Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

Bryssel den 23 november 2011

Erasmus för alla – vanliga frågor

(se även IP/11/1398)

Vad är Erasmus för alla?

Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott. Programstarten är planerad till 2014 och programmet innebär att betydligt mer resurser satsas på att utveckla kunskaper och färdigheter. Erasmus för alla bygger på tron att investering i utbildning frigör människors potential oavsett ålder och bakgrund. Genom utbildning kan människor utvecklas på ett personligt plan, skaffa sig nya färdigheter och öka sina karriärmöjligheter.

Vad får stöd inom Erasmus för alla?

Erasmus för alla kommer att ha en rationaliserad struktur som ger större resurseffektivitet, vilket innebär mer bidrag till studenter, praktikanter, lärare och andra. Fördelarna för enskilda kommer också att gynna EU:s ekonomi i sin helhet.

Det nya programmet kommer att innebära ökade möjligheter till rörlighet och samarbete. Mer resurser kommer att ägnas åt utbildning, praktik, undervisning och volontärverksamhet utomlands för högskolestuderande, yrkesstuderande, praktikanter, lärare, utbildare och ungdomsarbetare. Det kommer också att finnas större möjligheter för utbildningsanstalter och ungdomsorganisationer att bilda partnerskap med varandra för utbyte av goda metoder och med företag för att främja innovation och anställbarhet. Även IT-plattformar som exempelvis e-vänskolekontakter kommer att få mer stöd så att skolor och andra utbildningsanordnare kan komma i kontakt med varandra via internet.

Inom programmet kommer stöd att ges till följande tre typer av verksamhet:

  • Möjligheter till lärande för enskilda både inom och utanför EU. Här ingår utbildning, praktik, undervisning och fortbildning men även icke-formell ungdomsverksamhet såsom volontärarbete. Erasmus för alla innebär att upp till fem miljoner människor inom alla utbildningssektorer får möjlighet att utbilda sig utomlands. Européer kan få studera eller undervisa på högre utbildningsanstalter över hela världen och fler icke-europeiska studenter och lärare får möjlighet att studera, undervisa och lära i Europa. När man utvidgar programmet bortom EU:s gränser gör man europeisk högre utbildning mer attraktiv samtidigt som man främjar utvecklingen av högre utbildning på andra ställen i världen.

  • Institutionellt samarbete mellan utbildningsanstalter, ungdomsorganisationer, företag, lokala och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer med syfte att främja utveckling och genomförande av nyskapande metoder inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsverksamhet såväl som anställbarhet, kreativitet och entreprenörskap.

  • Stöd till politiska reformer i medlemsstaterna och samarbete med länder utanför EU med fokus på att stärka grunderna för beslutsfattande samt utbyta goda metoder. Stöd kommer bland annat att ges till genomförandet av EU:s verktyg för tydlighet, transnationella studier och särskilda politiska agendor såsom Bologna- (högre utbildning) och Köpenhamnprocessen (yrkesutbildning)

I Erasmus för alla ingår även två helt nya punkter:

  • Ett lånegarantisystem som hjälp för mastersstuderande att finansiera sina utlandsstudier och skaffa sig de kunskaper som behövs för kunskapsintensiva jobb.

  • Skapandet av 400 kunskapsallianser och allianser för sektorspecifik kompetens. Kunskapsallianser är storskaliga partnerskap mellan högre utbildningsanstalter och företag med syfte att främja kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda nya lärandemöjligheter och kvalifikationer. Allianser för sektorspecifik kompetens är partnerskap mellan utbildningsanordnare och företag med syfte att främja anställbarhet genom nya sektorspecifika kursplaner och nyskapande former för yrkesutbildning.

Hur kommer Erasmus för alla att skilja sig från dagens program?

Det huvudsakliga syftet kommer fortfarande att vara detsamma, nämligen att utveckla människors kompetens och därigenom deras anställbarhet och samtidigt bidra till att modernisera utbildningssystemen. Erasmus för alla ersätter sju redan existerande program: programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig), Aktiv ungdom och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industrialiserade länder).

Huvudverksamheten inom de existerande programmen kommer att fortsätta (d.v.s. rörlighet i utbildningssyfte, samarbetsprojekt och stöd till politiska reformer), men verksamheten kommer att stärkas där systempåverkan är som störst och där det finns ett tydligt EU-mervärde. Programmet innehåller också många nyskapande förslag såsom lånegarantisystemet för mastersstudenter inom Erasmus, kunskapsallianserna och allianserna för sektorspecifik kompetens. Ett enda program innebär enklare ansökningsregler och ansökningsprocesser och gör det lättare att undvika fragmentering och överlappning.

Varför behöver vi en ny EU-strategi för utbildning?

Världen såg annorlunda ut när dagens program skapades. Just nu upplever vi en av vår tids mest turbulenta ekonomiska perioder. EU har svarat med en samordnad strategi för tillväxt och jobb som kallas Europa 2020 där utbildning utgör en viktig del.

Även arbetsmarknaden inom EU förändras. Antalet högkvalificerade jobb växer medan antalet lågkvalificerade jobb minskar. År 2020 beräknas nästan 35 % av alla jobb kräva arbetskraft som är högkvalificerad, anpassningsbar och har förmåga till nyskapande. Ett av huvudmålen i strategin Europa 2020 är att öka andelen människor som avslutar högre utbildning från dagens 32 % till 40 %. . Erasmus för alla kan bidra till detta genom att hjälpa människor att utvidga och öka sin kompetens genom studier utomlands.

Det andra huvudmålet inom utbildning i strategin Europa 2020 är att minska andelen personer som lämnar skolan i förtid från 14 % till mindre än 10 %. Erasmus för alla bidrar till detta mål genom att stödja modernisering på alla utbildningsnivåer, inklusive skolutbildning, från tidig barndom till gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Icke-formell utbildning kommer också att främjas genom ungdomsutbyten och volontärtjänst.

Hur kommer ungdomsarbetslöshet att bemötas med Erasmus för alla?

Erasmus för alla hjälper unga människor att skaffa sig utbildning och kompetens som stärker dem i deras personliga utveckling och ger dem större karriärmöjligheter. Att studera utomlands kan också öka språkkunskaper och anpassningsbarhet. Studier visar att studenter som har tillbringat en del av sin studietid utomlands är mer benägna att skaffa jobb utomlands när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Med Erasmus för alla understryks också vikten av icke-formellt lärande. Erfarenhet visar nämligen att det inte bara är rätt utbildning som ger jobb. Arbetsgivare letar mer och mer efter kunskaper från icke-formellt lärande såsom volontärarbete. Mer än 75 % av dem som medverkat i Europeisk volontärtjänst angav att det är en erfarenhet som har förbättrat deras karriärmöjligheter.

Vilka kommer att kunna få stöd?

Som namnet antyder kommer Erasmus för alla att vara öppet för alla som studerar eller utbildar andra, genom alla offentliga eller privata organ för utbildning, ungdom och idrott. Inom programmet kommer stöd att ges både till formell och icke-formell utbildning och verksamhet inom alla sektorer.

Kommer målgruppen att ändras från dagens program?

Nej. Även det nya programmet kommer att fokusera på unga människors behov, oavsett om de är elever, studenter, praktikanter, volontärer eller medlemmar i organisationer. Mer fokus kommer att ligga på stöd till lärare, utbildare, informationsansvariga och ungdomsarbetare eftersom deras roll som spridare är mycket viktig.

Vad gäller samarbetsprojekt kommer mer fokus att ligga på att sammanföra företag med utbildningsanstalter och ungdomsorganisationer.

Skolor inom EU kommer att uppmuntras att samarbeta med varandra över gränserna för att förstärka effekten av EU-stödet och skapa synergier mellan olika sorters samverkan, såsom elev- och personalrörlighet och utbildningsprojekt. Vad gäller vuxenutbildning kommer programmet att främja rörlighet bland lärare och utbildare och ett närmare gränsöverskridande samarbete mellan organisationer.

Viss verksamhet som får stöd ur dagens program kommer man att dra ner på eller ta bort helt eftersom den har haft begränsad systempåverkan, gett dålig avkastning eller mer effektivt kan finansieras genom andra stödmekanismer som exempelvis Europeiska socialfonden (ESF). Rörlighet för människor som redan är på arbetsmarknaden är till exempel snarare en fråga för ESF.

Vilket mervärde ger en lånegaranti för studenter på EU-nivå när många medlemsstater har sina egna studielånssystem?

Studielånssystem finns i ett antal länder, men de är ofta begränsade till studier inom det nationella systemet eller till studier på grundutbildningsnivå och många nationella lånesystem kan ha restriktioner vad gäller att ta med lånen utomlands.

Det föreslagna lånesystemet riktar sig till mastersstudenter som studerar i ett annat EU-land. Kurser på mastersnivå är ofta dyrare än kurser på grundutbildningsnivå. Initiativet skulle vara ett komplement till nationella finansieringssystem, om sådana existerar.

Vad gör kommissionen mer för att öka studenters och ungdomars rörlighet?

Finansiering är viktigt, men det krävs mer än bara pengar för att göra rörlighet till en realistisk möjlighet för alla. En gemensam ansträngning och nya partnerskap krävs för att få bort de hinder som fortfarande finns på nationell och regional nivå. Tillgängligheten till information måste förbättras, det måste säkerställas att bidrag och lån är flyttbara (det vill säga att de kan utnyttjas av studenter som studerar utomlands) och möjligheterna att tillgodoräkna sig utländska studieresultat måste förbättras.

EU:s utbildningsministrar antog i maj en gemensam plan (i form av en rådsrekommendation) för att undanröja hinder för utlandsstudier.

Varför har kommissionen beslutat att inte längre använda existerande programnamn som Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig?

Erasmus är ett namn som är vida känt och som i hög grad förknippas med utlandsstudier och europeiskt samarbete. När man skapar ett enda integrerat program är det därför lämpligt att undvika flera olika namn och istället dra nytta av det populära och välkända varumärket Erasmus.

Vilka länder kommer att kunna delta i Erasmus för alla?

Erasmus för alla är öppet för alla EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, de kandidatländer till EU som omfattas av en föranslutningsstrategi och andra länder på västra Balkan.

Dessutom kommer icke-EU-länder, främst grannländer till EU, att gynnas av verksamhet som främjar utbildning utomlands såväl som ungdomsverksamhet.

Nyckeltal: Erasmus för alla (2014-2020)

Total budget

19 miljarder euro (inklusive 1,8 miljarder för internationellt samarbete)

Total rörlighet

5 miljoner personer

Högre utbildning

2,2 miljoner studenter

Personalrörlighet

1 miljon lärare, utbildare, ungdomsarbetare och annan personal

Yrkesutbildning

735 000 studenter

Volontärtjänst och ungdomsutbyte

540 000 unga människor

Lånegarantisystem för mastersstudenter

330 000 studenter

Internationella studenter

135 000 studenter

Gemensamma examina

34 000 studenter

Mål för samarbetet:

Strategiska partnerskap

Mer än 20 000 som sammanför

115 000 institutioner

Kunskapsallianser

200 som upprättats av 2 000 högre utbildningsanstalter och företag

Allianser för sektorspecifik kompetens

200 som upprättats av 2 000 utbildningsanordnare och företag


Side Bar