Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/645

Bryssel den 28 september 2011

Skrivelse från ordförande Barroso till ordförande för Europaparlamentet, Jerzy Buzek

"Herr talman,

Som jag kommer att säga i det tal om tillståndet i unionen som jag idag kommer att hålla för Europaparlamentet befinner sig Europeiska unionen vid en avgörande vändpunkt. Den ekonomiska krisen fortsätter och vägen till återhämtning har visat sig vara lång och mödosam för våra medborgare. Antalet nya arbetstillfällen är fortfarande otillräckligt, samtidigt som den ekonomiska tillväxten har svårt att få fäste i många regioner. Den offentliga skulden förblir en tung börda som kan komma att dämpa tillväxten på både kort och lång sikt, om inte kraftfulla åtgärder snabbt vidtas. Många av våra största landvinningar, såsom euron och Schengenområdet med fri förlighet för personer, är utsatta för påfrestningar. I detta läge är det dags för alla Europavänliga krafter, däribland Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, att samla stöd för vårt europeiska projekt och visa att djupare europeisk integration är avgörande för att hantera dessa utmaningar.

Vi vet alla att en hållbar ekonomisk återhämtning är den allt annat överskuggande utmaningen för denna generation. Genom att återupprätta tillväxten och tillförsikten kommer vi att kunna bibehålla EU:s unika sociala modell och stödja våra medborgares strävanden. Mot denna bakgrund håller kommissionen på att utarbeta sitt arbetsprogram för 2012. Det kommer att vara ett program av hårt arbete och resultat för att främja tillväxt och reformer, drivet av en gemensam känsla av prioriteringar och tvingande nödvändighet. Den grund som vi har lagt under de senaste åren kommer att fungera som en språngbräda för att driva på tillväxten och öka antalet arbetstillfällen. Utöver de förslag som tillkännages i mitt tal kommer programmet att vara uppbyggt kring ett antal huvudteman:

 • Att bygga en union för stabilitet och ansvarstagande

 • Att bygga en union för tillväxt och solidaritet

 • Att se till att EU kan göra sin röst hörd i världen

Det arbete som vi utfört tillsammans under de senaste åren innebär en förnyelse av EU:s ekonomiska struktur som saknar tidigare motstycke. Den europeiska planeringsterminen och den årliga tillväxtöversikten har på ett grundläggande sätt stärkt vår förmåga att åstadkomma en verklig samordning. Vi håller på att införa en ny generation av reglering och tillsyn för en stark och sund finansiell sektor. Vi maximerar de möjligheter som den inre marknaden har att erbjuda när det gäller att inrätta framtidens källor till tillväxt och arbetstillfällen. Kommissionen har i år redan lagt fram viktiga nya förslag på samtliga dessa områden. Under de kommande veckorna kommer mer att följa, i fråga om viktiga finansiella tjänster såsom derivat, förebyggande och lösning av bankkriser samt kreditvärderingsinstitut, i fråga om att underlätta de små och medelstora företagens verksamhet, i fråga om energi och ansvarsfull företagsverksamhet. Dessutom kommer vi att lägga fram förslag om ett omfattande program med sektorsspecifika program och instrument för att genomföra en tidsenlig budget för Europa. Varje förslag kommer att utformas så att vårt mål att skapa europeiskt mervärde uppnås. En överenskommelse om detta paket måste stå högst upp på vår dagordning för att vi ska kunna nå våra mål under det kommande året.

Kommissionens arbetsprogram för 2012 är vår första möjlighet att genomföra vårt nya ramavtal under hela utarbetandecykeln. Vår strukturerade dialog är ett mycket konkret uttryck för det särskilda partnerskapet mellan våra båda institutioner. Jag vill tacka dig för utskottsordförandekonferensens uttömmande rapport, som kommissionen har studerat noggrant som en del av utarbetandet. Tillsammans med Europaparlamentets resolution av den 6 juli som antogs av en mycket stor majoritet av parlamentsledamöterna bekräftar detta dokument Europaparlamentets målsättning för EU. Med utgångspunkt i dagens debatt om tillståndet i unionen kommer vår strukturerade dialog att intensifieras under de kommande veckorna, fram till antagandet av arbetsprogrammet den 15 november. I enlighet med ramavtalet anges i denna skrivelse de huvudpunkter som vägleder utarbetandet av arbetsprogrammet, och som ska bidra till vår dialog. Några av huvudpunkterna framhävs i punktsatser för att illustrera framtida förslag, men det rör sig inte om någon slutgiltig eller uttömmande förteckning. Jag ser särskilt fram emot mötet mellan utskottsordförandekonferensen och kollegiet den 12 oktober. Förra årets möte visade hur detta forum kan utgöra en solid plattform för skapandet av en känsla av ett gemensamt mål.

En union för stabilitet och ansvarstagande: en makroekonomisk styrram som främjar tillväxt

Vi måste skapa en god cirkel i den europeiska ekonomiska styrningen genom att se till att medlemsstaternas och EU:s ekonomiska politik går hand i hand. Vi måste slutföra arbetet med att inrätta solida strukturer för ekonomisk styrning och finansiell tillsyn för att återupprätta såväl medborgarnas som marknadernas förtroende. EU:s inre marknad innebär en enorm tillväxtpotential och måste stärkas.

Vi måste ligga i framkanten av utvecklingen, flytta fokus från krishantering till framtidens tillväxtmodell, i linje med vår Europa 2020-strategi. Vi måste visa att de åtgärder vi redan har vidtagit faktiskt genomförs och medför verkliga resultat för våra medborgare. Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • den andra årliga tillväxtöversikten,

 • rekommendationer till varje medlemsstat inom ramen för den europeiska planeringsterminen, inbegripet det nya förfarandet vid alltför stora obalanser, samt de ytterligare förslag om ekonomisk styrning som tillkännages i mitt tal.

Vid en tidpunkt när budgetkonsolidering är av avgörande betydelse kommer kommissionen också att fortsätta sina insatser för att ta itu med den utmaning som skatteundandragande innebär, bland annat genom att inleda förhandlingar med viktiga tredjeländer om skatteparadis för sparande på grundval av det utkast till mandat som nu behandlas för godkännande i rådet.

EU-budgeten är ett av unionens mest effektiva verktyg för att stärka tillväxten. Efter det övergripande förslaget om den fleråriga budgetramen i juni kommer kommissionen till hösten att lägga fram den rättsliga grunden för nästa budgetram, med inriktning på var EU kan åstadkomma verkliga resultat och med stark betoning på förenkling.

En union för tillväxt och solidaritet

En inre marknad för tillväxt

För att trygga varaktig tillväxt och sysselsättning i Europa är det avgörande att den inre marknaden förblir ändamålsenlig. Vi bör ta vara på nya idéer och ny teknik för att garantera att vi fullt ut kan utnyttja dagens inre marknad. Efter ett omfattande offentligt samråd tillkännagavs i inremarknadsakten tolv konkreta åtgärder, som kommissionen kommer att lägga fram under de kommande månaderna. Jag uppmanar Europaparlamentet och rådet att snabbt behandla dessa initiativ i lagstiftningsprocessen, för att se till att företagen och medborgarna får ta del av konkreta resultat så snart som möjligt.

Men detta är inte allt. I takt med att ekonomin utvecklas måste den ram som våra företag verkar inom också förändras. Kommissionen kommer 2012 att lägga fram ytterligare initiativ för att stärka den inre marknaden, minska de administrativa bördorna och ge ekonomiska aktörer möjlighet att till fullo dra nytta av de möjligheter som en hemmamarknad med 500 miljoner invånare erbjuder. En uppföljning på lagstiftningsområdet av den kommande ”kontrollen av genomförandet” syftar till att ytterligare förbättra den inre marknaden för tjänster, genom att utnyttja nya källor till arbetstillfällen och tillväxt. Ett moderniserat momssystem kommer att hjälpa företagen, inte minst de små och medelstora företagen, att inrikta sig på tillväxt.

Trygga konsumenter skapar framgångsrika marknader. Nästa arbetsprogram, som bygger på arbetet under denna höst, kommer att innehålla åtgärder för att stärka konsumenternas rättigheter, bland annat vid elektroniska och gränsöverskridande transaktioner. Det kommer också att ta itu med hälso- och säkerhetsrelaterade frågor och därigenom öka medborgarnas säkerhet, samtidigt som efterfrågan på den inre marknaden stärks.

Vi kommer att lägga fram ett omfattande paket med förslag om konkurrenskraftiga och säkra järnvägstjänster, vilket utgör ett viktigt bidrag till det europeiska transportsystemets hållbarhet. Infrastruktur förblir centralt för den globala konkurrenskraften, och programmet för ett sammankopplat Europa är kärnan i vår strategi för utveckling av en effektiv och hållbar infrastruktur i hela EU.

Slutligen kommer kommissionen, även om de viktigaste förslagen när det gäller fullgörandet av EU:s G20-åtaganden om finansiella tjänster redan kommer att ha lagts fram vid utgången av 2011, att fortsätta att arbeta för ytterligare ansvarsfullhet, insyn och soliditet i en sektor som är oumbärlig för tillväxt och investeringar. Till de nya åtgärderna under 2012 hör förslag inriktade på investeringsfonder, försäkringssektorn och investerarskydd.

Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • investerarskydd för privata investerare och investeringsfonder,

 • utarbetande av framtidens momssystem,

 • en agenda för Europas konsumenter,

 • reviderade bestämmelser om allmän produktsäkerhet,

 • ett järnvägsliberaliseringspaket,

 • elektronisk identifiering och autentisering,

 • effektiv förvaltning av kollektiva rättigheter,

 • en ram för statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Arbetstillfällen och kompetens

I Europa är ekonomisk framgång och social sammanhållning två sidor av samma mynt. Dagens höga arbetslöshet är en källa till avsevärt lidande och ett allvarligt hot mot vår framtida sociala sammanhållning och ekonomiska utveckling. För att Europa ska lyckas måste alla ges möjlighet att spela sin roll när det gäller att föra samhället framåt.

Detta är en vändpunkt för våra samhällen. I takt med att åldrandet i befolkningen får större genomslag, har vi inte råd att gå miste om vår arbetskrafts potential, kompetens och talang. Vi måste investera i vårt mänskliga och sociala kapital. Flera medlemsstater och företag har redan förstått detta: under krisen behöll de sina anställda, ibland med kortare arbetstid eller i nya positioner, och kan nu dra full nytta av deras talang och utbildning.

Och krisen får sociala effekter långt bortom arbetslivet: familjer i ekonomiskt trångmål har svårt att få pengarna att räcka till, alltfler barn utsätts för fattigdomens risker, stressrelaterade sjukdomar och andra negativa effekter på hälsan skadar vårt samhälle. Därför kommer kommissionen att fortsätta att bekämpa fattigdomen och arbeta hårt för att uppnå detta viktiga Europa 2020-mål.

Att säkra våra samhällens framtid innebär också att i god tid vidta åtgärder för att hantera långsiktiga utmaningar, däribland pensionssystemens hållbarhet. Även om möjligheterna att agera till största delen ligger på nationell nivå kan EU ge ett viktigt bidrag och flera initiativ kommer att tas för att följa upp vårt arbete om pensioner. För att finansiera välfärden, och samtidigt återgå till sunda offentliga finanser, måste man se över inte bara hur man prioriterar sina utgifter, utan också inkomstkällorna.

För att stärka Europas sociala marknadsekonomi kommer initiativen i nästa års arbetsprogram att inbegripa

 • ett sysselsättningspaket (som omfattar en förnyad flexicurityagenda, ett initiativ för gröna jobb och ett initiativ för ungas möjligheter),

 • stöd för tillhandahållande av tjänstepension,

 • skydd för de kompletterande pensionsrättigheterna för personer som byter arbete.

En hållbar väg till framtiden

En av huvudprioriteringarna för denna kommission har varit att införa en enhetlig ram för att vägleda den gradvisa omställningen till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt samhälle. Under 2012 kommer de sista förberedelserna att ske innan 2009 års klimat- och energipaket träder i kraft fullt ut, och dessutom kommer nya åtgärder att vidtas för att vi ska kunna uppnå våra överenskomna mål och hjälpa medborgare, samhällen och företag att planera långsiktigt för en koldioxidsnål framtid. På transportområdet kommer vi att bygga på de framgångsrika åtgärderna för att minska fordonsutsläppen. Vi kommer att hjälpa till att införa den infrastruktur som krävs för att det ska bli lätt att få tillgång till alternativa bränslen och fordon. En ny plan för vattenpolitiken kommer att vara ett viktigt resultat av flaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet.

Sådana åtgärder kommer att vidtas parallellt med integreringen av klimatmålen i alla framtida utgifter från EU:s budget, ett viktigt bidrag till uppnåendet av våra klimatmål. Kommissionen kommer att fortsätta att ta hänsyn till klimatmålen i all relevant lagstiftning, och ta hänsyn till utvecklingen i internationella förhandlingar i vårt arbete i Europa.

Energianvändningen har under historiens gång visat sig vara en av de grundläggande faktorer som är avgörande för ett samhälles välmående. Ett säkert, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem har uppställts som ett gemensamt EU-mål. En strategi för utbyggnaden av förnybar energi efter 2020 kommer att utarbetas för att skapa stabilitet på längre sikt. I efterdyningarna av den tragiska Fukushimaolyckan och som en uppföljning av stresstesterna kommer dessutom en grundlig översyn av den befintliga kärnsäkerhetsramen att göras.

Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • ytterligare åtgärder mot utsläpp från personbilar och lätta lastbilar,

 • underlättande av miljövänlig energi för transport,

 • skydd för Europas vattenresurser,

 • en uppdatering av Euratoms rättsliga ram för kärnsäkerhet.

Ett öppet Europa för medborgarna

Inrättandet av ett öppet och säkert område, där EU-medborgarna och tredjelandsmedborgare med laglig rätt till inresa och vistelse kan resa in, röra sig fritt, bo och arbeta, är en av de mest kraftfulla illustrationerna av vad EU kan åstadkomma.

Händelser i och utanför EU under det senaste året har gjort att frågan om gränskontroller har hamnat högst upp på vår dagordning. För att skydda våra historiska landvinningar i fråga om frihet och rörlighet måste vi ständigt stärka och utveckla vårt gränssystem i syfte att reagera på nya utmaningar. Vi måste också fortsätta att driva igenom en gemensam migrationspolitik för att möjliggöra en ansvarsfull hantering av migrationen i EU. Efter ett ingående samråd med de berörda parterna kommer kommissionen att lägga fram ett paket om nästa generation av gränskontroller. Vi kommer också att arbeta för att garantera en praktisk tillämpning av den fria rörligheten för arbetare i EU som en av centrala rättigheterna för medborgarna på den inre marknaden.

Kommissionens arbetsprogram för 2012 kommer att innebära en vidareutveckling av flera av de viktigaste initiativen i Stockholmprogrammets långtgående handlingsplan. Ett lagstiftningsförslag om ökad användning av e-juridik innebär att IKT ska användas för att underlätta samarbetet på det rättsliga området. Vi kommer också att fokusera på behovet av att se till att rättegångshandlingar kan erkännas i hela EU.

Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • nästa generation av gränskontroller,

 • en strategi för att förebygga och bekämpa människohandel,

 • sysselsättning och migration.

Att se till att EU kan göra sin röst hörd i världen

Skeenden utanför våra gränser inverkar i ständigt högre grad direkt på EU-medborgarnas välstånd och säkerhet. Det ligger i vårt intresse att försöka påverka dessa skeenden, och detta gör vi bäst tillsammans.

Den historiska utvecklingen i vårt grannskap i det södra Medelhavsområdet utgör en möjlighet för EU att utöva ett positivt inflytande på vägen mot demokrati och välstånd. Vi måste samarbeta med nya regeringar för att avgöra vilket stöd och vilken uppmuntran vi kan erbjuda, i fråga om politiskt stöd, tekniskt bistånd och konkreta stödåtgärder för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling.

Solidaritet är en grundläggande europeisk värdering, som sträcker sig utanför våra gränser. Som världens största givare av internationellt utvecklingsbistånd spelar EU en ledande roll i stödet till världens fattigaste samhällen, med särskild inriktning på att uppnå millennieutvecklingsmålen. Under 2012 kommer EU:s globala solidaritet att ta sig konkret uttryck i förslag om att inrätta en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd.

Kommissionen kommer också att fortsätta att stödja EU:s tillväxtmål på den internationella arenan. Samtidigt som det övergripande målet är ett framgångsrikt slutförande av de pågående multilaterala handelsförhandlingarna och ett ytterligare stärkande av WTO genom rysk anslutning, hoppas vi att under den kommande perioden kunna ingå frihandelsavtal med Ukraina, Kanada, Singapore och Indien, och ta ett avgörande steg framåt med Japan. Vi arbetar också för att inleda förhandlingar om ett investeringsavtal mellan EU och Kina.

Bedömningen av möjliga framtida utvidgningar och pågående förhandlingar kommer att fortsätta under hela 2012. Vi ser fram emot att snart välkomna Kroatien som den 28 medlemmen i vår familj. Under 2012 kommer fortsatta insatser att göras för att Kroatien till fullo ska kunna dra nytta av medlemskapet och bibehålla takten i förberedelserna för att fullgöra de skyldigheter som följer av detta.

Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd,

 • utvidgningspaketet 2012.

Smart lagstiftning och effektivt genomförande

I genomförandet av arbetsprogrammet kommer kommissionen att stå fast vid sitt kraftfulla åtagande om att lägga fram förslag av högsta kvalitet. Förberedelserna är avgörande för kvaliteten, och goda förberedelser innebär att initiativen utarbetas i fullständigt samråd med berörda parter. För att se till att alla berörda parter ges möjlighet att inkomma med synpunkter kommer samrådsperioden från och med 2012 att förlängas från åtta till tolv veckor.

Även om förslag förbereds väl, och granskas framgångsrikt och stöds av Europaparlamentet och rådet, är deras faktiska inverkan beroende av genomförandet. Idag är det alltför många politiska åtgärder som inte leder till konkreta resultat för medborgarna, företagen och de offentliga myndigheterna. Kommissionen kommer att fortsätta att fullt ut leva upp till sin roll som fördragets väktare. Detta inbegriper också att proaktivt tillämpa och utveckla konkurrenspolitiken som ett nyckelinstrument när det gäller att trygga lika villkor och en väl fungerande inre marknad.

Mot denna bakgrund kommer kommissionens arbetsprogram för 2012 att inbegripa förslag om

 • att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

Vägen framåt

Bara åtta år återstår till 2020. Den snabba globala utvecklingen innebär att EU måste ta tillfället i akt att befästa sin ställning i världen. För att vi ska kunna nå våra högt uppställda mål måste såväl medlemsstaterna som EU-institutionerna fullgöra ett ömsesidigt åtagande om reformer. Insatserna på EU-nivå måste genomföras snabbt för att de ska hinna få verklig effekt 2020. Det innebär att vi måste agera nu för att säkerställa de framsteg som vi behöver. Jag ser fram emot att samarbeta med Europaparlamentet under de kommande veckorna för att utarbeta ett program med initiativ som kommer bidra till att återupprätta tillväxten och tillförsikten i vår union."


Side Bar