Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/818

Брюксел, 23 ноември 2011 г.

„Еразъм за всички“ — често задавани въпроси

(вж. също IP/11/1398)

Какво представлява програмата „Еразъм за всички“?

„Еразъм за всички“ е новата програма, предложена от Европейската комисия в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. Очаква се програмата да започне да действа през 2014 г., като предостави значително повече средства за придобиване на знания и развиване на умения. В основата на „Еразъм за всички“ е залегнала идеята, че инвестициите в образование и обучение са основен фактор за отключване на потенциала на хората, независимо от тяхната възраст или среда. Програмата ще спомогне за тяхното личностно развитие, за придобиването на нови умения и за увеличаване на перспективите им за трудова заетост.

Към какво ще е насочена подкрепата по „Еразъм за всички“?

„Еразъм за всички“ ще има рационализирана структура, която ще позволи постигане на по-висока ефективност, а оттам — предоставяне на повече стипендии за студенти, стажанти, учители и други бенефициери. Ползите на индивидуално равнище ще доведат също до реализиране на ползи за икономиката на ЕС като цяло.

Възможностите за мобилност и сътрудничество ще се увеличат значително в рамките на новата програма: по-специално ще има повече средства за образование, обучение, преподаване и доброволчески дейности в чужбина на студенти от висши учебни заведения и на учащи в курсове за професионално обучение, както и на стажанти, учители, обучаващи и специалисти, работещи с младежи. Повече ще бъдат и възможностите за институциите за образование и обучение или за младежките организации да си партнират с цел обмен на добри практики и да установяват партньорства с предприятията за насърчаване на иновациите и пригодността за наемане на работа; в по-голяма степен ще се подкрепят и ИТ платформи, като e-twinning, чрез които училищата да могат да се свързват с други доставчици на услуги в сферата на обучението чрез интернет.

По програмата ще се подкрепят три основни вида действия:

  • Възможности за учене на физически лица както в ЕС, така и извън него, сред които: образование и обучение, стажове, преподаване и професионално развитие, както и неформални младежки дейности, като напр. доброволчество. „Еразъм за всички“ ще предостави възможност на до 5 милиона души във всички сектори на образованието и обучението да учат в чужбина. Европейските граждани ще могат да избират да учат, да се обучават или да преподават във висши учебни заведения навсякъде по света, а студенти и служители от държави извън Европа ще разполагат с повече възможности за образование, преподаване и обучение в Европа. Разширеният обхват на програмата отвъд границите на ЕС ще направи европейското висше образование по-привлекателно, като същевременно окаже подкрепа за развитието на висшето образование другаде по света.

  • Институционално сътрудничество между образователни институции, младежки организации, предприятия, органи на местното и регионалното управление и НПО с цел да се стимулират развитието и прилагането на новаторски практики в образованието, обучението и младежките дейности и да се поощрят действията за повишаване на пригодността за заетост, креативността и предприемачеството.

  • Подкрепа за реформи в политиката на държавите-членки и сътрудничество с трети държави с акцент върху по-застъпено прилагане на основания на доказателства подход при създаването на политики и обмен на добри практики. Подкрепата ще включва прилагането на инструментите на ЕС за прозрачност, провеждане на проучвания, обхващащи различни държави, и подкрепа за конкретни политически програми, като процесите от Болоня (висше образование) и Копенхаген (професионално образование и обучение).

В „Еразъм за всички“ ще бъдат включени два напълно нови елемента:

  • Схема за гарантиране на заеми в помощ на студентите в магистърски програми, благодарение на която да финансират образованието си в чужбина и да придобият уменията, необходими за работни места с интензивно използване на знания.

  • Създаване на 400 „алианса на знанието“ и „секторни алианси на уменията“. Алиансите на знанието представляват широкомащабни партньорства между висшите учебни заведения и бизнеса с цел стимулиране на творчеството, новаторството и предприемачеството чрез предлагане на нови възможности за учене и за придобиване на квалификация. Секторните алианси на уменията са партньорства между доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението и бизнеса, създадени с цел насърчаване на пригодността за заетост чрез разработване на нови, съобразени със спецификата на секторите учебни програми и на новаторски методи на преподаване и обучение в професионалната сфера.

С какво ще се отличава програмата „Еразъм за всички“ от текущите програми?

Основната цел остава непроменена — усъвършенстване на уменията на хората и, в крайна сметка, повишаване на тяхната пригодност за заетост, както и оказване на подкрепа за модернизирането на системите за образование и обучение. С „Еразъм за всички“ седем действащи понастоящем програми ще бъдат заменени с една: програмата обединява съществуващата програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Грюндвиг“), програмата „Младежта в действие“ и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Alfa“, „Edulink“ и програмата за сътрудничество с индустриализираните страни).

Основните действия в рамките на съществуващите програми ще продължат (мобилност с учебна цел, проекти за сътрудничество и подкрепа за реформиране на политиката), но ще се засилят дейностите там, където системното въздействие е най-силно и където има безспорна добавена стойност на ЕС. Има и редица предложения за иновационни нововъведения, като схемата по „Еразъм“ за гарантиране на заемите на студенти в магистърски програми, алиансите на знанието и секторните алианси на уменията. Единната програма ще доведе до опростени правила и процедури за прилагане и ще позволи да се избегнат разпокъсаността и дублирането.

Защо се нуждаем от нов подход на ЕС към образованието и обучението?

Светът бе различен в момента на създаване на съществуващите програми. Понастоящем изживяваме един от най-тежките периоди за икономиката в наше време. В отговор на това Европейският съюз изготви координирана стратегия за растеж и трудова заетост — „Европа 2020“, от която образованието и обучението са неразделна част.

Европейският пазар на труда също се променя. Увеличава се броят на работните места, изискващи висока квалификация, докато броят на нискоквалифицираните позиции намалява. Очаква се, че до 2020 г. за близо 35 % от всички работни места ще се изискват висока квалификация, новаторски капацитет и адаптивност. Една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е делът на висшистите да се увеличи до 40 % (спрямо 32 % към настоящия момент). „Еразъм за всички“ може да допринесе за това, като помогне на хората да придобият повече и по-качествени умения благодарение на възможностите за образование и обучение в чужбина.

Другата основна цел на стратегията „Европа 2020“ е да се намали делът на преждевременно напускащите училище от 14 % до под 10 %. За да спомогне за постигането на тази цел, програмата „Еразъм за всички“ ще подкрепя модернизирането на всички степени на образование и обучение, включително училищното образование, от ранна детска възраст до средна степен на образование и до началното професионално обучение. Също така ще се оказва подкрепа за неформалното учене чрез младежки обмен и доброволческа дейност.

Как „Еразъм за всички“ ще се бори с безработицата сред младите хора?

„Еразъм за всички“ ще помага на младите хора да се обучават и да придобиват умения, които да способстват за тяхното личностно развитие и да увеличават перспективите им за заетост. Ученето в чужбина също така допринася за подобряване на езиковите умения и адаптивността. Според проучвания студентите, завършили част от образованието си в чужбина, имат по-голям шанс да започнат работа в друга държава след навлизането си на пазара на труда.

По програмата „Еразъм за всички“ се отчита и важната роля на неформалното учене. Данните сочат, че притежанието на подходяща диплома не е достатъчно за намиране на работа; все по-често работодателите се интересуват от уменията, придобити чрез неформални форми на учене, като например доброволческата дейност. Действително 75 % от участвалите в Европейската доброволческа служба младежи заявяват, че благодарение на придобития опит перспективите им за професионално развитие са се подобрили.

Кои ще са основните бенефициери по програмата?

Както се разбира от самото ѝ наименование, в програмата „Еразъм за всички“ могат да участват всички учащи и обучаващи, чрез всеки един държавен или частен орган, който извършва дейност в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. По програмата ще се оказва подкрепа за инициативи и действия, насочени към ученето — формално и неформално, във всички сектори.

Ще се различават ли целевите бенефициери от бенефициерите по действащите понастоящем програми?

Не. Вниманието и при новата програма ще е насочено към нуждите на младите хора, били те ученици, студенти, стажанти, доброволци или участници в сдружения. По-силен акцент ще се постави върху подкрепата за учителите, обучаващите, служителите по информационните въпроси и работещите с младежи лица, тъй като те са от особено значение в качеството си на умножаващ въздействието фактор.

Проектите за сътрудничество ще бъдат съсредоточени в по-голяма степен върху включването на бизнес средите като партньори на учебните заведения и младежките организации.

Училищата ще бъдат насърчавани да установяват сътрудничество със сродните на тях училища в други държави на ЕС, за да се увеличи въздействието от подкрепата на ЕС и да се поощрят синергиите между различните форми на сътрудничество, като например мобилността на ученици и персонал и образователните проекти. Що се отнася до образованието на възрастните, чрез програмата ще се насърчи мобилността на учители и обучаващи и ще се засили трансграничното сътрудничество между организациите.

Някои дейности, подкрепяни по настоящите програми, ще бъдат намалени или прекратени заради ограниченото им системно въздействие или ниската възвращаемост на вложените в тях средства, както и в случай че могат да бъдат подкрепени по-ефикасно чрез друг вид финансиране от ЕС, например по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ). Така например мобилността на лицата, които вече са на пазара на труда, ще бъде приоритет по-скоро за ЕСФ.

Каква е добавената стойност на механизма за гарантиране на студентските заеми на равнището на ЕС, при положение че много държави-членки разполагат със собствени схеми за студентско кредитиране?

Схемите за кредитиране на студенти съществуват в редица държави, но често обхватът им е ограничен до образованието в национални институции или до бакалавърските програми. При много национални схеми за кредитиране съществуват ограничения по отношение на преносимостта в чужбина.

Предложеният механизъм на ЕС за гарантиране на студентски заеми е предназначен за студентите, обучаващи се в магистърски програми в друга европейска държава, тъй като изглежда, че обучението в магистърските програми е по-скъпо в сравнение с обучението за придобиване на по-ниска образователна степен. Тази инициатива следва да допълва евентуалните национални схеми за финансиране.

Какви други действия предприема Комисията за повишаване на студентската и младежката мобилност?

Финансирането е важно, но сами по себе си парите не са достатъчни за превръщането на мобилността в реално постижима възможност за всички. За тази цел ще са необходими съвместни усилия и нови партньорства, за да се премахнат пречките, които продължават да съществуват на национално и регионално равнище. Част от тези усилия ще бъдат действията по осигуряване на повече информация, гарантиране на „преносимост“ на стипендиите и заемите (т.е. възможността да се използват от учащи, които следват или се обучават в чужбина) и по-застъпено признаване на резултатите от образованието и обучението.

През май образователните министри на държавите от ЕС се договориха за съвместен план [под формата на препоръка на Съвета] за премахване на пречките пред образованието и обучението в чужбина.

Защо Комисията реши да преустанови ползването на досегашните наименования на програми за мобилност, като „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Грюндвиг“?

„Еразъм“ е наименование, което е добре познато на обществеността и се свързва тясно с ученето в чужбина и с европейското сътрудничество. Когато се създава интегрирана единна програма, е логично да се избегнат множеството наименования и да се заложи на популярността и информираността за марката „Еразъм“.

Кои държави ще могат да участват в програмата „Еразъм за всички“?

В „Еразъм за всички“ ще могат да се включат всички държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват със стратегия за предприсъединяване, както и други държави от Западните Балкани.

Освен това трети държави, най-вече съседни на ЕС, ще могат да се възползват от действията за популяризиране на възможностите за образование и обучение в чужбина, както и от младежките дейности.

Ключови данни: „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.)

Общ бюджет

19 милиарда евро (вкл. 1,8 милиарда евро за международно сътрудничество)

Общо възможности за мобилност

5 милиона души

Висше образование

2,2 милиона студенти

Мобилност на персонала

1 милион учители, обучаващи, специалисти, работещи с младежи, и друг персонал

Професионално образование и обучение

735 000 учащи

Схеми за обмен на доброволци и младежи

540 000 младежи

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми

330 000 студенти

Международни студенти

135 000 студенти

Стипендии за съвместни образователно-квалификационни степени

34 000 студенти

Цели за сътрудничество:

Стратегически партньорства

Над 20 000, свързващи

115 000 институции

Алианси на знанието

200, създадени от 2000 висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията

200, създадени от 2000 доставчици на услуги в областта на образованието и обучението и предприятия


Side Bar