Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/669

Brusel, 10. októbra 2011,

EÚ a zrušenie trestu smrti vo svete

Aký je aktuálny stav?

Na celom svete možno pozorovať trend smerujúci k zrušeniu trestu smrti.

Počet krajín, ktoré zákonom zrušili trest smrti za všetky trestné činy sa v období rokov 1993 až 2009 zvýšil z 55 na 97.

K decembru 2010 trest smrti v právnych predpisoch alebo v praxi zrušilo 139 krajín, čo sú viac ako dve tretiny krajín sveta.

Pokiaľ je známe, 23 krajín alebo území v roku 2010 vykonalo popravy a najmenej 67 vydalo tresty smrti (Čína, Irán, Severná Kórea, Spojené štáty americké a Saudská Arábia sú na čele tohto zoznamu).

Hoci sa využívanie trestu smrti na celom svete dostáva do úzadia, číselné údaje sú stále vysoké. Tam, kde sa stále uplatňuje trest smrti, existujú závažné problémy s ohľadom na dodržiavanie medzinárodných noriem a štandardov, a to najmä v súvislosti s obmedzením trestu smrti na najzávažnejšie trestné činy, vylúčením možnosti udeliť trest smrti mladistvým páchateľom a so zárukami spravodlivého procesu.

Čo EÚ podniká v boji proti trestu smrti?

Úplné zrušenie trestu smrti na celom svete je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv. V roku 2010 vydala EÚ viac ako 15 vyhlásení k trestu smrti, z ktorých sa väčšina týkala jednotlivých prípadov udelenia trestu smrti, a poslala veľký počet demaršov proti uplatňovaniu trestu smrti. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka EK Catherine Ashtonová vo svojom prejave prednesenom v júni 2010 v Európskom parlamente tiež vyhlásila, že úsilie EÚ o zrušenie trestu smrti na celom svete je jednou z jej „osobných priorít“.

Zrušenie trestu smrti je jednou z tematických priorít v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR). Od roku 1994 Európska komisia prostredníctvom tohto nástroja financovala viac ako 50 projektov na celom svete s celkovým rozpočtom v objeme viac ako 33 miliónov EUR.

K cieľom patrí lobovanie a zasadzovanie sa za obmedzenie uplatňovania trestu smrti, ako aj moratórium na jeho vykonávanie a jeho zrušenie, zvyšovanie informovanosti verejnosti v krajinách uplatňujúcich trest smrti prostredníctvom vzdelávania, ovplyvňovanie verejnej mienky, štúdie o tom, či systémy trestu smrti jednotlivých štátov spĺňajú minimálne medzinárodné normy, informovanie o stratégiách zameraných na nahradenie trestu smrti alternatívnymi trestami a podpora takýchto stratégií, úsilie o zaistenie prístupu osôb odsúdených na smrť k primeranej úrovni právnej pomoci a odborná príprava pre právnikov a sudcov s cieľom obmedziť uplatňovanie trestu smrti.

Dňa 15. júna 2011 bola zverejnená nová výzva na predkladanie návrhov v oblasti opatrení proti trestu smrti, pričom na ich realizáciu sa vyčlenili prostriedky v objeme 7 miliónov EUR . Uvedený nástroj sa tým stáva celosvetovo hlavným zdrojom financovania projektov na zrušenie trestu smrti.

Aké sú konkrétne príklady?

V rámci aktivít financovaných z uvedeného nástroja sa v tomto roku v dňoch 13. a 14. októbra v Kigali uskutoční regionálna konferencia o zrušení trestu smrti a moratóriu na jeho vykonávanie. Cieľom konferencie, na ktorej sa zídu zástupcovia ministerstiev spravodlivosti a zahraničných vecí z viac ako 20 krajín subsaharskej Afriky, je prediskutovať zrušenie trestu smrti v Afrike a zvýšiť počet krajín podporujúcich rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti, o ktorej sa bude hlasovať v roku 2012. Konferencia je konkrétnym príkladom spolupráce medzi Európskou úniou, tretími krajinami a občianskou spoločnosťou a významne prispieva k postupnému obmedzovaniu a rušeniu trestu smrti na celom svete.

Pozri tlačovú správu IP/11/1160

Spoločné vyhlásenie:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Ďalšie informácie:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty


Side Bar