Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/851

Брюксел, 30 ноември 2011 г.

Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (ЕIТ) — често задавани въпроси

(IP/11/1479)

Какво представлява EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) е създаден през 2008 г. по инициатива на Европейската комисия и представлява самостоятелен орган на ЕС, който насърчава иновациите на световно равнище. Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия и за постигането на своята цел разчита на новаторска идея за трансгранични публично-частни партньорства, познати като общности за знание и иновации (ОЗИ). ЕIT е с административно седалище в Будапеща, а ОЗИ работят в 16 различни места в цяла Европа — от Барселона до Стокхолм. Към днешна дата са създадени три ОЗИ, чиято дейност е съсредоточена в областта на устойчивата енергия (ОЗИ „InnoEnergy“), климатичните промени (ОЗИ „Климат“) и информационното и комуникационното общество („ICT Labs“).

Каква е концепцията на Комисията за EIT?

Целта на EIT е да се подготвят предприемачите на бъдещето и да се гарантира, че европейският „триъгълник на знанието“ достойно мери сили с най-добрите в света. ОЗИ работят по най-важните предизвикателства пред обществото, а институтът изпълнява ролята на катализатор за внедряване и използване на нови технологии и научни изследвания.

Устройството на ЕИТ и ОЗИ гарантира, че бюрократичните спънки са сведени до минимум и че те притежават необходимата гъвкавост, за да могат бързо да се приспособяват към нови или зараждащи се потребности и така да постигат ефективни резултати. Комисията има желание EIT да се превърне в образец за опростяване на процедурите.

Студентите, изследователите и предприемачите са в основата на иновационния потенциал на института. Неговото образователно измерение създава нови възможности за професионално развитие и връзки между академичната общност и частния сектор.

Първите ОЗИ работят от сравнително кратко време, но вече са доказали своята стойност и въздействие: само за една година са създадени шест нови предприятия, а други 50 са в процес на подготовка; приблизително 700 магистри и докторанти са участвали или участват в момента в курсове със запазения знак на ОЗИ.

Комисията очаква до 2020 г. EIT да допринесе за създаването на близо 600 нови предприятия, както и за обучението на приблизително 25 000 студенти и 10 000 докторанти по нови учебни програми, които съвместяват високите научни постижения със силен предприемачески елемент.

Какво финансиране предлага Комисията на EIT за периода 2014—2020 г.?

От създаването си до сега EIT е получил от бюджета на ЕС 309 милиона евро. Като част от своето предложение„Хоризонт 2020“ Комисията възнамерява значително да увеличи подкрепата си за EIT, като за периода 2014—2020 г. предостави бюджет в размер на 2,8 милиарда евро1.

Бюджетът ще бъде увеличен, за да се даде възможност на първите три ОЗИ да се утвърдят и да отбележат растеж, както и за да се подготви почвата за създаването на шест нови ОЗИ до 2018 г. Акцентът в дейността им ще бъде поставен върху: здравословен начин на живот, суровини и храна за бъдещето (тези три ОЗИ трябва да бъдат създадени през 2014 г.); градска мобилност, производство с висока добавена стойност и интелигентни и сигурни общества (предвижда се тези три ОЗИ да бъдат създадени през 2018 г.).

EIT осигурява средно до 25 % от общия бюджет на ОЗИ. Отделните ОЗИ могат да получават различни суми, тъй като бюджетните нужди на всяка от тях са различни. Окончателното разпределение на бюджета зависи от конкретните бизнес планове и развитието на всяка ОЗИ.

Как EIT ще съумее да осигури средства от други източници?

Моделът на финансиране на EIT разчита на потенциала и ресурсите на партньорите, участващи в ОЗИ. Общо 25 % от финансирането на EIT и ОЗИ се предоставя от Европейския съюз; останалата част идва основно от самите партньори на ОЗИ.

Първоначалният опит показа много голяма ангажираност от страна на промишлените партньори. ОЗИ са съумели да получат допълнително финансиране от национални и регионални публични средства. Германското правителство например реши да отпусне 50 милиона евро в рамките на петгодишен период за управление на образователната инициатива „Софтуерен университет“ (Software Campus) на ОЗИ „ICT Labs“.

Какво представлява стратегическата иновационна програма (СИП) на ЕIТ?

Това е рамковата стратегия за EIT през следващите години, предложена от Комисията. Нейната цел е значително да се засили въздействието на EIT в цяла Европа.

Натрупаният от ОЗИ опит (както най-добрите практики, така и извлечените поуки) ще бъде споделен, за да могат и други да се възползват от него. Комисията ще разработи механизми, които да стимулират обмена на знания чрез стипендиантски програми, мрежа от бивши възпитаници и форум на заинтересованите страни. Тези мерки ще бъдат допълнени с усилия за по-ефективно управление на EIT и с изграждането на нова система за мониторинг за оценка на резултатите на EIT и ОЗИ. Системата за мониторинг ще даде възможност на EIT да съпоставя постигнатото спрямо заложените от него цели и най-добрите практики на европейско и световно равнище.

Комисията предлага да се намали броят на членовете на Управителния съвет на EIT. Защо?

Съставът на Управителния съвет ще бъде намален от 22 на 10 членове. Стопанският подход на EIT изисква ефикасен, бърз и целенасочен процес на вземане на решения. Преминаването към по-малоброен Управителен съвет с по-силен акцент върху стратегическите насоки е важна стъпка в това отношение, както бе подчертано в независимата външна оценка, извършена по-рано тази година; това бе предложено и от самия Управителен съвет на EIT. При намален състав на съвета процесът на вземане на решения ще бъде по-ефективен и по-ефикасен, а административните разходи ще бъдат сведени до минимум.

Какво се прави за повишаване на привлекателността на EIT за бизнеса, особено за МСП?

Комисията предлага мерки за рационализиране на процеса на вземане на решения и на процедурите за изпълнение, като в същото време се съхрани необходимата гъвкавост на EIT. Темите за новите ОЗИ бяха избрани с оглед на техния потенциал за създаване на нови бизнес възможности.

Участието на бизнеса в EIT и ОЗИ вече е значително и продължава да расте. Към днешна дата ОЗИ обединяват почти 200 партньори, от които 75 (или близо 40 %) са стопански организации. В ОЗИ „Климат“ например участват множество регионални МСП. Промишлените партньори осигуряват около една трета от бюджета на ОЗИ „InnoEnergy“ , който възлиза общо на 290 милиона евро. Една пета от бюджета на ОЗИ „ICT Labs“ се осигурява от промишлените партньори.

Стопанският подход на EIT, акцентът върху гъвкавостта и усилията за прилагане на по-прости и ясни правила са особено привлекателни за дружествата — както за големите мултинационални компании, така и за МСП.

Как са избрани темите за шестте нови ОЗИ? Какви критерии са използвани за определяне на техния обхват?

Проектът на стратегическа иновационна програма, представен на Комисията от Управителния съвет на EIT през юни 2011 г., бе в основата на избора на темите за новите ОЗИ. Успоредно с това бяха разработени критерии, за да се гарантира обективна оценка на иновационния потенциал на всяка предложена бъдеща тема. Тези критерии бяха оценени от по-широк кръг представители на иновационната общност посредством обществено допитване.

Темите са насочени към предизвикателствата пред обществото. Като осигуряват иновационен и икономически потенциал, съществуващите и новите ОЗИ ще спомагат за постигането на целите на „Хоризонт 2020“ и на програмата „Европа 2020“ за работни места и устойчиво развитие.

Каква е ролята на EIT в рамките на „Хоризонт 2020“?

EIT ще играе важна роля в рамките на „Хоризонт 2020“, като съвместява върхови научни изследвания, образование и иновации.

EIT ще бъде част от целта „справяне с обществените предизвикателства“ и ще допълва други инициативи като част от по-широка стратегия. Той ще допринесе и за създаването на „водещи позиции в промишлеността и рамки за конкурентоспособност“, като насърчава резултатни научни изследвания и създаване на иновативни МСП с голям потенциал за растеж. EIT ще допринесе също така за създаването на „отлична научна база“, като насърчи мобилността между дисциплини, отрасли и държави.

„Хоризонт 2020“ предоставя необходимата опростеност и гъвкавост, за да гарантира, че EIT може да използва целия си иновационен потенциал, да представя нови подходи и да привлича бизнес средите. Програмата насърчава EIT да се възползва максимално от своята самостоятелност, за да може да отговаря бързо на новите и зараждащите се потребности.

1 :

3,2 милиарда евро, като се вземе предвид очакваната инфлация за периода 2014—2020 г.


Side Bar