Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

Bruxelles, den 22. november 2011

Erasmus for Alle – Ofte stillede spørgsmål

(se også IP/11/1398)

Hvad er Erasmus for Alle?

Erasmus for Alle er det nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, som Europa-Kommissionen har fremsat forslag om. Det skal efter planen starte i 2014 og vil indebære en væsentlig forøgelse af de midler, der afsættes til udvikling af viden og kvalifikationer. Erasmus for Alle er baseret på den antagelse, at investering i uddannelse er den bedste måde at frigøre borgernes potentiale på, uanset deres alder eller baggrund. Gennem uddannelse kan de sætte yderligere gang i deres personlige udvikling, få nye færdigheder og fremme deres beskæftigelsesegnethed.

Hvad giver Erasmus for Alle støtte til?

Erasmus for Alle får en strømlinet struktur, som gør programmet mere effektivt og giver mulighed for mere støtte til studerende, praktikanter, lærere og andre. De fordele, som det giver den enkelte, vil også komme EU's økonomi som helhed til gode.

Mulighederne for mobilitet og samarbejde vil blive væsentligt større under det nye program. Særlig vil der blive bedre muligheder for støtte til studier, erhvervsuddannelse, undervisning og deltagelse i frivilligt arbejde i udlandet for studerende på videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, praktikanter, lærere og andre undervisere samt ungdomsarbejdere. Der vil også blive bedre muligheder for, at uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer kan deltage i partnerskaber for at udveksle god praksis og samarbejde med virksomheder for at fremme innovation og beskæftigelsesegnethed, og for større støtte til it-platforme som f.eks. e-twinning med henblik på at sætte skoler og andre undervisningsudbydere i forbindelse med hinanden via internettet.

Tre hovedkategorier af aktioner vil kunne få støtte under programmet:

  • Læringsmuligheder for den enkelte, både inden for og uden for EU, herunder: studier og erhvervsuddannelse, praktikantophold, undervisning og efteruddannelse samt ikke-formelle ungdomsaktiviteter som f.eks. frivilligt arbejde. Erasmus for Alle giver indtil 5 mio. mennesker inden for alle uddannelsessektorer mulighed for at modtage undervisning i udlandet. EU-borgere vil kunne studere, deltage i erhvervsuddannelse eller undervise på højere læreanstalter overalt i verden, og ikke-europæiske studerende og undervisere vil få bedre muligheder for at studere, undervise og deltage i læringsaktiviteter i Europa. Udvidelsen af programmet til ud over EU's grænser vil gøre videregående uddannelse i Europa mere attraktiv og samtidig bidrage til udviklingen af videregående uddannelse andre steder i verden.

  • Institutionelt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, virksomheder, lokale og regionale myndigheder og ngo'er med henblik på at tilskynde til udvikling og gennemførelse af innovativ praksis inden for uddannelse og ungdomsaktiviteter og at fremme beskæftigelsesegnethed, kreativitet og iværksætterånd.

  • Støtte til politikreformer i medlemsstaterne og samarbejde med lande uden for EU med fokus på at styrke evidensbasen for politikudformning og udveksling af god praksis. Støtten vil omfatte gennemførelse af EU-værktøjer for øget gennemsigtighed, studier i flere lande og støtte til særlige politiske dagsordener som f.eks. Bolognaprocessen (videregående uddannelse) og Københavnprocessen (erhvervsuddannelse).

Erasmus for Alle indeholder to helt nye elementer:

  • En lånegarantiordning, der skal hjælpe kandidatstuderende med at finansiere deres studier i udlandet og erhverve de kvalifikationer, der er nødvendige i videnintensive job.

  • Oprettelse af 400 "videnalliancer" og "alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer". Videnalliancer er omfattende partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at fremme kreativitet, innovation og iværksætterånd ved at tilbyde nye læringsmuligheder og kvalifikationer. Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer er partnerskaber mellem på den ene side udbydere af almen uddannelse og erhvervsuddannelse og på den anden side virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsesegnetheden gennem udarbejdelse af nye sektorspecifikke studieordninger og innovative former for erhvervsfaglig undervisning og uddannelse.

Hvordan adskiller Erasmus for Alle sig fra de nuværende programmer?

Hovedformålet er det samme, nemlig at forbedre borgernes kvalifikationer og dermed også deres beskæftigelsesegnethed samt at støtte modernisering af undervisnings- og uddannelsessystemerne. Erasmus for Alle afløser syv eksisterende programmer: programmet for livslang læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius og Grundtvig), Aktive unge og fem internationale samarbejdsprogrammer (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og programmet for samarbejde med industrialiserede lande).

Hovedaktionerne under de eksisterende programmer vil fortsætte (dvs. læringsmobilitet, samarbejdsprojekter og støtte til politikreformer), men aktiviteterne vil blive styrket de steder, hvor den systemiske effekt er størst, og hvor der er en klar EU-merværdi. Der indgår også en række innovative forslag, blandt andet Erasmus-lånegarantiordningen for kandidatstuderende, videnalliancer og alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer. Når der kun findes et enkelt program, vil det medføre enklere regler og procedurer for anvendelsen og mindske risikoen for opsplitning og overlapning.

Hvorfor er det nødvendigt med en ny EU-tilgang på uddannelsesområdet?

Verden var anderledes, da de eksisterende programmer blev oprettet. Vi er i øjeblikket inde i en af de mest turbulente økonomiske perioder i vores tid. EU har reageret med en koordineret strategi for vækst og job kaldet Europa 2020 – og uddannelse er en integrerende del af den.

Det europæiske jobmarked er også under forandring. Der bliver flere og flere højkvalifikationsjob og færre og færre lavkvalifikationsjob. Det skønnes, at i 2020 vil næsten 35 % af alle job kræve høje kvalifikationer, innovationsevne og tilpasningsevne. Et af de vigtigste mål i Europa 2020-strategien er, at 40 % af alle skal have en videregående uddannelse (mod 32 % i dag). Erasmus for Alle kan bidrage hertil ved at hjælpe folk med at få flere og bedre kvalifikationer gennem muligheden for at studere og uddanne sig i udlandet.

Et andet vigtigt mål i Europa 2020-strategien er at begrænse antallet af unge, der går tidligt ud af skolen, fra 14 % til under 10 %. For at bidrage til dette mål vil Erasmus for Alle støtte moderniseringen på alle niveauer i uddannelsessektoren, herunder skoleuddannelse, lige fra den tidligste barndom til ungdomsuddannelser og erhvervsgrunduddannelse. Ikke-formel læring vil blive støttet både gennem ungdomsudvekslinger og frivilligt arbejde.

Hvordan vil Erasmus for Alle bidrage til at mindske ungdomsarbejdsløsheden?

Erasmus for Alle kan hjælpe unge med at få den uddannelse og de kvalifikationer, de har brug for til at sætte gang i deres personlige udvikling og forbedre deres jobmuligheder. Studier i udlandet kan også forbedre ens sprogkundskaber og tilpasningsevne. Undersøgelser har vist, at studerende, der har gennemført en del af deres studier i udlandet, er mere tilbøjelige til at tage et job i udlandet, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Erasmus for Alle anerkender også betydningen af ikke-formel læring. Erfaringen viser, at det ikke er nok bare at have den rigtige eksamen, hvis man vil have et job. Arbejdsgiverne ønsker i stigende grad kompetencer, der er erhvervet gennem ikke-formel læring som f.eks. frivilligt arbejde. 75 % af dem, der havde deltaget i europæisk volontørtjeneste, sagde, at deres karrieremuligheder var blevet bedre takket være denne erfaring.

Hvem vil først og fremmest kunne få støtte

Som det fremgår af navnet, er Erasmus for Alle åbent for alle elever, studerende og undervisere, der gennem et offentligt eller privat organ er aktive inden for uddannelse, ungdom eller idræt. Det vil støtte formel og ikke-formel læring under alle former inden for alle sektorer.

Vil målgruppen være en anden end under de nuværende programmer?

Nej. Det nye program vil stadig fokusere på unges behov, uanset om de er elever, studerende, praktikanter, frivillige eller med i organisationsarbejde. Der vil blive lagt større vægt på støtte til lærere, undervisere, informationsmedarbejdere og ungdomsarbejdere på grund af disses multiplikatoreffekt.

I samarbejdsprojekterne vil der blive fokuseret mere på at inddrage virksomheder som partnere med uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer.

Skolerne vil blive tilskyndet til at samarbejde med ligestillede i andre EU-lande for at optimere virkningen af EU-støtten og fremme synergier mellem forskellige former for samarbejde, f.eks. elev- og personalemobilitet og uddannelsesprojekter. Inden for voksenundervisning vil programmet sætte gang i mobiliteten blandt lærere og andre undervisere og fremme et snævrere samarbejde mellem organisationer i forskellige lande.

Nogle af de aktiviteter, der får støtte under de nuværende programmer, vil blive nedskåret eller ophøre helt på grund af deres begrænsede systemiske effekt, eller fordi de ikke giver nok valuta for pengene. Grunden kan også være, at de kan støttes mere effektivt gennem andre EU-ordninger, f.eks. Den Europæiske Socialfond (ESF). Mobilitet for folk, der allerede er på arbejdsmarkedet, vil f.eks. i højere grad være et indsatsområde for ESF.

Hvad er merværdien af en lånegarantiordning for studerende i EU-regi, når nu mange medlemsstater har deres egen studielånsordning?

Der findes studielånsordninger i en række lande, men de er ofte begrænset til studier på nationale uddannelsesinstitutioner eller til bachelorstuderende. Mange nationale låneordninger har begrænsninger med hensyn til at udnytte lånene i udlandet.

Den foreslåede lånegarantiordning i EU-regi fokuserer på kandidatstuderende, der studerer i et andet europæisk land end deres eget. Kandidatuddannelser er normalt dyrere end bacheloruddannelser. Ordningen vil være et supplement til eventuelle nationale støtteordninger.

Hvad gør Kommissionen ellers for at forbedre de studerendes og de unges mobilitet?

Økonomisk støtte er vigtig, men penge alene er ikke nok til at gøre mobilitet en realistisk mulighed for alle. Dette vil kræve en fælles indsats og nye partnerskaber, der skal fjerne de hindringer, der stadig er på nationalt og regionalt plan. En del af denne indsats vil være at forbedre informationsniveauet, sikre, at tilskud og lån kan tages med til studier og undervisning i udlandet, og at forbedre anerkendelsen af aflagte eksaminer og prøver.

I maj nåede EU's undervisningsministre til enighed om en fælles plan (i form af en rådshenstilling), der skal fjerne hindringerne for at studere eller modtage undervisning i udlandet.

Hvorfor har Kommissionen besluttet ikke længere at anvende de eksisterende navne for mobilitetsprogrammer, f.eks. Leonardo da Vinci, Comenius og Grundtvig?

Erasmus er et navn, der bredt anerkendt i befolkningen, og som i høj grad forbindes med uddannelse i udlandet og europæisk samarbejde. Når der indføres et integreret enkeltstående program, giver det god mening at undgå flere forskellige navne og at trække på den popularitet og opmærksomhed, som Erasmus er ensbetydende med.

Hvilke lande vil kunne deltage i Erasmus for Alle?

Erasmus for Alle vil være åbent for alle EU-medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, EU-kandidatlande, for hvilke der gælder en førtiltrædelsesstrategi, og andre vestlige Balkanlande.

Dertil kommer at, en række lande, der ikke er EU-lande, især naboskabslande, vil kunne drage fordel af aktioner til fremme af uddannelsesmuligheder i udlandet samt ungdomsaktiviteter.

Nøgletal: Erasmus for Alle (2014-2020)

Budget i alt

19 mia. EUR (heraf 1,8 mia. EUR til internationalt samarbejde)

Mobilitet generelt

5 mio. mennesker

Videregående uddannelse

2,2 mio. studerende

Personalemobilitet

1 mio. lærere, undervisere, ungdomsarbejdere og andet personale

Erhvervsuddannelse

735 000 studerende

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

540 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

330 000 studerende

Internationale studerende

135 000 studerende

Tilskud til fælles eksaminer

34 000 studerende

Samarbejdsmål:

Strategiske partnerskaber

Over 20 000, der sammenknytter115 000 institutioner

Videnalliancer

200 oprettet af 2 000 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

200 oprettet af 2 000 højere læreanstalter og virksomheder


Side Bar