Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

Bruxelles, 23 noiembrie 2011

Erasmus pentru toți – Întrebări frecvente

(a se vedea, de asemenea, IP/11/1398)

Ce este Erasmus pentru toți?

Erasmus pentru toți este un nou program propus de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport. Programul ar trebui să înceapă în 2014 și ar spori considerabil fondurile alocate pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor. Erasmus pentru toți se bazează pe premisa că investiția în educație și formare este esențială pentru valorificarea potențialului oamenilor, indiferent de vârsta sau de educația lor. Îi ajută la dezvoltarea personală, la dobândirea de noi competențe și la creșterea șanselor de angajare.

Ce va sprijini Erasmus pentru toți?

Erasmus pentru toți va avea o structură raționalizată care va îmbunătăți eficacitatea, ceea ce se va traduce prin mai multe burse pentru studenți, stagiari, cadre didactice, etc. Avantajele pe care le va aduce persoanelor vor însemna și avantaje pentru întreaga economie a UE.

Posibilitățile de mobilitate și cooperare vor fi mult mai multe în cadrul noului program: în special, vor fi disponibile mai multe finanțări pentru studii, stagii, activități de predare și voluntariat în străinătate pentru studenții din învățământul superior și profesional, stagiari, cadre didactice, formatori și lucrători în domeniul tineretului. De asemenea, vor exista mai multe oportunități pentru instituțiile de educație și de formare profesională sau pentru organizațiile de tineret de a se angaja în parteneriate pentru schimb de bune practici și cu întreprinderi pentru a promova inovarea și capacitatea de inserție profesională, precum și un sprijin mai important pentru platformele de IT, precum cele de înfrățire online (e-twinning), destinate să stabilească legături între școli și alți prestatori de servicii în domeniul învățământului prin intermediul internetului.

Programul va sprijini trei tipuri principale de acțiuni:

  • Oportunități de învățare pentru persoane fizice, atât în cadrul UE, cât și în afara ei, și anume: studii și formare, stagii, activități de predare și dezvoltare profesională, precum și activități informale pentru tineret, de exemplu voluntariat. Erasmus pentru toți ar oferi oportunități de studii în străinătate pentru aproximativ 5 milioane de persoane din toate sectoarele educației și formării. Europenii ar avea opțiunea de a urma studii și cursuri de formare sau de a preda în instituții de învățământ superior oriunde în lume, iar studenții și personalul din afara Europei ar avea mai multe oportunități de a studia, de a preda și de a învăța în Europa. Extinderea programului dincolo de granițele UE va spori atractivitatea învățământului superior european și, în același timp, va sprijini dezvoltarea învățământului superior în alte părți ale lumii.

  • Cooperarea instituțională între instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret, întreprinderi, autoritățile locale și regionale și ONG-uri cu scopul de a încuraja dezvoltarea și punerea în aplicare de practici inovatoare în învățământ, formarea și activitățile pentru tineret și de a stimula capacitatea de inserție profesională, creativitatea și spiritul antreprenorial.

  • Sprijinul pentru reforma politicilor din statele membre și cooperarea cu țările terțe, acordându-se o atenție specială datelor concrete pentru elaborarea politicilor și schimbul de bune practici. Sprijinul va include punerea în practică a instrumentelor UE care favorizează transparența, studii transnaționale și sprijinul acordat unor agende politice specifice, precum procesul de la Bologna (învățământ superior) și de la Copenhaga (învățământ și formare profesională).

Erasmus pentru toți va include două elemente complet noi:

  • Un sistem de garantare a împrumuturilor pentru a-i ajuta pe masteranzi să-și finanțeze studiile în străinătate și să dobândească competențele necesare pentru locurile de muncă bazate pe un nivel ridicat de cunoștințe.

  • Crearea a 400 de „alianțe pentru cunoștințe” și „alianțe pentru competențe sectoriale”. Alianțele pentru cunoștințe sunt parteneriate la scară largă între instituții de învățământ superior și întreprinderi, destinate să promoveze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial, oferind noi oportunități de studiu și de dobândire a calificărilor. Alianțele pentru competențe sectoriale sunt parteneriate între furnizori de servicii de educație și formare și întreprinderi, destinate să promoveze capacitatea de inserție profesională, prin crearea de noi programe de studii specifice sectoarelor și de forme inovatoare de predare și formare profesională.

În ce mod va fi Erasmus pentru toți diferit de programele existente?

Scopul principal rămâne același – de a îmbunătăți competențele oamenilor și, în ultima instanță, capacitatea lor de inserție profesională, precum și de a sprijini modernizarea sistemelor de educație și formare. Erasmus pentru toți ar înlocui șapte programe existente cu unul singur: vor fi reunite programul existent de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig), Tineretul în acțiune și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperarea cu țările industrializate).

Principalele acțiuni din cadrul programelor existente vor continua (de exemplu, mobilitatea în scop educațional, proiectele de cooperare și sprijinul pentru reforma politicilor), dar activitățile vor fi mai susținute acolo unde impactul sistemic este mai puternic și unde există o valoarea adăugată clară pentru UE. Au fost înaintate, de asemenea, o serie de propuneri inovatoare, de exemplu, sistemul Erasmus de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi, alianțele pentru cunoștințe și alianțele pentru competențele sectoriale. Existența unui program unic va însemna norme și proceduri de aplicare mai simple, precum și evitarea fragmentării și dublării.

De ce avem nevoie de o nouă abordare a educației și formării la nivelul UE?

Lumea s-a schimbat de când au fost create programele existente. Suntem martorii uneia dintre cele mai tumultoase perioade economice a vremurilor noastre. UE a reacționat printr-o strategie coordonată pentru creștere și locuri de muncă, numită Europa 2020, iar educația și formarea fac parte integrantă din aceasta.

Piața muncii europeană este la rândul ei în schimbare. Numărul de locuri de muncă bazate pe un nivel înalt de competențe este tot mai mare, în timp ce numărul de locuri de muncă care necesită un nivel slab de calificare este în scădere. Se estimează că, până în 2020, aproape 35% din toate locurile de muncă se vor baza pe un nivel înalt al competențelor, capacitate de inovare și de adaptare. Unul dintre obiectivele primordiale ale Strategiei Europa 2020 este de a crește proporția de absolvenți ai învățământului superior la 40% (de la 32% în prezent). Erasmus pentru toți poate să contribuie la acest obiectiv, ajutându-i pe oameni să dobândească competențe mai multe și mai bune prin oportunități de studii și formare în străinătate.

Celălalt obiectiv-cheie al Strategiei Europa 2020 în domeniul educației este de a reduce ponderea abandonului școlar de la 14% la mai puțin de 10%. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Erasmus pentru toți va sprijini modernizarea educației și formării la toate nivelurile, inclusiv a învățământului școlar, începând cu vârsta cea mai mică și până la nivelul secundar și ciclul inițial de formare profesională. Formele informale de învățare vor fi sprijinite, la rândul lor, prin schimburi de tineri și voluntariat.

Cum va soluționa Erasmus pentru toți problema șomajului în rândul tinerilor?

Erasmus pentru toți îi va ajuta pe tineri să dobândească formarea și competențele care pot contribui la dezvoltarea lor personală și la oportunitățile lor de angajare. Studiile în străinătate pot să dezvolte, de asemenea, capacitățile lingvistice și de adaptare. Cercetările au arătat că studenții care au făcut o parte din studii în străinătate au mai multe șanse să-și găsească un loc de muncă în străinătate când intră pe piața muncii.

Erasmus pentru toți recunoaște, de asemenea, importanța învățării informale. Experiența arată că pentru a obține un loc de muncă nu este suficient doar să ai o diplomă bună; angajatorii caută tot mai mult competențe dobândite prin experiențe de învățare informală, cum este voluntariatul. Într-adevăr, 75% dintre cei care au participat la Serviciul European de Voluntariat au afirmat că perspectivele lor de carieră s-au îmbunătățit grație acestei experiențe.

Cine vor fi principalii beneficiari?

După cum îi sugerează numele, Erasmus pentru toți este un program care se adresează tuturor persoanelor care învață sau predau, prin orice organism public sau privat activ în domeniul educației, al formării, al tineretului și al sportului. El va sprijini experiențele și activitățile de învățare formale și informale în toate sectoarele.

Beneficiarii-țintă vor fi alții decât cei sprijiniți de programele existente?

Nu. Noul program se va ocupa în continuare de nevoile tinerilor, indiferent dacă aceștia sunt elevi, studenți, stagiari, voluntari sau implicați în asociații. Se va acorda mai multă atenție sprijinului acordat cadrelor didactice, formatorilor, responsabililor cu comunicarea și lucrătorilor în domeniul tineretului, dată fiind importanța lor ca „multiplicatori”.

Proiectele de cooperare vor căuta într-o măsură mai mare să includă întreprinderile în rândul partenerilor, alături de instituțiile de învățământ și organizațiile de tineret.

Școlile vor fi încurajate să colaboreze cu instituțiile echivalente din alte țări ale UE pentru a extinde impactul sprijinului UE și a promova sinergiile dintre diferite forme de cooperare, cum sunt proiectele educaționale și cele de mobilitate a elevilor și personalului. În ceea ce privește educația adulților, programul va stimula mobilitatea cadrelor didactice și a formatorilor și va încuraja cooperarea transfrontalieră mai strânsă între organizații.

Unele activități sprijinite de programele existente vor fi reduse sau întrerupte din cauza impactului lor sistemic limitat sau pentru că sunt nerentabile sau atunci când pot fi sprijinite mai eficient prin alte finanțări europene, cum este Fondul social european (FSE). De exemplu, mobilitatea persoanelor care sunt deja pe piața muncii ar fi mai degrabă o prioritate a FSE.

Care este valoarea adăugată a unui sistem de garantare a împrumuturilor la nivelul UE în condițiile în care multe state membre dispun de propriile sisteme de împrumuturi pentru studenți?

Anumite țări dispun de sisteme de împrumuturi pentru studenți, dar acestea sunt limitate deseori la studii în instituții naționale sau se acordă doar studenților. Multe sisteme naționale de împrumut au restricții în ceea ce privește portabilitatea în străinătate.

Instrumentul european de împrumuturi pentru studenți propus se adresează masteranzilor care studiază într-o altă țară europeană. Cursurile de masterat pot fi mai scumpe decât cele universitare. Inițiativa ar fi complementară sistemelor naționale de finanțare, acolo unde există astfel de sisteme.

Ce altceva mai face Comisia pentru a stimula mobilitatea studenților și a tinerilor?

Finanțarea este importantă, dar banii nu sunt suficienți pentru a face din mobilitate o posibilitate realistă pentru toți. Pentru această este nevoie de un efort comun și de noi parteneriate care să înlăture obstacolele care mai există la nivel național și regional. O parte din acest efort va consta în îmbunătățirea accesului la informații, în asigurarea „portabilității” burselor și a împrumuturilor (adică, să poată fi utilizate de studenții care urmează studii sau cursuri de formare în străinătate) și în îmbunătățirea recunoașterii rezultatelor studiilor și ale formărilor.

În mai, miniștrii educației din UE au convenit asupra unui plan comun [sub forma unei recomandări a Consiliului] prin care să fie înlăturate obstacolele în calea studiilor sau a formărilor în străinătate.

De ce a decis Comisia să nu mai utilizeze denumirile existente ale programelor de mobilitate, cum sunt Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig?

Erasmus este un nume recunoscut de toată lumea și asociat în mare măsură cu studiile în străinătate și cu cooperarea europeană. Atunci când se înființează un singur program integrat, este rezonabil să se evite multitudinea de denumiri și să se valorifice popularitatea și cunoașterea „mărcii” Erasmus.

Ce țări vor putea să participe la Erasmus pentru toți?

Beneficiarii programului Erasmus pentru toți vor toate statele membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, țările candidate la aderarea la UE care beneficiază de strategia de preaderare și alte țări din Balcanii de Vest.

În plus, țările terțe, în majoritatea lor țări vecine, vor putea să beneficieze de pe urma acțiunilor destinate să promoveze oportunitățile de studii și de formare în străinătate, precum și activitățile pentru tineret.

Cifre-cheie: Erasmus pentru toți – (2014-2020)

Buget global

19 miliarde de euro (în care intră 1,8 miliarde de euro pentru cooperarea internațională)

Oportunități de mobilitate globale

5 milioane de persoane

Învățământ superior

2,2 milioane de studenți

Mobilitatea personalului

1 milion de cadre didactice, formatori, lucrători în domeniul tineretului și alții

Educație și formare profesională

735 000 de studenți

Programe de schimburi de voluntari și tineri

540 000 de tineri

Sistem de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi

330 000 de studenți

Studenți internaționali

135 000 de studenți

Burse de studii comune

34 000 de studenți

Obiective de cooperare:

Parteneriate strategice

Peste 20 000 reunind

115 000 de instituții

Alianțe pentru cunoștințe

200 înființate de 2 000 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe pentru competențe sectoriale

200 înființate de 2 000 de furnizori de servicii de educație și formare și întreprinderi


Side Bar