Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/645

V Bruseli 28. septembra 2011

List predsedu Barrosa na predsedu Európskeho parlamentu Jerzy Buzek

"Vážený pán predseda Buzek,

ako dnes uvediem pred Európskym parlamentom vo svojej správe o stave Únie, Európska únia sa nachádza na dôležitom rázcestí. Hospodárska kríza napreduje a cesta k zotaveniu je pre našich občanov zjavne príliš dlhá a príkra. Tvorba pracovných miest ešte stále zaostáva, keďže v mnohých regiónoch nevieme dosiahnuť hospodársky rast. Verejný dlh zostáva ťažkým bremenom, ktoré by potenciálne mohlo zabrzdiť krátkodobý aj dlhodobý rast – pokiaľ tento problém rázne a bezodkladne nevyriešime. Mnohé z úspechov, na ktoré sme najviac hrdí, ako euro a Schengenská zóna voľného pohybu osôb, sú pod veľkým tlakom. Tvárou v tvár takejto situácii si uvedomujeme, že je načase, aby sa všetky európske inštitúcie, akými sú Európsky parlament a Európska komisia, zjednotili v podpore nášho európskeho projektu, a aby preukázali, že kľúčom k riešeniu týchto výziev je hlbšia európska integrácia.

Všetci vieme, že udržateľná hospodárska obnova je pre túto generáciu hlavnou výzvou. Obnovením rastu a dôvery získame prostriedky na udržanie jedinečného sociálneho modelu EÚ a na podporu úsilia našich občanov. Na základe týchto skutočností pripravuje Komisia svoj pracovný program na rok 2012. Bude to program, ktorý si vyžaduje usilovnú prácu a konkrétne výsledky, aby mohol presadiť rast a reformy, ktorých hnacím motorom je spoločný zmysel pre prioritu a naliehavosť. Ako odrazový mostík poslúžia tomuto pracovnému programu základy, ktoré sme v predchádzajúcich rokoch položili, a ktoré sú zamerané na dosiahnutie rastu a zamestnanosti. Program bude obsahovať okrem tých návrhov, ktoré uvediem vo svojom prejave, zopár ústredných tém:

 • budovanie Únie stability a zodpovednosti,

 • budovanie Únie rastu a solidarity,

 • zabezpečenie účinného hlasu EÚ v širšom svete.

Práca, ktorú sme spoločne vykonali v priebehu niekoľkých posledných rokov, predstavuje bezprecedentné obnovenie hospodárskej štruktúry EÚ. Európsky semester a ročný prieskum rastu zásadne zlepšili našu schopnosť dosiahnuť skutočnú koordináciu. Pripravujeme novú generáciu právnych predpisov a kontrol pre silný a zdravý finančný sektor. Maximalizujeme pôsobenie jednotného trhu v záujme vytvorenia zdrojov budúceho rastu a zamestnanosti. Vo všetkých týchto oblastiach už pripravila Komisia v tomto roku dôležité nové návrhy. V najbližších týždňoch budú nasledovať ďalšie návrhy týkajúce sa kľúčových sektorov finančných služieb, akými sú deriváty, prevencia bankovej krízy a jej riešenie a ratingové agentúry, ďalej uľahčenia každodenného života pre malé a stredné podniky, energií a zodpovedného podnikateľského správania. Navyše navrhneme aj zásadný plán týkajúci sa programov pre jednotlivé odvetvia a nástroje na vykonávanie moderného rozpočtu pre Európu. Každý návrh bude sledovať náš cieľ vytvoriť pridanú hodnotu pre celú EÚ. Dohoda o tomto balíku opatrení musí byť našou prioritou, aby sme dosiahli naše ciele pre najbližšie roky.

Pracovný program Komisie pre rok 2012 je prvou príležitosťou na realizáciu našej novej rámcovej dohody počas celého cyklu prípravy. Štruktúrovaný dialóg je veľmi konkrétnym vyjadrením osobitého vzťahu medzi našimi dvomi inštitúciami. Rád by som Vám poďakoval za vyčerpávajúcu správu konferencie predsedov výborov, ktorú Komisia v rámci prípravného procesu podrobne preštudovala. Táto správa spolu s uznesením EP, ktoré bolo prijaté 6. júla veľkou väčšinou poslancov Európskeho parlamentu, iba potvrdzuje ambície, ktoré Parlament vo vzťahu k EÚ pociťuje. Po rozprave o správe o stave Európskej únie, ktorá dnes prebehne, sa náš štruktúrovaný dialóg v najbližších týždňoch zintenzívni až do prijatia pracovného programu naplánovaného na 15. novembra. V súlade s rámcovou dohodou stanovuje tento list základné zložky udávajúce smer príprav pracovného programu, ktoré sa premietnu do nášho dialógu. Niektoré z kľúčových zložiek sú vyznačené zarážkami na uvedenie príkladov budúcich návrhov; tento zoznam však nie je definitívny ani kompletný. Osobne sa teším najmä na stretnutie konferencie predsedov výborov a kolégia 12. októbra. Toto stretnutie minulý rok ukázalo, že dokáže poskytnúť priestor na vytváranie zmyslu pre spoločný cieľ.

Únia stability a zodpovednosti: Makroekonomický rámec a rámec riadenia napomáhajúce rastu

V európskom riadení hospodárstva musíme vytvoriť účinný cyklus. Dá sa to tým, že zabezpečíme, aby vnútroštátne hospodárske politiky a hospodárska politika EÚ pôsobili vo vzájomnej súčinnosti. Na obnovenie dôvery občanov ako aj trhov musíme úspešne ukončiť zavádzanie spoľahlivých štruktúr pre hospodárske riadenie a finančný dohľad. Jednotný trh EÚ predstavuje obrovský potenciál pre rast a je nutné ho podporiť.

Musíme sa pohnúť ďalej, presunúť našu pozornosť z krízového manažmentu na rastový model budúcnosti v súlade so stratégiou Európa 2020. Kroky, ktoré sme už podnikli, treba doviesť až do fázy vykonávania a prijať tak zmeny v prospech našich občanov. Majúc na pamäti tieto ciele, pracovný program Komisie na rok 2012 bude zahŕňať tieto návrhy:

 • druhý ročný prieskum rastu,

 • odporúčania z Európskeho semestra pre každý členský štát, vrátane postupu v prípade stavu nadmernej nerovnováhy a ďalšie návrhy týkajúce sa riadenia hospodárstva oznámené v prejave.

V čase, keď má fiškálna konsolidácia rozhodujúci význam, Komisia bude napredovať aj v riešení výzvy, ktorú predstavujú daňové úniky. Súčasťou riešenia je aj začiatok rokovaní o daňových rajoch s kľúčovými tretími krajinami. Tieto rokovania vychádzajú z predloženého návrhu poverenia, ktoré sa nachádza vo fáze schvaľovania Radou.

Jedným z najúčinnejších nástrojov EÚ na oživenie rastu je rozpočet EÚ. Po júnovom celkovom návrhu na viacročný finančný rámec predloží Komisia ešte túto jeseň právny základ pre ďalší finančný rámec. Zameriavať sa pritom bude na oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť skutočné zmeny a veľký dôraz bude klásť na zjednodušenie.

Únia rastu a solidarity:

Jednotný trh pre rast

Udržiavať jednotný trh tak, aby slúžil danému účelu, je nevyhnutné pre zabezpečenie trvalého rastu a zamestnanosti v Európe. Mali by sme využívať nové myšlienky a nové technológie, aby sme dnešný jednotný trh vedeli využiť čo najviac. Po rozsiahlej verejnej konzultácii ohlásil zákon o jednotnom trhu 12 konkrétnych opatrení, ktoré Komisia navrhne v priebehu nasledujúcich mesiacov. Povzbudzujem Parlament a Radu, aby legislatívny proces pri týchto iniciatívach urýchlili. To zabezpečí, aby podniky a občania pocítili ich značný prínos čo najskôr.

Naše úsilie sa tu však nekončí. Ako hospodárstvo napreduje, rámec, v ktorom naše podniky fungujú, sa musí tiež vyvíjať. V roku 2012 Komisia navrhne ďalšie iniciatívy, ktoré posilnia jednotný trh, znížia administratívnu záťaž a dovolia hospodárskym prevádzkovateľom naplno využívať výhody, ktoré domáci trh s 500 miliónmi obyvateľov ponúka. Následné legislatívne kroky pre blížiacu sa kontrolu účinku budú zamerané na zlepšenie jednotného trhu pre služby prostredníctvom využitia nových zdrojov pracovných miest a rastu. Modernizácia systému DPH umožní podnikom – a to nielen malým a stredným – zamerať sa na rast.

Dôvera spotrebiteľov vytvára prosperujúce trhy. Pokračovaním nášho úsilia z tejto jesene bude v ďalšom pracovnom programe oznámenie opatrení na posilnenie práv spotrebiteľov, vrátane práv pri elektronických a cezhraničných prevodoch, a opatrení na účinné riešenie problémov súvisiacich so zdravím a bezpečnosťou spotrebiteľov. Týmto spôsobom zlepšíme bezpečnosť občanov a zároveň podporíme dopyt na jednotnom trhu.

Komplexný balík návrhov zaistí konkurencieschopné a bezpečné železničné služby, čím tiež prispejeme k udržateľnosti európskeho systému dopravy. Dnes, rovnako ako v minulosti, je pre globálnu konkurencieschopnosť dôležitá infraštruktúra. Preto program „Prepojenie Európy“ (Connecting Europe) je v centre našej stratégie na rozvoj účinnej a udržateľnej infraštruktúry v celej EÚ.

Napokon, zatiaľ čo kľúčové návrhy na plnenie záväzkov EÚ zo stretnutia krajín G20 v oblasti reforiem finančných služieb budú predložené do konca roka 2011, Komisia bude aj naďalej pokračovať vo zvyšovaní zodpovednosti, transparentnosti a solídnosti daného odvetvia, keďže tieto atribúty sú pre rast a investície nevyhnutné. Ďalšie opatrenia v roku 2012 budú zahŕňať návrhy týkajúce sa investičných fondov, poisťovníctva a ochrany investorov.

Majúc na pamäti tieto ciele, pracovný program Komisie na rok 2012 bude zahŕňať tieto návrhy:

 • ochrana investorov v oblasti retailového investovania a v oblasti investičných fondov,

 • príprava systému DPH pre budúcnosť,

 • európsky program týkajúci sa ochrany spotrebiteľov,

 • prepracované pravidlá pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov,

 • balík opatrení pre liberalizáciu železníc,

 • elektronická identifikácia a autentifikácia,

 • účinná kolektívna správa práv,

 • rámec štátnej pomoci pre služby vo všeobecnom ekonomickom záujme.

Zamestnanosť a zručnosti

Ekonomický úspech a sociálna kohézia tvoria v Európe dve strany jednej mince. Dnešná vysoká úroveň nezamestnanosti je zdrojom značnej núdze a predstavuje veľkú hrozbu pre budúcu sociálnu kohéziu a hospodársky rozvoj. Európa uspeje iba vtedy, ak umožní všetkým splniť si svoju úlohu v posúvaní spoločnosti vpred.

Pre naše spoločnosti je toto moment, keď sa treba rozhodnúť. Vzhľadom na zrýchľujúce sa starnutie našej populácie si nemôžeme dovoliť prísť o potenciál, zručnosti a nadanie našich pracovných síl. Musíme investovať do našich ľudských a sociálnych zdrojov. Niektorým členským štátom a podnikom je to už dávnejšie jasné: počas krízy nechali zamestnancov pracovať, niekedy so zníženým počtom odpracovaných hodín alebo im pridelili nové miesta, a teraz môžu naplno využiť ich nadanie a odbornú prípravu.

Sociálny vplyv krízy ale ďaleko prekračuje oblasť pracovného prostredia: rodiny s finančnými ťažkosťami majú problém vystačiť s peniazmi, rastie počet detí, ktoré sa ocitli na pokraji chudoby, našu spoločnosť poznačuje výskyt choroby zo stresu a iné ochorenia. Z týchto dôvodov Komisia bude pokračovať v boji proti chudobe a uskutoční kampaň na dosiahnutie tohto kľúčového cieľa stratégie Európa 2020.

Zabezpečenie našich spoločností do budúcnosti takisto znamená podniknúť včasné opatrenia na riešenie dlhodobých výziev vrátane udržateľnosti dôchodkových systémov. Hoci ide predovšetkým o vnútroštátnu otázku, EÚ k nej môže významne prispieť. V tomto kontexte nadviaže na našu prácu týkajúcu sa dôchodkov viacero iniciatív. Financovanie výdavkov v sociálnej oblasti pri súčasnom návrate k zdravým verejným financiám si vyžaduje prehodnotenie nielen priorít v oblastí výdavkov, ale aj zdrojov príjmov.

Na zlepšenie sociálneho trhového hospodárstva Európy budú iniciatívy v budúcoročnom pracovnom programe zahŕňať:

 • balík opatrení pre zamestnanosť (s obnoveným programom flexiistoty, iniciatívou s názvom Ekologické pracovné miesta a iniciatívou zameranou na príležitosti pre mladých),

 • podporu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia,

 • ochranu doplnkových dôchodkových práv ľudí, ktorí menia prácu.

Udržateľná cesta do budúcnosti

Vytvorenie uceleného rámca na ochranu postupného prechodu k spoločnosti s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, ktorá efektívne využíva zdroje, je pre túto Komisiu najvyššou prioritou. Rok 2012 bude predstavovať posledný rok prípravy na realizáciu klimaticko-energetického balíka z roku 2009 a bude takisto svedkom nových opatrení zameraných na splnenie dohodnutých cieľov a na pomoc občanom, komunitám a podnikom formulovať dlhodobé plány pre budúcnosť s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. V oblasti dopravy nadviažeme na úspešné opatrenia zamerané na zníženie emisií vozidiel. Pomôžeme zaviesť infraštruktúru potrebnú na rýchle sprístupnenie alternatívnych palív a vozidiel. „Vlajkovou loďou“ v oblasti efektívneho využívania zdrojov bude nový plán v oblasti vodného hospodárstva.

Takéto opatrenia budú fungovať paralelne so zohľadňovaním cieľov v oblasti klímy vo všetkých budúcich výdavkoch z rozpočtu EÚ, čo bude predstavovať hlavný príspevok v súvislosti s realizáciou našich cieľov v oblasti klímy. Komisia bude naďalej začleňovať ciele v oblasti klímy do príslušných právnych predpisov a vývoj medzinárodných rokovaní sa premietne do našej práce v Európe.

V priebehu histórie sa ukázalo, že využívanie energie predstavuje jeden zo základných determinantov prosperujúcej spoločnosti. Za jeden zo spoločných cieľov EÚ sa určil bezpečný, trvalo udržateľný a konkurencieschopný energetický systém. S cieľom ponúknuť stabilitu v dlhodobejšom horizonte sa vypracuje stratégia na šírenie energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020. V dôsledku tragickej havárie vo Fukušime a v nadväznosti na záťažové testy sa okrem toho urobí dôkladná revízia existujúceho rámca pre jadrovú bezpečnosť.

Majúc na pamäti tieto ciele bude pracovný program Komisie na rok 2012 zahŕňať návrhy na:

 • ďalšie kroky týkajúce sa emisií z osobných áut a dodávok,

 • uľahčenie zavádzania čistej energie v oblasti dopravy,

 • ochranu európskych vodných zdrojov,

 • aktualizáciu legislatívneho rámca EURATOM pre jadrovú bezpečnosť.

Otvorená Európa pre občanov

Vytvorenie otvoreného a bezpečného priestoru, do ktorého môžu občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín s povolením na vstup a pobyt vstúpiť, v ktorom sa môžu pohybovať, žiť a pracovať, je jedným z najvýraznejších prejavov existencie EÚ.

Problematika hraničných kontrol sa vďaka udalostiam, ku ktorým došlo v Únii aj mimo nej za posledné roky, stala v našom programe otázkou s najvyššou prioritou. Na ochranu našich historických úspechov v súvislosti so slobodou a mobilitou musíme sústavne posilňovať a rozvíjať náš systém hraníc, aby sme reagovali na nové výzvy. S cieľom umožniť zodpovedné riadenie migrácie v EÚ musíme takisto naďalej podporovať spoločnú migračnú politiku. Po dôkladných konzultáciách so zainteresovanými stranami Komisia predloží balík zameraný na hraničné kontroly budúcej generácie. Budeme takisto pracovať na tom, aby sme zabezpečili praktické uplatňovanie jedného zo základných práv občanov na jednotnom trhu, a to voľného pohybu pracovníkov v rámci Únie.

V rámci pracovného programu Komisie na rok 2012 sa bude naďalej pracovať na niekoľkých základných iniciatívach ambiciózneho akčného plánu k Štokholmskému programu. Legislatívny návrh na rozšírenie elektronickej justície použije informačné a komunikačné technológie na zjednodušenie spolupráce v oblasti spravodlivosti. Zameriame sa aj na potrebu zabezpečiť, aby boli dokumenty súvisiace so súdnymi konaniami uznávané v celej Únii.

Majúc na pamäti tieto ciele bude pracovný program Komisie na rok 2012 zahŕňať návrhy na:

 • hraničné kontroly budúcej generácie,

 • stratégiu na predchádzania obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu,

 • zamestnanosť a migráciu.

Účinné presadzovanie sa EÚ v širšom svete

Prosperita a bezpečnosť občanov EÚ sú v čoraz väčšej miere priamo ovplyvňované vývojom za našimi hranicami. Je v našom záujme usilovať sa o formovanie tohto vývoja, pričom najlepšie nám to ide spoločne.

Historický vývoj v našom susedstve v oblasti južného Stredomoria poskytuje EÚ príležitosť pozitívne ovplyvňovať krajiny v južnom Stredomorí na ceste k demokracii a prosperite. Musíme vyvíjať spoluprácu s novými vládami, aby sme mohli zvoliť vhodnú podporu a povzbudenie, ktoré môžeme ponúknuť v súvislosti s politickou a technickou pomocou, ako aj konkrétnou pomocou zameranou na rekonštrukciu a hospodársky rozvoj.

Solidarita je základnou európskou hodnotou presahujúcou naše hranice. Európska únia bude z pozície najväčšieho darcu medzinárodnej rozvojovej pomoci na svete zohrávať vedúcu úlohu pri pomoci najchudobnejším spoločnostiam na svete s osobitným zameraním na splnenie miléniových rozvojových cieľov. Konkrétne vyjadrenie globálnej solidarity EÚ bude mať v roku 2012 podobu návrhov na zriadenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc.

Komisia bude na medzinárodnej scéne naďalej podporovať ciele EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. Všeobecným cieľom zostáva úspešné ukončenie prebiehajúcich multilaterálnych obchodných rokovaní a ďalšie posilňovanie WTO prostredníctvom pristúpenia Ruska, pričom dúfame, že v nadchádzajúcom období dôjde k podpisu dohody o voľnom obchode s Ukrajinou, Kanadou, Singapurom a Indiou a k rozhodujúcemu kroku smerom k takejto dohode s Japonskom. Pracujeme takisto na začatí rokovaní s Čínou, a to v súvislosti s uzavretím investičnej dohody EÚ.

Posudzovanie potenciálneho budúceho rozšírenia a prebiehajúce rozhovory budú pokračovať aj počas roka 2012. Teší nás, že čoskoro v našej rodine privítame Chorvátsko ako 28. člena. V roku 2012 sa bude úsilie vynakladať na to, aby sa Chorvátsku umožnilo v plnej miere využívať prípravu na plnenie povinností vyplývajúcich z členstva a udržiavať s ňou krok.

Majúc na pamäti tieto ciele bude pracovný program Komisie na rok 2012 zahŕňať návrhy na:

 • zriadenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc,

 • balík týkajúci sa rozširovania v roku 2012.

Inteligentná regulácia a účinné vykonávanie

Komisia zostane pri vypracovávaní svojho pracovného programu verná svojmu záväzku predkladať návrhy najvyššej kvality. Príprava je kľúčom ku kvalite a znamená záruku, že iniciatívy sa budú vyvíjať na základe konzultácií so zúčastnenými stranami. S cieľom zaistiť od účastníkov čo najviac informácií sa obdobie konzultácií predĺži z 8 na 12 týždňov.

Aj keď sú návrhy dobre pripravené a úspešne skontrolované a podporené Parlamentom a Radou, ich skutočný vplyv závisí od realizácie. V súčasnosti sa príliš veľa politických opatrení nepremieta do hmatateľných výhod pre občanov, podniky a verejné orgány. Komisia bude naďalej zastávať úlohu ochrankyne zmluvy a v plnej miere podľa toho konať. Znamená to aj proaktívne uplatňovanie a vývoj politiky v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie spravodlivých podmienok a dobre fungujúceho jednotného trhu.

Majúc na pamäti tieto ciele bude pracovný program Komisie na rok 2012 zahŕňať návrhy na:

 • ochranu finančných záujmov Európskej únie.

Cesta vpred

Rok 2020 nastane už o osem rokov. EÚ sa tempom celosvetového vývoja musí chopiť príležitosti a skonsolidovať svoje postavenie vo svete. Splnenie našich ambicióznych cieľov závisí od spoločného záväzku členských štátov a európskych inštitúcií uskutočňovať reformu. Aby malo úsilie do roku 2020 skutočný vplyv, musí byť spustené na európskej úrovni. To znamená, že musíme konať teraz, aby sa zabezpečil pokrok, ktorý potrebujeme. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom v nadchádzajúcich týždňoch na vypracovaní programu iniciatív, ktoré pomôžu obnoviť rast a dôveru v našej Únii."


Side Bar