Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Bruxelles, den 30. november 2011

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) – ofte stillede spørgsmål

(IP/11/1479)

Hvad er EIT?

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet i 2008 på Europa-Kommissionens initiativ og er et selvstændigt EU-organ, der stimulerer innovation i verdensklasse. Det samler højere uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og virksomheder, og søger at opnå sine mål gennem et banebrydende koncept med grænseoverskridende offentlig-private partnerskaber, der kaldes viden- og innovationsfællesskaber (VIF). EIT har sit administrative hovedkvarter i Budapest, mens VIF'erne opererer fra 16 forskellige steder i hele Europa, lige fra Barcelona til Stockholm. Indtil nu er der blevet oprettet tre VIF'er, der fokuserer på bæredygtig energi (InnoEnergy KIC), klimaændringer (Climate KIC) og informations- og kommunikationssamfundet (ICT Labs).

Hvad er Kommissionens visioner for EIT?

Målet for EIT er at skabe morgendagens iværksættere og sikre, at den europæiske "videntrekant" er på højde med verdens bedste. VIF'erne under EIT fokuserer på store samfundsmæssige udfordringer, og instituttet fungerer som en katalysator for udbredelsen og udnyttelsen af nye teknologier og ny forskning.

EIT og VIF'erne er konstrueret på en sådan måde, at bureaukrati reduceres til et minimum, og således, at de har fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig nye behov for at kunne levere effektive resultater. Kommissionen ønsker, at EIT skal være en model for forenkling.

Studerende, forskere og iværksættere er centrale elementer i instituttets innovationsbestræbelser. Uddannelsesdimensionen skaber nye muligheder for karriereudvikling og karriereveje mellem den akademiske verden og den private sektor.

De første VIF'er har kun været i gang i en relativ kort periode, men har allerede vist deres effekt og værdi. På kun ét år er der blevet skabt seks opstartsvirksomheder, og der er 50 mere på vej. Ca. 700 master- og ph.d.-studerende har deltaget eller deltager i VIF-mærkede kurser.

Kommissionen forventer, at EIT i 2020 vil have givet impuls til oprettelsen af indtil 600 opstartsvirksomheder og undervisning af 25 000 studerende og 10 000 ph.d.'er i nye undervisningsplaner, der kombinerer avanceret videnskab med et stærkt element af iværksætterkultur.

Hvor mange midler foreslår Kommissionen, at EIT tildeles i perioden 2014-2020?

EIT har siden starten modtaget 309 mio. EUR fra EU's budget. I Horisont 2020-forslaget ønsker Kommissionen at øge støtten til EIT betydeligt med et budget på 2,8 mia.1 for perioden 2014-2020.

Budgettet øges for at muliggøre konsolideringen og væksten af de tre første VIF'er og for at bane vejen for oprettelsen af seks nye VIF'er inden udgangen af 2018. Disse skal fokusere på: sund levevis, råstoffer og fremtidens fødevarer (skal oprettes i 2014); mobilitet i byer, produktion med høj værditilvækst og intelligente sikre samfund (skal oprettes i 2018).

I gennemsnit bidrager EIT med indtil 25 % af det samlede VIF-budget. Beløbet til det enkelte VIF kan variere, fordi de alle har forskellige budgetbehov. Den endelige budgetbevilling afhænger af det enkelte VIF's specifikke forretningsplan og dets udvikling.

Hvordan vil EIT sikre finansiering fra andre kilder?

EIT's finansieringsmodel bygger på styrken og ressourcerne hos de partnere, der er involveret i VIF'erne. 25 % af finansieringen af EIT og dets VIF'er kommer fra EU. Den resterende del vil først og fremmest komme fra partnerne selv.

De indledende erfaringer har vist, at de industrielle partnere indgår i et meget engageret samarbejde. VIF'erne har også modtaget yderligere finansiering fra offentlige nationale og regionale myndigheder. F.eks. har den tyske regering besluttet at afsætte 50 mio. EUR over en periode på 5 år til ICT Labs KIC's forvaltning af initiativet "Software Campus".

Hvad er EIT's strategiske innovationsdagsorden (SID)?

Det er Kommissionens foreslåede rammestrategi for EIT i de kommende år. Formålet er at forbedre EIT's effekt i Europa betydeligt.

VIF'ernes erfaringer – både bedste praksis og fejl – vil blive delt med andre, så de kan lære af dem. Kommissionen vil etablere systemer til at fremme denne deling af viden gennem stipendiatordninger, et netværk af tidligere studerende og et interessentforum. Disse foranstaltninger skal suppleres af en indsats for at gøre ledelsen af EIT mere effektiv og ved at etablere et nyt overvågningssystem til vurdering af EIT's og VIF'ernes præstationer. Overvågningssystemet vil gøre det muligt for EIT at benchmarke dets præstation i forhold til sine egne mål og bedste praksis på globalt plan.

Kommissionen foreslår at reducere antallet af medlemmer EIT's bestyrelse. Hvorfor?

Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil blive reduceret fra 22 til 10. EIT's forretningsorienterede tilgang kræver effektiv, hurtig og fokuseret beslutningstagning. En mindre bestyrelse med større fokus på strategisk vejledning er et afgørende skridt i denne retning, som det også understreges i den uafhængige eksterne evaluering, der blev gennemført tidligere på året, og som det også blev foreslået af EIT's bestyrelse selv. En mindre bestyrelse vil gøre beslutningsprocessen mere effektiv, samtidig med at de administrative omkostninger bliver mindst mulige.

Hvad gøres der for at gøre EIT mere attraktiv for virksomheder, især SMV'er?

Samtidig med at EIT's nødvendige fleksibilitet bevares, har Kommissionen foreslået foranstaltninger til strømlining af EIT's beslutnings- og implementeringsprocedurer. De tematiske områder for de nye VIF'er blev udvalgt ud fra deres potentiale med hensyn til at skabe nye erhvervsmuligheder.

Erhvervslivets involvering i EIT og dets VIF'er er allerede betydelig og stigende. Indtil nu involverer VIF'erne næsten 200 partnere, hvoraf 75 (næsten 40 %) er erhvervsvirksomheder. VIF'en Climate-KIC involverer f.eks. et stort antal regionale SMV'er. Industripartnere bidrager med ca. en tredjedel af InnoEnergy KIC's budget, som beløber sig til i alt 290 mio. EUR. For så vidt angår ICT Labs KIC er budgetandelen fra industripartnere 20 %.

Virksomheder – både store multinationale selskaber og SMV'er – er især tiltrukket af EIT's forretningsorienterede tilgang til innovation og dets fokus på fleksibilitet samt dets bestræbelser på at sikre enklere og klarere regler.

Hvordan blev de tematiske områder for de seks nye VIF'er valgt? Ud fra hvilke kriterier blev deres dækningsområde defineret?

Udkastet til en strategisk innovationsdagsorden, som EIT fremsendte til Kommissionen i juni 2011, udgjorde grundlaget for udvælgelsen af de tematiske områder for de nye VIF'er. Sideløbende hermed blev der udviklet et sæt kriterier, der kan sikre en objektiv vurdering af innovationspotentialet for hvert af de foreslåede fremtidige tematiske områder. Disse kriterier blev vurderet i det bredere innovationsfællesskab gennem en offentlig høring.

De tematiske områder fokuserer på samfundsmæssige udfordringer. Ved at tilvejebringe et økonomisk potentiale og et potentiale for innovation vil de nuværende og fremtidige VIF'er bidrage til opfyldelse af målene i Horisont 2020 og Europa 2020-dagsordenen for arbejdspladser og bæredygtig vækst.

Hvad er EIT's rolle inden for Horisont 2020?

inden for Horisont 2020 vil EIT spille en vigtig rolle ved at kombinere eliteforskning, uddannelse og innovation.

EIT vil være involveret i målsætningen om at "tackle de samfundsmæssige udfordringer" og supplerer således andre initiativer som en del af en bredere strategi. Det bidrager også til at skabe en konkurrencedygtig industri i førerposition ved at stimulere resultatdrevet forskning og styrke udviklingen af innovative små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale. EIT bidrager desuden til udviklingen af et videnskabeligt grundlag af høj kvalitet ved at fremme mobilitet på tværs af grænser – faglige, sektorbestemte og nationale.

Horisont 2020 tilvejebringer den nødvendige forenkling og fleksibilitet for at sikre, at EIT fuldt ud kan udnytte sit innovationspotentiale, vise nye tilgange frem og tiltrække erhvervskredse. Det ansporer EIT til at gøre fuld brug af sin selvstændighed, så det kan reagere hurtigt på nye behov og behov under udvikling.

1 :

3,2 mia. EUR, hvis man tager hensyn til den forventede inflation i perioden 2014-2020.


Side Bar