Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/xxx

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011

Το «στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας» του Eυρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) – Συχνές ερωτήσεις

(IP/11/1479)

Τι είναι το ΕΙΤ;

Το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αυτόνομος οργανισμός της ΕΕ που προωθεί την καινοτομία παγκόσμιας εμβέλειας. Συνενώνει τις προσπάθειες άριστων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων και επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του με τη βοήθεια των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), μιας πρωτοπόρου ιδέας για διασυνοριακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Tο EIT έχει τη διοικητική έδρα του στη Βουδαπέστη, αλλά οι ΚΓΚ λειτουργούν από 16 μέρη σε όλη την Ευρώπη, από τη Βαρκελώνη έως τη Στοκχόλμη. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τρεις ΚΓΚ που εστιάζονται στη βιώσιμη ενέργεια (InnoEnergy), την κλιματική αλλαγή (Climate) και την κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT Labs).

Ποιο είναι το όραμα της Επιτροπής για το EIT;

Σκοπός του ΕIT είναι να διαμορφώνει τους αυριανούς επιχειρηματίες και να εξασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό «τρίγωνο της γνώσης» ανταποκρίνεται στα πιο υψηλά πρότυπα παγκοσμίως. Οι ΚΓΚ επικεντρώνονται στις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις και το Ινστιτούτο λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάδειξη και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών και έρευνας.

Η σύσταση του EIT και των ΚΓΚ εξασφαλίζει ότι υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία και ότι είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες ή αναδυόμενες ανάγκες, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Η Επιτροπή επιθυμεί να είναι το EIT υπόδειγμα απλούστευσης.

Οι σπουδαστές, οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες είναι κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Η εκπαιδευτική διάσταση της καινοτομίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ευνοεί τη μετάβαση από την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα και αντιστρόφως.

Οι πρώτες ΚΓΚ λειτουργούν για σχετικά μικρό διάστημα, αλλά έχουν ήδη δείξει την αξία τους και έχουν αποφέρει αποτελέσματα: σε ένα μόλις χρόνο, ιδρύθηκαν έξι νεοσύστατες εταιρείες και ετοιμάζονται 50 ακόμη· περίπου 700 σπουδαστές έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς κύκλους σπουδών πολύ σύγχρονων αντικειμένων.

Έως το 2020 η Επιτροπή αναμένει από το EIT να έχει δώσει ώθηση στη δημιουργία 600 νέων εταιρειών, στην κατάρτιση περίπου 25 000 σπουδαστών και στη δημιουργία 10 000 θέσεων διδακτορικών σπουδών σε νέα διδακτικά αντικείμενα, συνδυάζοντας την επιστημονική αριστεία με έντονη επιχειρηματική διάσταση.

Ποια χρηματοδότηση προτείνει η Επιτροπή για το EIT την περίοδο 2014-2020;

Το EIT έχει λάβει 309 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη σύστασή του. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η Επιτροπή προβλέπει σημαντική επιτάχυνση της στήριξής της προς το EIT, με προϋπολογισμό 2,8 δισ. για την περίοδο 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί για να δώσει τη δυνατότητα στις πρώτες τρεις ΚΓΚ να εδραιωθούν και να μεγαλώσουν και για να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία έξι νέων ΚΓΚ έως το 2018. Αυτές θα επικεντρωθούν στην υγιή διαβίωση· τις πρώτες ύλες· τα τρόφιμα για το μέλλον (Food4future, που θα δημιουργηθεί το 2014)· στην αστική κινητικότητα, τη μεταποίηση προστιθέμενης αξίας και τις κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια (θα δημιουργηθεί το 2018).

Κατά μέσο όρο, το ΕΙΤ συμβάλλει στο συνολικό προϋπολογισμό των ΚΓΚ σε ποσοστό έως και 25%. Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε ΚΓΚ μπορεί να ποικίλλει, αφού οι ανάγκες κάθε ΚΓΚ διαφέρουν. Η τελική κατανομή του προϋπολογισμού εξαρτάται από τα ειδικά επιχειρηματικά σχέδια κάθε ΚΓΚ και από την ανάπτυξή της.

Πώς θα εξασφαλίσει το ΕIT χρηματοδότηση από άλλες πηγές;

Το μοντέλο χρηματοδότησης του EIT βασίζεται στα πλεονεκτήματα και τους πόρους των εταίρων που δραστηριοποιούνται στις KΓΚ. Το 25 % της χρηματοδότησης του EIT και των ΚΓΚ παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση· το υπόλοιπο θα προέλθει κατά κύριο λόγο από τους εταίρους των ΚΓΚ.

Η αρχική εμπειρία έδειξε υψηλό ποσοστό δέσμευσης από τους βιομηχανικούς εταίρους. Οι ΚΓΚ έχουν επίσης επιτύχει να χρηματοδοτηθούν επιπλέον από εθνικούς και περιφερειακούς δημόσιους πόρους. Για παράδειγμα, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 50 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Software Campus» από την ΚΓΚ Labs KIC.

Τι είναι το «στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας» του EIT;

Είναι το πλαίσιο στρατηγικής που προτείνει η Επιτροπή για το EIT για τα προσεχή χρόνια. Σκοπός είναι να ενισχυθεί σημαντικά ο αντίκτυπος του EIT στην Ευρώπη.

Οι εμπειρίες των ΚΓΚ – βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα – θα διαδοθούν, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν και άλλοι. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει συστήματα προβολής των αποτελεσμάτων μέσω υποτροφιών, ενός δικτύου αποφοίτων και ενός φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών. Τα μέτρα αυτά θα πλαισιώσουν τις προσπάθειες για να γίνει αποτελεσματικότερη η διακυβέρνηση του ΕΙΤ με τη θέση σε λειτουργία ενός νέου συστήματος παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων του EIT και των ΚΓΚ. Το σύστημα παρακολούθησης θα δώσει τη δυνατότητα στο EIT να αξιολογήσει την επίδοσή του σε σχέση με τους στόχους του και τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του EIT. Γιατί;

Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα μειωθεί από 22 σε 10. Η προσέγγιση του EIT που είναι προσανατολισμένο στις επιχειρήσεις απαιτεί αποτελεσματική, γρήγορη και εστιασμένη λήψη αποφάσεων. Ένα ολιγάριθμο διοικητικό συμβούλιο με μεγαλύτερη εστίαση σε στρατηγική καθοδήγηση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, όπως υπογραμμίζει η ανεξάρτητη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος και, επίσης, προτάθηκε από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο του ΕIT. Ένα συμβούλιο με λιγότερα μέλη θα έχει ως αποτέλεσμα αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων, ενώ τα διοικητικά έξοδα θα μειωθούν στο ελάχιστο.

Πώς μπορεί να γίνει το EIT ελκυστικότερο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ;

Η Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των εκτελεστικών διαδικασιών, χωρίς να θίγει την αναγκαία ευελιξία του EIT. Τα θέματα για τις νέες ΚΓΚ επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχουν για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η ανάμειξη των επιχειρήσεων στο EIT και τις ΚΓΚ είναι ήδη σημαντική και αυξάνεται. Έως σήμερα, στις ΚΓΚ συμμετέχουν σχεδόν 200 εταίροι, από τους οποίους οι 75 (σχεδόν 40%) είναι επιχειρήσεις. Στην ΚΓΚ Climate, για παράδειγμα, συμμετέχουν πολλές περιφερειακές ΜΜΕ. Οι βιομηχανικοί εταίροι συνεισφέρουν το ένα τρίτο περίπου του προϋπολογισμού της InnoEnergy, που ανέρχεται σε 290 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της ΚΓΚ ICT Labs, το μερίδιο των βιομηχανικών εταίρων στον προϋπολογισμό είναι 20%.

Οι εταιρείες – τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και ΜΜΕ – ελκύονται ιδιαιτέρως από την προσέγγιση του ΕΙΤ που είναι προσανατολισμένο στην καινοτομία, καθώς και από το ότι είναι ευέλικτο και προσπαθεί να έχει απλούς και σαφείς κανόνες.

Πώς επιλέχθηκαν τα θέματα για τις έξι νέες ΚΓΚ; Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του αντικειμένου τους;

Το σχέδιο του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας που υπέβαλε στην Επιτροπή το διοικητικό συμβούλιο του EIT τον Ιούνιο του 2011 ήταν η βάση για την επιλογή των θεμάτων των νέων ΚΓΚ. Παράλληλα, διαμορφώθηκαν τα κριτήρια για να εξασφαλιστεί η αντικειμενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει κάθε προτεινόμενο θέμα από πλευράς καινοτομίας. Τα κριτήρια αυτά αξιολογήθηκαν με την ευρύτερη κοινότητα της καινοτομίας μέσω δημόσιας διαβούλευσης.

Tα θέματα εστιάζονται στις κοινωνικές προκλήσεις. Οι υπάρχουσες και οι νέες ΚΓΚ, με τις ευκαιρίες που δίνουν για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη, θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για δημιουργία θέσεων εργασίας και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Ποιος είναι ο ρόλος του EIT στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»;

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το EIT θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με τον συνδυασμό αριστείας στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Tο EIT θα συμμετάσχει στον στόχο «αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων» συμπληρώνοντας άλλες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Θα συμβάλει, επίσης, στον στόχο «ηγετική θέση της βιομηχανίας και ανταγωνιστικά πλαίσια» με την προώθηση της έρευνας που θα προσανατολίζεται στα αποτελέσματα και της δημιουργίας καινοτόμων ΜΜΕ με μεγάλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Το EIT συμβάλλει και στη δημιουργία μιας «άριστης επιστημονικής βάσης» ενθαρρύνοντας την κινητικότητα μεταξύ επιστημονικών πεδίων, τομέων και χωρών.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προβλέπει την αναγκαία απλούστευση και ευελιξία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το EIT μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του για καινοτομία, να επιδείξει νέες προσεγγίσεις και να προσελκύσει την επιχειρηματική κοινότητα. Ενθαρρύνει το EIT να αξιοποιήσει πλήρως την αυτονομία του κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση ανταποκριθεί ταχύτατα στις νέες ή αναδυόμενες ανάγκες.


Side Bar