Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

Brusel 23. listopadu 2011

Erasmus pro všechny – často kladené otázky

(Viz také IP/11/1398)

Čím se program Erasmus pro všechny zabývá?

Erasmus pro všechny je nový program navržený Evropskou komisí pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Měl by být zahájen v roce 2014 a měl by přinést výrazné navýšení prostředků vyčleněných na rozvoj znalostí a dovedností. Erasmus pro všechny vychází z předpokladu, že investice do vzdělávání a odborné přípravy je klíčem pro uvolnění osobního potenciálu, bez ohledu na věk nebo původ. Program lidem pomáhá urychlit jejich osobní rozvoj, získat nové dovednosti a zlepšit vyhlídky na zaměstnání.

Jaké činnosti bude Erasmus pro všechny podporovat?

Erasmus pro všechny bude mít racionalizovanou strukturu, která zvýší jeho efektivitu, což přinese více stipendií pro studenty, stážisty, učitele a ostatní. Prospěch, který z něj budou mít jednotlivci, bude současně přínosem pro celé hospodářství EU.

V rámci nového programu bude výrazně posílena mobilita a spolupráce: zejména bude k dispozici větší objem finančních prostředků na studium, odbornou přípravu, výuku a dobrovolnickou činnost v zahraničí pro vysokoškolské studenty, studenty v rámci odborné přípravy, stážisty, učitele, školitele a osoby pracující s mládeží. Vzdělávací instituce, instituce odborného vzdělávání nebo mládežnické organizace budou mít také více příležitostí navázat partnerství zaměřená na výměnu osvědčených postupů a společně s podniky podporovat inovace a zaměstnatelnost, a také ve větší míře podporovat platformy IT, jako je elektronické partnerství, s cílem propojit školy a jiné vzdělávací organizace prostřednictvím internetu.

Program bude podporovat tři základní druhy činností:

  • vzdělávací příležitosti pro jednotlivce v členských státech i mimo ně, včetně: studia a odborné přípravy, stáží, výuky a profesního rozvoje a neformálních aktivit pro mládež, jako je dobrovolnická činnost. Erasmus pro všechny poskytne příležitost studovat v zahraničí až 5 milionům lidí ve všech oblastech odvětví vzdělávání a odborné přípravy. Evropané budou mít také možnost studovat, odborně se připravovat nebo vyučovat na vysokoškolských institucích po celém světě a mimoevropští studenti a pracovníci ve školství budou mít více příležitostí studovat, vyučovat a učit se v Evropě. Rozšíření programu za hranice EU zvýší atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a současně napomůže rozvoji vysokoškolského vzdělávání jinde ve světě,

  • institucionální spolupráci mezi vzdělávacími subjekty, mládežnickými organizacemi, podniky, místními a regionálními orgány a nevládními organizacemi s cílem napomoci rozvoji a používání inovativních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a aktivit pro mládež a podpořit zaměstnatelnost, kreativitu a podnikání,

  • podporu reformy politiky v členských státech a spolupráci se zeměmi mimo EU se zaměřením na posílení tvorby politik založených na ověřených údajích a výměnu osvědčených postupů. Podpora bude zahrnovat provedení nástrojů EU v oblasti transparentnosti, mezistátní studie a podporu specifických programů, jako jsou boloňský proces (vysokoškolské vzdělávání) a kodaňský proces (odborné vzdělávání a příprava).

Součástí programu Erasmus pro všechny budou dva zcela nové prvky:

  • systém záruk za půjčky, který studentům magisterských studijních programů pomůže financovat jejich studium v zahraničí a získat dovednosti potřebné k výkonu zaměstnání náročných na vědomosti,

  • vytvoření 400 „znalostních aliancí“ a „aliancí pro dovednosti v odvětví“. Znalostní aliance jsou rozsáhlá partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky zaměřené na podporu kreativity, inovací a podnikání poskytováním nových vzdělávacích příležitostí a kvalifikací. Aliance pro dovednosti v odvětví jsou partnerství mezi organizacemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu a podniky zaměřené na podporu zaměstnatelnosti vytvořením nových učebních osnov specifických pro příslušný sektor a inovativních forem odborné výuky a přípravy.

Jak se bude Erasmus pro všechny lišit od stávajících programů?

Hlavní cíl zůstává stejný – aby si lidé zlepšili své dovednosti, potažmo své vyhlídky na zaměstnání, a také podpora modernizace vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy. Erasmus pro všechny nahradí sedm stávajících programů jedním: spojuje v sobě Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), Mládež v akci, a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a programy dvoustranné spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi).

Hlavní činnosti stávajících programů budou pokračovat (tj. Mobilita učení, projekty spolupráce a podpora reformy politiky), avšak aktivity budou posíleny v případech, ve kterých je systémový dopad největší a tam, kde je zřetelně patrná přidaná hodnota EU. Existuje také řada inovativních návrhů, jako je systém záruk za půjčky studentů magisterských studijních programů Erasmus, znalostní aliance a aliance pro dovednosti v odvětví. Existence jednoho programu povede ke zjednodušení pravidel a postupů pro podávání žádostí a rovněž zabrání roztříštěnosti a překrývání programů.

Proč potřebujeme nový přístup EU ke vzdělávání a odborné přípravě?

V době, kdy byly stávající programy vytvořeny, byl svět jiný. V současnosti prožíváme jedno z nejbouřlivějších hospodářských období naší epochy. EU zareagovala koordinovanou strategií pro růst a zaměstnanost nazvanou Evropa 2020, jejíž nedílnou součástí jsou i vzdělávání a odborná příprava.

Evropský trh práce se také mění. Počet vysoce kvalifikovaných pracovních míst roste, zatímco počet míst s nízkou kvalifikací klesá. Odhaduje se, že do roku 2020 bude téměř 35 % pracovních míst vyžadovat vysokou kvalifikaci, schopnost nacházet nová řešení a schopnost přizpůsobit se. Jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020 je zvýšit podíl osob s vysokoškolským vzděláním na 40 % (ze současných 32 %). Erasmus pro všechny může být prospěšný tím, že lidem nabídne příležitost studovat a odborně se připravovat v zahraničí a pomůže jim tak získat větší množství kvalitnějších dovedností.

Dalším z hlavních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání je snížit podíl osob, které ukončí školní docházku předčasně, ze 14 % na méně než 10 %. Aby přispěl k dosažení tohoto cíle, bude Erasmus pro všechny podporovat modernizaci na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně školního vzdělávání, a to od útlého dětství po středoškolské a základní odborné vzdělávání. Prostřednictvím výměnných programů pro mládež a dobrovolnické činnosti bude podporováno také neformální vzdělávání.

Jakým způsobem bude Erasmus pro všechny řešit nezaměstnanost mládeže?

Erasmus pro všechny pomůže mladým lidem získat odbornou přípravu a dovednosti, které mohou posílit jejich osobní rozvoj a vyhlídky na získání zaměstnání. Studium v zahraničí může rovněž zlepšit jazykové schopnosti a přizpůsobivost. Studie prokázaly, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na trh práce získají zaměstnání v zahraničí.

Erasmus pro všechny také uznává význam neformálního vzdělávání. Je prokázáno, že získání zaměstnání nezávisí pouze na tom, zda má uchazeč správný diplom; zaměstnavatelé stále častěji vyžadují dovednosti získané prostřednictvím neformálního vzdělávání, jakým je například dobrovolnická činnost. 75 % účastníků projektu Evropská dobrovolná služba skutečně uvedlo, že se jejich kariérní vyhlídky díky této zkušenosti zlepšily.

Kdo budou hlavní příjemci?

Jak již název napovídá, Erasmus pro všechny je otevřený pro všechny studující a vyučující, a to prostřednictvím libovolné veřejné či soukromé instituce působící v oblasti vzdělávání, odborného výcviku, mládeže a sportu. Program bude podporovat formální i neformální vzdělávací praxi a činnosti napříč všemi odvětvími.

Změní se cílová skupina příjemců v porovnání se stávajícími programy?

Ne, nový program se bude dále soustředit na potřeby mladých lidí, ať jde o žáky, studenty, školitele, dobrovolníky či osoby působící ve sdruženích. Bude klást větší důraz na podporu učitelů, školitelů, pracovníků poskytujících informace a osob pracujících s mládeží s ohledem na jejich význam jako „multiplikátorů“.

Projekty spolupráce se více zaměří na zapojení podniků jako partnerů vzdělávacích zařízení a mládežnických organizací.

Aby se zesílil dopad podpory EU a podpořila součinnost různých forem spolupráce, jako jsou mobilita žáků a zaměstnanců a vzdělávací projekty, budou školy vybízeny ke spolupráci se svými protějšky v jiných zemích EU. Pokud jde o vzdělávání dospělých, program zvýší mobilitu učitelů a školitelů a bude podporovat užší přeshraniční spolupráci mezi vzdělávacími organizacemi.

Některé z činností podporovaných v rámci stávajících programů budou omezeny nebo ukončeny z důvodu jejich omezeného systémového dopadu, nebo proto, že jsou vzhledem ke svým výsledkům příliš nákladné, nebo pokud by mohly být účinněji podporovány prostřednictvím jiných programů EU poskytujících financování, jako je Evropský sociální fond (ESF). Například mobilita osob, které již na trhu práce jsou, by měla být spíše prioritou ESF.

Jaká je přidaná hodnota záruky za studentskou půjčku na úrovni EU, jestliže má řada členských států své vlastní programy studentských půjček?

Programy studentských půjček existují v řadě zemí, ale jsou často omezeny na studium na národních vzdělávacích institucích nebo na studenty před získáním vysokoškolského titulu. Mnohé národní programy půjček jsou omezené, pokud jde o přenositelnost do zahraničí.

Navrhovaný program studentských půjček na úrovni EU se zaměřuje na studenty magisterského studijního programu studující v jiné evropské zemi. Magisterské studijní programy jsou zpravidla nákladnější než programy bakalářské. V případech, kdy existují národní programy financování, je tato iniciativa bude doplňovat.

Co ještě dělá Komise pro zvýšení mobility studentů a mládeže?

Financování je důležité, ale peníze samy o sobě nestačí k tomu, aby se mobilita stala reálnou příležitostí pro všechny. To bude vyžadovat společné úsilí a nová partnerství, která odstraní překážky, jež stále existují na národních a regionálních úrovních. Součástí tohoto úsilí bude zlepšit dostupnost informací, zajistit, aby byla stipendia a půjčky „přenositelné“´(tedy aby je mohli využívat studenti, kteří studují nebo se odborně připravují v zahraničí), a zlepšit uznávání výsledků studia a odborné přípravy.

V květnu se ministři školství EU dohodli na společném plánu [formou doporučení Rady], který odstraní překážky bránící studiu a odborné přípravě v zahraničí.

Proč se Komise rozhodla přestat používat stávající názvy programů mobility jako Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig?

Erasmus je název, který široká veřejnost uznává a který je silně spojován se studiem v zahraničí a s evropskou spoluprací. Při utváření jednoho integrovaného programu je rozumné vyhnout se mnoha názvům a využít popularity a známosti značky Erasmus.

Které země se budou moci programu Erasmus pro všechny účastnit?

Erasmus pro všechny bude otevřený pro všechny členské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, kandidátské země EU využívající předvstupní strategii a další země západního Balkánu.

Činností zaměřených na podporu příležitostí studia a odborné přípravy v zahraničí a aktivit pro mládež se budou navíc moci účastnit také země mimo EU, a to převážně sousední země.

Základní údaje: Erasmus pro všechny (2014–2020)

Celkový rozpočet

19 miliard EUR (včetně 1,8 miliardy na zahraniční spolupráci)

Celkový objem mobility

5 milionů osob

Vysokoškolské vzdělávání

2,2 miliony studentů

Mobilita zaměstnanců

1 milion učitelů, školitelů, osob pracujících s mládeží a dalších zaměstnanců

Odborné vzdělávání a příprava

735 000 studentů

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

540 000 mladých lidí

Program záruky na půjčky na magisterské studium

330 000 studentů

Zahraniční studenti

135 000 studentů

Granty na společný diplom

34 000 studentů

Cíle spolupráce:

Strategická partnerství

Vytvoření více než 20 000 propojení

115 000 institucí

Znalostní aliance

200 zřízených 2 000 vysokoškolskými institucemi a podniky

Aliance pro dovednosti v odvětví

200 zřízených 2 000 organizacemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu a podniky


Side Bar