uzņēmumi un vēl 50 ir tapšanas stadijā; ZIK organizētos kursus ir apmeklējuši vai šobrīd apmeklē aptuveni 700 maģistrantu un doktorantu.

Komisija sagaida, ka līdz 2020. gadam EIT būs veicinājis 600 jaunu uzņēmumu izveidi un 25 000 studentu un 10 000 doktorantu apmācību jaunās mācību programmās, kuras apvieno izcilu zinātni un spēcīgu uzņēmējdarbības elementu.

Kāds ir Komisijas priekšlikums attiecībā uz EIT 2014−2020. gada budžetu?

Kopš EIT izveides tam no ES budžeta ir piešķirti 309 miljoni eiro. Priekšlikumā programmai “Apvārsnis 2020“ Komisija paredzējusi ievērojami palielināt atbalstu EIT, 2014.−2020. gadam piešķirot 2,8 miljardus1 eiro.

Budžets tika palielināts, lai veicinātu pirmo trīs ZIK nostiprināšanos un izaugsmi un sešu jaunu ZIK izveidi līdz 2018. gadam. Tās strādātu šādās jomās: veselīgs dzīvesveids, izejvielas, nākotnes pārtika (izveidojamas 2014. gadā); mobilitāte pilsētās, ražošana ar pievienoto vērtību, kā arī gudra un droša sabiedrība (izveidojamas 2018. gadā).

EIT ieguldījums vidēji ir līdz 25 % no kopējā zināšanu un inovāciju kopienu budžeta. Katrai ZIK piešķirtais līdzekļu apjoms ir atšķirīgs, jo tām ir dažādas budžeta vajadzības. Galīgais budžeta piešķīrums ir atkarīgs no katras ZIK uzņēmējdarbības plāna un attīstības.

Kā EIT nodrošinās finansējumu no citiem avotiem?

EIT finansēšanas modeļa pamatā ir ZIK iesaistīto sadarbības partneru priekšrocības un resursi. Eiropas Savienības dotācija veido 25 % no kopējā EIT un ZIK finansējuma. Atlikušo daļu nodrošina ZIK sadarbības partneri.

Sākotnējā pieredze liecina, ka lielu daļu saistību uzņemas rūpniecības nozari pārstāvošie sadarbības partneri. Turklāt zināšanu un inovāciju kopienām ir izdevies iegūt papildu līdzekļus no valstu un pašvaldību pārvaldēm. Piemēram, Vācijas valdība ir nolēmusi piecu gadu laikā piešķirt 50 miljonus eiro zināšanu un inovāciju kopienai “IKT laboratorijas” izglītības iniciatīvas “Software Campus” pārvaldīšanai.

Kas ir EIT Stratēģiskā inovāciju programma (SIP)?

Tā ir Komisijas ierosināta EIT darbības pamatprogramma turpmākajiem gadiem. Tās mērķis ir ievērojami palielināt EIT ietekmi visā Eiropā.

Zināšanu un inovāciju kopienas apmainīsies gan ar labo, gan slikto pieredzi, lai arī citi varētu mācīties no šīs pieredzes.

Lai veicinātu šo pieredzes apmaiņu, Komisija izveidos sistēmas, tostarp stipendiju programmas, absolventu sadarbības tīklu un ieinteresēto personu forumu.

Turklāt tā centīsies uzlabot EIT pārvaldes efektivitāti un izveidos jaunu uzraudzības sistēmu EIT un ZIK darba rezultātu novērtēšanai. Pateicoties minētajai uzraudzības sistēmai, EIT varēs novērtēt darba rezultātus, ņemot vērā tā mērķus un labāko praksi Eiropas un pasaules mērogā.

Komisija ierosina samazināt EIT valdes locekļu skaitu. Kāpēc?

Esošo 22 valdes locekļu skaitu samazinās līdz desmit. Tā kā EIT darbības modelis ir vērsts uz uzņēmējdarbību, lēmumu pieņemšanai jābūt iedarbīgai, ātrai un koncentrētai. Kā uzsvērts šogad veiktā neatkarīgā ārējā novērtējumā, samazinot valdes locekļu skaitu un tādējādi vairāk koncentrējoties uz stratēģisko virzību, tiek sperts nozīmīgs solis šajā virzienā. Šādu soli ierosinājusi arī pati valde. Samazinot valdes locekļu skaitu, tiks uzlabota lēmumu pieņemšanas efektivitāte un produktivitāte un vienlaicīgi maksimāli samazināti administratīvie izdevumi.

Kādā veidā tiek veicināta EIT pievilcība uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu acīs?

Vienlaikus saglabājot institūtam vajadzīgo elastību, Komisija ir ierosinājusi vienkāršot EIT lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procedūras. Jauno ZIK jomas tika izvēlētas, ņemot vērā to potenciālu radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Uzņēmumu dalība EIT un ZIK jau ir ievērojama, un tai ir tendence palielināties. Šobrīd ZIK iesaistījušies gandrīz 200 partneru, no kuriem 75 (apmēram 40 %) ir uzņēmējdarbības pārstāvji. Piemēram, “Klimata” ZIK iesaistījies liels skaits reģionālo MVU. Rūpniecības nozari pārstāvošo sadarbības partneru finansiālais ieguldījums ir aptuveni trešā daļa no InnoEnergy ZIK kopējā budžeta, kura apmērs ir 290 miljoni eiro. Savukārt zināšanu un inovāciju kopienas “IKT laboratorijas” gadījumā rūpniecības nozari pārstāvošo sadarbības partneru ieguldījums sastāda 20 % no tās budžeta.

Uzņēmumus — gan lielos starptautiskos uzņēmumus, gan MVU — piesaista EIT uz uzņēmējdarbību vērstā pieeja inovācijām, kā arī tā elastība un centieni nodrošināt vienkāršākus un skaidrākus noteikumus.

Kā tika izvēlētas jomas, kurās darbosies jaunās sešas ZIK? Pēc kādiem kritērijiem noteica to darbības mērķi?

Jauno ZIK jomas izvēlējās, pamatojoties uz Stratēģiskās inovācijas programmas projektu, ko 2011. gada jūnijā Komisijai iesniedza EIT valde. Vienlaikus tika izstrādāti kritēriji, pēc kuriem varēja objektīvi novērtēt inovāciju potenciālu katrā ierosinātajā jomā. Novērtējumu pēc šiem kritērijiem sabiedriskajā apspriešanā veica plašāka inovāciju kopiena.

Šīs jomas koncentrējas uz sabiedrības problēmu risināšanu. Ieviešot inovācijas un radot ekonomisko potenciālu, esošās un jaunās ZIK veicinās programmas “Apvārsnis 2020“ un Eiropas programmas 2020. gadam “Par jaunu darbavietu izveidi un ilgtspējīgu izaugsmi” mērķu sasniegšanu.

Kāda ir EIT nozīme programmā “Apvārsnis 2020“?

Programmā “Apvārsnis 2020“ EIT paredzēta nozīmīga loma izcilas pētniecības, izglītības un inovāciju apvienošanā.

EIT palīdzēs risināt sabiedrības problēmas, un kā plašākas stratēģijas daļa tas papildinās citas iniciatīvas. Tāpat, stimulējot uz rezultātiem orientētu pētniecību un sekmējot tādu inovatīvu MVU izveidi, kuriem ir liels izaugsmes potenciāls, EIT veicinās vadošās lomas rūpniecības nozarē un konkurētspējīgu sistēmu veidošanu. Turklāt EIT, sekmējot starpdisciplināru, starpnozaru un starptautisko mobilitāti, piedalīsies “izcilas zinātnes pamata” izveidē.

Programmā “Apvārsnis 2020” paredzēta vajadzīgā racionalizācija un elastība, kas ļauj EIT pilnībā izmantot tā potenciālu inovāciju jomā, iepazīstināt ar jaunām pieejām un piesaistīt uzņēmējdarbības aprindas. Programmā EIT tiek mudināts pilnībā izmantot tā rīcības brīvību, ātri reaģējot uz jaunām vai steidzamām vajadzībām.

1 :

3,2 miljardi, ņemot vērā aplēsto inflāciju 2014.–2020. gadam.


Side Bar