Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Brüsszel, 2011. november 30.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve – gyakran feltett kérdések

(IP/11/1479)

Mi az EIT?

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2008-ban jött létre az Európai Bizottság kezdeményezésére, és olyan autonóm uniós szerv, amely a világ élvonalába tartozó innováció ösztönzésére törekszik. Az EIT összefogja a legkiválóbb felsőoktatási intézményeket, kutatóközpontokat és vállalkozásokat, és célkitűzéseit a köz- és magánszféra határokon átnyúló, úttörő jellegű koncepciót megvalósító társulásain – úgynevezett tudományos és innovációs társulásokon (TIT) – keresztül kívánja megvalósítani. Az EIT igazgatási székhelye Budapesten található, a TIT-ek pedig Barcelonától Stockholmig 16 európai helyszínen működnek. Eddig három TIT jött létre: egyikük a fenntartható energiára („InnoEnergy”), a másik az éghajlatváltozásra („Climate”), míg a harmadik az információs és kommunikációs társadalomra (ICTLabs) fókuszál.

A Bizottság milyen elképzelésekkel rendelkezik az EIT-vel kapcsolatban?

Az EIT-nek hozzá kell járulnia a jövő vállalkozóinak megjelenéséhez, és biztosítania kell, hogy az „európai tudásháromszög” a világ élvonalába tartozzon. A TIT-ek a jelentős társadalmi kihívásokra koncentrálnak, az intézet pedig katalizátorként működik az új technológiák elsajátításában és kiaknázásában, valamint a kutatási eredmények hasznosításában.

Az EIT és a TIT-ek létrehozása során ügyeltek a bürokrácia csökkentésére, valamint arra, hogy mind az intézet, mind pedig a TIT-ek megfelelő rugalmassággal rendelkezzenek ahhoz, hogy reagálni tudjanak az új vagy újonnan jelentkező szükségletekre, és így valódi eredményeket érhessenek el. A Bizottság azt szeretné, hogy az EIT példaként szolgáljon az egyszerűsített eljárásokra.

Az innováció motorját hallgatók, kutatók és vállalkozók tartják lendületben. Az EIT oktatási vetülete új lehetőségeket kínál a szakmai életpálya fejlesztéséhez és a felsőoktatás és a magánszektor közötti útvonalak kiszélesítéséhez.

Az első TIT-ek a közelmúltban kezdtek működni, de máris bizonyították hatásukat és értéküket: mindössze egy év alatt hat új vállalkozás jött létre és további 50 indulása várható; továbbá mintegy 700, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató iratkozott be TIT-ek által szervezett kurzusokra.

2020-ra a Bizottság számításai szerint az EIT 600 új vállalkozásnak ad lendületet az elinduláshoz, 25 000 egyetemi hallgató és 10 000, doktori programban részt vevő hallgató képzéséhez járul hozzá új tanterv keretében, a kiváló minőségű tudományos munkát erőteljes vállalkozói elemekkel ötvözve.

A Bizottság milyen összegű finanszírozást javasol a 2014–2020 közötti időszakra az EIT számára?

Az EIT indulása óta 309 millió eurót kapott az Unió költségvetéséből. A Horizont 2020 keretprogramra irányuló javaslat részeként a Bizottság jelentős mértékben kívánja növelni az EIT-nek nyújtott támogatást: a 2014–2020 közötti időszak során 2,8 milliárd eurós1 hozzájárulást tervez.

A költségvetés növelése azért szükséges, hogy az első három TIT számára lehetővé tegye működése megszilárdítását és a növekedést, továbbá hogy megteremtse annak feltételeit, hogy 2018-ra hat további TIT jöhessen létre. E társulások a következőkre koncentrálnak majd: egészséges életmód, nyersanyagok, a jövő élelmiszerei (2014-ben); városi mobilitás, hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar, valamint intelligens biztonság a társadalomnak (2018-ban).

Az EIT átlagosan 25%-ban járul hozzá a TIT-ek globális költségvetéséhez. Az egyes TIT-eknek juttatott összegek különbözhetnek, mivel a költségvetési szükségletek között is különbségek vannak. A végleges költségvetési hozzájárulás az egyes TIT-ek specifikus üzleti tervétől és az adott TIT fejlődésétől függ.

Az EIT hogyan tud más forrásokból finanszírozást biztosítani?

Az EIT finanszírozási modellje a TIT-ekben részt vevő partnerek erősségeitől és forrásaitól függ. Az EIT és a TIT-ek finanszírozásának 25%-át az Európai Unió nyújtja, míg a fennmaradó rész a TIT-ek partnereitől származik.

A kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy az üzleti partnerek erős elköteleződést tanúsítanak. A TIT-ek nemzeti és regionális közpénzekből további finanszírozásban is részesültek. A német kormány például úgy döntött, hogy a „Software Campus” oktatási kezdeményezés irányítása céljára ötéves időszak alatt 50 millió euróval támogatja az információs és kommunikációs társadalomra fókuszáló TIT-et (ICTLabs).

Mi az EIT stratégiai innovációs terve?

Így hívják a Bizottságnak az elkövetkező évekre vonatkozó keretstratégia-javaslatát, mellyel jelentős mértékben növelni kívánja az EIT által Európában kifejtett hatást.

Megosztásra kerülnek a TIT-ekkel kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok, hogy mások is meríthessenek belőlük. A Bizottság a tudásmegosztás elősegítésére különféle rendszereket hoz majd létre, melybe például ösztöndíjak, egy öregdiák-hálózat és az érdekeltek fóruma tartoznak majd. Ezeket az intézkedéseket olyan erőfeszítések egészítik ki, amelyek arra irányulnak, hogy az EIT irányítása hatékonyabbá váljon, és olyan új ellenőrző rendszer lépjen életbe, amely értékeli az EIT és a TIT-ek teljesítményét. Az ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy az EIT saját célkitűzéseihez, valamint az európai és globális bevált gyakorlatokhoz viszonyítva értékelje teljesítményét.

A Bizottság az EIT igazgatótanácsa tagjai létszámának csökkentését javasolja. Mi ennek az oka?

Az igazgatótanács tagjainak száma 22-ről 10-re csökken. Az EIT vállalkozásorientált megközelítése hatékony, gyors és koncentrált döntéshozatalt kíván. A kisebb, de a stratégiai irányításra jobban koncentráló igazgatótanács alapvetően fontos lépés ebbe az irányba, ahogyan ezt az ez évben végzett független, külső értékelés is hangsúlyozta, illetve ahogy ezt maga az EIT igazgatótanácsa is javasolta. A kisebb igazgatótanács hatékonyabb és eredményesebb döntéshozatalt jelent, miközben az adminisztráció szintje a lehető legkisebb lesz.

Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az EIT vonzóbbá váljon a vállalkozások, mindenekelőtt a kkv-k számára?

Az EIT szükséges rugalmasságának megőrzése érdekében a Bizottság olyan intézkedéseket javasolt, amelyek egyszerűsítik a döntéshozatalt és a végrehajtási eljárásokat. Az új TIT-ek témáit az új üzleti lehetőségek megteremtésére való potenciáljuknak megfelelően választották.

Az EIT és a TIT-ek vállalkozásokba való bevonása már most is jelentős, és ez az arány egyre nő. Mindeddig a TIT-ekhez csaknem 200 partner csatlakozott, melyek közül 75 (csaknem 40%) vállalkozás. Az éghajlatváltozással foglalkozó TIT (Climate) például számos regionális kkv-t bevon tevékenységeibe. Az ipari partnerek az InnoEnergy TIT költségvetésének (290 millió euró) mintegy harmadát biztosítják. Az ICT Labs esetében az ipari partnerek a költségvetés 20%-át adják.

A vállalkozások számára (multinacionális vállalatok és kkv-k) különösen vonzó az EIT vállalkozásorientált megközelítése az innovációval kapcsolatban, továbbá a rugalmasságra és az egyszerűbb, átlátható szabályok megteremtésére irányuló erőfeszítése.

Hogyan választották ki a hat új TIT témáit? Milyen kritériumokat alkalmaztak hatókörük meghatározására?

Az új TIT-ek témáinak kiválasztásában az EIT igazgatótanácsa által 2011 júniusában a Bizottságnak benyújtott stratégiai innovációs terv tervezete biztosított alapot. Ezzel párhuzamosan olyan kritériumokat is kidolgoztak, amelyek biztosítják az egyes javasolt jövőbeli témák objektív értékelését. E kritériumokat a tágabb innovációs közösség nyilvános konzultáción keresztül értékelte.

A témák társadalmi kihívásokra összpontosítanak. Az innovációs és gazdasági potenciál biztosításával a meglévő és új TIT-ek hozzájárulnak a Horizont 2020 és a munkahelyteremtésre és fenntartható fejlődésre irányuló Európa 2020 menetrend céljaihoz.

Milyen szerepet tölt be az EIT a Horizont 2020-ban?

A Horizont 2020-on belül az EIT fontos szerephez jut azáltal, hogy ötvözi a kiemelkedő minőségű kutatást, oktatást és innovációt.

Az EIT része a társadalmi kihívások kezelésére irányuló célkitűzésnek, és egy tágabb stratégia részeként más kezdeményezéseket egészít ki. Emellett hozzájárul az ipari vezető szerephez és a versenyképes keretek megteremtéséhez az eredményközpontú kutatás ösztönzésével és magas növekedési potenciállal rendelkező, innovatív kkv-k létrehozásának elősegítésével. Az EIT a „kiváló tudományos bázis” létrehozásához is hozzájárul a tudományterületek, ágazatok és országok közötti mobilitás ösztönzésével.

A Horizont 2020 biztosítja az ahhoz szükséges egyszerűsödést és rugalmasságot, hogy az EIT teljes mértékben kiaknázhassa innovációs potenciálját, új megközelítéseket mutasson be, és vonzást gyakoroljon az üzleti közösségre. Arra ösztönzi az EIT-t, hogy használja ki autonómiáját annak érdekében, hogy gyorsan reagálhasson az új és későbbi szükségletekre.

1 :

A 2014–2020 közötti becsült inflációt figyelembe véve 3,2 milliárd eurót.


Side Bar