Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/685

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2011

Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ - επεξήγηση των βασικών στοιχείων

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις σχετικά με τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική - i) τις άμεσες ενισχύσεις, ii) την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), iii) την αγροτική ανάπτυξη και, iv) έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, υπάρχουν 3 ήσσονες κανονισμοί με αντικείμενο τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τους νέους κανόνες. Η συγκεκριμένη δέσμη πράξεων περιέχει επίσης: μια αιτιολογική έκθεση, σύνοψη για την ενημέρωση των πολιτών, και τα παραρτήματα που αφορούν επιμέρους πτυχές της εκτίμησης επιπτώσεων.

Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Άμεσες Πληρωμές

Το Βασικό Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης: Για να ξεφύγουμε από τα διάφορα συστήματα του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στην ΕΕ-15 (που επιτρέπει πληρωμές είτε βάσει ιστορικών αναφορών είτε ανά εκτάριο είτε τον "υβριδικό" συνδυασμό των δύο) και το Απλοποιημένο Καθεστώς Στρεμματικών Ενισχύσεων (SAPS), στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-12, θα ισχύσει μετά το 2013 ένα νέο «βασικό καθεστώς πληρωμών». (Για τα ισχύοντα μοντέλα σε κάθε κράτος μέλος, βλέπε http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/ms_en.pdf.) Το εν λόγω καθεστώς θα υπόκειται σε «πολλαπλή συμμόρφωση» (ανταποκρινόμενο μεταξύ άλλων σε ορισμένους κανόνες για το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων), όπως και σήμερα, αλλά θα είναι απλοποιημένο συγκριτικά με τις ήδη ισχύουσες απαιτήσεις (βλ. κατωτέρω). Στόχος είναι να μειωθούν ουσιαστικά οι διαφορές του επιπέδου των πληρωμών που καταβάλλονται λόγω της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ γεωργών, μεταξύ περιφερειών (ήτοι εσωτερικά) και μεταξύ κρατών μελών (ήτοι εξωτερικά). Όλα τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να στραφούν προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο από την αρχή του 2019. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα πρέπει να προσαρμοστούν τα εθνικά κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις ώστε να εισπράττουν περισσότερα οι λαμβάνοντες σήμερα λιγότερο από το 90% της μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο στην ΕΕ-27. Το χάσμα μεταξύ των ποσών που προβλέπονται επί του παρόντος και το 90% του μέσου όρου στην ΕΕ-27 μειώνεται τοιουτοτρόπως κατά το ένα τρίτο. Για παράδειγμα, εάν σε κράτος μέλος χορηγείται σήμερα μέσο ποσό ανά εκτάριο ίσο με το 75% του μέσου όρου της ΕΕ, δηλαδή 15% κάτω από το 90%, τότε το ποσό αυτό θα αυξηθεί σταδιακά στο 80%. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2020 θα συζητήσει ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχο για την επίτευξη «πλήρους σύγκλισης» μέσω της ισότιμης κατανομής της άμεσης στήριξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οικολογική μέριμνα: Εκτός της βασικής ενίσχυσης, κάθε εκμετάλλευση θα λάβει μια στρεμματική ενίσχυση για την τήρηση ορισμένων γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν το 30% του εθνικού κονδυλίου, για την πληρωμή των εν λόγω ενισχύσεων. Πρόκειται για υποχρεωτική ρύθμιση που, εντούτοις, δεν θα υπόκειται σε ανώτατο όριο.

Τα 3 μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:

 • διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων,

 • διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής (κάθε αγρότης πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 3 καλλιέργειες στις αρόσιμες εκτάσεις του, ουδεμία των οποίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των γαιών του ενώ η τρίτη εξ αυτών πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 5% των ως άνω εκτάσεων) και

 • διατήρηση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης" έκτασης ίσης τουλάχιστον με το 7% των γεωργικών γαιών (εκτός από τα μόνιμα λιβάδια) - ήτοι τα περιθώρια αγρών, φράκτες, δέντρα, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, χαρακτηριστικά του τοπίου, βιότοποι, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις δασοφύτευσης.

 • Σημείωση: Οι παραγωγοί βιολογικής γεωργίας δεν επιβαρύνονται με πρόσθετες απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι δραστηριότητές τους συνεπάγονται σαφές οικολογικό όφελος.

Περιοχές με φυσικά εμπόδια: τα κράτη μέλη (ή οι περιφέρειες τους) μπορούν να χορηγούν πρόσθετη ενίσχυση για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (όπως ορίζονται στους κανόνες περί αγροτικής ανάπτυξης) - μέχρι ποσοστό 5% του εθνικού κονδυλίου. Πρόκειται για προαιρετική ρύθμιση που δεν επηρεάζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τις LFA (μειονεκτικές περιοχές). Σημείωση: Σε απάντηση προς τις επικρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ορισμός για τις «μειονεκτικές περιοχές» έχει προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά αντικειμενικά κριτήρια.

Νέοι Αγρότες: ΟΙ βασικές ενισχύσεις σε νεοεισερχόμενους νέους γεωργούς (ηλικίας κάτω των 40) θα πρέπει να συμπληρωθούν με ένα επιπλέον 25% για τα πρώτα 5 χρόνια της εγκατάστασης. Αυτό περιορίζεται με μέγιστο το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στο εκάστοτε κράτος μέλος. Για τα κράτη μέλη όπου το μέγεθος της εκμετάλλευσης είναι μικρό, το όριο είναι 25 εκτάρια. Οι αντιστοίχως καταβαλλόμενες χρηματοδοτήσεις επιτρέπεται να αντιπροσωπεύουν έως και ποσοστό 2% του εθνικού κονδυλίου.

Μικροκαλλιεργητές: Κάθε γεωργός που ζητεί στήριξη το 2014 μπορεί να αποφασίσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014 να συμμετάσχει στο καθεστώς για τους μικρούς αγρότες ώστε να λαμβάνει ετήσια πληρωμή που θα καθορίζεται από το κράτος μέλος του, μεταξύ 500 € και 1000 €, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης. (Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνάρτηση της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο ή του εθνικού μέσου όρου ενισχύσεων ανά εκτάριο για 3 εκτάρια.) Τοιουτοτρόπως θα επιτευχθεί τεράστια απλοποίηση για τους συγκεκριμένους γεωργούς και για τις αντίστοιχες εθνικές διοικήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αντιμετωπίζουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, και θα εξαιρεθούν από την «οικολογική μέριμνα». (Η εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της ΚΓΠ έχει έκταση 3 εκταρίων ή λιγότερο - μολονότι αντιπροσωπεύει μόνο το 3% της συνολικής γεωργικής έκτασης στην ΕΕ-27). Το συνολικό κόστος του καθεστώτος για τους μικροκαλλιεργητές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εθνικού κονδυλίου, και το επίπεδο των ενισχύσεων θα προσαρμοστεί αναλόγως εάν είναι απαραίτητο. Θα διατεθούν επίσης πιστώσεις για την αγροτική ανάπτυξη με την παροχή συμβουλών στους μικροκαλλιεργητές με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για τις επιχορηγήσεις αναδιάρθρωσης σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές από αυτές τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Δυνατότητα πληρωμής συνδεδεμένων ενισχύσεων: Για να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ανακατανομής των άμεσων ενισχύσεων σε εθνική βάση και να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν περιορισμένα κονδύλια για "συνδεδεμένες" ενισχύσεις, δηλαδή να καταβάλουν ενισχύσεις που συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα. Ανάλογα ποσά θα πρέπει να περιορίζονται στο 5% του εθνικού κονδυλίου, εφόσον το κράτος μέλος προβλέπει ήδη 0-5% για συνδεδεμένες ενισχύσεις, ή μέχρι 10%, εάν το τρέχον επίπεδο της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι υψηλότερο από το 5%. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει υψηλότερο ποσοστό, αν τα κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικαιολογημένο.

Μεταφορά πόρων μεταξύ των πυλώνων: Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και του εθνικού κονδυλίου για τις άμεσες ενισχύσεις (1ος πυλώνας) στο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης τους. Παράλληλα, τα κράτη μέλη που λαμβάνουν λιγότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ για άμεσες πληρωμές θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως και 5% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης τους στα εθνικά κονδύλια του 1ου πυλώνα.

Πολλαπλή συμμόρφωση: Η έγκριση του συνόλου των ενισχύσεων από τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την τήρηση ορισμένων βασικών απαιτήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και των φυτών καθώς και τα υγειονομικά πρότυπα για τα ζώα. Ωστόσο, ως μια προσπάθεια απλοποίησης, ο αριθμός των υποχρεωτικών κανόνων διαχείρισης (ΚΑΔ) έχει μειωθεί από 18 σε 13 ενώ οι κανόνες για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΕΕΑΕ) μειώνονται από 5 έως 8 – π.χ. εξαιρώντας τα στοιχεία που δεν είναι σχετικά με τον γεωργό. Προτείνεται επίσης η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων να ενσωματωθούν στους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης από τη στιγμή που θα έχει αποδειχθεί ότι έχουν εφαρμοστεί ορθά σε όλα τα κράτη μέλη και έχουν καθορισθεί σαφώς οι υποχρεώσεις των αγροτών.

«Ανώτατα όρια»: Το ποσό της στήριξης που μπορεί να λάβει κάθε μεμονωμένη εκμετάλλευση από το βασικό σύστημα ενισχύσεων θα περιοριστεί σε 300 000 € ανά έτος, και η ενίσχυση θα μειωθεί κατά 70% για το τμήμα από 250 000-300 000 €, κατά 40% για το τμήμα από 200 000 - 250 000 € και κατά 20% για το τμήμα από 150 000 - 200 000 €. Ωστόσο, για να ληφθεί υπόψη η απασχόληση, η εκάστοτε εκμετάλλευση μπορεί να αφαιρεί το κόστος των μισθών κατά το προηγούμενο έτος (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) πριν από την εφαρμογή αυτών των μειώσεων. Σημείωση: τα «εξοικονομούμενα» χρήματα στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού παραμένουν στο εκάστοτε κράτος μέλος και μεταφέρονται στο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης, για χρήση υπέρ της καινοτομίας και των επενδύσεων από τους αγρότες, και στις επιχειρησιακές ομάδες της ευρωπαϊκής εταιρικής σύμπραξης για την καινοτομία.

«Ενεργοί γεωργοί»: Για να τακτοποιηθεί μια σειρά από νομικά κενά, η Επιτροπή κατέστησε αυστηρότερο τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Ο προτεινόμενος ορισμός, που αποσκοπεί στο να μην καταβάλλονται ενισχύσεις σε υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν καμία πραγματική ή απτή γεωργική δραστηριότητα, αναφέρει ότι οι ενισχύσεις δεν καταβάλλονται σε αιτούντες των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ είναι χαμηλότερες του 5% των συνολικών εσόδων από όλες τις μη γεωργικές δραστηριότητες, ή αν οι γεωργικές εκτάσεις τους είναι κυρίως περιοχές που διατηρούνται εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και δεν ασκούν τις ελάχιστες απαιτούμενες δραστηριότητες, όπως ορίζει το οικείο κράτος μέλος. Προβλέπεται εξαίρεση για τους γεωργούς που το προηγούμενο έτος έλαβαν λιγότερα από 5 000 ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις.

Επιλέξιμα εκτάρια– Οι κανόνες προβλέπουν τον καθορισμό του 2014 ως νέου έτους αναφοράς για τις εκτάσεις γης, αλλά θα υπάρξει σύνδεση με τους δικαιούχους του συστήματος άμεσων ενισχύσεων του 2011, ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπία.

 • Μηχανισμοί διαχείρισης της αγοράς

Τα υφιστάμενα συστήματα δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης ενισχύσεων είναι αποδεδειγμένης αξίας μηχανισμοί που λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας και βοηθούν τους παραγωγούς σε καιρούς δυσχερειών της αγοράς όπως για παράδειγμα στις περιόδους που έπονται κάποιας επισιτιστικής κρίσης. Ωστόσο, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να είναι πιο προσαρμοσμένοι και πιο αποδοτικοί. Καθιερώνεται νέα ρήτρα διασφάλισης για όλους τους τομείς, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπίζει γενικές διαταραχές της αγοράς - όπως τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης e-coli τον Μάιο-Ιούλιο του 2011. Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτούνται από το αποθεματικό κρίσης που περιγράφεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Δεδομένου ότι επίκειται η εκπνοή των ποσοστώσεων γάλακτος και των δικαιωμάτων αμπελοφύτευσης, η Επιτροπή προσβλέπει στην κατάργηση του τελευταίου εναπομένοντος καθεστώτος ποσοστώσεων που αφορά τη ζάχαρη. Το σύστημα των ποσοστώσεων ζάχαρης θα πρέπει να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Με τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες να απολαμβάνουν απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ περιορίζονται από τους κανόνες του ΠΟΕ (εφόσον υπάρχουν ποσοστώσεις), ο τερματισμός των ποσοστώσεων είναι η μόνη επιλογή για να εξασφαλισθούν μακροπρόθεσμες προοπτικές στον συγκεκριμένο τομέα - ιδίως στο πλαίσιο των αναμενόμενων βελτιώσεων της παραγωγικότητας. Την περίοδο μετά τις ποσοστώσεις, η λευκή ζάχαρη θα καταστεί επιλέξιμη για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησής της, και θα πρέπει να καθοριστούν τυποποιημένες διατάξεις για τις συμφωνίες μεταξύ ζαχαρουργείων και παραγωγών.

Τα προγράμματα κατανάλωσης φρούτων και διανομής γάλακτος στα σχολεία προβλέπεται να διευρυνθούν. Τα κείμενα αντανακλούν επίσης τις υφιστάμενες από τον Δεκέμβριο 2010 προτάσεις σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα (υποχρεωτικά γραπτά σύμφωνα και ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων) και σχετικά με τα πρότυπα της ποιοτικής εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του «τόπου γεωργικής παραγωγής».

Για να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα, η Επιτροπή επιδιώκει την καλύτερη οργάνωση του τομέα. Οι κανόνες που σχετίζονται με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που διευρύνονται πλέον ώστε να καλύπτουν όλους τους τομείς – με τη μεταφορά στις πιστώσεις για την αγροτική ανάπτυξη των επιπλέον επιλογών για την ίδρυση αναλόγων οργανώσεων παραγωγών (βλ. κατωτέρω). Για λόγους απλούστευσης, καταργούνται ορισμένα ήσσονος σημασίας καθεστώτα (ενισχύσεις για την ενσωμάτωση γάλακτος σε σκόνη στις ζωοτροφές, συνδεδεμένη ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες!)

 • Αγροτική Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα ενταχθεί στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο που ισχύει επίσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (EMFF) - που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου [Βλ. IP/11/1159] - ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (αειφόρος, ευφυής και καθολική ανάπτυξη). Όπως και στα υπόλοιπα ταμεία, για να υπάρξει σαφέστερη σύνδεση με τις επιδόσεις, οι στόχοι θα πρέπει να καθορίζονται για όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τις 6 προτεραιότητες που περιγράφονται κατωτέρω. Περίπου το 5% των χρημάτων θα κατακρατούνται στο επιλεγόμενο «αποθεματικό επιδόσεων» και θα διατίθενται μόνον εφόσον μπορεί να πιστοποιηθεί πρόοδος για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Η βασική ιδέα από την ήδη επιτυχώς εφαρμοζόμενη έννοια της αγροτικής ανάπτυξης βάσει πολυετών προγραμμάτων, σχεδιαζόμενων και συγχρηματοδοτούμενων από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειες τους), παραμένει η ίδια. Ωστόσο, αντί για 3 άξονες που συνδέονται με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα με ελάχιστες απαιτήσεις ανάληψης δαπανών για κάθε άξονα, η νέα περίοδος προγραμματισμού θα έχει τις 6 προτεραιότητες που απαριθμούνται εν συνεχεία. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποχρεούνται να διατηρούν το 25% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξής τους για θέματα που αφορούν τη διαχείριση της γης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 • Προώθηση της μεταφοράς των γνώσεων και της καινοτομίας,

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,

 • Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνου,

 • Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων,

 • Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα;

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,

Για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν ως προς τις εν λόγω προτεραιότητες στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους), τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θα διαμορφώσουν συνδυασμούς μέτρων από ένα απλοποιημένο κατάλογο επιλογών.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στην κατανομή των εθνικών κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης ώστε να ληφθούν υπόψη αντικειμενικότερα κριτήρια - που θα καθοριστούν αργότερα από την Επιτροπή βάσει των αρμοδιοτήτων της. Η συγχρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ θα είναι 85% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, και 50% στις άλλες περιοχές για τις περισσότερες ενισχύσεις, ενώ μπορεί να είναι υψηλότερη για την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης, τη συνεργασία, την ίδρυση ομάδων παραγωγών, τις επιχορηγήσεις υπέρ της εγκατάστασης αγροτών νεαρής ηλικίας και τα έργα LEADER.

Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσουν υπο-προγράμματα με υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων αγροτών, των μικροκαλλιεργητών, των ορεινών περιοχών και των αλυσίδων εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας.

Μερικά βασικά σημεία από τον απλουστευμένο κατάλογο επιλογών για έργα αγροτικής ανάπτυξης

 • Καινοτομία: Αυτό το βασικό θέμα (και πιο συγκεκριμένα η σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη υπέρ της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγικότητα και αειφορία) θα εξυπηρετείται από διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως η «μεταφορά γνώσης» και η «συνεργασία». Επιδιώκονται η προώθηση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, η παραγωγικότητα, η χαμηλών εκπομπών, φιλική προς το κλίμα και ανθεκτική ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της γεωργίας και της έρευνας με σκοπό την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας στη γεωργική πρακτική,

 • Γνώση - «γεωργία που βασίζεται στη γνώση»: ενίσχυση των μέτρων υπέρ των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (που σχετίζονται επίσης με την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτήν, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την κατάρτιση),

 • Αναδιάρθρωση / Επενδύσεις / Εκσυγχρονισμός: εισέτι διαθέσιμες επιχορηγήσεις,

 • Νέοι αγρότες - Ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις εκκίνησης επιχειρήσεων (μέχρι 70.000 €) την κατάρτιση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες,

 • Μικροκαλλιεργητές: ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων μέχρι 15.000 € ανά μικρό αγρόκτημα,

 • Εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου: Οι ασφάλειες & τα αμοιβαία κεφάλαια - για ασφάλιση καλλιεργειών, έναντι καιρικών συνθηκών και ζωονόσων [που επί του παρόντος διατίθενται στο πλαίσιο του άρθρου 68 του 1ου πυλώνα] – διευρύνθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τη δυνατότητα της σταθεροποίησης του εισοδήματος (η οποία θα επιτρέψει πληρωμές (έως και για το 70% των ζημιών) από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αν το εισόδημα μειώνεται κατά 30%). Για κάθε 1.00 € συμβολής εκ μέρους του γεωργού, τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν 0,65 € επιπλέον,

 • Οργανώσεις Παραγωγών / Σύνδεσμος των οργανώσεων παραγωγών: – Υποστήριξη για τη δημιουργία οργανισμών με βάση επιχειρηματικό σχέδιο αλλά μόνο για ομάδες που ορίζονται ως ΜΜΕ,

 • Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - πληρωμές συναρτήσει του κλίματος: μεγαλύτερη ευελιξία στις συμβάσεις, κοινές συμβάσεις, που συνδέονται με την κατάλληλη εκπαίδευση / ενημέρωση,

 • Βιολογική γεωργία: - νέο χωριστό μέτρο για μεγαλύτερη ανάδειξη του τομέα,

 • Περιοχές με φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς: - Νέα οριοθέτηση των φυσικών περιοχών με περιορισμούς, βάσει 8 βιοφυσικών κριτηρίων. Τα κράτη μέλη διατηρούν τα περιθώρια να χαρακτηρίζουν μέχρι και 10% των γεωργικών τους εκτάσεων ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς ή ως περιοχές αναγκαίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος,

 • Ορεινές περιοχές: για τις ορεινές περιοχές και τις γεωργικές εκτάσεις άνω των 62 º Β, τα ποσά της ενίσχυσης μπορεί να φτάσουν τα 300 € / εκτάριο (αυξήθηκε από 250 € / εκτάριο),

 • Συνεργασία: - Εκτεταμένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και εμπορικής συνεργασίας (π.χ. πιλοτικά προγράμματα, κοινά περιβαλλοντικά προγράμματα, αλυσίδες εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας, ανάπτυξη των τοπικών αγορών),

 • Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών – Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να υπερβούν τα έργα μικρής κλίμακας;

 • LEADER: κιτ εκκίνησης Leader με στόχο την ενίσχυση της συγκρότησης ομάδων Leader και τη διαμόρφωση αντίστοιχων στρατηγικών, προάγοντας την ευελιξία όσον αφορά τον συνδυασμό με άλλα ταμεία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή την αγροτο-αστική συνεργασία. Σημείωση: το Leader χρησιμοποιείται πλέον ως κοινή προσέγγιση για την τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της εκάστοτε κοινότητας από όλα τα ταμεία ΚΠΣ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ).

 • Περαιτέρω νέα στοιχεία

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση της ΚΓΠ: Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πριν από το τέλος του 2017 - και στη συνέχεια κάθε 4 χρόνια - σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στις 3 βασικές προτεραιότητες - βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, και ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Απλούστευση των ελέγχων: Οι απαιτήσεις ελέγχου περιορίζονται στις περιοχές όπου οι προηγηθέντες έλεγχοι κατέληξαν σε καλά αποτελέσματα, δηλαδή στις περιοχές για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ορθά. Ωστόσο, οι έλεγχοι θα πρέπει να αυξηθούν σε περιοχές με προβλήματα.

Θα διατυπωθούν χωριστές προτάσεις πριν από το τέλος του έτους σχετικά με το καθεστώς αρωγής στους απόρους (για την περίοδο μετά το 2013), καθώς και για να εξασφαλισθεί η πλήρης διαφάνεια στις άμεσες ενισχύσεις και τις λοιπές επιδοτήσεις της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2010, η οποία ανέφερε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες δεν τηρούν τους κανόνες προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΓΠ διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm


Side Bar