Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Brusel 30. listopadu 2011

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) – často kladené otázky

(IP/11/1479)

Co je to EIT?

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen v roce 2008 z podnětu Evropské komise a je autonomním subjektem EU, jehož úkolem je stimulovat inovace světové úrovně. V jeho rámci spolupracují vynikající vysokoškolské instituce, výzkumná střediska a podniky. Snaží se dosáhnout svých cílů průkopnickým pojetím přeshraniční spolupráce veřejného a soukromého sektoru známé jako „znalostní a inovační společenství“. EIT má správní sídlo v Budapešti, avšak znalostní a inovační společenství fungují po celé Evropě z 16 míst, od Barcelony po Stockholm. Dosud byla vytvořena tři společenství, která se zaměřují na udržitelnou energii (InnoEnergy KIC), změnu klimatu (Climate KIC) a informační a komunikační společnost (ICT Labs).

Jak si Komise představuje další fungování EIT?

Cílem EIT je stvořit podnikatele budoucnosti a zajistit, aby evropský „znalostní trojúhelník“ odpovídal té nejlepší světové úrovni. Znalostní a inovační společenství se zaměřují na hlavní společenské výzvy a EIT urychluje přejímání a využívání nových technologií a výzkumu.

EIT a jeho znalostní a inovační společenství fungují tak, aby docházelo k minimálním byrokratickým obtížím a aby bylo možné pružně se přizpůsobovat novým a vznikajícím potřebám a dosahovat efektivních výsledků. Komise by si přála, aby se EIT stal vzorem zjednodušení.

Motorem inovací jsou zde studenti, výzkumní pracovníci a podnikatelé. Vzdělávací rozměr EIT přináší nové příležitosti rozvoje kariéry a spojuje akademický svět a soukromý sektor.

První znalostní a inovační společenství byla založena teprve nedávno, ale prokázala již svůj význam a hodnotu: za jediný rok bylo založeno šest začínajících podniků a 50 dalších podniků vznikne v brzké době; do konkrétních magisterských a doktorandských kurzů pod značkou znalostních a inovačních společenství je nyní zapsáno či je již ukončilo přibližně 700 studentů.

Komise očekává, že do roku 2020 bude EIT impulsem pro vytvoření 600 začínajících podniků a že novými vzdělávacími programy, jež spojí vědu na vynikající úrovni a silný podnikatelský prvek, projde 25 000 magisterských a 10 000 doktorských studentů.

Jaké množství finančních prostředků získá EIT podle návrhu Komise v období 2014–2020?

EIT obdržel z rozpočtu EU od svého vzniku částku 309 milionů EUR. Komise v rámci svého návrhu strategie Horizont 2020 hodlá značně navýšit podporu EIT, a to rozpočtem ve výši 2,8 miliardy EUR1 na období 2014–2020.

Zvyšování rozpočtu má napomoci prvním třem znalostním a inovačním společenstvím zpevnit svou strukturu a nastartovat růst a má vytvořit vhodné podmínky pro vznik šesti nových znalostních a inovačních společenství do roku 2018. Tato nová společenství by se měla zaměřit na: zdravý život, suroviny, potraviny pro budoucnost (vznikne v roce 2014); mobilitu ve městech, výrobu s přidanou hodnotou a inteligentní bezpečnou společnost (vznikne v roce 2018).

EIT přispívá do celkového rozpočtu znalostních a inovačních společenství průměrně až do výše 25 %. Částka rozdělená jednotlivým znalostním a inovačním společenstvím se může lišit v závislosti na různých potřebách. Konečná výše příspěvků z rozpočtu závisí na konkrétních obchodních plánech jednotlivých znalostních a inovačních společenství a na jejich rozvoji.

Jak si EIT zajistí finanční podporu z jiných zdrojů?

Model financování EIT stojí na síle a zdrojích partnerů zapojených do znalostních a inovačních společenství. Evropská unie poskytuje 25 % finančních prostředků potřebných pro EIT a její znalostní a inovační společenství; zbytek poskytnou především samotní partneři znalostních a inovačních společenství.

Podle počáteční zkušenosti mají průmysloví partneři o tuto spolupráci velký zájem. Znalostní a inovační společenství obdržela rovněž dodatečné finanční prostředky ze státních a regionálních zdrojů. Například německá vláda rozhodla, že přidělí na řízení vzdělávací iniciativy „Software Campus“ znalostním a inovačním společenstvím ICT Labs 50 milionů EUR na pětileté období

Co je strategický program inovací EIT?

Jedná se o rámcovou strategii pro EIT, kterou pro příští léta navrhla Komise. Jejím cílem je podstatnou měrou posílit dopad EIT v celé Evropě.

Znalostní a inovační společenství budou mezi sebou sdílet své zkušenosti (osvědčené postupy i získané poznatky), aby k nim ostatní mohli přihlédnout. Komise zřídí systémy, jež toto sdílení znalostí oživí prostřednictvím stipendií, sítě absolventů a fóra zúčastněných stran. Tato opatření bude doplňovat úsilí o účinnější řízení EIT a zavedení nového monitorovacího systému k hodnocení výkonnosti EIT a znalostních a inovačních společenství. Monitorovací systém umožní měřit výkonnost EIT na základě jeho vlastních cílů a osvědčených postupů na evropské i celosvětové úrovni.

Komise navrhuje, aby se snížil počet členů správní rady EIT. Proč?

Počet členů správní rady se sníží z 22 na 10. Přístup EIT, zaměřený na obchod, vyžaduje účinné, rychlé a cílené rozhodování. Menší správní rada s jasnějším zacílením na strategické vedení je základním krokem tímto směrem. Zdůraznilo to rovněž nezávislé externí hodnocení, které bylo provedeno letos, a navrhli to rovněž samotní členové správní rady EIT. Omezení počtu členů správní rady povede k účinnějšímu rozhodování a ke snížení správních režijních nákladů na minimum.

Co děláme, aby byl EIT pro podniky, zejména malé a střední, zajímavější?

Komise zachová nezbytnou flexibilitu EIT a současně navrhuje opatření zefektivňující rozhodovací a prováděcí postupy institutu. Byla vybrána témata nových znalostních a inovačních společenství podle jejich potenciálu pro vytvoření nových obchodních příležitostí.

Zapojení podniků do EIT a jeho znalostních a inovačních společenství je již nyní značné a stále se zvyšuje. V současné době se na znalostních a inovačních společenstvích podílí 200 partnerů, z nichž 75 (téměř 40 %) jsou obchodní organizace. Například znalostní a inovační společenství Climate-KIC zahrnuje značný počet regionálních malých a středních podniků. Průmysloví partneři přispívají přibližně z jedné třetiny do rozpočtu znalostního a inovačního společenství InnoEnergy, jehož celková výše činí 290 milionů EUR. V případě znalostního a inovačního společenství ICT Labs činí podíl průmyslových partnerů na rozpočtu 20 %.

Jak velké nadnárodní společnosti, tak malé a střední podniky láká zejména přístup EIT k inovacím vycházející z obchodních hledisek, jeho zaměření na flexibilitu a úsilí zaručit jednoduchá a jasná pravidla.

Jak se vybírala témata pro šest nových znalostních a inovačních společenství? Podle jakých kritérií se definovala jejich oblast působnosti?

Správní rada EIT předložila Komisi v červnu 2011 návrh strategického programu inovací. Z tohoto návrhu vycházel výběr témat nových znalostních a inovačních společenství. Současně byla vytvořena kritéria zajišťující objektivní posouzení inovačního potenciálu, který v sobě každé navrhované budoucí téma nese. Tato kritéria byla posouzena během veřejných konzultací v rámci širší inovační obce.

Témata se soustředí kolem společenských výzev. Stávající a nová znalostní a inovační společenství poskytují inovační a ekonomický potenciál, a tím přispějí k dosažení cíle strategií Horizont 2020 a Evropa 2020, jímž je zaměstnanost a růst.

Jakou úlohu má EIT v rámci strategie Horizont 2020?

V rámci strategie Horizont 2020 bude EIT hrát významnou roli tím, že spojuje výzkum, vzdělávání a inovace na vynikající úrovni.

EIT bude součástí cíle „řešení společenských výzev“ a bude doplňovat jiné iniciativy v rámci širší strategie. Přispěje rovněž k „vedoucímu postavení průmyslu a konkurenceschopným rámcům“ podněcováním výzkumu motivovaného výsledky a podporou zřizování inovativních malých a středních podniků s vysokým růstovým potenciálem. Dále EIT napomáhá budování „špičkové vědecké základny“ podporou mobility překračující hranice oborů, odvětví a zemí.

Strategie Horizont 2020 poskytuje nezbytné zjednodušení a flexibilitu, a zajišťuje tak, že EIT může plně využít svého inovačního potenciálu, ukázat nové přístupy a přilákat podnikatelskou komunitu. Podněcuje rovněž EIT k plnému využití své samostatnosti, aby mohl rychle reagovat na nové nebo vznikající potřeby.

1 :

S přihlédnutím k odhadované inflaci v období 2014–2020 bude rozpočet činit 3,2 miliardy EUR.


Side Bar