Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

V Bruseli, 23. november 2011

Erasmus pre všetkých – často kladené otázky

(pozri tiež IP/11/1398)

Čo je Erasmus pre všetkých?

Erasmus pre všetkých je nový program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý navrhla Európska komisia. Mal by sa začať v roku 2014 a výrazne by mal zvýšiť finančné prostriedky vyčlenené na rozvoj vedomostí a zručností. Erasmus pre všetkých je založený na predpoklade, že investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú kľúčom k uvoľneniu potenciálu ľudí bez ohľadu na ich vek alebo sociálne zázemie. Podporuje ich osobný rozvoj, pomáha im získavať nové zručnosti a zlepšuje ich pracovné vyhliadky.

Na čo bude zameraná podpora z programu Erasmus pre všetkých?

Erasmus pre všetkých bude mať prehľadnejšiu štruktúru, a tým aj vyššiu efektívnosť, čo bude znamenať viac grantov pre študentov, stážistov, učiteľov a ďalších záujemcov. Prínosy pre jednotlivcov budú zároveň prínosmi pre hospodárstvo EÚ ako celok.

V rámci nového programu sa výrazne posilnia možnosti mobility a spolupráce: najmä bude k dispozícii viac finančných prostriedkov na príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, výučby a dobrovoľníctva v zahraničí pre vysokoškolských študentov a študentov odbornej prípravy, stážistov, učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou. Rovnako bude viac vzdelávacích príležitostí a inštitúcií odbornej prípravy alebo organizácií mládeže, ktoré budú vytvárať navzájom partnerstvá na výmenu osvedčených postupov a partnerstvá s podnikmi na podporu inovácií a zamestnateľnosti, a tiež sa bude poskytovať väčšia podpora pre IT platformy ako napr. e-twinning (elektronické partnerstvo škôl), ktoré majú spájať školy a iných poskytovateľov vzdelávania prostredníctvom internetu.

Programom sa podporia tri hlavné druhy činností:

  • Vzdelávacie príležitosti pre jednotlivcov v rámci EÚ ako aj mimo nej, a to vrátane: štúdia a odbornej prípravy, stáží, výučby a profesionálneho rozvoja a neformálnych aktivít pre mládež ako napr. dobrovoľníctvo. Erasmus pre všetkých by mal poskytnúť príležitosti pre štúdium v zahraničí až 5 miliónom ľudí vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy. Európania by mali možnosť študovať, odborne sa vzdelávať alebo vyučovať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania kdekoľvek na svete a študenti a vzdelávací pracovníci z neeurópskych krajín by mali viac príležitostí študovať, vyučovať a vzdelávať sa v Európe. Rozšírenie programu za hranice EÚ zvýši príťažlivosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a zároveň podporí rozvoj vysokoškolského vzdelávania inde vo svete.

  • Inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami mládeže, podnikmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom podporiť rozvoj a uplatňovanie inovatívnych praktík vo vzdelávaní, v odbornej príprave a v aktivitách pre mládež a zvýšiť zamestnateľnosť, tvorivosť a podnikanie.

  • Podpora politickej reformy v členských štátoch a spolupráca s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, s dôrazom na posilnenie tvorby politiky založenej na disponibilných údajoch a výmenu osvedčených postupov. Podpora bude zahŕňať používanie nástrojov EÚ na zabezpečenie transparentnosti, cezhraničné štúdie a podporu osobitných politických iniciatív ako napr. bolonský proces (vysokoškolské vzdelávanie) a kodanský proces (odborné vzdelávanie a príprava).

  • Súčasťou programu Erasmus pre všetkých budú dva úplne nové prvky:

  • Systém záruk za pôžičky, ktorým sa má študentom magisterského štúdia pomôcť financovať ich štúdium v zahraničí a nadobudnúť zručnosti, ktoré si vyžadujú pracovné miesta náročné na vedomosti.

  • Vytvorenie 400 „znalostných aliancií“ a „aliancií sektorových zručností“. Znalostné aliancie sú rozsiahle partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi na podporu tvorivosti, inovácií a podnikania prostredníctvom vytvárania nových vzdelávacích príležitostí a kvalifikácií. Aliancie sektorových zručností sú partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a podnikmi na podporu zamestnateľnosti prostredníctvom vytvorenia nových učebných osnov zameraných na jednotlivé sektory a prostredníctvom inovatívnych foriem odborného vzdelávania a prípravy.

V čom sa bude program Erasmus pre všetkých odlišovať od súčasných programov?

Hlavný cieľ zostáva nezmenený – zlepšovať zručnosti ľudí a tým aj ich zamestnateľnosť a zároveň podporiť modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Programom Erasmus pre všetkých sa nahradí sedem existujúcich programov jedným: zlučuje súčasný program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), program Mládež v akcii a päť programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Hlavné činnosti súčasných programov sa budú aj naďalej realizovať (t. j. mobilita v oblasti vzdelávania, projekty spolupráce a podpora politickej reformy), ale činnosti sa posilnia tam, kde je systémový vplyv najsilnejší a kde je jasná pridaná hodnota EÚ. Bolo vypracovaných aj niekoľko nových inovatívnych návrhov ako systém záruk za pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus, znalostné aliancie a aliancie sektorových zručností. Jeden program prinesie zjednodušenie pravidiel a postupov pri uplatňovaní a zabráni rozdrobeniu a duplikácii.

Prečo potrebujeme nový prístup EÚ k vzdelávaniu a odbornej príprave?

V čase, keď boli vytvorené súčasné programy, bola iná realita. V súčasnosti zažívame jedno z najpohnutejších hospodárskych období našich čias. EÚ reaguje koordinovanou stratégiou pre rast a zamestnanosť pod názvom Európa 2020 a vzdelávanie a odborná príprave sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Mení sa aj európsky trh práce. Narastá počet vysokokvalifikovaných pracovných miest, kým počet nízkokvalifikovaných pracovných miest klesá. Odhaduje sa, že do roku 2020 si takmer 35 % všetkých pracovných miest bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu a inovačnú kapacitu a schopnosť prispôsobiť sa. Jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 je zvýšiť počet absolventov vysokoškolského vzdelávania na 40 % (zo súčasných 32 %). Erasmus pre všetkých môže prispieť tým, že ľuďom umožní získať viac lepších zručností vďaka možnosti študovať a absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

Ďalším hlavným cieľom stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo 14 % na menej než 10 %. S cieľom prispieť k naplneniu tohto cieľa bude Erasmus pre všetkých podporovať modernizáciu na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy vrátane školského vzdelávania, a to od raného detstva po stredoškolské vzdelávanie a počiatočné odborné vzdelávanie. Neformálne vzdelávanie sa bude taktiež podporovať prostredníctvom výmenných programov a dobrovoľníckej činnosti pre mladých ľudí.

Ako bude Erasmus pre všetkých pristupovať k otázke nezamestnanosti mladých ľudí?

Erasmus pre všetkých pomôže mladým ľuďom získať prístup k odbornej príprave a nadobudnúť zručnosti, ktoré môžu podporiť ich osobný rozvoj a zlepšiť vyhliadky na zamestnanie. Štúdiom v zahraničí sa tiež môžu zlepšiť ich jazykové schopnosti a schopnosť prispôsobiť sa. Zo štúdií vyplýva, že u študentov, ktorí absolvovali časť svojho štúdia v zahraničí, existuje väčšia pravdepodobnosť, že si pri vstupe na trh práce nájdu zamestnanie v zahraničí.

Erasmus pre všetkých tiež uznáva význam neformálneho vzdelávania. Zo skúseností vyplýva, že získať pracovné miesto nie je iba o tom mať správny titul; zamestnávatelia sa čoraz viac zameriavajú na zručnosti získané prostredníctvom neformálneho vzdelávania, napr. dobrovoľníckej činnosti. 75 % účastníkov európskej dobrovoľníckej služby tvrdí, že ich pracovné vyhliadky sa vďaka tejto skúsenosti zlepšili.

Kto bude hlavným príjemcom?

Ako vyplýva z názvu, Erasmus pre všetkých je otvorený pre všetkých študujúcich a školiteľov v rámci akéhokoľvek verejného alebo súkromného subjektu pôsobiaceho v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Bude podporovať formálne a neformálne vzdelávanie a činnosti s ním spojené vo všetkých sektoroch.

Dôjde k zmene cieľových príjemcov oproti príjemcom podporovaným súčasnými programami?

Nie. Nový program sa bude stále zameriavať na potreby mladých ľudí, či už ide o žiakov, študentov, stážistov, dobrovoľníkov alebo členov asociácií. Bude klásť väčší dôraz na podporu učiteľov, školiteľov, informačných pracovníkov a pracovníkov s mládežou vzhľadom na ich význam ako šíriteľov znalostí a zručností.

Projekty spolupráce sa sústredia viac na začlenenie podnikov ako partnerov do vzdelávacích zariadení a organizácií pre mladých ľudí.

Školy sa budú podnecovať k spolupráci s ich partnermi v iných krajinách EÚ s cieľom zvýšiť dosah podpory EÚ a podporiť súčinnosť medzi rôznymi formami spolupráce, ako sú napr. mobilita žiakov a vzdelávacích pracovníkov a vzdelávacie projekty. Pokiaľ ide o vzdelávanie dospelých, programom sa zvýši mobilita učiteľov a školiteľov a podporí užšia cezhraničná spolupráca medzi organizáciami.

Niektoré činnosti podporované súčasnými programami sa obmedzia alebo zastavia z dôvodu ich obmedzeného systémového vplyvu alebo preto, že poskytujú nízku protihodnotu za peniaze, alebo preto, že by mohli byť efektívnejšie podporené z iných finančných zdrojov EÚ ako napr. Európsky sociálny fond (ESF). Napríklad mobilita ľudí, ktorí sú už na trhu práce, by mohla byť viac prioritou pre ESF.

Aká je pridaná hodnota záruky za študentské pôžičky na úrovni EÚ, keď mnohé členské štáty majú vlastné systémy študentských pôžičiek?

Systémy študentských pôžičiek existujú vo viacerých krajinách, často sa však obmedzujú na štúdium vo vnútroštátnych inštitúciách alebo na študentov bakalárskeho štúdia. Mnoho z týchto systémov pôžičiek v jednotlivých krajinách má obmedzenia, pokiaľ ide o ich prenositeľnosť do zahraničia.

Navrhovaný nástroj študentských pôžičiek EÚ sa zameriava na študentov magisterského štúdia, ktorí študujú v inej európskej krajine. Magisterské štúdium je zvyčajne nákladnejšie než bakalárske štúdium. Táto iniciatíva by bola doplnkom k systémom financovania v štátoch, v ktorých takéto systémy existujú.

Čo iné ešte Komisia robí v záujme zvýšenia mobility študentov a mladých ľudí?

Financovanie je dôležité, ale samotné peniaze nestačia na to, aby sa mobilita stala reálnou možnosťou pre všetkých. To si bude vyžadovať spoločné úsilie a nové partnerstvá, ktorými sa odstránia prekážky, ktoré pretrvávajú na národnej a regionálnej úrovni. Súčasťou tohto úsilia bude zlepšiť dostupnosť informácií, zabezpečovať „prenositeľnosť“ grantov a pôžičiek (t. j. aby ich mohli používať študenti, ktorí absolvujú štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí) a zlepšiť uznávanie výsledkov štúdia alebo odbornej prípravy.

V máji ministri školstva EÚ odsúhlasili spoločný plán [vo forme odporúčania Rady] na odstránenie prekážok v štúdiu alebo v odbornej príprave v zahraničí.

Prečo sa Komisia rozhodla prestať používať súčasné názvy programov mobility ako Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig?

Erasmus je názov, ktorý je verejnosti všeobecne známy a silne prepojený so vzdelávaním v zahraničí a s európskou spoluprácou. V prípade vytvorenia jedného integrovaného programu má zmysel vyhnúť sa mnohorakosti názvov a využiť skutočnosť, že značka Erasmus je populárna a všeobecne známa.

Ktoré krajiny sa budú môcť zúčastniť na programe Erasmus pre všetkých?

Erasmus pre všetkých je otvorený pre všetky členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, kandidátske krajiny EÚ, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu a iné krajiny západného Balkánu.

Okrem toho krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, najmä susediace krajiny, budú môcť využívať výhody z opatrení zameraných na podporu príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu v zahraničí ako aj z aktivít pre mladých ľudí.

Kľúčové údaje: Erasmus pre všetkých (2014 – 2020)

Celkový rozpočet

19 miliárd EUR (vrátane 1,8 miliardy EUR pre medzinárodnú spoluprácu)

Celkové možnosti mobility

5 miliónov ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

2,2 milióna študentov

Mobilita zamestnancov

1 milión učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a iných zamestnancov

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

735 000 študentov

Dobrovoľnícke programy a programy výmeny mladých ľudí

540 000 mladých ľudí

Systém záruky za pôžičky pre študentov magisterského štúdia

330 000 študentov

Medzinárodní študenti

135 000 študentov

Granty pre spoločné študijné programy

34 000 študentov

Ciele spolupráce:

Strategické partnerstvá

viac než 20 000 partnerstiev

spájajúcich 115 000 inštitúcií

Znalostné aliancie

200 znalostných aliancií vytvorených 2 000 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie sektorových zručností

200 aliancií sektorových zručností vytvorených 2 000 poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a podnikmi


Side Bar